A0.1838. ALKMAARSCHE N" 43' C O U R A N T. .J#-* gsv-"- -» «a- %1 %e :s£- Van MAANDAG '0:Zyrs: Den 22 OCTOBER. Burgemeester en wethouders df.r stad alkmaar; w?4 3 i VtSs Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wei op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. ontwarende dat bij gelegenheid der twee jsaflijksche gewone groote Beestenmarkten veel handel gedreven wordt op onderscheidene plaat sen zoo binnen als buiten de Stad, niet tot de markt behoorende en dat daardoor menigvuldige ongeregeldheden er. desorders, zoo door het stremmen der toegangen paar de eigenlijke marktplaats, als ander- zins worden veroorzaaktwelke voor de geregelde en ongestoorde af loop der markt hoogst nndeelig zijn. Hebben goedgevonden en besloten 1 Gedurende de twee jaarlijksche gewone groote Beestenmarkten waarvan de eene in het Pöor- en de andere in het Najaar te Alkmaar gehouden worden, zal de handel in Vee, eenig en alleen mogen wor den gedreven op die plaatsen, welke van wege Burgemeester en Wet houders tot het houden der markt worden aangewezenzullende alzoo voortaan de openbare wegen van op het grondgebied dezer Stad het zij binnen of buiten derzelver muren, geen Veilen, bieden, koopen cf verkoopen van Vee het zij direct of indirect mogen plaats hebben, en zij die dl: Verbod niet Zullen nakomen met eene boete van f 2: voor ieder beest, hetwelk door hun moge worden geveild, aangebo den, verkocht of gekocht, worden gestraft. Wordende den Heer Commissaris van Politie, benevens den Markt meester der Beestenmarkt en alle overige daarbij, tot handhaving der goede ordegeëmplooiieerde personen gelastvoor de stipte uako- miiig van het Bovenstaande te waken en zorg te dragen. Alkmaarden iól!cn October 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd Van LEEUW E N. Ter Ordonnantie van Dcxté'vcn De 1MEU FONTEIN VÉRSCUUIR. De persoon van Jan de Graaflaatst g.wvoorid hebbende te Utrecht doch tegenwoordig alhier verblijf'houdende, wordt mits deze opge roepen om zich onverwijld te vervoegen ter Secretarie dezer fcad. BINNENLANDS C H E B E R I G T E N. 's Graveniiage den \6den Oetuhtr. Verslag van den staat der gewassen en het veemet betrekking tot de levensmiddelen in de provincie Zuid - Hollandover je maanden Jul ijstugustus en September jl. De zeer weinige stukken wincer-tarwewelke niet zijn uitge'pfoegd geworden, hebber, ongeluk en over het algemeen zeer slecht opge bragcalleen w is men hierover redelijk te vreden in de Beij.erlandén Lande van Stnjeti en het eiland Dordrechtzoo ook in den Alblas serwaard lande van Gorinchem Viauen en Leerdam. Op Fiakkee heeft dezelve nog wel veel stroo gemaakt d -dl wei nig en ligt graan opgebragcaldaar heeft men ook maar weinig zomer- tarwe gezaaid, zoodat men op dat eiland, hetwelk anders zulke uit muntende en zoo veel tarwe oplevert, niet genoeg zal hebben voor de consumtic. In sommige streken daarenboven had de winier-tarwe vee! geleden aar. den honingdauw. De zomer-tarwe is ander» over het algemeen vrij goed geslaagd; van de opbrengst per bunder kan nog niets gemeld wórdenomeat men nog niét begonnen is te dofschen» De prijs der winter-tarwe ƒ9, ƒ10.50, f it tot 1 zomer-tnrwe -8,-9. I p De rogge is goed uitgevallen in de meeste districtenen is goed binnen gekomen. Op Goedereede en Fiakkee is men mind-r te vreden. en heeft de rogge weinig koren opgeleverd en is de qoaiiteit ligt, In de Beiferlanden en Lande van Strijen en het edahd Dordrecht zal de afkomst mede gering zijn; dan de qualiteit is aldaar beter, dan het vorige jaar. De prijs der rorge is 6, f 6.50. f 7 per mud. De winter-gwrsr is geheel mislukt want die z.