N°. t A0.1838. ALKMAARSCHE c O U R A N T. I Van MAANDAG i MAP p-i ~v'' Den 11 J U N T. E) e MINISTER van JUSTITIE; als daartoe door Zr. ME den Koning gemngcigdkondigt bij dcz. aan dat de Hooge Raad der Nederlanden, op heden, in naam des Koningsdoor hem is geinstaileerd en deszelfs voorioopige werk zaamheden van heden af een aanvang hebben genomen. aankondiging. NEDERLANDEN. 7- sz' 1 I Z_.,> ;,*V\ .'A v' v Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uiige. éven. 's Gravenhage den i"en Junij 1838; De Minister voornoemd (g«r.) Van M A A N E N. Op Woensdag den i3t,en Junij 1838, des namiddags ten twee urd, zal door den Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, of bij des- zelfs absentie door een der Leden van de G deputeerde Staten aan het Gouvernements gebouw te Haarlem, bij inschrijving en opbod worden aanbesteed BUITENLANDSCHEI BERI G*T E N. DUITSCHLAND. Hamburger bladen behelzen het volgende berigt. De stoomboot Nico/ai kap tem Stahlniet 132 passagiers en 33 matrozen., is op de reis van St. Petersburg naar Travemünde, in den nacht van 31 Mei tusscheh 11 en 12 ure, op eene mijl at'stands van de reede van Travemünde, in brand geraakt. Het volgende ztjn de nadere bijzonderheden van dit ongelukkig voorval, gelijk zij ons van verschillende kanten zijn medegedeeld geworden. Van St. Petersburg af had men het schoonste weder gehadm den morgen van den 3osten werd de brievenmaal bij llügen afgegeven. Des avonds ten li ure, toen de vrouwen en kinderen zich reeds te bed begeven hadden maar de heeren nog aan tafel of aan het SP®P zaten, klönk eensklaps de noodkreet, da: het vaartuig in brand stond. Weldra zag men ook den rook en de vonken uit het stookvertrek om- 1/j a t»<M»nttrnnr<ttjrhcid van aeesc u»l UV.U - I II V1UI U MJVll WWIY "Vil 1 1 10. Het doen van eenige herstellingen aan de KERK én PASTO hoog stijgen. Kapitein Stahldie zijne tegenwoordigheidvan ge^'sc RIE der Hervormde Gemeente te Hijpolitushoef en IVesterland' geen oogenblik verloormaakte zich de nog ov rg ou IVierhïtten En chine ten nutte, om de kust te bereiken, en deed alleen met de hand- 2o. Het doen van eenige herstellingen aan de KERK en PASTO- brandspuit werken; want door het gebruik der sioom-brandspuiten hec me i4or„«rrr,j(. te OosterlandStrot en den daardoor veroorzaakte stilstaan der machine, zoudenmj geoies. RIE der Hervormde Gemeente Oever op Wieringen. De bestekken waarop deze aanbestedingen zullen plaats hebben zullen ter lezing liggenboven en behalven bij Kerkvoogden der voornoemde Hervormde Gemeente op IVieringeri en aan het Gouver nement van Noord-Holland te Haarlem 111 de voornaamsie Logemen ten en Koffijhui/.en ris: te Amsterdam., in het Noord - Hollandsche Kefjhuism het Vosje achter de Oude beursin het Harlinger Veer- 7 n FPt. o 1 oL o 17 n d .1 o O A IO A/i* J.'ïAst t\ss f/i llrïM Tst Ana Px J 4 OQI1 rJpfl Drancispim wei ncuwcmi daardoor veroorzaakte stilstaan der machinezouden bij gebrek aan het noodige aantal sloepen in het gedrang waarschijnlijk weinige der aan boord zijde personen gered zijn geworden. De vlammen verspreid den zich zoo snel, dat men naauwelijks den tijd had, om de boot bij Klütz, ongeveer 100 schreden van de kust, op het stand te laten loo- pen. De angst en verwarring hadden nu het hoogste toppunt aereikt; ieder wilde het eerst gered zijn verscheiden passagiers sprongen in het water, anderen trachtten de sloep Jos te uiakeii, die ec.iter aan ner .visici auuci^u imv-unvu "j' ,w"r- "Ft" stuk "eslasen werd. Intusschen zi]n allen gered, op vut perjonen 11a huis op de Texelsche Kade :i°.6, 111 het IVapen van Medembhk aan den worden te weten ze'keie heer von Golowkbf of Go/owin, Dam, in het Turfschip van Breda111 dé Keizers Kroon in dé Kalver- y Russischen kabinets - koerier Markelof, zekere straat, in de Beerehijt buiten dé Utrecntscne poort, in hét Enkhuize r directeur eener suiker-raffinaderij te Sc. Petersburg en Veerhuisin het Kollijhuis genaamd Nabij Stadhuis bij A. Speer en in J J ejf rijtuigen die aan boord waren, zijn er twea het IV/pen van Voorst bij 11. Rosete Haarlem 111 ae Toelast, de geworpen en de overige verbrand, hetgeen 00b het geval is Halve Maan de Lecuwrikde Kroon en in Het Croote Kof)hun van de meeste passaviers-"oederen met de brievenmaal en de depeches A. van Arendshergen te Alkmaar, in den Rooden Leeuw en 111 de koerjers Aan contanten moet enkel een vaatje goud aan boord Toelastte Hoorn, in het Ongemaakte Schip en in den Doelen; ce Enkhuizen in de Valk, te Purmerentie iu de Roskam hij A. Ft ikke, te Med---inblik in de Valkaan den Helder 111 het Heeren - Logement aan het Nieuwodiep in den Burg. te Naarden in den Kroon, te Edam i,ij II. Kramer, in het Koffijhuis Edams IVelvarence Monnickendam 61 ce Texel op het Raadhuis. Zullende door of van wege Kerkvoogden der Hervormde Gemeente voornoemd op de plaats zelve de noodige aanwijzing worden gedaan, en bij den Heer Hoofd-Ingeniecir van den Waterstaat te Haariem en den Heer Ingenieur van Gent te Alkmaar, de noodige informacieii te be. komen zijn. KENNISGEVING. BURGEMEESTER f.n WETHOUDERS der Stad ALKMAAR - brengen hij deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelve S ad dat bet Kohier der Personeels belasting, dienst (338/391 Letter A n°. 