ê-' il u 1 m :;f A°. 1838. •ALKMAARSCIIE C O U R A N 1 1 N°. 27- Ei Van MAANDAG Den e J U LT. x-vv;; - v v <3 nuiJ'F Men meid uit Wiesbaden: Dea 2/sten Mei 1.!., begaven zich <1 jp -:V- SZ «2S3W*" 0r! f ,-V' Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. des Donderdags en Vrijdags, Kans ter markt wordt aangebrngt; en willende beproeven of dit ongerief niet door eene veranderde schik king op de toegangen tot de markt, zoude kunnen worden weggeuomen. [lebben bepaald, gelijk zij doen bij deze. Dat degenen, die in 't vervoig, des Donderdags of Vrijdags, Kaas in het pand of in het huis van den opzigcer van het pand verkiezen te zetten gehouden zullen zijn Met de wagens, die vau de oostzijde komen, stiet sneer door d& Hou/il, maar door de Achterstraatde zu .dzijde van de L tnge- straat en vervolgens langs de Mi'ent tiaar het pand te rijden. Met de wagens van de westkant komende, mede de zuidzijde van de Langestraat te houden en over de Mienthet pand te naderen. Kunnende alzoo de ledige wagens, regts en links door de HoutU weder worden afgevoerd. Alkmaarden 2ÓSCCU Juni] 183$. lURGEMEESTER En WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, in ervaring gekomen zijnde, dat de kinderziekte zich niet alleen bin nen deze Stad neefc geopenbaard maar bovendien zich meer en meer verbreidt, en willende zoo veel in hun is medewerken, om die ge duchte ziektein derzclver voortgang tegen te gaan. Hebben gemeend de ingezetenen bij vernieuwing te moeten bekend maken met de bepalingen vervat in de Kennisgeving van Heeren Bur- gemeesteren dezer Stad van den 2iscsn Febfttaiij r8iS. en waarbii op grond van het besluit van den 7d™ September 1814 n<>. <5, wordt vastgesteld 1°. Zoodra de kinderziekte zich in eenig huis openbaart, zullen geene kinderen uit zoodanig huis op eeoige Scholen hoegenaamd mogen worden gezonden of toegelaten, zoo lang de besmetting duurt. Alie Ouders, Voogden of andere opzigt hebbenden, als° mede de Schoolhouders en Sciioolhouderessen zullen i.eder'voor zoo veel hun aangaat, voor de stipte, uitvoering dezer bepaling moeten zorgdragen. 2°. Zoo haast de kinderziekte zich in eenig huis openbaartzrd men verpügt zijn, daarvan dadelijk aan een. ten dien einde, door het Gemeente - bestuur te desplciëren Geneeskundigen kennis te geven, opdat de vereischte voorzorgen genomen worden tot voorkoming vau verdere besmetting, p p aiat r v r F F r nr r 30. Men zal tie berooking, met Bruinsteen, gewoon Keukenzout en Vitrioolzuur, ter zuivering van de besmette lucht, in geen BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, geval verzuimen, en bij onvermogenden zal zulks, ten koste brengen bij deze ter kennrsse van de Ingezetenen derzelve Stad, dat der gemeente geschieden. hec Kohier der Personeele belastingdienst 1838/39, Letter A n°. 3 4°. Het lijk van een en aan de kinderziekte gestorvenen, zal in de-°P ^en 2i'»'teu dezerdoor den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord- zelfde kleedcren gekist, en, ten spoedigstenuiterlijk binnen Holland is executoir verklaard, en op heden door H. E. A. aan den driemaal vier en twintig uren, ter aarde moeten worden besteld. Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invor- Zoodra de kinderziekte zich in eenig buis heeft geopenbaarddering is overgegeven. zal men, met groote leesbare letërs, voor de huisdeur moeten] Ieder ingezeten, welke daarbij belang beeft, wordt alzoo vermaand, op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voort vloeien te ontgaan. Aiki/iaar, den 3cs£ei1 Jtmij 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRU IJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR, doen stellen het woord Kinderziekteten einde een iegelijk in staat te stellenzich voor den toe- of ingang tot zoodanig huis te kunnen wacBten. <s°. De Geneesheereu worden ten ernstig verzochtten huize hunner patiënten door de kinderziekte aangetast te insterendat voor meld uiterlijk teeken voor de huisdeur worde geplaatst, worden de dezelve mede uitgenoodigdom, bij nalatigheid van dien, daarvan aan Heeren Burgemeestér en Wethouders alhier kennis te geven. 