A". 1838. ALKMAAR SC TIE COURANT. i 1 'J-*l N°. ïj. Van MAANDAG Den 30 J U LT. waarschuwing, Deze Courant wordt geregeld eens in de week op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De STAASRAAD, GOUVERNEUR van noord.holland Gelezen de missive van den Heer Ópper-Houtvester voor de Noor «Jelijke provincie.: van den 2den juljj |,t no. 4g omrem de opeilinfr der jagt op Ganzen Eenden en Watersnippen. Gelet op de deliberation vau Hoeren Gedeputeerden Staten van den I2den July ||t no, I4> Gezien art. 1 der wet van it |n!ij 18,4 en liet Koninklijk besluit ■van den 5^" Julij 1S23 (Staatsblad n°. 26). Breng: bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden da: de ope tiing der jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen, wat de publieke Jagt aanbelangt, op het water, lanes de stranden, oevers van mee'en veenpiassen er. rivieren, mitsgaders op lage moerassige landen, door den Heer Opper-Houtvester voornoemdmet overleg van Hoeren Ge deputeerde Staten, met uitzondering van het eiland Texel, alwaar de zelve op den 15deu Augustus aanstaande is gesteld, op den istes yju. gustus eestkomende bepaald ismaar dat dezelve bepaaldelijk gesluten bujlt in en langs bosschen, alsmede op bouw- en weilanden tot het gewone jagt veld hehoorende; wordende de kooilieden hij deze tevens herinnerd, dat volgens art. 3 van Z. M. besluit van den ist Decern ber 1820 (Staatsbod n°. 26) hunne küüi-eenden tot den iste» Sepcem- bcr moeten zijn o - esloten of gehokt, op de buete daarbij bepaald Haarlem, den ij"" Julij 1838. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van T U IJ L L. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en |u' ï.sd.ctie van dien, en vuorts van alle de genen welke zulks maar Cemgzins Zouden mogen aangaan., Dat te rekenen van Maandag den i6<ien julij, tot den laatsten Au- gustu-- dezes pars ingesloten geeue dimden langs de straten, wallen «u wegen dezer Stad en Jurisdictie, zuilen mogen losloopen 111 eeni- ger manier, ook zelfs niet gemuilband. Dat evenmin gedurende dien tijd, de [Inden, aan de stoepen of er- Tea tier ninzea aau de straat zullen tuogen vast gelegd worden. Dat alia loHooperide Hondenwelke zullen kunnen worden gevan gen en die welke aan de straat vastliggende worden gevonden dade- lijk op eene verzekerde plaats zullen worden gebragt en aldaar 24 uren Gewaaidom aan de eigenaars, welke dezelve mogten reclameren, te worden teruggegeven, tege.i betaling van drie Gulden, ten voor deele van de Dienaren van Bol tie. terwijl zij na verloop van deze 24 uien zullen worden van kant gemaakt. üac van elke II.nd welke losloopende za! worden gevonden, en met, ol met gevoegelijk kan worden gevangen, door den eigenaar zat worden verbeurd eene boete van een.n Guldenterwijl bovendien ai ie tos.oopende Hnden onmiddeiijk zullen worden gedood. Burgemeester en Wethouders vermanen elk eigenaar or houder van Honden, oin deze bepalingen en maatregelen van Politie stiptelijk na te komenen waarschuwen voorts een ieder, om de Dienaren van Politie welke speciaal door Burgemeester en Wethouders zijn gemag- tigd tot het opvangen of dooden der Hondenin geetien deele hm- oeritjli te zijp, in de uitoefening van derzelver pligt, daar zulks ten oogmerk heeft, om de goede Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie aan geenc gevaren bloot te stellen welke de ondervinding zoo duide lijk heelt doen zien. dat door onachtzaamheid of verzuim van pligt 111 deze ie weeg gebragt kunnen worden. Aldus gedaan bij Burgemeester en Wethouders voornoemd den Julij 1838. F. C. W. DRU IJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van Dczelven De D1EU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDËREN der Stad ALKMAAR, herinneren mits deze de ingezetenen dezer Sendaan de verpiigting, welke ingevolge art. 9 van het regiement op de vestiging van woon plaats, door H. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in dato 10 Mei 1821 n". 35, gearresteerd, op hun rust; Om nadat zij eenig gebouw of gedeelte van dien, het zij met or vsonder beta I ing van buur, aan van buiten deze gemeente inkomende personen of familiën ter woon zullen hebben afgestaan of deze daar uit naar andere woningen zullen zijn verhuisd; daarvan uiterlijk bin nen acht dagen daarna ter Secretarie dezer Stad schriftelijke aangifte te doen, met preciese vermelding van het verhuurde of verlatene per ceel, er. den naam der genen die hetzelve zal hebben betrokken of verlaten. Burgemeester en Wethotideren vertrouwen dat hunne ingezetenen Zich deze herinnering ten nutte zullen maken, en zoo doende mede werken tot het goede doeldat daarmede wordt beoogd en zien tevens daar door vrijwaren voor die poenaliteiten welke bij genoemd regie, ment zijn bepaald; als zullende van nu aan met alle ernst en zonder seniae de minste oogluiking tegen de overtreders worden geageerd. Alkmaar, den 2ü'"ia Julij 1838. Burgemeester en IVethouderan voornoemd F. C. W. R U IJ V E S T E IJ N Ter Ordonnantie van Deze/ven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. kelijk het daarstellcn der kamer van vakantie, van den 29. Julij tot en met den 30. September 1838; Gezien de artikelen 40. 41. 42. 43. en 44. van het Dekreet van deri 30. Maart 1808. en de artikelen 29. 30. en 32. van het Decreet van den 6. Julij 1810; Heeft na voorgaande deliberatie goedgevonden te bepalen, zoo als bepaald wordt bij deze, dat de kamer van vakantie in dit jaar beur telings zal worden gepresideerd door de Heeren Mrs. Hendrik van de? Burgh en Cornells CarbasiusPresidenten in dit Hof. en voorts be staan nu de Heeren Mrs. Nicolaas IVilhehn Adesch. F.vert Rein van Nes van MeerkerkJonkheer \!a inus IViVem de Jonge van Campcns NieuwlandAdriaan Gillis SpoorMaarten iman PauwJ mkheer Jakob Petrus Tvo Diert van Melissant en Petrus Izadcus de Pt emerij Raden. Dat deze Kamer hare teregtzittingen zal houden twee maal ter week, en wel Dingsdag den 28. Augustus Vrijdag den 7. September, Saturdag den 8. dito, Maandag den 10. dito, Dingsdag den n. duo, Vrijdag den 21. dito, Saturdag dei: 22. dito, Maandag den 24. dito, en Maandag den 30. Julij, Dingsdag den 31. dito, Vrijdag den 10. Augustus, Saturdag den 11. Maandag den 13. Dingsdag den 14. Vrijdag den 24. Saturdag den 25. Maandag den 27. dito dito, dito, dito, dito, dito Dingsdag den 25. derzelf'e maand. BEKENDMAKING. Het HOOG GEREGTSHOF ïe 's GRAVENHAGE. Gezien het requisitoir van den lieer Prokureur Generaal, betrek- O "Jm V-i. En zal een afschrift dezer aan den Heer Prokureur Generaal worde» ter hand gesteld ten einde hieraan de noodige publiciteit te geven, Gedaan in algemeeiie vergadering van het Hoog-Gercgshdf den 18. Julij 1838. Bij absentie van den Heer Eersten President! De President 1 H. van der BURGH, Gezien door mij Prokureur Gene. In kennisse van mij fungeiendeu raai bij bovengemelde HoveEersten GnBkr: A. W. P H I L I P S E. M. G. B R O N D G E E S T. BUITENLANDSCHE BE 11 IG TEN. SPANJE. In een bijzonder berigt nit Bayonne van den ipden Julij leest men dat Don Carlos den i4<len dier maand, ten half acht ure des avonds, zijne intrede te Esiella heeft gedaan. Hetzelfde berigt behelst het vol gende„Gisteren, den iSdeu Julij, had de generaal Esuarcero aau zijne ttoepen bevel gegevenurn op Esiella aan te rukken. Reeds waren de paarden voor het geschut gespannen, toen een onverwacht tegenbevel de troepen naar hunne kaoconnementen heeft doen térug keeren. Men zegt, dat Espartero acht bataillocs van zijne hoofdmagc afgezonderd en in de rigtiug van Knstilie gezonden heeft. De bewo ners en de bezetting van Estella arbeider, onophoudelijk. 0111 de ves tingwerken rondom die stad in göede stand te brengen. Naar het schijnt heeft Espartero de vijandelijkheden tegen Estella begonnen door het afzenden van 3000 mandie zich van eene nabij die stad gelegene landhoeve, Labrasa geheetenmasten meester mak n. Die ho vr kan als een voorpost der Carlisten werden beschouwd, d"ch werd slee ts door 20 hunner veteranen bezet. Waarschijnlijk zullen dezen de aan komst van zulk eene geduchte magt wel niet hebben afgewacht.'4 De afzending van een achttal bataiilons door Espartero naar Kastilie zal, zoo zij werkelijk heeft'plaats gehad, wol tot het bedwingen der daar, even als in onderscheidene andere provinciën rondzwervende benden Carlisten gediend hebben. Met name spreekt men steeds vau de dreigende houding, die de stroopende benden der Carl sten in de provincie Santander aannemen. Hun aanvoerder Castor doorkruist den omtrek der stad van oieu naain en ligt allé de verstrooide manschap pen der militie of nationale garde, die hij in handen kan krijgen, op. Aan welke reden de aarzeling van Espartero, om zijnen voor lan» aangekondigden aanval tegen Estella te beproévèn moet worden toe geschrevenblijkt niet. Niet slechts was zijne legerafdeebng kort ge leden zeer taltijk, tnaar men spreekt ook inzonderheid van de geduch te artillerie, die hij te V<anetiop zes uren afstands van Estel'a, bij een heeft. De in de laatste stad bevelvoerende generaal der Carlisten Maroto heeft reeds den 70'en de vol ende proclamatie aan zijne troe pen uitgevaardigd. „Vrijwilligers! De vijand. do< r zijne laatste voor- deeien opgeblazen, rukt na eeuen algemeenen aanval op onzen linie» te hebben beraamd, op Estella aan. Herinnert u, datreeds meermalen een handvol dapperen genoegzaam is geweest, om de vijandelijke ko- lonnes tegen te houden. Vergeet de te AsartaAlsasna er, op zoo vele andere plaatsen geplukte lauweren niet. Aan het zegevieren ge woon, zult gij ook deze maal overwinnen, zoo £ij slechts vertrouwen iu uwe zaak en op uwen generaal stelt. Valt den vijand regtstreeks op het lijf, en bestrijdt hem in het aahgezigt ziende, ten zij'gij wilt, dat uwe moeders, uwe dochters en uwe vrouwen in de 'magt vaij eenen wreeden soldatenhoop vallen. Vlugtende te sterven is het deel der lafbartigen. Indien iemand in de rijen siddert, dat hij zich dan nog verwtjdere. Wij willen slechts dapperen rondom uus hebben, om den vnand het hoofd te bieden." BINNENLANDSCHE BERIGTEN. In het dagblad, dat te Arlon uitgegeven wordt, leest men een ar^ tikelhetwelk aldus begint: Sommige lieden meenen, dat de pro vinciale radea van Limburg en Luxemburg het gevraagde gehoor bi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1