A0.1838. ALK M A A R S CIX E N°. 25; COURANT. Van MAANDAG Den 18 J U N T. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. D E MINISTER VAN JUSTITIE; als daartoe door Zr. Mc. den Koning gemagtigdkondigt bij deze aan dat de Hooge Raad der Nederlanden, op heden, iri naam des Kor.ings door hem is geinstaiieerd en deszelfs vooriüopige werk zaamheden van heden af een aanvang hebben genomen. 's Gravenhage den isten Junij 183S. Cget.) De Minister voornoemd Van M AAN E N. BURGEMEESTER en WETHOUDERS Der Stad ALKMAAR, ontvangen hebbende eene dispositie van H. E. G. A. de Gedeputeer de Staten van Noord - Holland dato 31 Mei 1838 n°. 38 Prov. blad i)°. 34:) betrekkelijk het pnbliekmaken der lijsten van bevoegde Ge uedskunst Oefenarenvan de onderscheidene takken van Geneeskunde. Brengen by deze ter kennisse van de ingezetenen deZer Stad en alle andere belanghebbenden, dat de voorsz. lijsten van beden af, gedu rende veertien dagen en mitsdien tot den twee - en - twintigsten Juiit) aanstaande, ter visie van een iegelijk zullen liggen, ter Secretarie de-i zer Stad, uitgezonderd des Zondags:) dagelijks van des morgens 10 f tot des namiddags 2 ure. Alkmaarden 9<ien Junij 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N Ter Ordonnantie van DezcBen De D1EU FONTEIN VERSC1IUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR,! zoo veel mogelijk willende voorkomen het moeijelijk dringen en lang- 1 durig wachten voor de deur van het pand der Stads Wang, welke! wekelijks des Donderdags morgens ten tier. ure tot het plaatsen van 1 Kaas voor de volgende marktdag wordt geöneud. Hebneu goedgevonden en beoaaldda: voortaan en wel aanvang ne mende met Donderdag den 2istea dezer, aan de zijde, welke daartoe aan de beurt ligt, het pand op het gewone uur, met door een deur maar door drie deuren zal worden opengestelden wel zoodanig dat d* drie deuren op hetzelfde oogenblik worden geopend. Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat wanneer de belang hebbenden welke verlangen hunne Kaas in het pand te plaatsen, 2ich onderling in redelijkheid verstaan, om zich te verdeélen en te stellen voor die deur welke het voegzaamst is, voor de p!lats welke zij be oogenhier door niet alleen veel nideijelijkneden zullen, wegvallen i maar dat het tevens nutteloos zal worden zich reeds den Vorigen dag tot het Voormelde oogmerk voof de deur te stellen. Alkmaarden I4den Junij 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van Dézei en De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dér «tad ALKMAAR Zullende voldoen aan eeec van den Métfr Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland ontvahgene dispostie van den ia** dezer h". g-$ster handhaving strekkende der bestaande verordeningen tegen de uitbrei ding van aanstekende Ziekte onder hét Vee. Herinneren bij deze deizelver idgezéteueri op de meest érnstigë wijze aan alie de wettelijke bepalingen dewelke ter voorkoming dier uitbreiding reeds zijn genomen geworden dn genoêgzaam ter kennisse van een ieder gèbragt, met waarschuwing, dat de overtreders dier Bepalingen overeenkomstig de art. 459, 460 en 461 vin hei nog ih werking zijnde 'Wetboek Van Straï'regt, of in die geVal'cn waarin deze niet kunnen worden ingeroepen overeenkomstig de bemalingen der Wet van 6 Maart 1818 Scaatsbihd n°. 12:) zullen worden ver volgd en gestraft; Terwijl almede ten gevolee der gemelde dïsposirit? van (I. E. O. A. voornoemd, de Politie-beambtdn ten aanzien vm het toez et op de afzondering, onder eene onmiddetijke verantwoording ïS\n gebrart, en van alle de overtredingen dadelijk proces - verbaal zal worden op- gemaakc, om ter vervolging aan den Heer Officier Van Justitie j te worden ingezonden. Alkmaar, den i4den Junij 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRU JJ VEST E IJ N. 1 Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. i BUITEN L AND SCHE BER1GTEN. F R A N K R IJ K. De wapenschouwing, die Koning Lodewijk Ppilïps den iodën Junij over de nationale garde en de bezetting van Parijs 1-eeft gehouden is zonder eenig toeval afgeloopen. Men rekent dat bij deze gelegen heid 20 of 25.000 nationale gardes, zoo wel uit de stad als uit de buitenwijken, onder de wapenen zijn geweest; zoodac omstreeks drie vierde van bet gehéelé aantal te hrtis gebleven zijn. De Koning is goéd ontvangendoch de kldgten zijn zeer algemeenover de gestrenge maatregelen van voorzorg, die de politie bij deze gelegenheid geno- m'én heeft. De nieuwsgierigen hebben slechts op Zeer verren afstand deze militaire vertooning kunnen aanschouwen en men had zelts alle vaartuigen uit de Sainedie in de nabijheid der kaaijen lagen waarde Koning lanas moest rijden, verwijderd, liitusschen zijnna het defi leren de hekken van den tuin der Tuilsrien geopend zoodat de Ko ning tusschen talrijke volkshöopen heen, die hem met levendig gejuich begroetten naar zijn paleis is teruggekeerd Aldaar heeft een gastmaal van 300 personen, waaronder de maarschalken, alsmede vele géneraals, hoofd officieren der nationale garde