1, op den 3i"en Mei 1838, door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord - Hol land is executoir verklaard, en op heden door H. E, A, aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten welke daarbij belang heeftwordt r.lZoo vermaand, op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde aile geregteiijke vervolgingen welke uit naiaiigrieid zouden voort vloeien te ontgaan. 1 Alkmaarden 8sten Junij 1838. Burgemeester en TVcfhonders voornoemd F. C. W. DR U IJ VESTE IJN. Ter Ordonnantie van der,elven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. a-aurvi.ll. van drie koeriers. Aan contanten moet enkel een vaatje goud aan boord g-weesc zijn, hetwelk men hoonte te zullen terug vinden. Ksp'tein Stahl, die slechts op het behoud der passagiers bedacht was, heelc insgelijks niets van zijne papieren en goederen geborgen. De meeste passagiers zijn blootshoofds en zonder schoenen te Travermunde aange komen. De hoot is tot op het water afgebrand er, ce Londen verzekerd. Omtrent nee ontstaan van den brand is nog niets met zeUerheid re "ze^ensommigen meenen dsc dezelve in het ^cookveftrek begon- „en is; anderen dat zien uit de steenkolen, die vochtig en nog met ijs vermengd aan boord genomen warenbrandbaar gaz ontwikkeld heek. BINNENLANDSCHE B E R I G T E N. Uit Gent schrijft men van den isten Junij: Een ongeluk, dat ds grootste rampen ra zich had kunnen slepen heeft deze ochtend on der een grooi Cll l.tl ttvn „ov, c deel der bevolk.ng van Gent schrik verspreid. Ee lige BURGEMEESTER f.n WETHOUDERS dep Stad ALKMAAR, ontvangen hebbende eene d spositie van H. E. G. A. de (Gedeputeer de Staten van Noord - Holland dato 31 Mei 1838 n°. 38 P^ov. blad o°. 34:) betrekkelijk het pubüekmnken der lijsten van bevoegde Ge neeskunst Oefenarenvan de onderscheidene takken van Geneeskunde. Brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen dezer Stad en alle andere belanghebbenden, dat de voorsz. lijsten vdn heden af, gedu rende veertien dagen en mitsdien tot den twee - en - twintigsten Iiinij aanstaardeter visie van een iegelijk zullen ligsren ter Secretarie de zer Stad, (4 uitgezonderd des Zondags:) dagelijks van des morgens 10 tot des namiddags 2 lire. Alkmaar, den pden JuvAj 1838. Burgemeester en IVethouders voornoemd F. C. W. R U IJ VEST E IJ N Ter Ordonnantie var, Deze/ven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR Bij besluit van Zijne Majesteit is benoemd en aangesteld tot Heemraad van den Polder de Scliermeer (Noord - Holland) de Duo dito. fleer Dirk IVillem van Leeuwen. Ult0 öarK° minnteil voor viif ure was de gewone stoker van het stoomwerktuig ,n de katoen-fabrijk van den heer Lousbergftsm de St. Ma r gar ie, e- straac, bij dat werknng bezigtoen er werklieden aan de voordeur klop ten, en de stoker de oovoorzigtigheid had van zich voor eemge oogen- hlikken te verwijderen, om deze lieden binnen ce laten. Op eens doet zich een vreesselijke slag, naar het gebulder van vijl en twintig ce ge- diker tijd afgeschocene kanonnen zwemende, 1 oorende stoi rn;e;el was gesprongen. Dit zeer groote werktuig werd door eener, dik,te muur heeugèdreven en op het binnenplein tegen eene aldaar geplaat ste kar met steenkolen geworpen. Alle de overige werktuigen 111 da fabrijk zijn door deze uitbarsting vernield, en een gedeelte van hec gebouw daarvatr is ingestort. De naburige huizen hebben vee geleden. Groote stukken van het vernielde gebouw zijn over de daken hteti tot op eenen aanmerkelijken afstand geslingerd. De schoorteen van het stoomwerktuig is staande g< bleven, maar door de uitbarsting zoo. danig geschoktdat deskundigen de instorting daarvan due. ten. Mo a heeft <relukkig geen verlies van mensch en levens te betreuren. A> leen een jong meisje'heeft zich eenigermate gebrand. Indien de uitbarsting een vierendeel uurs later had plaats gehad, zou zij aan honderd meu-i schen het leven hebben gekost." ''Sturdag Zondag Maandag Dingscias Woensdag Donderdag Vriidag STAND van den Thermometer te ALKMAAR. Volgens de Schaal van Fahrenheit. Junij 1838 'smorg. ten 8 ure 541 1 3- 4- 5- 6 99 99 58° 5!° 45' en 12 üre 59', r 55'. 59°. 54°. 54°- 55°- 56°. 99 99 99 99 Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 1 tot den 7 Junij 1838. Ned. fregat. Anna m Louisa. J. Kde Jong van Batavia naar Amst. Dito bark. de Rhim. C. Brandligc duo Dito fregat. Handelmaatschappij. W. H. Buiskes„ duo Resotuite. N SnbHers dito Clara Henriet te. Grim dito duo. dito. dito. dit®, tl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1