A". 1838. ALKMAAR SC IIE N". 28. C O U R A N T. I j5> - g. -; Van MAAND Den 9 y LT. •r r a-' A)1 -Vfe-V '-VA'^A Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND Ontvangen hebberde, eene resolutie van den Heer Staatsraad, Ad aiinistraceur voor de Registratie., het Kadaster en de Loterijen gelet hebbende op deszeifs resolutie van beden, waarbij, krachtens 'zijner Majesteit besluit va» den 13de» |«nij 1838, n'° 94wordt va'stge Steld eene 175ste loterij, brengt bij deze ter kennisse van een ieder, die verlangen moge in genoemde loterij deel te nemen, dat ten aanzien van dezelve zijn gemaakt de navolgende bepalingen t°. 'Je i?5«te Loter.i xai bestaan uit vijf en twintig duizend vijf honderd loten, twaulf duizend ze en honderd vijftig prijzen en vier en vijftig premien, overeenkomstig het plan aan deze gehecht. 2°. Ten behoeve van 's Rijks schatkist zal worden ingehouden vijf tien ten honderd van alle pi ijzen en premien van een honderd gulden en daarboven, en tien ten honderd van alle prijzen van zeventig gul- d.it en daar beneden, alles onverminderd de bijlage van twee 'gulden voor ieder klassikaal lot, hetwelk voor de laatste klasse verwisseld i wordt. 3°. De loten znlletl in geene kleinere deelen mogen gesplitst wof- den, dan in twintigsten. 4°. De tóeiatmg van splitters en debitanten zal moeten geschieden met in achtneming van de bepalingen in Zijner Majesteits besluiten van den 5den November 1S18 {Staatsblad n°. 37). «3 dito 1807, no.143 (Staatsblad n°. 50 en 146), en van den 6den lanüarij 1831, n°! 68 CStaatsblad n°. ij vervat. 5". De klassikale loten voor de eerste klasse, zullen voor den in- legprijs verkrijgbaar ziji: voor de houders van lotendie 111 de laatste klasse der 174ste loterij met niet zijn uitgekomen; mits tot het be komen derzelven ten kantore van dm Ooivanger - generaal der loterij te 's Gravenhage, of van een der collecteurs aanvraag gedaan worde, binnen de twee eerste weken na de opening der collecte. 6°. De voornoemde Ontvanger - generaal zal, bij de'opening der collecte voor de 175ste loterij, voorioopig een getal van duizend drie honderd loten afzonderen en beschikbaar houden, om daaruit aan in gezetenen van liet Rijk, geene loterijhandelaren, doen hem bekend zijnde, as loten voor eigen rekening te willen spelen, mitsgaders aan zoodanige personen, welke uit hoofde hunner vroegere betrek- kmgeu tot de loterijen hier te lande, aanspraak daarop kunnen maken Ci em daartoe bijzonder door den Minister zullen kunnen worden aangewezen, geheele loten tegen den inlegprijs te kunnen afgeven zoo lang de voorraad strekt, mits de prijs van de alzoo afgegevene loten aan heui 111 ééns voor alle klassen voldaan worde. 7°. De Ontvanger - generaal meergenoemd, zal van de uitgifte der voornoemde loten, eene behoorlijke opgave aan den Minister inzenden. 3°. De collecte der 175ste loterij zal geopend worden op Maandag den 235,011 11 lij 1838 en de sluiting van dezelve op Zaturdag den 4den Augustus van dat jaar. Dnit-.sdag en Woensdag den 3, 4 en 5den September 1838; die der derde klasse op Maandag. Dingsdag en Woensdag den 17, jg en ipdeu derzt-lve maand; die der vierde klasse op Maandag, Dingsdag' en Woensdag den 12 en 3den October 1838; en die der vijfde"of laatste klasse op Maandag, Dingsdag, Woensdag en Donderdag'den 15, 16. 17, 18, 22, 23. 24, 25, 59, 30 en 3 f October1/5, 6, 7'en 8 JNovcmber 1838 terwijl de laatste honderd nominers op Vrbdag den pden November 1838 zullen getrokken worden. 'o°. De cohecteurs, splitters en debitanten zullen bij het verkoo- pen of verhuren van loten, niet meerder mogen vorderen dan: Bij verkoop van loten Geheele 69.00. Twintigste f 3.45. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, zoo veel mogelijk willende voorzien tegen de plaats hebbende oelera- meriugen der passagie bij het aan- en afrijden van de wagenswaarmede des Donderdags en Vrijdags, Kaas ter markt wordi aangebragt; e» willende beproeven of dit ongerief met door eene veranderde schik king op de toegangen tot de markt, zoude kunnen worden weggenomen. Hebben bepaald, gelijk zij doen bij deze, Dat degenen, d.e in 't vet volg, des Donderdags of Vrijdags, Kaas in liet pand of in het huis van den öpzigter van het pand verkiezen te zettengehouden zullen Zijn Met de wagensdie van dc oostzijde komen niet meer door at IJjutil, maar door de Achterstraatde zuidzijde van de L .nge- stiaat en vervolgens langs de Mient naar het pand te rijden. Mee de wagens van de westkant komende mede de zuidzijde vatl de Kmgestraat te houden en over de M:enthet p tnd te naderen. Kunnende alzoo de ledige wagens» regis eu links door de Houtil weder worden afgevoerd. Alkmaarden 2Ósfcn Jtin ij 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd* F. C. UL D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van Deze/ven De ÜIEU FONTEIN VERSCHUlR. voor