li If'P Mc'* A". 1838. ALKMA ARSCIIE C O U R A N D, I I N°. 22. I Van MAANDAG Den s8 ME I. °5* Het ongebuild Tarwenbrood 2<;f. -a_ - VI. Geene Stukken di? dooj anderen dan door de Kunstenaars sej» 1 I \JÜ£*& •.-■'ViX-* ^5». r*i b f. «j V V"* Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. 'E STAASRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND Herinnerd bij deze ten overvloede een iegelijk, die zulks zonde mogen aangaan aan de bepalingen der Wet van den 8ste" November 1815, 110.36 Staatsbiad 11° 51 volgens welke alle Schuldvorderin gen ten lasten van het Rijk, over de dienst van 1837, moeten zijn ingediendvóór den eersten Julij aanstaande-, wordeude'alie autoritei ten of ambtenaren bij deze te kennen gegevendat zij personeel ver antwoordelijk zijni voor het niet ter bepaalder tijd indienen van alle Schuldvorderingen, welke zij, ambtshalve, behooren intezenden. Haarlem, den 15''" Mei 1838. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd. Van T IJ L L. BURGEMEESTER en WETHOUDERS Der Stad ALKMAAR, in ervaring gekomen zijnde, dat eenig misbruik wordt gemaakt van de bij kennisgeving van den io'le» Augustus 1S24 verleende vrjjheden, 'tot het berijden van de Stads Hout; Hebben goedgevonden en verstaan: Met renovatie der bovengenoemde kennisgeving van 10 Augustus 1824, te bepalen, dat geene der Sliogerlaanen en binnen Wandelwe gen van den Stads Hout, evenmin te Paard ais met Rijtuig mogen bereden worden, tnaar zulks zich alleen zal mogen bepalen co: de regt opgaande Lanen, en dan nog nier anders ais ce paard of met rijtuigen op riemen of veerenen met uitzondering van Vrachtwa gens of dergelijke zware Rijtuigen; terwiji tevens bjj deze wordt te kennen gegeven, dat om zulks te voorkomen en te beletten, de bedoelde slingerlanen gedeeltelijk door behoorlijke palen zullen wor den gesloten. Overtreding daarvanza! beloópen de boete daarop bij de vroe gere Keure bepaald. Alkmuur, den i8ll,n Mei 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd., F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. K NNI S C E F I IV G. S C II U T T E II IJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden, dat zij, die naar aanleiding van art. 26 en 83 der Wet op de Schutterij van 11 April 1827 en Koninklijk besluit van 18 November i831 n°. 30. op grond van34iarigen ouderdom of ïojarigen dienst bij de Sciiuccerij mogcbti vermennen regt op ontslag verkregen te hebben en daarvan zoude verlangen gebruik te maken; hunne schriftelijke aanvrage des wegens mee overlegging der véreischce bewijsstukken zullen behooren intezenden ter Secretarie dezer Stad, vóór of uiterlijk op dén 8sten Ju- nij rezes jtars. Alkmaar, den 22stcn Mei 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd. F. C. W. D R U IJ V E S T E I j N. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VEKSClIUiR, Het fijn Wit Tarwenbrood} S00rt Cc. per Neder!, Pond. 1. 4- 6. n U 4- 05. n 5 '3|> -O3. 2 7- n 27. 66. NATIONALE MILITIE. OPROEPING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR roepen mits deze ©yalle Miliciens: welke zich met verlof voor den van meer dan twee maanden binnen deze Stad mogten bevindenten •einde zich op Woensdag en Donderdag den 30 en 3isten iyje{ dezes jaars 1838, des voormiddags tusschen Negen en Één uren, te ver voegen ter Secretarie derzeive Stad, en aldaar tegen Repn aftegeven de door hun van hunne respective Corpsen medegebfagte Verlofpas sen; ten einde zich daardoor te vrijwaren tegen onaangename en scha delijke gevolgen welke bij verzuim daaruit voor hen noodwendig zouden voorevioeijen. Alkmaar, den 26*" Mei 1838, Burgemeester en Wethouders voornoemd F, C. W. R U IJ VEST E IJ N Ter Ordonnantie van Dezel-m De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De Personen Vat? Egbert Visser, Aldert Plugger, Dirk de Koning Willem Koena, Cornells Jansz Hopman en Wil lem Smit worden mits deze opgeroepen om zich aan de Secretarie dezer S ad, ter afhaling van hunne Paspoorten, vóór het einde dezer maand te vervoegen. Alkmaar, den 26stcn Mei 1838. Van wege Heeren Burgemeester en Wethouden der Stad Alkmaar. De Secretaris derzeive Stad De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. B RÖOD - ZETTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs gal zijn van 2C soort 27. Hét grof Bollenbrood 24. Het Roggebroodu. en dat mitsdien de prijzen en het gewigc van het Brood binnen deze Stad en Jurisdictie, zuilen zijn als volgt: Pond. Once. Lood. Fijn WittebH of regels i« soort, moet wegen 2. 