B A". 1838. ALKMAARSCIIE N". 46 COURANT. Van MA A Den 12 NOVEMBER. brood-zettiNg. NEDERLANDEN. ,aren taiievcn "u ae beoordeeiing der wecgever.de magi wel in de landtaal, ia den holiandschen «t^I, tl* in de mees; noodige Deze Courant wordt geregeld eens in de weeen wel op d/aanaag voor de Prijs van 6 C e n t e n uitgegeven. BURGEMEESTER en WETHOUDERS df.r Stad ALKMAAR; brengen ter kenoisse van de belanghebbenden dat op Dingsdag den J3<len dezer maanddes middags ten 1 ure, op het Raadhuis dezer Stad; de Vijfde UITLOOTING zal plaats hebben, van tiif Aandee- 1er., ieder van f iooo, van de Negotiatiö van iSssS ten behoeve der begraafplaats. Alkmaar, rlea jdtn November 1S38. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. D R U IJ V E S T E Ij N. Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, öepalén bij de2e, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs 2al zijn van Het fijn Wit Tarwenbroodj Nederl. Po!ld- Het grof Bollenbrood 26. Het ongebuild Tarwenbrood 38. Het Roggebroodi2i. zouden worden onderworpen, onder zoodanige wijzigingen, als do regering alsdan noonig zou oordeelennadat dezelve zich door de regcerlijke collegien en de ondervinding zou hebben kunnen laten voo'lichten omtrent de werking van de voorloopig, als proeve, inre. voeren bepalingen. Sommige leden achten dit te meer dienstig, om. dat zij vreesdendat de tarieven te veel geschoeid zouden worden op den in Holland algemeen gevolgden hoogen maatstaf in het bere kenen van regts-köstèn in burgerlijken zaken terwijl men het van alge racen belang achtte, zelfs ook voor de advocaten en practicijns, dat de tarieven r.aar een gematigden maatstaf werden ingerigt, zondnc do laatstgenoemden in hunne voor de maatschappij zoo belangrijke be trekking, eene billijke belooning vonden voor hunne studie, tijd en moeite, maar ook vooral ae goede ingezetenen niet, uit vrees voor bovenmatige regts-kosten, teruggehouden werden, om htuine vermeen de regcen door den bevoegden regter te doen beslissen en handhaven In eene der afdeelingen is verlangd, dat in het algemeen, bij het maken der tarieven, niet uit het oog zouden worden verloren de hoo- gc regten van zegel en registratie, waaraan de geregteiijke acten enz, thans onderworpen zijn en waardoor algemeen wordt geklaagd, dat ve len, uit vrees voor die kosten, terug gehouden worden van hun goed regt voor de regtbanken te laten geiden. I2J. f In eene andere afdeeiing was men van gevoelen, dat de regtsbe- en dat mitsdien de prijzen én het géwigt van het Brood binnen deze j deelingdoor eiken regter, zoo wel door den kanton-regter als §tad en Jurisdictie, zullen zijn als volgtdoor den Hooien - raad Hnv^n m 11 9rrAtirli»p«mAnH< Pond. Once. Lood. 2. 1. 4- 6. 8. n I. Fijn Wittebri of regels ie soort, moet wegen Fijne Witte Broodsbol idem Gebuild Tarwebrood idem f;idem n idem Gebuild Tarwebrood 2e soort, 1. Bollen8. voor 5. Cents Roggebrood6. Zullende alles gaar gebakkenen niet boven de zetting verkocht mogen wórdenop de boete daartoe staande. Alkmaarden November 1838. F. C. W. D R U IJ V E S T IJ N. Ter Ordonnantie vdn Dezelven. De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. - o v J-"o--- y uv.11 (\owivvu-l CglCI IS door den Hoogen - raad de hoven en arrondissements - regtbanken om niet moest worden gedaan: dat hij daardoor geen voordeel van partijen, uit ecnige hoofde, hetzij ondër den naam van sportel-gel densalaris of emolumenten behoorde te genieten. en dat dit be ginsel bij de wet moest worden vastgesteld. Wijders heeft men zich in het breede beklaagddatnadat Neder land 25 jaren van de fransche overheersching bevrijd is geweest, nog zoo veie fransche wetten tot regel voor Nederland moeten strekken, wetten, welke niet algemeen bekend zijn, en welke in de besluiten, waarbij zij hier executoir zijn verklaard slechts bij opschrift en dag- teekening genoemd worden. Men hoopte, dat, nu de fransche wet boeken wiren afgeschaft en door eene nationale wetgeving vervangen, ook die wetten zouden worden herzien ea veranderd. Ook is aangemerkt, dat in het ontwerp van wet geene melding wordt gemaakt van de notarissenvoor welke een ofschoon dan ook onvolledig, fransch tarief bestaat. Men oordeelde het noodzakelijk, dat het salaris van deze beambten mede door etn tarief werd gere geld vooral omdat voogden veel malen genoodzaakt zijn het ministe rie van notarissen interoepen, en omdat de ondervinding geleerd heeft dat deze beambten niet altijd gematigd in hunne berekeningen zijn! Men verlangde derhalve gelijktijdig ook voor de notarissen een voor loopig, bij reglement vastgesteld tarief, hetwelk later in eene wee veranderd zou kunnen worden. Eindelijk heeft men de aandacht der regering gevestigd op de nood zakelijkheid, om de wetten op de registratie en griffie-regten in over eenstemming te brengen met de nieuwe nederlandsche wetgeving, ea om ten spoedigste overtegxaa tot het ontwérpen eener wet op de or ganisatie van het notariaat. 