N°. A". 1838. ALK MA AR SC HE 39" COURANT. - - Van MAANDAG Den 24 SEPTEMBER NEDERLANDEN. 4- 6. r. I ®S ïm H Deze Courant wordt geregeld eens in Si ''iï: 1 de *etic en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven 's Graveniiage den ijden Septembert Bij besluit van gisteren heeft Z. M. de Koning benoemd: 1 rie veroorzaakt. Het is door een en ander kabinet vervangen, dal evenzeer ais het voorgaande, aan de beginselen van orde en vrijheid gehecht is. Deszeifs bestaan zal van de ondersteuning, die bij de Cortes vinden zal, en vooral van de oologsgebeti'tenissen afhangen, Het nieuwe kabinet moet zich beijveren om de Cortes in het kortst mogelijke tijdsverloop bijeen te roepen. Wij zijn er verre af van het als een overgangs - minisrerie te beschouwen, maar het zal behoefte hebben dat het door behoedzaamheid en door de gebeurtenissen be vestigd worde." Collet tTEscurijMr. p Binkhorst van Oudcarspel er. in Koeïiik - tot L Het bli->kt thans' dat het adres' hetwelk de stedelijke raad van Ma. oftïicier: de heer Mr. G. van Leeuwen; tot substituut - officier de' dtm loden SePtcmber aan de Koningin - Regentes heeft overhan- heer jonkhr. Mr. IV. A. van Hogendorp: tot griffier - de heer M. H ldlgd' ln eeiien scherpeu toon vervat was. Die raad moet onder ande- JVeldijk; toe subsituut-griffier: de heer E. IK Fabritius Jr ren er zeer op hebben aangedrongen, dat het ministerie, niet door Bij de arrondissements - regthank te Alkmaar: tot president: de heer Mr. J. A. Kluppeltot ledeh de heeren Mr. B. van Laar, Mr. C. .7. Frdnpis', Mr. A.C. Maas; tot regters-plaatsvervangerde heeren Mr. I. ScheltusMr. i 'l. baron' Bij het kanton - gei egt. Te Alkmaar iste j.anton tot kanton-regter de heer IV. Schut; tot grif- beursspel of bedrtegelijke middelen, maar door eene eerlijke leening, in de dringende behoefte aan geld voorzag, en dat niet langer de vrij heid der ingezetenen door het in staat van beleg stellen var, plaatsen fier: de heer T. J. Repeliustot piaars-vervanger de heeren T. H. Blom Jz. en dergelijke maatregelen verkort wierd. De gewestelijke raad van Ma- P. II. van der Nolle. Schagen 2de kanton: tot kant.-r.de heer Mr. dnd beeft een soortgelijk smeekschrift ingediend; doch het nieuwe JJ. D. van Dam; tot gr.: de heer C. de Heer; tot pl.-v.de heeren ministerie schijnt zich aan deze stappen, die toch door de revoluti- A de Ni/s, G. Blaauboer. Helder, 3d® kantontot kanr-r.de heer j onuaite partij luide worden toegejuiehcweinig te bekreunen» N. J. Jansen; tot gr.: de heer M. Ahlétot pl.-v.: de heeren De carlistische partijgangers Balmaseda en Merino maken thans in J. in V Veld, Mr. IV. Bok, C, Koorn. Castille bedenkelijke voortgangen. De eerste is in de eerste dagen van September achtetvolgelijk te Roa, Orra, Arevalo en andere aan den noordelijken oever der Duero gelegene plaatsen binnengerukt. De laac- nTmovMvvcTpn wnTunnnpnt- - ste bad de" 4deu v-"n Almazan meester gemaakt, en een kortelings S - WEIHOUDERS der Stad ALKMAAR aldaar door de ingezetenen gebouwd fort in de asch gelegd. De be- behhen rn flSn her rnTr'vn t ,>>enen daarbij belang- zetting van Almazan was naar Soria geviugt. Een berigt