D, Jl A". 1838. ALKMAARSCHE N°. 30. COURANT. t f;: Van MAANDAG 11 r aa" Straac 2ulien ,noge" Vövt selegd worden. erie b°e«°uu!en -tenvi" ^vemne,, a; -sK.' .5 t Den 43 J U Lr. f* f :p Deze Courant wordt geregeld eens in de week er. wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. PE STAASRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOI LAND Gelezen de missive van den Heer Opper-Houtvescer voor de Noor' delijke provinciën van den ad.n ,uMj „o. 4g 0ffi£ren[ de der jagt op Ganzen Eenden en Watersnippen ,2^1Iul3PILenoeii4.era£iea Va" H°"en GedeP«<«rden Staten van den Gezien art 11 der wet van 11 fulïj 1814 en Het Koninklijk besluit Van den 5^" Juli; 1823 (Staatsblad n°. 26). Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden, dat de ope ning der ,agc op GanzenEenden en Watersnippenwat de publieke Jagt aanbelangt, op het water, langs de stranden, oevers van mee-en Lene7rnneR r'v.ieren' raics^ders °p 'a8e moerassige landen, door den lieer Opper-Houtvester voornoemd, met overleg van Heerèn Ge deputeerde Staten, met uitzondering van het eiland Texel, alwaar de zelve cfp den i5<l<u> Augustus aanstaande is gesteld, op den i«en bHifr^inePenk"lanTs ^wschen alsmede bcpSaIdelij'k gesloten U >'00 ver de oerigten uit Koustantinopel löopenwas de vloot van gewone iagtveld behooreude- w.wdende le v 1 "i we'a"den [oc het'daar nog met uitgezeild. Wanneer de bovenstaande brief op de zaken herinnerd, dat volgens art 3' van 7 M be.KJf" TUn'S d<? C^en ">C her 1820 f Staatsblad no dtfn 1 Decem ESyPte te herinneren, die overigens nog niet op regtstreekschc be bar toc dcn>sten Septem-lngten uit Alexandrie of Kaïro, maar allien op de gedeeltelijk tegen BU1TENLANDSCHE BERIGTEN. T U R K IJ E. Een brief uit Athene van 27 Junij door de Aligemeinc Zeitung me* degedeeld behelst het volgende Men spreekt hier veel van de mogelijkheid, dat het in onze na bijheid tot voor de algemeene Europesche aangelegenheden belangrijke botsingen zou kunnen komen. De Fransche vloot is, na vier maanden hier gelegen te hebben, den Pirens uitgezeild, naar Tenedos koers zettende, alwaar zij, even als in hec vorige jaar, op de Turkse e vloot een waakzaam oog hóuden en derzeiver bewegingen waarschijnlijk door eene douce violence zal beletten. Men geloofc dat de Franschen het ernstig meenen maar dat de Turken ook nu weder Zullen toegeven,** De Allgemeine Zeitung voegt bij dit berigt de volgende aanmerking: n Zoo ver de berigcen uit Koustantinopel loopenwas de vloot van HüOr >*1 o iv ra 1 o r 111 r 11 o va 111 111 n1, J L...n.. 1. a r* t y - »vvi-vviiut,ii lui uu 11 ^eocein ber moeten zijn opgesloten of gehokt, oP de boete daarbij bepaald. Haarlem, den I7dcu jui;j ,g3g_ De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van T U IJ L L. c- --"'ivui v/-./ lic gCUCCUCUJK. ICgCU- strijdige mededeelingen van hec Journal de Smyrna en van Eugelschc dagbladen berusten. DUITSCHLAND. Men leest ib de Allgemeine Zeitung een berigt van den Nederrhijij WAARSCHUWING. van 5 Juiljwaarin hec volgende voorkomt BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stao ar ka/ta a 1? L" Eene. t'jdu,«d'e s«dert eelll«e daëe» omloop is, heeft alge. brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer S^ad b,'i- °PZie" gtba8rd- ,V"or ee,,1*e daSe" nameiijk zijn al de oorlog- risdictie van dien, cn voorts van alle de penen wpii-s ii, j reserves opgeroepen. I11 het eerst beweerde men; dat dit slechts big eemgzins zouden mogen aan man.. maar