1 Binnen kort worden de antwoorden der regering op deze, in de afdeelingen der Tweede - Kamer gemaakte bedenkingen te geraoet ge zien: 's Gravenhage den 7den November, Bi,' het onderzoek van hét ontwerp van wetbetrekkelijk de lig tmg 'der nationale militie voor 1839. in de afdeelingen der Twee de Kamer door onderscheidene leden de reeds in vroegere jaren ge- uiten wensch herhaald, dat er meerdere ligtingen der militie, die ha ren vollen diensttijd hadden vervuld, zonden ontslagen worden, en is door sommigen de bedenking geopperd, of het in dienst houden van meer dan 5 ligtingen wel met de bepalingen der Grondwet was over. eentebrengen. Andere leden, ofschoon ook vurig wensehende, dat in een volgend jaar de ligting der militie tot den gewonen stand van v red es-tijd moge kunnen worden ternggebragihebben het voor het ©ogenblik min raadzaam geacht de strijdkrschten tegenover Belgie te verminderen, ou zich bepaald tot den wensch, dat de regering, zbo- dra de omstandigheden dit eenigzins zouden gedogen, aan meerdere ligtingen het finaal ontslag zou verleenen. Voorts hebben vele Ie. den verlangd, dat de nieuwe ligting slechts od één man v*n de «;oo Zielen zou bepaald Worden. Indien dit volstrektefijk Met moet kun nen geschieden, dan wenscheen zij, dat de groote en onbepaalde ver loven zoo veel mogelijk zonden worden uitgebreid, In eene der Afdeelingen is weder aangedrongen op het ontbinden van de studen ten-corpsen. Bij het onderzoek van het ontwerp van Wet tot vernieuwing der bepalingen van de wet van 3 November 1830. to beteugeling van' woelingen van kwaadgezindenhebben sommige leden de nooctzake- vernieuwen dier wet betwijfeld, en, ingeval dezelve van iviactn. MvU. vs. i9>, waarni, de gemeente op de wijsheid ea «tethoek TCZe" n aa" °r'Ren ,)p de b'rzienmg van het j liefde des Verlossers, in de instelling van den H. Doop werd op- wetbo v. v«n stiatregt, en het opnemen van de no< d:ge bepalibgen in merlizaaui gemaakt, hetzelveepdae de onderhavige bijzondere wetsbepalingen zouden4 vervallen. Bi] heta onderzoek van het ontwerp van wet betrekkelijk de tarie. ven van justitie-kostenheeft men in de afdeelingen over het alge. Wlflfln A i% cinnavmtiB/ilKt.» Uit Utrecht wordt gemeld: Onlangs werd de Hervormde gemeente de Bilde tot Ghristelijke feestviering gestemd, door de doopsbediéiiing van een volwassen jon geling en jongedocbrer. Beide van beidensche afkomst hadden zij hunne opvoeding te danken aan de liefderijke verzorging van 7.. Exc. baron van der Capel/enoud gouverneur-generaal van Neérlandsch- Indie et: zijne hóoge welgeb. gemalin baronesse van der Capel/ett geboren Tuijll van Serooskerken. liet onderwijs in de christelijke leer ontvingen zijbehalve van den tegenwoordigen léeraar aan de Bildt Ds. C. Speelman, ook van den wel eerw. beer .7. A. Koenen, thans predikant te Hoorn. Deze plegtigheid werd bestuurd naar aanleiding van Matth. XXVIII vs. 19», waarbij de gemeente op de wijsheid ea In de Leidsche Courant leest men onder dagteekening van 6 No vember: meen de «nvermiÏAeHÏp» ,TT TT -T *'WT",,KC" uv=' "Cl a'se* Men "«"neemt* dat het Stedelük Gymnasium, tot welks oprigting we tarieven erkend en ren n - ""i v"W!ellen va" nieu'dc Regering onzer stad, onder inwachting der Koninklijke authori- reeerine dat die tarieven bh ingestemd met het gevoelen der „aatie, besloten heeft, tegen de belle der loopende maand een begin Iteld dneh"bai. Zl Zr T behoor,!n te worden v,stSe" zal make" deszelfs werkzaamheden. Zoo wij wel onderriet zijn, worden Men TrZ c'p ec"e duurzame wijze geregeld kunnen zal deze nieuwe inrigting een merkwaardig en uitgebreid voordeel'ho- héel en* al verséhihtep «n'd« Ld» lSneven '.na"d CU "fekkin8 ven de cot hiertoe be"aa» hebbende Latijnsche scholen aanbieden; 1 dervverpenbij art, 19 der wet op zullende de vakken van onderwijs doelmatiger verdeeld en ook ver- telijk htiiLoudeiiikeii Lard- Mtn0f>6®nJ)em,U als meer van bloo. meerd worden, en de methode zelve belangrijke verbeteringen on- der reïèriM ,1 róL - "«enigde z.ch met het gevoelen dergaan tot nut der kweekelmgen. Daarbij vernemen wij. dat er he- leglementen in ie vLrL fn»iiV0°» iL alS/ene pr0eve- bii halve in de wiskunde, in de geschiedenis en aardrijkskunde, in de LaldL in de ondLhLi^ verlangde dat. na eenen he- fabelleer, in de beginselen der otidh.-den, en in die der wijsbegeerte, drie iarèn de tarlélen d. "fn tl|d b" "oorbeeld van tevens een doorgaande zorg zal besteed worden aan de oefeningen zoo -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1