7°. Elk persoon, door de kinderziekte aangetast, wordt strengelijk verboden, oin z eb op straat te begeven, of in hec openhaar zich te ver toon en wordende" de Ouders voor hunne minderjari ge Kinderenalsmede de Voogden voor hunne Pupillen veraut- woordeltik gesteld. Zeilende de bij art. 2 bepaalde, .aangifteMienen, te geschieden aan een der Heeren .SradS Doctoren, 'öf'den Srads Lector alhier, wejke zuilen zorgen dat de in het diarop volgende artikel ver' .meide berooking wordg uitgevoerd, terwijl de ingjed ëmen voor de berooking voor de hm vermo'gendenop aaiiWijz dg der ge zegde ileereqin het Gasthuis Alhier gratis gehaaid kunnen worden; en wordt vóórts aan dezelve fineren'inhbévóle'n', om de echte berigtèu aangaande" den staat' dezer z elnè naaiiivkenri-a in te winnen, en, gedurende de EoedCmie, 'daafvan van tiid tot tijd, aan de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig tot voor zigt schriftelijk 111 te zenden. Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat de vernieuwde mede deeling daafvan de goede'ingezetenen dezer Stad zal 'overtuigen, van hunne Zuchp om het welzijn der Burgerijop' rlle wijze te bevorde- Ten, dat dte overtuiging een ieder zal uitlokken en aansporen om daartoe vim hunne zijde, medëtëwerken waar het noodig is die maat regel ten uitvoer te leggen, en H. E. A. alzoo buiten de vefTWgting stellen om de nalatigcn of overtredehs naar de strengere letter de^ ivet te behandelen. De Commissaris van Politie is gemagtied om op de' naievins -dezèt bepalingen de meestmogelijke surveillance te houjeu en tegen de over tredersingevolge de wet te procederen. Burgemeester en Wethouders sluiten deze kennisgeving, met hunne ingezetenen, op de dringenste en ernstigste wiize te vermanen, om hunne kinderen voor zoo verre die de kinderziekte nog tiiec hebben 'gehad, en nog niet zijn gevaccineerd geworden, onverwijld te doen vaccineren of inenten waarroe voor ieder d;e ztdks' kosteloos zonde verlangen, de gelegenheid wordt opengesteld in het Stads Verband alhier des Donderdags morgens ten twaalf uren en alzoo fn hec be lang van hunne eigene famijiën en der geheele Burgerij aaoteneroen dit heilzaam uiiddel, hetwelk dt? Voorzienigheid hun tegen deze ver pestende kwaal schonk, en welks aanwending, zoo dikwerf en zoo Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. "C. W. D R U IJ V E S T E IJ N Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. B R O O D - Z E T T I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR Bepalen bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn van j ie soort 35- 28. 243' 26J, II. Ct. per Neder!. Pond. 9* 2 8. f IO. 99 1. 4- 99 05- 99 4* aa 99— T4- }y 6. aa 9,-21. 59 8. aa 99 28. X. aa aa 99 28. ai 2. aa >9 OS- 6. aa aa 99 66. Het fijn Wit Tarwenbrcddj „c soor- Het grof Bolluibrocd liet on'gébuild Tarwenoruod liet Roggebrood en dat mitsdien de prijzen en het gewigc van het Brood binnen deze Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt Pond. Once. Lood. Fijn Wittebr'1 of regels ie ,-oortmoet wegen Fijne Witte Broodsböl idem Gebuild Tarwebrood idem idem idem Gebuild Tarwebrood 2° soort, Bollen 8. voor 5. Cents Roggebrood Zullende alles, gaar gebakkenen niet boyen de zetting verkochs mogen worden, op de boet? daartoe staande. Alkmaarden 30""" Jtmij 1838. F. C. W. DRU IJ VEST E IJ N. Ter Ordonnantie van Dezelven, Dn DIEU FONTEIN VERSCHUIR, -- 1 •rr BUITENLANDSCHE BEIUGTEN. F R A N K R IJ K. Te Toulon beeft men den sisten Jtirnjdoor middel van eene groo te Engelscbe stoomboot, die depêches voor den Brirschen vlootvoogd Stopford had «wergebragtde tijding outvapgendat het smaldeel vau dien vlootvoogd, het welk in de lamste dagen van Mei voor Napels liet anker had geworpennaar Toulon onder weg wasdoch waar* schijiiJ.ijk Livorno en Genua zou aandoen. De aanstaande verschijning dringend door Z. M. onzen geëerbiedigden Koning is aanbevolen én i van zulk eene aanzienlijke Britsche zeem egt' in de genoemde Branche 'zeehaven had aidaar groot opzien gebaard. Men verloor zich in alle voorgeschreven. Alkmaarden 233ten Junij 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. K E N N 1 S G E F I N C. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, 200 veel mogelijk willende voorzientegen de plaats hebbende belem meringen der passagie bij het aan- en afrijden vau de wagenswaarmede lei gissingen over de aanleiding tot die beweging. Welligt echter Maat zij met de veronderstelde vijandige bedoelingen van den Egijptischeri Onderkoning tegen de Porce in eenig verhand. Men schrijft ten mins te uit Triest van den iyden junij: De geruchten over de oorlogs toebereidselen van Mehemed-Ali duren voort, en vinden steeds meef geloof, vooral ook nu uit Ancona geschreven wordt, dat de Engel scbe oorlogschepen, die voor Napels verschenen waren, in allerijl onder zei! zijn gegaan en naar Malta koers gezet hebben. De handel* stand verkeert hier in zigbarc ongerustheid." tl iM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1