I A0.1838. ALKMAARSCIIE N°. 36- COURANT. f Tl Van MAANDAG Den 3 SEPTEMBER. J- *»- •I «illlilUilltlilti ■WH Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Dp STAASRAaD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND Brengt hij deze ter kennisse van alle de daarbij belanghebbenden, dat, vermits er eeirige Reparatien aan de VLOTBRUG op het Groot Noord - Hollandsche Kanaal, nabij de Texelsche Poort te Alkmaar moeten worden gedaan de Passage over dezelve van den 3<ie!i tot en met den ioden September aanstaande zal zijn gestremd, en de weg naar den Helder gedurende dien rijd zal worden verlegd, van aF de gemelde Vlotbrug, langs de Oostzijde van het Kanaal, tot aan de dubbele draaibrug nabij de Westvriesehe Poort te Alkmaaralwaar de overtogt van het Kanaal zal geschieden. Haarlemden 30"en Augustus 1838. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van T U ]J L L. Op Woensdag den t2den September 1838 des namiddags ten twee ure, Zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord - HollandoF bij deszelFs absentie, door een der leden van de orde van zaken, 's KoningS toezegging had erlangd, dat de kerk der H Genoveva (het Pantheon) weder aan de Roomsch KathoHjke eere- dienst zou worden teruggegeven. De volks vermak "lijk heden te Parijs, ter gelegenheid der geboorte van den Graaf van Parijs Z'in geenszins, zoo als men gedacht had, tot in October uitgesteldmaar zouden den 29Sten Augustus piaatï hebben, S P A N I E. Sommige Parijssche dagbladenen daaronder ze!Fs de Mmiteur uni~ veneideelen den volgenden brieF uit Madrid van den ipdeu Augus tus mede De geldelijke moeijelijkheden vermeerderen dagelijks. De nood der schatkist is zoo groot, dat de regering, om zich va>> hare verpligting tot betaling der militaire pensioenen te kwijten, bepaald heeFtdat men voortaan dagelijks aan ieder regthebbende, itf plaats van geld. vmcie Gedeputeerde Staten, aan het Locaal van het Gouvernement der Pro- naar 8elanS zynen grgadeen1 lw^d' '1rl® sJlhks zou geven. [I] De overige schuidetschers van den staatinsgetijKS eenige vergoeuing willende verwerven, vragen, naar het schijnt, <>m in het genot van dezen maatregel begrepen te worden en dit geefc dan weder aanleiding tot nieuwe moeijelijkheden. Om den nood ten toppunt te doen stijgen heeft, zoo men ver zekert, de heer von Rothschild geweigerd, om het verdrag tot het doen var, een voorschot van 50 milioen realen [6J milioen guldens], het welk in zijnen raam door zijn zaakgelastigde den heer Weiss Weiler, geteekend was, te bekrachtigen. De laatste, die in aller ijl de ge- wenschte bekrachtiffine was gaan halen, is teruggekeerden wel. wri1- laarlem, worden aanbesteed: Het DRIEJARIG ONDERHOUD der ZEEWERKEN, gelegen voor de kusten van Willemsoordde Helder en Huisduinen in gaande den eersten October 1838, en eindigende den laatsteu Sep tember 1841. ÏK'ze Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De Bestekkenop welke de bovengemelde Aanbesteding zal plaats hebben, zullen ter lezing liggen, boven en behalven aan het Lokaal van het Gouvernement van Noord - Holland in de voornaamste Loge men.ten en Koffijbuizen de Leeuw rik de Kr t£ Alkmaar in de, in den Rooden Leeuw en in aen nurg aan net jvieuwe uiep te rioorn ()et monip0lie der kwikzilvermij in het Ongemaakte Schipie Purmerende in den Doelente M.uiden groots[e moeijelijkheden, ontneemt daaraan zijne laaiste hoop, en geelc het Hof van Hollandte Amsterdam in hel Turfschip van Breda, Tevens blijken van groot'wantrouwen. Het sluiten der buitenlandse e het Noord - Hollandsche Koffiehuis, in het Koffijhpis het /^as/z? achterge|cj!eeninV wordt zoo doende moeijelijker dan ooit. Hoe zouden ook de onderhandelingen de Parijssche commLsaristen daarover weder kun- 111 in de Beurs het Logement de Keizers Kroon in de Kalverstraatin de -. Beerebijtbuiten de Utrechtsere het Rnkhuizer Feerhttis 111 het HarHngc Feerhttis op de Telxelsche Kade N°. 6 in net 's-o'-jdtid zitting He lijhuis, genaamd No bij Stadhuis bij A. Speer, en in hot IFapen van heraarncle en wa; Foorst bij H. A. Rose; te Enkhuizen in de Valkte N aarden in de f vanjjen verworpen zijn? Kroon; re Weesp in de Roskam; te A melde in de Sociëteit; te Edams bij H. Kramer in hst Komjhuis Edams Welvaren; te Monmckendam Een escadron van het 7de reerement van Navarre, hetwelk te I ti en te Texel op het Raadhuis. Zullende acht dagen voor de Besteding het KoF- nen worden arngeknooptnu pas ohendi ijk ingevolge den raad van de te Ma- bijzondere commissie, de met naatiwgezetheid eervolle voorstellendaaromtrent uit Parys ont- loco worden gedaan en den [ngermur P. te bekomen zijn. de noodige aanwijzing in en bii deu ilooFd-Inge leur I'. T. GRINWIS KOCK te Haarlem, de vereiscbce inlichtingen KENNISGEFI N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS oer Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter ke misse van de