B, A". 1838. ALKMA ARSCIIE N°. 50, COURANT. Van MAANDAG Den 10 DECEMBER. Deze Courant wordt geregeld eens in de week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. BROOD-ZETTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, te rekenen van. den dag van heden, de prijs tal zijn van I ie soort 38L Ct. per Nederl. Pond. Het fijn wit Tanvenbroodj 2„ soor£ 3, Het grof BoHenbrood 2AJ-. Het ongebuild Tarwenbrood 29. Het Roggebrood1 nf. en dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het Brood binnen deze §tad en Jurisdictie, zuilen zijn als volgt Pond. Once. Lood. Fijn Wittebrd of regels ie soort, moet wegen 2. Fijne Witte Broodsbol idem 1. Gebuild Tarwebrood idem 4. idem 6. idem n g. - 1. 1. 6. f10. 3- 05. 33 33 15f 23- n 33 3 1 33 333l' 9 °5' 3» 33 7 5* Gebuild Tarwebrood 2e soort Bollen8. voor 5. Cents r Roggebrood6 Zullende alles gaar gebakken, en niet boven de zetting verkocht wogen wordenop de boete daartoe staande. Alkmaarden SP"» December 1838. Van LEEUWEN. Ter Ordonnantie van DezeIven Bij afwezen van den Secretaris Pr. S P A N j A A R D T. Den genen, die tot dus verre hunne Maten en Gewigten over den jaie 1838, niit hebben' doen herijken; wordt daartoe ere ne laatste gele genheid opengesteld op den 17^*0 en i8den dezer maand, des mor geus van 9 tot des namiddags 2 ure, aan het gewoon lokaal. De Arrondissement? - Ijker van het Arrondissement Alkmaar, SPAN) AARDT. BlirTENLANDSCHE BERIGTEN. SPANJE. De tijdingen uit Sivilla zijn ongunstig. De generaal Narvaez, wien sommigen regcscriapeii genoeg hadden geacht, om aan de daar begon nen beweging tegen liet Madruische .hoofdbestuur geen deel te ne men, heeft den iSdert November zijne uitrede in de genoemde stad gedaan. Hij is door den stedelijken raad en de bevolking ais in zege praal ingehaald. Des avonds is de stad serlicht geweest, en Narvaez heeit plegtigiijk het hem opgédragene onder vwo Zitcerschap der op- geworpene regerings - junta aanvaard. Tot de maatregelen van tiai ctnwentelings - bestuur behoort thans ook, behalve de opheffing van den staat van beieg, waarin de zuidelijke provinciën verkeerden, hei uitschrijven eener ligting van 25,000 man. Een der to ken van het Franse e bestuur meent, dat deze ligting, even ais z<>o vele anderen; die in de laatste jaren met grooten ophef in Spanje zijn bepaald wel enkel-en alleen op het papier zal bestaan. Andere ber gtgev.rs zijn niet van dit gevoelen. Zij zeggendat de te Sevifla plaats ge ad heb bende beweging reeds lang ce vuren was beraamd ei: zich ongetwijfeld over geheel Andaluzie zal uitstrekken; da: Cornöva en Narvaez, di zich aan het hoofd daarvan hebben ge-teld, vooral door persoonlijken haat tegen Espartero, welke zich in den laatscen tijd eene soort van dicta torschap had aangematigd, worden gedreven; dat Cordova zelf. widh men vroeger, toen hij bevelhebber van het noorderleger was, wel van heimelijke verstandhouding met D011 Carlos heeft beschuldigd, weinige vrienden telt; maar dat Narvaez. daarentegen 111 vele plaatsen, en z-ells te Madrid, de man des volks is, en dat men dus, bij alle de rampen, waardoor Spanje geteisterd wordt, ook nog aldaar het schouwspel zou kunnen zien van eene ernstige botsing tu-schen de onder scheidene afdeelingen des legers, mee de genoemde generaals aan liet hoofd. Het gerucht moet reeds te Madrid geloopen hebben dat Es partero, met het grootste gedeelte zijner magt, naar die oofdstad in aantogt was; doch anderen zeggen, dat eene be weging, die de car listische opperbevelhebber Maroto den 24?ten November naar de rivier Arga en raar Lumbier hedft gemaakt, E-partero gedwongen heeft, om zijne magt te Calahorra, aan den zuidelijken oever der Ebro, bijeen te trekken. Cabrera is, na vijf dagen lang onaangevochten te Calataynd geble ven te zijn en het land aldaar tien ureo in den omtrek 00 brand schatting te hebben gesteld met een onberekenoaren buit naar N'eder- Arragon teruggekeerd. Noch van Halennoch Ay -rbe schijnt iets te gen hem te hebben kunnen uitrigten. Het ontmak den manschappen van die beide generaals der Koningin aan kleediugstukken en schoei sel. De Eco del Commercioeen Madfidsch dagblad dar onder den in. vloed van Mendizabai staat, eindigt een ariikel over dea tegenwoof- «Jigen toestand van Spanje aldus; De gebeurtenissen in de onderscheidene provinciën worden van dag tot dag van een ingewikkelder aardde rampen der bevolking stijgen ten topde opstandelingen maken vorderingen; de Cortes, door onderlinge rweedrngt tot een wezenlijk kamp van Agramant ge worden, zijn, zoo ais wij dit voorspeld hadden, er zeer verre af van de openbare onheilen te kunnen afwendende vrienden ,vsn Dort Carlos arbeiden van hunne zijde. Te midden van al die wanorde hebben wij geen bestuur. Het vaderland en de troon naderen éeii afgrond, waarin zij kunnen vergaan. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Graveniiage den stden Decemfar. Uit sc'neveningen schrijft men van 3osten November: Waren de be,voners van dit zeedorp, 25 jaren geleden, zoo ge lukkig de eerste te mogen zijn, die onzen geëerbiedigden Vorst het hartelijk en welgemeend welkom, na eene ipjarige alwezendheid mog* ten toeroepen de eerste, die door hetgeen hunne oogen zagen, de overi tuiging bekwamen, dat, na al de vernedering, die Nederland onder gaan had. nu, met het terugkeeren van Oranje, ook eendragten bij gevolg, geluk, voorspoed en welvaart, als van ouds onder ons zou den wönèn de herinnering van dien dag is heden met niet minder geestdrift en srevoel dan toen gevierd geworden op eene wel een voudige, maar° daarom en vooral des te meer waardige wijze. Geheel uit eigen beweging, is het feest ontworpen door eene commissiebe staande uit twee leden van den raad. den commissaris van politie en de rederij. Alle de daarvour nouuige kosten zijn uit eigene middelen bestreden. Reeds vroegtijdig waren al de huizen met guirlandes en vlaggen versierd, en zag men uit den toren en van al de pinken, die langs l;et strand geschaard stonden, de vaderland-che kleuren wapperen. Op dezelfde plaats waar, een vierde van eene eeuw geiedende Vorst wederom hei eerst den voet op den vaderlandschen grond zette, wa» een mast opgerigtmet groene guirlandes en vlaggen versierd, waar op eene kroon geplaatst was. luist op hetzelfde uur (fles namiddags haif twee ure), d»t25 jaren geleden de landing had plaats gehad, waren de leden van den raad de commissaris van politic, en de oud-commissaris, cie 1 rctes- taiitsche en Roomsche geestelijken, de laastgenoemde in gewoon priei- üjti gewaad en de overige feestgenoot en, met het korps muzikanten d.T -Jaagde sc'iutterii ann het hoofd, in hGlioorlijke orde, van iet lokaal Reedersburg vertrokken en op de bovengenoemde piel; aan hec strand aangekomen; aldaar werd achtervolgen* door het ld van dea Raad. den heer Varkenvisser, den predikant Booiman, den lieer Baan, den kandidaat Heken en den luitenant der schutterij Hoogenraad 11» gebonden ed ongebonden stijltoepasselijke aanspraken aan de talrijke vergaderde menigte gehouden, waarna de trein zich begaf naar liet mus, waar, een vierde van eene eeuw geleden, Oranje liet eerst we der eenen Nêderlandschen drempel betrad; voor dit huis genaderd, -prak dcszelfs tegenwoordige bewoner, de predikant Meulemans ce talrijke menigte in eenipe gepaste bewoordingen aan. en las ten slotte een door den dichter Geheel op het feest van den dag vervaardigd U>e, passelijk gedicht voor, waarop men zich weder, voorafgegaan uoor het bovengenoemde muzijk-korpsnaar Reedersburg begal. Ten vijl" ure had er een vriendschappelijke maaltijd in het Heeren- loeement plaats, die door meer dan 50. genöodigden werd bijgewoond. Daarbii heerschte gepaste vrolijkheid; en 111 akten ongeveinsde voor Koning en Vaderland het hoofdonderwerp uit der met geestdrift irges eide toas'en Onder deze hatscen merkte men er een op van den verwaardigen R. K, Pastoor der gemeente, den heer Q ait, die bij de uitbré'ding «ran den door hem innestelden feestdronk Op den bes ten der Koningen; over de weldaden uitweidde, welke zijne gemeente van y.ir-ie Ma) stelt genoten heeft, en waarvan het fraaiie R.K. kerk gebouw. dat sedert weinige jaren Scheveningen versiert, ten bewiizt verstrekt. Terwijl bij dezen maaltijd alle aanzienlijken van het dorp veree- I nigd waren, heerschte nok overal elders in Scheveningen to: ze fs in de schamele woningen van arme visschers, feestelijke v etigde, A'le de bewoners droegen geliefde oranjekleur. Veie huizen van hec dorp waren geïllumineerd en de geheele rij langs het strand liggende pinken met iantaarnen verlicht. On sommige plaatsen brandde ken teertonnen en juichte de mc-higte bij den vrolijk oprijzende ytni'g'oed. Tot iaat in den nacht hoorde men overal in het dorp vaderlnndsché liederen en kreeté» aanheffer,eu de geheele feestdag, die geenerlei ato -rnis 'leed zat bij Schevenings bewoners even onvergetelijk zijn, als de dag zelfvan den 3osten November 1813." i Alkmaar, den 6den \Decemier, Heden is de geboortedag van Z. K. H. den Prins van - Oranje, door het uitsteken van vlaggen en het homiea eener paradebinnea deze stad plegtig gevierd gewórden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1838 | | pagina 1