RAN A\ 1838. ALKMAARSCHE Burgemeester f.n wethouders der stad alkmaar, JULY. Van MAANDAG duitschland. WAARSCHUW brengen bij deze eer kennisse van de ingezetenen dezer Stad en [u risdictie van dien, en voorts van alle de genen welke zulks maar eenigzins zouden mogen aaneaan.. Dat te rekenen van Maandag den ió<>e" Julij, tot den laatsten Au gustus dezes jaars ingeslotengeene Homlen langs de straten wallen en wegen dezer Stad en jurisdictie, zullen mogen losloopen in eeni- ger manier, ook zelfs niet gemuilband.. Dat evenmin gedurende dien tijd, de Hondenaan de stoepen of er ven der huizen aan de straat zullen mogen vast gelegd worden. Dac alle losloopende Hondenwelke zullen "kunnen worden gevan gen en die welke aan de straat vastliggende worden gevonden dade lijk op eene verzekerde plaats zullen worden gebragt en aldaar 24 uren bewaard, om aan de eigenaars, welke dezelve mogten reclameren, te worden teruggegeven, tegen betaling van drie Gulden, ten voor, deele van de Dienaren van Politie, terwijl zij na verloop van deke uren zullen worden van kant gemaakt. "VL.Sa -p 1M f. -i Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandagvoor de Prijs van 6 Centen uitgegeven 1 beid te redden 4 waarin Zij zich thans bevindt. Zulke geruchten kun nen abeen door speculanten in Romeinsche staatspapieren of door kwa- iijkgeziiden worden uitgestrooid; wij kunnen ten stelligste verzekeren dat noch het eene noch het andere waar is. Als bewijs van den goe den staat der financiën kan aangehaald worden eene bekendmaking van den schatmeescerdac de rentebetaling met het begin der aanstaande maand éenen aanvang zal nemen. Aan de regering zijn verschillende zeer voordeeiige aanbiedingen van geld gedaan, zonder dat zij dia aangenomen heeft; en zoo er geene geheel buitengewone omstandig heden plaasc hebber., valt er aan het sluiten van nieuwe leeoingea niet ce denken." BINNENLANDSCHE B.ERIGTEN, 's Gravenhage den <)den Julij. De Allgemeine Zcitung berigt uit Weenen van 30 Junij i De Erfprins van Oranje is nog dagelijks hec voorwerp der grootste op- Dat van elke II nd welke losloopende zal worder. gevonden, en lettendheid van de zijde van ons Hof. In den loop dezer week is te IP? Or niPf traifiXA raliil.' I? a n ih/mJ 1 1 nam .a a., a a! 1- 1r« niet, of niet gevoegelijk kan worden gevangen, door den eigenaar zal worden verbeurd eene boete van eenen Gulden, terwijl bovendien ai. Ie losloopende Honden on middel,ijk ztilien worden gedood. Burgemeester en Wethouders vermanen elk eigenaar of houder van zijner eere eene tooneel-vertooning en souper op het lustslot Schón- brunn gegeven, gisteren woonde hij een prachtig feest bij in het door zijne schoonheid bekende park van Laxenburg; heden morgen is de geheele bezetting van Weenen uitgerukt om voor 7. K. H, eene ex- Dmgsdag Weenen verlaten om over Mijneden naar Holland terug te keeren." Hondenom deze bepalingen en maatregelen van Politie stiptelijk na I ercitie in het vuur te houden. Hec overige van den dag besteedt de te komen, en waarschuwen voorts een ieder, om de Dienaren van Prins tot de bezigtiging van de merkwaardigheden der hoofdstad. Politie welke speciaal door Burgemeester en Wethouders zijn gemag- i Morgen zal dezelve afscheidsbezoeken afleggen, en overmorgen of tigd tot het opvangen of dooden der Hondenin geenen deele bin- derlijk te zijn, in de uitoefening van derzelver pligt, daar zulks ten pogmerk heeft, om de goede Ingezetenen dezer Stad en jurisdictie aan geene gevaren bloot te stellen welke de ondervinding zoo duide lijk heeft doen zien, dat door onachtzaamheid of verzuim van pligt in deze te weeg gebragt kunnen worden. Aldus gedaan bij Burgemeester en Wethouders vooruocma den iollen julij 1838. F. C. W. DRU IJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van Dezeiven De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR 1 -■ BUITENLANDSCHE berigten. Een mechaniltusGrimtn genaamd, in Hamburg woonachtig, heeft eene vlasspinmachine uitgevonden, die door een jonge gedraaid wordt én in eenen dag zoo veel garen levert als 300 spinners in gelijken tijd. Een Engelechman heeft den kunstenaar 60,000 mark (een mark is 21 stuivers) voor die machine geboden, onder voorwaarde geen zoo danige machine meer ce vervaardigen, hetgeen deze van de hand heeft gewezen. T U R K IJ E. Uit Toulon schrijft men van den 4den julij; Door tie Engelsehe Koninklijke stoomboot Conji.mce, gisteren op onze reede aangeko men, ontvangt men geWigtige tijdingen uit de Levant. De paketb'iot Mcgaera is den eisten Junij voor Malta aangekomen, na den jóden van voor Alexandrie vertrokken ce zijn. Brieven uit deze laatste stad op het oogenblikdat de pnkecbooc het anker ligete, geschreven, vermelden op eenen vrij sceliigen toon, dat Mehemed-Ali Egypte ge heel onafhankelijk hc 'f: verklaarden dat hij groote toebereidselen maakt, om san de strijdkrachten waarover Turkije op dit oogenblik beschikken