eemge weinige regementen gebeurd was, een maatregel, waarvan hec Dat te rekenen van Maandag den i<5<i=h Juüj tot den iaatsten Am d°e' n'et CC bev™cden ,was' daar die versterking te gering zou ge. gustus dezes jaars ingeslotengeeue Hm den Uncsde srr-,/n ^u" weffsc ZIJ'> - daaimede iets te bewerken, wat zonder dezelve mee cn wegen dezer Stad én Jurisdictie, zuden mogen lösloopen'in eéni" g - kUnne" h"6"" worden' Nu verneemt men evenwel, ger manier, ook zelfs niet gemuilband. if.P3A»eVnnnl'il ^durende dien tijd, de Honden, aan de stoepen of er- Dat a.ie Ipsloopende Hondenwelke zullen kunnen worden gevan B k OP tne 'ie Ta* itraac vast''5fftfR<1e worden gevonden dade- jb u;, P eene verzeherde plaats zullen worden gebragt en a.danr 24 uren bewaard, om aan de eigenaars, welke dezelve mogten reclameren ierlA"geffeVen tegen betaling van drie Gulden, ten voor' van de Dienaren van Politie, terwijl zij na verloop van deze 24 uren zuilen worden van kant gemaakt. „ipüal™.elte "Ml welke losloopende 'zal worden gevonden, en net, of met gevoegelijk kan worden gevangen, door den eigenaar zal ie los.nopende Honden onmiudeujk zuilen worden gedood. Burgemeester en Wethouders vermanen eik eigenaar of'houder van llondcnom deze bepalingen en maatregelen van politie scmteiiik na te komen, en waarschuwen voorts een ieder, om de Dienaren van Politie welke spec.aal door Burgemeester en Wethouders zijn gema<'. tigd tot het opvangen ol dooden der Hondenin geenen deele bin derlijk te zijn, in de uitoefening van derzeiver pligt, daar zulks'ten oogmerk neeftom de goede Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie aan geenc gevaren bloot te stellen welke de ondervinding zoo duide lijk heeL doen zien, dat door onachtzaamheid of verzuim van pligt ia deze te weeg gebragt kunnen worden. Aldus gedaan bij Burgemeester en Wethouders voornoemd- den lo'le» Juiij 1838. F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van Dezeb en De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. NOTIFICATIE. BURGEMEESTER f.n WETHOUDERS der Stad ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse van de zoodanigeu 'weIke zich voor het 3c en 4= kwartaal van het afgeloopen dienstiaar 1837/38 111 het reg- van Patent hebben aangegeven dat zij zich in persom, ter beköming I r\ f 1 a I m n r His r 011 r fI. 1 1 c> 11U v v.1 Iiecui; ili'vli LVLUWLlg dat een geheel armee-korps op den voet van oorlog gebragt wordt en dat hetzelve siechts een deel zal uitmaken van een bondgenoot- sc happelijk legerhetwelk aan de Belgische grenzen moet bijeentrek- ken, alwaar reeds bevel moet gegeven zijn, om alles tot de ontvangse dier troepen in gereedheid te orengen." B1NNENLANDSCHE BERIGTEN. 's Gravenhage den 1 <)den Julij. Z. K. H. de Prins van Oranje is heden morgen uit Tilburg in de- de residentie aangekomen. Naar men verneemt is £r. Ms. fregat Bellma, aan boord waarvan z ch Z. K. li. Prins Frederilt Hendrik bevindtheden te Texel binnengeloopen. In de Bredasche Courant leest men Het examen alhierdoor de ksdetten van het vierde studiejaar, bestemd voor de dienst iu Oost-Indiè, in tegenwoordigheid van den raad van to-zigt der Koninklijke militaire akademie, voor den hoog. leeiaar Roiirda van Eysinga dezer dagen afgelegd, werd vereerd door et bijzijn van de 11. i-.d. Gr. heefen P. F. Vermeulen Krieger. lui- tenant-kóionel en jhr. .VI. van Geen, kapitein-adjudant van 7. E.xc. den luitenant - gene: aal baron van Geen. beide officieren die zich ook