ingezetenen derzelve Stad dat het Kohier der P/tenten, dienst 1838/39, op den c5,,en dezer door den fleer Staatsinad Gouverneur van Noord Holland is executoir ver- ltiaard. en op heden d^or H. E. A. aan den Heer Oncanger d r llirecte belastingen binnen deze Stad, ter invordering is overgegeven, leder ingezeten, welke daarbij bc'ang heeFcwrdt alzoo vermaa d, op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te gevente einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voort vloeiden te ontgaan. Alkmaar, den 2<J,t8n Augustus 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. D R U IJ V E S T R IJ N Ter Ordonnantie van Dezeh'rn Df. DIEU FONTEIN VERSCHUiR. BUITENLAND SC H E BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Volgens de gewone bijzondere correspondentie uit Parijs van den aSsten Augustus, heeft Koning Lodewijk Philips zich dien dag, *s na middags tegen twee ure, met de leden var. zijn gezin, in plegtigen optogt naar de hoofdkerk van Parijs, begeven, om aldaar bii het zin gen van het Te Deurnter gelegenheid der geboorte van deu GranF van Parijs, tegenwoordig te zijn. Eene vrij aanzienlijke militaire magt opende en besloot den stoet, waarin men ook den Spaar.schen Infant Don Francisco de Paula opmerkte. OFschoon de weg door troepen avas afgezet, kon het publiek toch digter dan gewoonluk den stoec naderen. Zijne Majesteit is overal met de kreeten van Leve de Ko ning'. Leve de Graaf van ParijsLeve het Koninklijk geslacht f ont. vangen. De kerk was inwendig Fraai versierd en met vlaggen behan gen. Over de daarin gevierde plegtigheid laten de berigten zich nog siiet tri;; doch men schijnt daaruit te moeien opmaken, dat de Aarts bisschop van Parijs aldaar wel degelijk de dienst heeFt gedaan Er wordt ten minste gezegd, dat men zeer nieuwsgierig was r.aar de aan spraak, waarmede deze hooge geestelijke den Kouing begroeten zou. Sommige bladen gaan reeds zoo ver van te beweren, dat de Aarts bisschop, als tot belooning van zijne toenadering tot de tegenwoordige Monmckendam J w...- i zueio de Alareon gelegerd was, is op het punt geweestom den stand aard des opstands op te steken. De gemeenteraad van Madrid heefc door eenige uitdeelingendeze slechts op een uur aFstauds van de hoofdstad gelegerde soldaten te vreden gesteld. De bevrediging van la Mancha wordt van dag tot dag meer vol komen jammer slechts, dat zij voor bloed gekocht wordt; men re kent reeds datin het belang der openbare rust94 personen op lssc van Narvacz doodgeschoten zijn." Een andere brief uit Madrid van den costen Augustusen dus een dag later geschreven, spreekt insgelijks van het afspringen der onder- andèlingen met het bankiershuis Rothschild, doch laat zich overigen» aldus uit: Het ministerie is er ui geslaagd, om met de bank eene schikking te treffen, die ten minste voor het oogenblik een redmiddel voor d n geldelijken nood aanbiedt. De Bank doet een voorschot vat| ruim d nulioen realen (/*730.000) Daaivac zijn dadelijk 4 milioen aan den generaal Esparteroanderhalf aan deu generaal Oraa en 600000 realen aan Narvaez gezonden. Sommige d"pr den staat gepen, sioneerde lieden, die in vreesselijke armoede verkeerdenhebben eene maa d achierstallen ontvangen, in één woord, men haalt een Wem 1; adem. God gevedat spoedig andere hulpbronnen geopend mogen worden. Met Munngorri gaat het goedhij heeft 3000 man onder zijn® be.veleu, waarvan echter slee ts 1200 gewapend en uitgerust zun. ijet gerucht loopt, dat hij binnen tien of twaalf dagen door de va.lei van liastan Spanje zal binnen rukken. Engeland beschermt hem, en zend. hem gedurig in het Fransche grensdorp Sarre onderstand toe. Ieder denkt hier, dat hij slagen zal." Omtrent het stormenderhand vermeesteren van Morella, door de troepen van den generaal Oraa, hetwelk, volgens eene telegraphische depêche, den idden Augustus had plaats gehad, bezit men nog altijd geenerlei nader berigt. Een brief uit Saragossa van den 2osten houdc het volgende in: Men heeft heden niet, zoo als gedurende de vo rige dager, het geval was geweest, over Caspe brieven uit AleeriZ omvangen; msar indien men het verhaal van eenen uit Cbcsjo. op twee uren afsrands van Morella, komende boer gelooven mag, zou de laatste plaats half vernield zijn, en zouden onze troepen bij het stoim loopeoeen tweeden muur hebben ontmoet, waardoor zij gedwongen waren terug te trekken. Deze lezing heeft echter niets stelligs, en men heeft geenerlei legerberigt van de generaals Oraa en San-Migiiel ont vangen. Dezer dagen is een vijandelijke ruiterdrom van 200 man, onder aanvoering van Lordandoor de vlakie van Carinena heen naar Epila getrokken, waar deze ruiters eenigen der aanzieirlhksten hebben opgeligt. Waarheen zij zich 11a deze overrompeling hebben be gevenis onbekend." Ook de dagbladen van Sarragossa van deu sisten houden in, d§£ l tl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1