-er enkele stukken welke niet waren uitgeploegd, hebben zeer sieent opgébragtmaai de maartsche- en zomer-garst daar en tegen is *èer "goed uTcoevallen en hoezeer sommige stukken, welke wat vroeg riip waren, wel wat geleden hadden door de winden en regens, is de opbrengst over het algemeen zeer gunstig en kau dat gewas misschien nog als het best Uitgevallene gerekend worden. De prijs der winter-garst f 141 4 147 l per ,asr> zomer-garst - 114 4 - 120 j r In Delfland en het Westland,- in de Beijerlanden, Lande van Scriien en het eiland Dordrecht, In den Alblasserwaard Lande van Via- ncn en Gorinchem en Leerdam, en in Rijnland, is de haver goed geslaagd en beloofc eene ruisne afkomst. Op Goedereede en Fiak kee voldoet de afkomst niet aan de verwachting; ook is de korrel i aldaar minder gevuld en ligter, dan gewoonlijk. In den Lande van j ÏJsselmonde en den ZwijndrechcsChcn Waard valt de haver maar zeer middelmatig uit. Op Voorne en Putten en het eiland Rozenburg 1 was veel haver gezaaid; doch heeft aldaar veel van den wind geleden «n zal de opbrengsc maar redelijk zijn. De prijs, voeder-haver f 60 4 70 korte dito - 75 k - 90 j j De paarden- en duiven-boonen zijn maar matig uitgevallen in Delf land en het Westland, zoo ook in den Alblasserwaard, Laude van Vi- anen en Gorinchem; in de andere districten zijn dezelve goed gehikt. Alleen klaagt men uit Voorne en putten en de Beijerianden en Lande ttau Strijendat dezelve niet gepeuld hebben naar mate zij gebloeid hadden. Het gunstige herfstweder heeft de inzameling van dit ge* was zees begunstigdook is de qualiteit over het alaemeen zeer goed. De prijs der paarden- en duiven-bomen 144 k ƒ150 per last. Over het algemeen hebben de erwten veel geleden door het natte weder bij de inoogsting en zal de opbrengst gering en qualiteit slecht zijn. Uit Rhjjnland en den Laude van Strijen, de Beijerlan den en liet eiland Dordrecht luiden de berigtcn hieromtrent gunstiger, en zijn de erwten goed geslaagd cn beloven eene goede opbrengst. De prijs der graauwe erwten ƒ7 4 f 9 groene of blaauwe erwten - 3.50, - 5, f 6> per mud. geele of witte erwten - 4.25, -5,-6) De vroege aardappelen zijn over het algemeen eoed uitgevallen en hebben een voldoend beschot opgeleverdmaar de aanhouder.de en sterke regens in den zomer, hebben de late» of winter-aardsppeleti zeer benadeeld, waardoor dezelve wel eene maand te vroeg zijn ge storven; men kan, op zijn meest, op niet meer dan een half gewas rekenen, te meer, daar zij zoo klein van stuk zijn; de qualiteit is ook niet meerdan middelmatig. De prijs van f 1.80 4 f 2 per mud op het land. In Delfland en het Westland zijn de moesland»* niet voordeelig ge weest; de groenten waren over het algemeen waterachtig, de snijboo» nen klein en dun, en de kool over het algemeen slecht uitgewassen. I11 Rhijnland hebben de moeslanden ruim opgébragtdoch in de veenlar.den aldaar hebben de sujjbooneu en de komkommers doo de nattigheid veel geleden. In de Beijerlanden, Landen van Strijen en op het eiland Dordrecht hebben de moeslandenbehalve de snijboonen goed groenten opgeleverd. Op Voorne en Putten en op het eiiand Rozenburg is de ajuin mislukt, doch anders was de moezerij vrij goed; de andijvie en de kool staan aldaar bijzonder goed te veld. De vruchtboonten hebben weinig getierd er zijnover het algemeen, weinig appelen en peerenechter nog meer peeren, dan