v A". 1838. ALKMAARSCHE N°. 48. COURANT. Ei Van MAAND Den 27 NO F EMBER. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maartdag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. URGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, met verontwaardiging dagelijkse!) ontwarende, hoezeer behoeftige in gezetenen en hunne kinderen zich schuldig maken, aan het afbreken van Hout in de bosschenzoo wel aan de Stad ais san bijzondere personen in eigendom behoorende. Hebben noouig geoordeeld, het algemeen kennisse te geven, d«t de meest gestrenge orders, aan alle de Stedelijke beambten zijn gegeven om daartegen te waken, en de zoodanigen die bevonden worden zich daaraan schuldig te maken dadelijk te brengen voor den Meer Com missaris van Politie, tot onderzoek; Dat van de zoodanigen die ook vsn elders bossen gesprokkeld of ge broken Hout aanbrengenzonder schriftelijk te kunnen aantoonen F R A N K R IJ K. Het ongunstige tafereelhetwelk het Parijsche ministeriele och tendblad-dezer dagen van den toestand van Spanje heeft opgehangen, heeft de bladen der tegenpartij het vermoeden doen uitendat bet Fransche kabinet van het een of ander ontwerp zwanger ging, ont het verder verloop van de zaken der Koningin te stuiten, Hec och tendblad wederiegt. in zijn nommer van den 19deh November, die vermoeden. Het geeft te kennendat geenerlei staatkundige konsc- grepen iets wezenlijks in den toestand van spanje zouden kunnen ver anderen daar alleen of grootendeels de kracht der wapenen aldaar i alles beslissen moet. Dit ééue weten wij gaat deze tolk van hec - j ministerie voort, dat bij den tegenwoordige staat van zaken in Enrop», vrijheid tot het ophalen van hetzelve ,e bezitten, deze bossen Hout j eenigc tusschenkomst, in Spanje, die iets wezenlijks er. nuttigs zullen worden afgenomen, tot zoo lang zij hun regt op hetzelve aan 110{ stal){j brengen, die dien naam verdienen en Frankrijk waardig zijn den Heer Commissaris van Po.itie zullen ..eoben aangetoond. (zou, dat is de tussclienliomst gewapenderhand, niet in aanmerking En eindelijk dat aan de poorten last is gegeven dat alle de takke i komt. Wij hebben van den toestand van Spanje een somber tafereel bossen en het hout door mensdien of kinderen gedragen, door de j opgehangenalleen omdat dit tafereel ongelukkiglijk maar al te zeer Stedelijke commiesen aldaar op derzelver verantwoordelijkheid zullen i met de waarheid overeenkomt. Maar zoo het oogenbiik gekomen ware, worden afgenomen en aangehouden ten zij de dragers aan hun airne om aan Spanje de hulp onzer wapenen te leenenzouden wij daar- de zullen vertoonengeschrevenen door bij hun bekende handteekenin-voor zoo veel omwegen niet gebruiken. Eenige jaren geleden, toen gen bekrachtigde biüetten van permissie, vele hinderpalen die thans tegen zulk eenen maatregel zijn opgere- Alles boven en behaiven de gewrenge en geregceiüke vervolgingen zenRO& ni" bestondenmeenden wij het oogenbiik gunstig, maar welke volgens de bc-staande wetten en keuren te-en de boutdieverli' toen ock twamen wl-i openlijk daarvoor uit. De tegenpartij moet zich 511 zijr. vastgesteld en bepaald. - jdit herinneren, daar zij destijds, bemerkende dat de regering tot de tusschenkomst begon over te hellen, die met denzelfden ijveropregt- Aan j3n0 Burgemeester en wethouders heid en innerlijke overcuiging bestreed, als waarmede zij thans, nude regering de tusschenkomst niet tnear wil, daarop begint aan te drin- den 13'K» November 1838. F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van Dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. K E U R E. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Met ongenoegen de overtuig.ng bekomen heobeude dar de geein. ploijeerden en arbeiders'in strds dienst, zich niet ontzien van, tnder het doen van hun werk'tabak te rootten. En overtuigd v dat diergelijke onbedachtzame!) de goederen en he* bestaan van hunne mede Ingvzete eo tut wier dienst zij eigenlijk zijn bestemd, in gevaar kunnen brengen. Hebben noodig geoordeeld, alle Stedelijke Turfdragefs, Zaaddra g.ers, Bier- en Wijn werkersMetselaars, Timmerlieden, Verwers en alle anderenwelke in stedelijken dienst gorden geëmoloiieefden on dewelken, hoezeer hierboven niet bijzonder genoemddeze waar schuwing van toepassing kan worden gemaaztop het ernstigste te waarschuwen, gelijk geschiedt bij dezen: Dat de zoodanigen van hun, welke met het rooken van een pijp of cigasrmet of zonder dop, op zijn' werk zal worden betrapt, inet suspensie of met geheel ontslag uit stads dienst, zonder eenige toe jge flijkheidzal worden gestraft., Dat de zoodanigen hunner kameraden, welke de overtreding gezien, en dezelve niet zullen hebben arange'oragtmede eene suspensie zul Jen te wachten dubben. Terwijl ieder Ingezeten, wie het ook zij, welke bet bedrijven van deze overtreding zal hebben gezien, voor desz'elf? eigenbelang wórdt uitgenood'igddes verkiezende, onder belofte van geheimhouding, daarvan aan den Heer Commissaris Van Politie berigt te geven. Alkmaarden noKtu November 