in Indië :n verschillende veldtogten bijzonder onderscheiden en bij onder- vinding de overtuiging van de noodZakelijkiieid der kennis van talen, land- en volkenkunde bekomen hebben. Dit examen, het eerste van dien aard. werd met veel belangstelling gevolgd, en de vlugheid, waarmede de ksdetten het Arabisch karak ter, Zoo wel als het schoon soloschrift schreven verwekte genoegen, terwijl de ervarenheid waarmede zij zoowel onduidelijke Maieidsche brieven met Arabisch als Javaansche brieven met verschillende moeije- liike Javaansche karakters lazen, bevreemding baarde, vooral bij hec in aanmerking nemen, dat zii gedurende achttien maanden, uithoofde hunner overige studiënslechts enkele lessen *s weeks bijwoonden. De kennis der verschillende taalgronden, het vertalen, en de vorderingen in de aardrijkskunde gemaakt, pleitten even zeer voor hunnen ijver, als voor het doeltreffende van den gehouden cursus. Met grond mag men verwachten, dat uit dezen nieuwen tak van kennis, door gemelden hoogleeraar in Nederland overgebragt, heilzame (TPrn! 'ón «■■lion v f r- f - ,1,1J «-» 1 - fft r^c' lel I' IT K1 11 j er 1 j van derzeiver Patent, voorzien van het door den Ontvanger der Di 15door '!emelden hoogleeraar in Nederland overgebragt, heilzame recte belastingen binnen deze Stad, afgegeven rern van aangifte aan' Ae ?evolfen tz"'len ori«"an- daar de achting, de eerbied en het vertrou- stedelijke Secretarie alhier zuilen behooren te vervoegen alwaar tot i""5" *r 'rdlsche' bevolking jegens het gouvernement, voorzeker znl- tist einde dazelijbsch van Maandag den -3Sten t0! en nvt den a'ostèn 'oenemennaar mate zij de vruchten der hooge belangstelling om dezer maand, (.-uitgezonderd des Zondags) van des voormiddags 10 i'"0" e" "'eer met ,laar llaar haren aard te kl,nnep omgaan, zalpiuk- tot des namiddags 1 ure, zal worden gevaceerd. en V.ecs hel:we;l4 voordeelig op het moederland moet terugwerken- Waarschuwende Burgemeester en Wethouders tevens voormeld' öa ''''nC' E*cellentie de luitenant - generaal baron van Geen die d,'c tentpiigcigen, dat na het verioopen van dezen bepaalden termiin'dê fxnnie" met z,ine tegenwoordigheid zou hebben vereerdis daarin ver- onafgehaalde Patenten, krachtens Z. M. besluit van den October d geworden." 1820, door den Deurwaarder der Directe belastingen aan de huizen der belanghebbenden zullen worden rondgebragt, tegen betaling van! 0nder de Amsteróamsche zeetijdingen wordt het volgende gemeld uen cents, voor ieder patent. De kotnmandeur van een den 23ste!] Junij van heMjs vertrokkêi Alkmaar, den 20stea Julij 1838. 1 en den nrlen At""" a -'*•- n I poneert datbij zijn vertrekde burgemeester en Hethouders voornoemdbergenkommandant H. Rikmers, F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N Ter Ordonnantie van Dezehen en den pden dezer te Gi'ickstad aangekomen groenlandsvanrder rao- porteert dat, bij zijn vertrek, de Harlinger groenlandsvaarders Itits bergen, kommandant H. Rikmers, 2 visschen en 600 robben en Dirkje Adama, kommandant J. Rikmers. 2 visschen en 130 robben gevangen hadden. Volgens rapport va een groenlandfvaarder re P Vip«rl rpimorroh/s».-.. 11 l 1 y 1 Ter Ordonnantie van Dezehen, I j, L Vo|geni! rapport va een groenlandfvaarderrp P De DIEU FONTEIN VFKsrumn tS' teruggekomen, had hij den löden Ju ii eeu ner Hollanéscha ij E ulsuu ktJNiuiN VERbCriUIR- groenlandsvaarders vol spek bjj het ijs verlaten." jh- f V7Éa.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1