en andere aanzienlijkeden dag besloten. Zelfs bet ministeriele Journal des Dêbats kan den wer.scS niet onderdrukken, dat bij eene volgende Waoenséhonwing de Parfj- sche bevolking tot deelneming aan dit feest moge worden toegelaten, en dus het ruime Maartve>d waar véle duizenden aaiiscliouwers den Koning vrijelijk zouden kunnen begroeten, daarvoor moge worden uitgekozen. Men wil, dat de hertog van Nemours den atsten dezer maand met een talrijk gevolg van Diepe naar Engeland zal oversteken j om de krooning van Koningin Victoria te gaan bijwonen. ENGELAND. De oproerige beweging onder het landvolk nabij Canterbury, waaf» bij een half krankzinnigedie z.ch Sir William C"Urtenay noemde, de hoofdrol heeft gespeeld en welks demping met het verlies van zoo veel meuscheulevens is gepaard gegaanhoudt blijkens de Londensche bla den tot den t)Jen Junij, de openbare aandacht in Engeland op eene buitengewone wijze bezig. Al wat daartoe betrekking eeft is tot ia de minste bijzonderheden nagespoord en openbaar gemaakt, maar ooit r.a het lezen daarvan blijit er omtrent deze geheele gebeurtenis veel raadselachtigs over; zij strekt tot een bewijs tot welke uitersten gods dienstige dweeperii vele menscben kon vervoeren. De aanvoerder der misleidde landlieden Courtenaywasgelijk wij reeds vroeger ver meldden, in der tijd wegcys meineed 111 eene zaak van smokkelarij tot zevenjarige veroanuing naar Nieuw-Holland veroordeeldinaar ver mits hij blijken vertoonde van niet regt bij zijne zinue te iijnwerd die straf in eene opsin.ting in een kraukzinntgeu-huis vers .derd. Daar uit werd Dij laterop aanzoek van sommige vrienden bij de tegen woordige ministers, bevrijd, en sedert heeft hij zich ef op toegelegd om het landvolk in den omtrek van h:t dorp Boughton, niet verre van de zeekust van hét graafschap Kent, voor z.ch te winnen. Wac daarbij eigenlijk zijn doel was, laat zich moeijelyk uitmakendaar zijn geheele gedrag eene zonderlinge mengeling van sluwheid efi ijlhoof digheid veriootide, en ook zijne geschriften alles behalve duidelijk Zijn,. Zoo veel blijkt, dat hij, ofschoon slechts de zobn van eenen atmen herbergier, eene goede opvoeding genoten h ;d en eene ten minste vooi.de landlieden, in wier midden hij verkeerde, onweerstaanbare overredingskracht bezat. Daarbij was hij een zeer wel gemaakt man van buitengewone ligchaauisterkte. Allengskens heeft hij bij velen hec geioof weten op te wekkendat hij eene hoogere roeping bad won- deien kou verri teil, en in éen woord eene soort van Messias was. Den bijbel kende lui erootendeels uit het hoofden hij schroomde uier, om teksten daaruit,vooral ook voorspellingen uit c!e openbaiing v a I oh amies-, als bewyzen van zijne goddelijke zei d ng aan te halen. Lr waren lieden genoeg, die ter goeder trouw geloofdendat hij ppkwes.» naar wasen ook nadat hij met een deel zijner aanhangers door de tegen hein uitgezondene soldaten was neergeveld heeft men eene vrouw gezien die van eene aanmerkelijken afstand mee een g water uit eene voor wonderbaar geboudenu put kwam aandragenin de zekere over tuiging, dat, als zij hem dit in den mond goot, hij, volgens eene zij ner gors asteriijke voorspellingen, dadelijk uit de cfó, den zou opstaan. Sommigen zijner volgelingen, die niet hem tegen de uitgezondene po. iitle-bean.bten en soldaten jjebbgn gestreden, en thans als schuldig aan voorbedacitelijken moord te regt zullen worden gesteld, hadden, vol gens de. laaoten berigtenook toen nog het geloof aan den vermeen den wonderdoener niet laten varen. Met de verstandelijke beschaving der la dbeivoners te Bough.toi; en in den omtrek is het, zoo als uic thans hieromtrent ingewonnen getuigenissen blijkt, treuiig gesteld. Naauwlijks een vierde daarvan kan lezert en een nóg Véél kleinere aan tal verstaat het schrijven. Intussche» had Courtenay ook aanhangers ouder de meer beschaafde standen, dié hem vari geld voorzagen zoo dat hij, ofschoon zelfs niets bezittende, omtrent de landlieden zeer mild kou. zijn, en hen zelfs in liet denkbeeld bragtdat hij op cent? wondeidaJige wijzen schatten te zijner beschikking had. In der. be ginne'hebben velen gemeend, dat de door hem aangestookte oproerige beweging met de nieuwe srmeh wetten in verband stond, waartegen de smalle gemeente in Engeland steeds zeer'is ingenomen, omdat: daarbij het beginsel van den Onderstand uit de armenkassen aan de hui zen beperkt, en tot zekere mate dat gehuldigd wordt, om behoeiti- gen in werkhuizen op te sluiten. Later is échter geblekendat Cour. temy m zijne met aanhangers gehnndene gesprekken, die armen-wet- ten bijna nooit aanroerde. Daarentegen heeft het meerdere waar schijnlijkheid erlangd, dat de gemoederen der landlieden, op welke hjj werkte, reeds vroeger door de predikingen van methodisten voor gods» d eiKtige gees drijverij vatbaar zijn gemaakt. Die volgelingen waren overigens gee1 u-zins volstrekt behoeftig of zijn ten minsten nist doi«z armoede tot wanhopige stappen gedwongen geworden,,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1