appelen, in sommige streken; daarbij zijn dezelve klein van stuk en niet zeer smakelijk; fijne vruchten zijn er zeer weinig geweest. De krieken- boottfen hebben veel opgeleverd in de Beijerlaudendoch de boomen nog a! geleden door het natte weder. Van de druiven zullen er maar zeer weinig rijp worden. Over het geheel ra dB afkomst van het hooi slechts matig geweest, en veèial slecht gewonnenvooral de eerste snede, welke wat laat gemaaid is, de tweede snede is beter gelukt. Gras is er ook in den zomer niet overvloedig geweest; dan hec zoo schoone najaars- weder heeft nog veel teregt gebragt, en nu staan de graslanden over het algemeen goed, hetgeen nog veel hoop geeft, dat het vee wat isng zal kunnen blijven buiten loopenhetgeen een groot geluk zou de zijn, bij den niet zeer ruimen voorraad van hooi. Betrekkelijk .het hoorvet.kan men het volgende mededeelen In de Beijerlanden, Lande van Strijen en het eiland Dordrecht, bestaan nog enkele gevallen van longziekte doch thans gaat liet over het geheel vrij wel; hec vette vee is goed gegroeid en de prijzen zija vrij voordeelig. In Voorne en Putten en op het eiland Rozenhnr, hoewel hier en daar oog bestaands, geeft de longziekte bij a geheel opgehoudenen levert op die eilanden geene redenen van bekomme ring meer op. Op Goedereede en Fiakkee is de ziekte veel verminderddoch n-og uit geheel opgehouden en de veeartsen schijnen aldaar, even min als e.der-seen beproefd geneesmiddel tegen dezelve te kennen. Het vette léd Is aldaar mede goed gegroe.d. Ie de Krimeener- en 7,wijn- recht eh.- Waarde en Lande van ÏJsselmonde is het hoornvee in over- vloed aanwezig en worden gelukkig de gevallen van longziekte meer en meer zeldzaam en is veel verzending van de beste en vetste koe nen naar Frankrijk. De prrs is vrti hoog. In Delfland en hec Westland is ook nog, niettegenstaande aldaar zoo veei vee San de longziekte gestorven is, een geuoegzatvn aantal vee v o nanoen en hoezeer de ziekte wel meer al emeen verspreid is, is 'dezelve veel in hevigheid afgenomen. In Rhijnland is buiten de heerschende longziekte, welke op onderscheidene p'aatsenaldaar bluft voortduren, het vee in goeden staat. In den Alblasserwaard J Lande van Vinnen en Gorinchemblijft de longziekte ook nog h-er en daar eeltige s'auofFers maken, doch verergert niet. Er is genoegzaam en veelal goede boter gemaaktook is daarvan veel .verzending. De priis is ooit zeer boog gebleven van 3536. tot 40. de veertig nederlandsclte ponden. Er is mede veel cn goede kaas gemaaktzoowel zoetemelksche als komijnde en de prijzen zijn zeer voldoende. Te Rotterdam de ko- mijtide kaas, versch 13, 16 tot t8 cents het Ned, pond; te Leijdeti ƒ3o 4 32 het <chippönd of 150 Ned. ponden. De schapen schijnen over hec algemeen geen nadeel van de nsttip* heid te hebber, ondervonden en zijn gezond gebleven en goed gegroe d. De wol houdt een goeden prijs. De varkens zijn mede gezond' eb in genoegzaam aantal voorhanden. Men meld uit'Rhijnland, dat de aardmuizen veel kwaad doen in de Riipwetering. Uit Voorne en Putten en het eiland Rozenburg: hec weder is thans overheerlijk tot bereddcri g der landen; het reeds gezaaide win- terzaad staat goed. Het kool- en lijnzaad is zeer tege> gevallen du jaar de meekrap mede slecht. Uit de Beijerlanden en Lande van Strije-- s het vlas is zeer tegengevallen en levert over het geheel buitengewoon weinig zaad op. liet zomerzaad ii goed gedorsCht, doch val: iu d< afkomst niet mede.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1