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd. F. C. W. D R U IJ VEST E IJ N Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BÜITEMLANDSCHE BE1UGTEN. P R y I'S s E N. Volgens verschillende berigten tiit Rhiin-Pruissen bevestigd bet ge zag van den vicaris-generaal Unesgen en van bet domkapittel te Keu len zich meer en meer, voornamelijk ook ten gevohe van de na drukkelijke wijze, waarop zij zich doen gelden. Ook schijnt het, volgens berigten ui: Bonn, als of het aantal def studenten in de the. Alogie aan het Kathol'ijke seminarie aldaar, hetwelk door toedoen van den aartsbisschop nagenoeg verlaten was, meer en meer weder toe. neemt, en dat vooral die leeraars, welke vroeger wegens deri reuk van Hertnesinnismus schier geene leerlingen hadden-, thins hunne voor lezingen meer dan anderen bezocht zien. Bejammerend wordt het j gen. Uit Bordeaux schrijft men intusschendat de eerste minister dec Koiingm, de hertog de Frias, nog dezer dsgen bij de drie Mogend heden welke met haar het viervoudig verbond hebben ouderteekend, krachtigen vertogen tot het erlangen van gewapenden onderstand heeft laten indienen, en de redding van Spanje zonder dien als nagenoeg hopeloos heeft voorgesteld. L>ie poging zou bij Koning Lodewijk Phi lips door eenen eigenhandigen brief van de Koningin - Regeuces zijtx ondersteund. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. In de Utr&cfitsche Courant leest men De hooggeleerden heer Jan BleüiaridHoogleeraar in de genees kunde aan 's Rijks Floogeschuol in deze "stad gevestigd, welke deti «sten dezer maand, in den hoogen ouderdom van ruim 82 jaren, over. leed, was den 2osten Julij des jaars 1756, :e Gouda geboren. Zijn» studiën lia.d hij aan de Lehlsche Hoogeschool volbragt, en zich daar reeds met den getakkigsten uitslag toegelegd op de ontleed-en natuur, kuude des raenscheiijken ligcha'ams. In het jaar 1780 openlijk tot due. tor in de geneeskunde bevo derdzette hij zie:- ter uitoefening der 'geneeskundige praktijk, in zijne vaderstad, Gouda, neder, en slaagde daarin zeer gelukkig. Bij aanhoudendheid ook praktiscu de anatomie en physiuiogie beoefende, verkreeg hij toen reeds eenen wel geves. tigden roem, doof het kunstig vervaardigen van geïi.j.cieerde pits a. raten, ter opheldering dier wetenschappen. Hij werd ten jare 1791 aan de Hoogeschoo! té Harderwijk tot hoogleeraar in de genees-, ont. lead., heel en vroedkunde beroepen. Ook daar handhaafde hij den reeds verkregen roem,' en vermeerderde zijn' te Gouda begonnen ka binet. Na pen vroegtijdigen dood van den uitmuntenden boogieeraar S. .7. van Geuns werd hij 111 het jaar 1795 aan deze Hoogeschool tot hoogleeraar 111 de mensdhelijke en vergelijkende ontleedkunde, physi ologic en 111 de vroedkunde beroepen, waarbij hem ook het onder wijs in de ontleed- en verloskunde in de moedertaal ten dienste \aa heel- en vroedmecsters en vroedvrouwen werd opgedragen. Deze post aanvaardde hij den josten November van dat jaar, en gaf dus in deze wetenschappenlater ook in r'c osteologie en heelkunde, met den besten uitslag, lessen, waarmede hij voortging tot da: hij ten jare 1S2Ó, in 70 jarigen ouderdom, volgens de thans bestaande organisatie der Hooge'scholenEmeritus werd verklaard. Zijn uitmuntend kabinet was reeds ii; het jaar i8r6, door de goedgunstige beschikking vsti onzengeëerbiedigde!) Koning, aangekocht voor onze Hoogeschool, waarvan .het een uitnemend sieraftd uitmaakt. Emeritus geworden, bleef hij jechter door het tpezigt op zijn Museum voor de Hoogeschool nuttig werkzaam, zijne overigen tijd Bestedendbzoo aan het uitge- ves van Werken tot zijn vak behowêndenis door ten dienste der lij dende men.schlieidde praktijk der geneeskunde 'ijverig te beoefenen, tot dat Ifgchsams zwakheid hem daarin verhinderdeen een spoedig toenemend toeval een elude maakte adn zijn nuttig en werkzaam leven, Hoogeschool en ingezetenen Zijne nagedachtenis zal bij Utrechts steeds in gezegend aandenken blijv-eii.' Den ipden November is voor de correctioneele reut ba uk te Leuven overigens, dat op die wijze de studie der godgeleerdheid insgelijks de °Pe"har® behandeling begonnen van het regt.geding tegen den «ene zaak van partijschap wordt. u,n r R d,P In Berlijn bevinden zich t'rrans de opperpresidenten van onderschei. persoon van Samuel L. Ries, die voor een paar maanden de vaische ielegraphische depêches wegeus de vermeestering van Estelia in hec Brusseliche blad l» Beige beeft doen plaatsenen zulks met het ver den provinciën, onder anderen die der Rhtjnge westen, van Westpha onderstelde oogmerk 'omddor dit bedrog eene rijzing in de Spaanscbe lenSiiezie en Ptuissen, zoo men beweert, om met het hooge be fondsen te bewerken. Het openbaar ministerie heeft de toepassing van stuur te raadplegen over nadere maatregelen te nemen omtrent de te- art. 419 van het Strafwetboek tegen Ries geë^cbr. Er zijn een twin- .enwoordige kerkelijke moejjeljjkheden. i tigcal Brusselsehe en Autwerptché speculanten in Spsaueche foi.dse» 'W-: :.v>» o JjA t-rr i 'tl -.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1