9. f10.- Fijne Witte Broodsbol idem Gebuild Tarwebrood idem idem idem Gebuild Tarwebrood 2e soort, Bollen8. voor 5. Cents Roggebrood6. Zullende alles gaar gebakkenen niet boven de zett'ing'verkocht mogen wordenop de boete daartoe scaande. Alkmaarden 23"" Mei 1838. F. C. W. DRUIJVEST IJN. Ter Ordonnantie van Dezelven. De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. N E D E R L A N D E N. Alkmaar, den listen Mei 1838. Heden werd alhiet door Heeren Burgemeester en Wethouders sütï Heeren Reeders van het in den loop des vorigen jaars op de Scheepf- timmerwerf van Jan Baggegebouwde Kofschip, Alkmaar, zijn de het eerste Zeesctiip waarvan te Alkmaar de kiel is gelegd en het* welk aldaar geheel zeilvaardig is gemaakt, de Nederlaodsche Vlag aangeboden. Tot gemelde einde was door de zorg van Heeren Reeders in het nieuwe plantsoen aan het Noord-Hoilandsche Kanaal, eene tent opge- rigtalwaar Heeren Burgemeester en Wethouders doof dezelven wer- den opgewacht en alwaar ook de verschillende autoriteiten en ande rs ingezetenen waren genoodigd geworden. Bij het opheischen der viag, werd door de te zaam gevloeide me nigte hare welgemeende belangstelling aat: den dag gelegd terwijl de (Duzijk der Scedelyke schutterij, uit eigene beweging aldaar tegen woordig op het vaartuig geplaatst zich daarbij hooren deed. Moge deze eerste proeve alhier ondernomen, om van de geschikte gelegenheid gebruik te maken welke de Stad Alkmaar sederc het aan wezen van het Noord-IIollandsch Kanaal mee opzigc toe de Zeehandel heeft bekomenmet eeue gunstige uitkomst worde bekroondop dat dit voorbeeld door meer andere worde opgevolgd, en zoodoende eene nieuwe en tot dus verre onbekende bron van welvaart voor deze Stad worden geopend. TENTOONSTELLING van voortbrengselen van Schilder-, Teelten-, Graveer- en Beeldhouwkunst, door Nederlandsdie levende Meesters, te Amsterdam, voor den jure 1838. Heeren Burgemeester en We.bouderen dezer Stad ondersteund door Heeren Leden dèr Vierde Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetensc'.appenLetteren en Kunsten, alsmede door den Raad van Bestuur der Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten hebben besloten dat d t jaar alhier eene zestiende openbare Tentoon stelling der Kunstwerken van Nederlandsche levende Meesters zal plaats hebben. De ondergeteekendenals de vereenigde Kommissie dezer Stad, der gemeide Klasse en van den Raad voornoemd, brengen de volgen de bepalingen ter kennis va li alie Besturen, Mas. schappijen Beoefe naars, Liefhebbers, Verzamelaars en Aanmoedigers der Beeldende Kunsten, met één woord, van hen, die den bloei def Vaderiandscha Kunst genegen en bevnrdelijk zijn kunnen. i. De Tentoonstelling voor Kunstwerken van Schilder-, Teeken-, Graveer-, Houw- en Beeldhouwkunde door Nederlandsche le vende Meesters of in dit Rijk met er woon gevestigd, zal plaats hebben in het Lokaal van de koninklijke Akademie van Béèldênde Kunsten. II. Deze Tentoonstelling Zal geopend worden on Maandag den 10den September en uiterlijk gesloten op Zaturdag den 6dért October aanstaandenzonder verdere verlengihg. lit. Alle Schilderijen, Teekeninger». Prenten en Beeldwerk, znlien moeten bezorgd worden van Maandag den losten Augustus tot uiterlijk op Dingsdag den \dcn September, aan hec gemelde Lokaal, mits vrachtvrij, en de Schilderijen, Teekeningen» eat Prenten met behoorlijke Lijsten voorzienen zullen dezelve geadresseerd zijn aan de Kommissie, met eeneu Brief, houden de den Naam en juiste Woonplaats van den Vervaardiger. IV. Alle de toegezondenen en toegelaten Stukken zijn en blijven ge heel, tot de sluiting der Tentoonstelling onder het opzigt der Kommissie, die, zoo vee! mogelijk, zal zorgen voor de vol- komene bewaring. V. Mefi zal niet toelaten Stukken, die bevorens op Tentoonstellin gen alhier geweest zijn, noch die, welke, volgens het gevoe. len der Kommissie, niet genoegzaam geschikt zijn, en houdt de Kommissie het oordeel deswege ganse he Hik aan zich, ktitjr nende men in geval van teruggavevan de behoorlijke geheim houding en bescheidenheid verzekerd ziin.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1