alle klassen óf doorgefourneerde Halve/34.50. Vijfde 13.80. Tiende 6.90. Van de klassikale loteh vóór de eerste klasse Geheele loten 14.00. Halve ƒ7.00. Vijfde 2.80. Tiende 1.40. Twintigste 0.70. T Voor de tweede klasse: Geheele loten f26.00. Halve ƒ13.00. Viif de ƒ5.20. Tiende 2.60. Twintigste 1.30. Voor de derde klasse: Geheele loten ƒ40.00. Halve ƒ20.00. Vijfde ƒ8.00. Tiende ƒ4.00. Twintigste 2.00. Voor de vierde klasseGeheele loten ƒ56.00. Halve ƒ28.00. Viifde it.20. Tiende-5.60. Twintigste ƒ2.80. Voor de vijfde klasse; Geheele loten ƒ71.00. Halve ƒ35.eo. Viifde ƒ14.20. Tiende 7.10. Twintigste 3.55. J 00 O v jiue Bij verhuring voor de eerste klasse Geheele Wen 4.00. Halve 2.00. Vijfde 0.80. Tiende ƒ040 Twintigste 0.20. Voor de tweede klasse: Geheele loten ƒ8.00. Halve ƒ4.00. Vijfde ƒ1.60. Tiende 0.80. Twintigste ƒ0.40. Voor de derde klasse: Geheele loten ƒ10.00. Halve ƒ5.00. Vijfde ƒ5.00. Tiende f 1.00. Twintigste ƒ0.50. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHÖUbÉUS nsk Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelve S'.ad dat het Kohier der l'ersoheele belastingdienst 1838/39, Letter A i°. 4 op dep jo»16" Junij 1838, door den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland is exedutoir verklaard, en op heden door H. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten weike daarbij belang heeftwordt alzoo vermaand, op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit uaia.igneid zouden voort vloeien te ohtgaan. Alkmaar^ den $As:a Juiij 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D R LT J.I VEST E IJ N Ter Ordonnantie van Dezelven* r Bij afwezen van den Secretaris •K SPANJAARDT. 1 I 1 f1 1 - 1 1 -«es BÜiTENLANDSCHE BERIGTEN. ENGELAND. De thans ontvangene Londensche dagbladen tot den 3csten Junij zijn natuurlijk opgevuld ine. bijzonderheden wegens de plegt:ge krtouing der Koningin van Engeland, die den 28ste» dier maand, in oven-en-' komst metule daaromtrent bekend gemaakte verordening, en de sedert; eeuwen in Grooc-lirittaunie gevolgde gewoonten heeft piaats v.éhad. De piegtigheden en feesten yan den. dag zijn door góed weder begunstigd ofschoon het 's morgens vroeg vrij sterk heeft geregend. Hoewel eene U.UVXX'V» J >»uibv.iu Vlij OlLWV tlWV.il Voor de vierde klasse: Geheele'loten u 00. Halve frao Viifde I °"tzctce"'ie vplksmeoigte op de been is geweestom den statige» trein 2.Ho. Tiende ƒ1.40. Twintigste fo -o aanschouwen waarmede de K.onmgin zich des morgens ten tien iiro Voor de eerste week' der vijlde klasse;'' Gehele loten ƒ1800 Halve haar P"'e'r "a"r d? abd'! ,van Westminster heeft begeven, eu om ƒ9.00. Vijfde ƒ3.60. Tiende ƒ1.80. Twintigste ƒ000 i- T Ce8e,n vljf ure "adenmiddag naar dat paleis terug te Zien keeren,, I»- j is dc orde nergens op eene onrustende wi.izc vtrsrobrd geworden, en ufuu ?e ,J hierooven bepaalde prijzen voor klassikale koop-heeft men generlei ongelukken van eenig aanbelang te betreuren gehad. loten nebben betaald, zullen, indien hun lot met wordt nagetrokken Met het levendigste gejuich is Hare Majesteit, die in eene koets, mee 111 de klasse waarvoor hetzelve genomen was, derzei ver fournissement acht witte paarden bespannen, gezeten'was, overal op haren weg ontT* woor de volgende klasse kunnen voldoen, gelijk hetzelve bij het plan 1 vangenen bij haren terugkeer naar het paleis, toen zij den scbepter tl vastgesteld, aamelyk, voor geheele loten; i de hand, de kroon op het hóófd eu andere kéuieekeneu der kvumk- Bij dc verwisseling voor de tweede klasse met ƒ12.00 Voor de derde klasse met ƒ14.00. Voor de vie-de klasse met ƒ16.00 Voor de vijfde klasse met 1500. en voor de gedeelten van loten nsar evcnred.gheni van deZe prijzen, alies zonder verdere bijbetaling van eenig opgeld. ii°. De prijs, waarvoor de loten, gedurende de verdere trekking der Vijfde klasse zuben mogen verkocht en verhuurd woraenzal na der voor eilte week afzonderlijk worden bepaald. De codecteuf--, splitters en debitanten zullen z ch moeten gedragen naar de vorenstaande benalmgen, wcike, te dien einde, oveieerikom- stig art. 3 van Zijner Majesteits besluit van den 6den januarij 1831, n°. 68in de Nederlandsche Staats-Conrant zuilen Word n geplaatst. Dien ten gevolge worden de ingezetenen, welke gelweie doorge fourneerde loten, tegen den inlegprijs m^gten verlangen, oplétteh'd gemaakt op de bepaling volgens welke de afgifte dier loten, onder de daarbij aangewezene beperkingenaan den Ontvanger-Generaal rief Loterij is opgedragen; ten wiens kantore men zich in persoon of bij gemagtigde zal momen vervoegen ter verkrijginz van dezelve loten. Brengt de voorschreven bepalingen ter kennisse vau alle diegenen die daarin belang mogten stellen. Haarlemden 30stea Junij 1838. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van T U If L L.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1