uit Madrid in - I v - 0 .u .at tic onderworpen zijn, dat zij zich van ^en j 1 den wil, da. de gezamenlijke mngt van Balmaseda en Ma- j ff ,ipr n",-pnrp!1 i'r Ve» i!e'K' V('or2ien v,n '1ïc d"orrmodie aoor hunne strooptogten als naar gewoonte, zeer is toe- i,r Ki]|Pr„„ iv f', 'nI""R St'l' ^an.dei'gtmomen den vongen dag de belangrijke stad Vailadolid bezet had; -ngi te. ag gevtn re^-u aan de Medelij-i jeze |aatste oijz-onderheid vereisent echter nog bevestiging, voegen, alwaa. tot dat einde da-1 U t Estella schrijft men NOTIFICATIE. ke Secretarie zullen behooren te vervoegen gelijks van Maandag den 17deü September tot en met den Octo ber 1838, uitgezonderd 'des Zondagsvan des voormiddags des namiddags éen ure, zal worden gevaceerd Waarschuwende Burgemeester en Wethouders tevens alle zoodanige Patentplfgtigen, dat 11a het verloopen van dezen bepaalden renniin de onafgehaalde Patenten, krachtens Z. M. besluit van den iprfen oc' tober 1820, door den Deurwaarder der Directe beiasiingen aan de huizen der belanghebbenden zullen worden rondgebragt tegen betaling van tier, centen voor ieder patent. Alkmaart den I5c'"-a September 1838, Burgemeester en Wethoudets voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N Ter Ordonnantie van Dezehen Bij afwezen van d n Secretaris Pr. S P A N j A A R D T. B R O O D - Z E T T I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, datte rekenen van den dag van hedende prijs zal zijn van Het fijn Wit TarwenbroodJ Nederl' Pond- Flet grof Bollenbrood Het ohgébuild Tanvenbrood Het Roggebrood en dat mitsdien de prijzen en het gewigr van het Brood'binnen deze Stad en Jurisdictie, zuilen zijn als volgt ijlt men van den uden September, dat de opper bevelhebber Ëspartero sedert vier dagen langs de Ebro heen en we. gs 10 cot j tjer trok, zonder dat men zijn eigenlijk oogmerk raden kon. Sommi gen meenden ec terdat hij den carlistiscben bevelhebber Maroto naar hec zuiden «er river wdde Jokken, in de hoop van hem daar mee voordeeliger kansen te kunnen bestrijden. Werkelijk is den loden eene carhstise1 e koionne de Ebro overgetrokkenen heef: aldaar de brie venmaal uit Madrid met het daartoe behoorend gewapend geleide op- geiigc. Intussehen meldt men, dat Maroto zelf zich gereed maakte, 0111 naar het hoofdkwartier van Don Carlos in Gnipuzcoa te vertrek ken, en dat reeds een deel zijner troepen uit Estelia en den omtrek in die rigtmg op marsch wis gegaan. Men naakte daaruit op dac Dun Carios eeuen nieuwen aanslag tegen Bilbao in den zin had. 29. 25, nj. 15 Fijn Wittebrd of regels i<= soort, moet wegen Fijne Witte Bröodsbol idem Gebuild Tarwebrood idem 1idem idem Pond. Once. Lood. 1. f— 10. 05. 4f- 22. =9 29- °5- 72. Gebuild Tarwebrood 2e soort, 1. Bollen8. voor 5. Cents M Roggebrood6. Zullende alles gaar gebakken, en niet boven de zetting verkocht mogen worden op de boete daartoe staande. Alkmaarden 17de» September 1838. F. C. W. D R U IJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van Deze!ven. Bij afwezen van den Secretaris, P. SPAN JAAR D T. BUITENLANDSCHE BERIGT EN. SPANJE. In het Madridsche regeringsblad van den 10 September vindt men het volgende