D, A\ 1838. ALKMAARSCIIE N°. 21, Mm COURANT. Van MAANDAG Ulii I HT y - Den si MET. NEDERLANDEN. 1 i A. Deze Courant words geregeld esns in de week en we! op Maandag vatfr de Prijs van 6 Centen uitgegeven. fE STAASRAAD GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND Herinnerd bij deze teil overvloede een iegelijk, die zulks zonde mogen aangaan aan de bepalingen der Wet van den 8steu November 1815, n<>. 3d Staatsblad n°. 51 volgens welke alle Schuldvorderin gen ten lasten van het Rijk, over de dienst van 1837, moeten zijn ingediend, vóór den eersten Julij aanstaandej wordende alle autoritei ten of ambtenaren bij deze te kennen gegeven, dat zij personeel ver antwoordelijk zijn, voor het niet ter bepna'der tijd indienen van alle Schuldvorderingen, welke zij, ambtshalve, behooren intezenden. Haarlem, den 15',en Mei 1838, De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van T U IJ L L, PUBLICATIE* BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR Gezien Z. M. besluit van den 2i«cn Maart 1828 (Staatsblad n°. dj houdende reglementaire bepalingen tot invoering der Wet op de Schut terijen van den 1 iden April 1827 (Staatsblad n°. 17) 111 verband gebragt met art. 6, 7, 8 en 9, van gezegde Wet. Gezien de dispositie van den Heer StaatsraadGouverneur van Noord-Holland, dd. 11 April 1828 n°. ||g(Provinciaal blad n°. 41} omtrent de executie der wet op de Schutterijen. Roepen bij dezen op alle manspersoneningezetenen dezer Stad en Jurisdictie, welke op den eersten Januarij 1838, hun 25ste jaar zijn ingetreden en alzoo diegenen, welke in den jare 1813 zijn geboren, alsmede de zOodanigcn welkeofschoon in andere gemeenten inge schreven sedert de laatste inschrijving binnen deze Stad zijn komen wonen en op den tstï" januarij II. hun 34"® jaar nog met hebben vol eindigd eu alzoo geboren zijn in de jaren 1812 tot en triec 1804 in gesloten, de vreemdelingen van denzelfden ouderdom, die setiert de laatste inschrijving in de termen gevallen zijn, om volgens art. 2 der wet van 11 April 1827, als ingezetenen te worden beschouwd, bene vens de gepasporteerde militaire welke hebben behoord tot de ligting van 1828, ten einde zich in de daartoe gereed gemaakte registers te doen inschrijven; tevens te kennen gevende: Dat de inschrijving zai beginnen den I5'len Mei aanstaande, en ge. heel zal moeten zijn nfgeloopenden eersten junij daaraanvolgende, terwijl in een der vertrekken op het Raadhuis alhiervoor de inschrij ving zal worden gevaceerd op Donderdag den 17'k" Vrijdag den iS*1", Woensdag den ;3«tcn en Vrijdag den 25"-'" Mei aanstaande, tel ken dag van 's namiddags 4 tot 6 ure. En ten eiode voortekotnendat iemand, in de termen der inschrij ving vallende, zich door onwetenlieid aan pügtverzuim schuldig maakt, heeft het Gemeente bestuur noodig geoordeeld een ieder bekend te maken met, en te herinneren aan de navolgende bij de wet van 11 April 1827 (Staatsblad n°. 17) gemsakie bepalingen. Dat een iegelijk, zonder onderscheid of hij moge vefsneenen ai of niet, onder de bij de wet vrijgestelden of uicgesloteuen te behooren verpligt is zich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zij, die in meer dan 111 eene gemeente hun verblijf houdenof den zetel van hun vermogen hebben gevestigdtot de inschrijving ver pligt zullen zijn binnen die gemeente, waar eene dienstdoende Schut terij aanwezig is, en bijaldien in die verschillende gemeenten, alleen dienstdoende of alicen rustende Schutterij bestaat, z.ch te doen in schrijven in die gemeente, alwaar zij voor de personöele belasting zijn aangeslagen, en de ambtenaren in die gemeente, aiwaar zij ambtshal ve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat de genenwelke van hunnen juisten ouderdom geen voldoend bewijs gevëïinaar het oordeel van het Plaatselijk bestuur zullen wor den ingeschreven, onverminderd de bevoegdheid van de ingeschreven, On om van hunnen juisten ouderdom nader te doen b ijken. En dat eindelijk zijwelke bevonden worden zich niet vóór den 2sten junij te hebben doen inschrijven, door bet Plastselijk bestuur zullen worden ingeschreven, en in eene geldboete verwezen worden, terwijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zullen worden ingelijfd, indien het zal blijken dac er tijdens de verzuimde inschrij ving geene reden tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien be stonden. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder ingezeten de zer Stad en Jurisdictie, welke het aangaat, om zch tiidig van een geboorte Extract te voorzien, waardoor zich ieder van zijnen juisten ouderdom kan verzekeren, en hetwelk bij de inschrijving zal moeten worden vertoond, alsmede om zich ter beboerlijker tijd tot de in. schrijving asutemeldenten einde de straf wegens nalatigheid vastge Steld, voortekotnen. Alkmaarden 8stea Mei 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D R U JJ V EST E Ij N. Ter Ordonnantie van Deze/ven De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. bereden worden maar zulks zich alleen zal mogen bepalen tot de regt opgaande Lanen, en dan nog niét anders als te paard of mee rijtuigen op riemen of veeren, en met uitzondering van Vrachtwa gens of dergelijke zware Rijtuigen; terwijl tevens bij deze wordt te kennen gegeven, dat om zulks te voorkomen en te beletten, de bedoelde slingerlanen gedeeltelijk door behoorlijke paien zullen wor den gesloten. Overtreding daarvanza! beloopen de boete daarop bij de vroe gere Ketire bepaald. Alkmaar, den 18<*CD Mei 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd., F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. P R I S S E N. Omtrent den staat van bet geschil met den Aartsbisschop van Boson heerscht nog steeds onzekerheid. Van Sommige kanten wordt stellig berigt, dat er redenen bestaan om niet verder aan de onderwerping van dien geestelijke te twijfelen, en dac er dus ouk nog geene maat regelen tegeh hem genomen zijn: Daarentegen wordt in een brief uic Berlijn van den 9den in de Ilannoversche Zeitung voorkomende ge zegd; Wat men uit Posen verneemt is niet geschikt, om de hoop op eene verzoening met den Aartsbisschop nog langer levendig te hou den. De heer von Dunin schijnt na eene opwelling van schrik en be rouw, te standvastiger in zijnen tegenstand geworden te zijn, en, na overleg met zijne bondgenootenaan geene verdere vertoogen het oor te leenen. Het onmiddelijke begin van gercgteiijke vervolgingen tegen hem is het gevolg daarvan, en de verwachting is uiterst ge- spannen op den alloop van dat geding. Het opperlandsgerégc te Posen is daarmede belast. De Aartsbisschop heeft tegen alle wereldlijke ju risdictie geprotesteerd en za! zich dus niet Verdedigen." Volgens een berigt van de Pruissische grenzen, van 28 April, door de Leipziger Ailgemame t.eiiung mcucgracuu wMu-w--"»r lewcz te Wilna, onverwacht in hechtenis genomen, zonder dat de re den daarvan voor als nog bekend was. 's Gravenhage den 1 ^den ^e'm Bij besluit van gisteren heeft Z. M. de Koning bepaald, dat d& geldleemng van 9 milliocrton guldens, 10: goedmaking der kosten van eenen ijzeren spoorweg van Amsterdam over Utrecht naar Arnhetfi 9 hij aanbesteding geplaatst za! worden. 7,. M heeft tevens goedgekeurd eeii aan genoemd besluit gehechc berigt voor die aanbesteding, waarbij ónder andere bepaald wordt, dat de aanbesteding zai plaats hebben te Amsterdam op Dingsdag den Sd-.m lui!ij aanstaande, in het lokaal der directie van het Grootboek, alwaar de iuschrijving<-biIjetten dien dag, *s morgens cussghen 9 en ure, moeten worden overgebragt. Aan den inschrijver of de inschrij ver», die den hoogsten prijs Zai of zullen hebben aangeboden, zal de door' hem of hen ingeschrevene som, mits niet hooger dan 9 roilli- oene'ngeheel worden toegewezen, inschrijvingen lager dan voor coo 000 worden niet aangenomen. De inschrijvers zullen verpligt zijn, uiterlijk binnen 5 dagen na den dag der bevestiging van de toe- wiizing, een bedrag van 10 pc. op hunne toefcewezene aandeden te storten. De fournissementen zullen moeten geschieden in geld ot bankbiljetten, op 31 (utij aanst. 30 pc.; 15 October 35 pc,5 en aen steil December liet dan nog ontbrekende. 's Gravenïiage deh 1 7 den Mei Heden in den vroegen morgen heeft zich in een der sedert giste ren door Z. M den Koning betrokken npartementen Van het paleis in het Bo<ch brand geopenbaard. Door de spoedig en met ijver aange- 1 braste hulp is men er in geslaagd, om binnen korten tijd de viam- i men geheel meester te worden terwijl de daardoor veroorzaakte sc «de j niet van dien aard isdac Z. M. de Koning en H. K. H. Mevrouw de Prinses Albert van Prnissen daardoor belet worden om het iaieis in het Bosch te blijven bewonen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR in ervaring gekomen zijndedac eenig misbruik wordt gemaakt van de bij kennisgeving van den iot!en Augustus 1824 verleende vrijheden, tot het berijden van de Stads Hout; Hebben goedgevonden en verstaan Mee renovatie der bovengenoemde kennisgeving van 10 Augustus 1824, te bepalen, dat geene der Stingerlaanen én binnen Wandelwe gen vau den Stads Iiout, evenmin te Paard ais met Rijtuig mogen In den Amsterdamschen Avondbode icest men Wij vernemen dat hier eerlang eene inrigting za! geopend wor den welke de aandacht van het land-Maar vooral van den stadge. noot, en hooge mate verdient. De fraaije tuin Middelhofliggende in het beste gedeelte der Plan- taadjeop den hoek van de Middellaan en Prinsengrachtwordt na. melijk ingerigc tot een kabinet voor de natuurlijke historie. De be langrijke en nog dagelijks vermeerderende verzameling van een onzer kundige stidgenooten za! aldaar overgebragt, en voor het publiek in een geschikt lokaal ten toon gCsteld worden, en, tegen betaling vgg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1