kan, tegenstand te bieden. Men weet, dac die Mogend heid op het punt isom hare geheele vloot in zee te brengen en dat zij daarenboven een vrij aanzienlijk Lger op de been heeft. Dit door de Engelsehe pakecboot overgebragte nieuws vereisebt nog bevestiging, maar men houdt het er toch voor, dat de Middel, landsche zee eerlang he: roonee! van gebeurtenissen, van groot scsac kundig belang zal zijn. Onze [de Fraoscbe] regering moet wel iets dergelijks verwachten; want het Iaat de uitrusting van een groot aantal oorlogschepen met kracht doorzetten, mee name ook van de driedek Iter Montebellodie in de MiddcHandsche zee blijven moet. Volgen» loopeude geruchten 2011 hec smaldeel van den Franschen vlootvoogd Gollois eerlang voor Alexandrie verschijnen. Het Turksche fregat Surie't welk Osman-Bey, den buitenge- In de Javasche Couranten van 10 tot 21 Maarc vindt men de vol gende stukkei: Batavia 13 Maart. Uit berigten van de Westkusc van Sumatra, van den 22scen Februarij jl. blijkt, dat de maatregelen tot algeheeie herstelling der rust aldaarbij voortduring met een gewenschten uit slag worden bekroond. De geheele Tigablas Kotta's zijn thans ook tot onderwerping ge bragt, na eene veldtogc van slechts weinige dagen en eenige scher mutselingen waarbij van de eigenlijke militaire magt geen enkele en van de Maleische hulptroepen slechts drie man zijn gesneuveld ea éen gewond is. De gezamenlijke wettige hoofden hadden reeds den eed van on derdanigheid en trouw afgelegd in handen van den CiVielen en mili tairen gouverneur ter westkust van Sumatra. Die der Sambilcng Kotta's zijn insgelijks in onderwerping aange nomen. Deze laatste Kotta's hebben niets en de Tigablas Kotta's zeer wei nig geleden; zijnde alie hulptroepen reeds naar hunne haardsteden <e ruggekeerdterwijl hec handelsverkeer met Padaug geacht kan worden niet gestremd te zijn geweest. De onderworpen bevolking betoonde bijzonder vertrouwen op hec gouvernement, en alles werd dan ook aangewend, om dezelve te be schermen." Volgens berivten van Ampean (eiland Lombok) i- de Neder- landsche schoener Maria Frederikagezagvoe der Gregorij, be stemd naar China, op den 9den October jl., bij den noordoosthoelc van Balie, door twee roversvaartuigen aangerand en genomen geworden. Een tot gemelde schoener behoord hebbende mandoor, een in- landsche matroos en een Chinees, middel gevonden hebbende uit han den der roovers te ontsnappen, waren te Bima, van waar de boven gemelde tijdingen afkomstig zijn, aangekomen; verhalende voortsdac de rooversvaartuigen teu anker lagen bij het eiland Satoudaop de knst van Sumoawah, toen zij dezelve hebben verlaten, en dat de ge zagvoerder van de bovengemelde schoener zich nog in handen der roovers bevond." In de Zwohche Courant leest menWij vernemen met genoe gen dac de machnale vias-spinnerij van den heer Thomas Ainsworth fabrikant in het Nijverdal. thans in werking is gebragt. Dit is hec eerste etablissement van dien aard hier te lande, en wij hopen, dac de uitkomsten dezer onderneming den genoemden verdienstelijken fa brikant zullen schadeloos stellen voor zijne onvermoeide vlijt, hiertoe in het belang van ons vaderland aangewend." De heer mr. \V, graaf van Hogendorp, die eerst onlangs door wonen gezant der Porte aan den jeugdigen Buy van Tunis, naar de j "e" Koning tot lid van den Raad van State was benoemd, stad van aien nnsm heeft overgebragc, is den lóden, met dien gezant san boord, van Tunis vertrokken, en den aoscen voor Malta aangeko. men van waar het dadelijk zijne reis naar Konscantinopel heeft voort gezet. Men zegt, dat die gezant door den Beij van Tunis zeer goed ontvangen is eu dat deze hem geschenken voor den Groeten Heer heeft medegegeven. Den róden Junij was het Franseha linieschip dena, van hetwelk de vlag van den schout-bij-nacht Lalande waait, nog al- tyd voor Goletta geankerd." is gisteren in deze residentie overleden. 's Gravenhage, den \zden Julij. ITALIË. Volgens berigt uit Weenen van den 3den dezer, was Z. K. II, da Erfprins van Oranje, dien morgen van daar naar Müuchen vertrokken. In den Amsterdamschen Avondbode leest men Wij vernemen uit goede bronnen datdeheeren Johannes Enschedé en Zonen, te Haarlem, eene nieuwe javaausche drukkerijten dienste Uit Rome wordt van den aSsten Junij san de Allgemeine Zeitung van het Gouvernement in Indië zullen leveren. Reeds in den jare 1835 geschreven: werd de heer J. H. Palm, die zich, als afgevaardigde van het Neder- Reeds sedert eenigen tijd tracht men in hec publiek te versprei, landsche Bijbelgenootschap, in Indië ophield, tot de zamenstelling van den, dat onze regering voornemens is eene nieuwe leening te sluiten, eene zoodanige drukkerij naar Nederland overgezonden, en aan hem, of de tollen en de loterij wil verpachten, om zieh_ uit de verlegend ,de Javaansche Radin Pandjie Poespo Wilogo ter adsisientie toegevoegd»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1