artikel Wij hebben gemeerd, tot nu toe over de plaats gehad hebbende ministeriele crisis het stilzwijgen te moeten bewaren. Thans nu zij door eene verandering van kabinet is gevolgd, zou hec vreemd /aturdag kunnen schijnen, dat wij van zulk eene gewigtige gebeurtenis geen Zondag gewag maakten. Wij merken dan in de eerste plaats op, dathetgroote Maandag vraagstuk der vrijheid en der openbare orde door de vervanging Dingsdag der met het bestuur belaste persooen geenerlei weiziging heeft onder. Woensdag gaan. Toevallige omstandigheden en het mislukken onzer laatste mill- Donderdaj saire ondernemingen hebben den val van het thans afgetreden ministe- Vrijdag J. 1. Zaterdag hebben de zes sterkste oesterëeters der hoofdstad eene oescerpajtij geüoudeq. Er zijn daarbij 388 dozijn (zegge vier duizend zes honderd zes en vijftig) oesters georberd. liet onthile moest betaald worden door dengenen, die liet eerst in den worsce1- ,.;rijd bezwijken, en minder oesters dan zijne collega's opslurpen zon de. De heer 11. B. renonceerde bij zijn 49ste dozijn, en daar hij betuigde niet verder te kunnen taan, werd hein de carte overgege ven, die ai.its luide: Brood fr. 1. 75 c.oesters 388 dozijn, fr. 232 80 c. Citroenen fr. 150. <>oc.; boter fr. 1.40 c.; Chablis wijn, 14 fr.; Ma dera, 32 fr. Champagne, 9S fr.itoffijlikeuren, fr. 9.60 c.totaal 449 lr- 55 c- De roem van deze oestei-liefhebberenstrijd is den heer J. D. een onzer meest geachte administratie-beambten verbleven, die alleen, en op zijn gemak, 77 dozijn oesters heeft binnengeslurpt. BINNENLANDSCHE B E R I G T E N. De Regthank van eersten sanle-r zitting hebbende te Alkmaar, zal Donderdag den 27. dezer des middags ten Édn ure eene laatsce open bare zitting honden. Alkmaar, 18 September 1838. Maden overleed alhier, in den ou derdom van ruim 63 jaren de heer Nicolaas Anslijn Nic. Zoon door zijfie systhcmatische beschrijving der -oor ons meest belangrijke voor werpen der natuurals natuurkenner door zijne afbeelding der artsenijge wassen als kunstenaar, maar vooral door zijne vele werkjes tot hec onderwijs betrekking hebbende, als een groot opvoedkundige bekend. Eerst tot het handwerk zijns vaders (dat van boekbinder) bestemd, oefende hij het tot op zijn 25s" jaar uic. Sedert was hij onafgebro- ken tot nut van het opkomend geslacht bezig, en heeft hij op ons verbeterd schoolwezen en het toenemen der beschaving den grootsteix en heiizaamsten invloed uitgeoefend. Alles aan zich zeiven verschul digd eindigde hij zijn hoogst nuttig leven te midden zijner werk zaamheden en plotseling; nalatende den roem van een der verdienste- lijksee leden der maatschappijen een groot voorbeeld van onvermoei- den ijver en edelmoedige berusting in zijn nederig loc, STAND van den Thermometer te ALKMAAR. Volgens de Schaal van Fahrenheit. r4. Sept. 1838 's mörg. ten 8 ure 62° en 12 ure 7 f. »6. 9» 99 99 99 99 61° 99 «9 >9 64°. >7- 99 99 >9 99 99 56° 99 99 5 9 6i% 18 9» 99 99 99 99 99 61° 99 99 9* A-13 J 0 s >9 M 9» 99 99 99 56° 99 99 99 60*.- 20. M 99 99 99 99 99 60 99 99 99 64°. 21. >9 »9 H 99 99 99 S<5° 99 99 99 6o%

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1