A°. 1840. ALKMAARSCHE N°. i. COURANT. O, pJSÏz'T?-' i Van MAANDAG iffi Den 6 JANUARI. AANBESTEDING. I PUBLICATIE. PUBLICATIE, r %-CM Jï 1 w V Deze Courant wordt geregeld eens sn ds week en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. p Woensdag den i5Jen jannarij 1840, de? namiddags ten 1 uren, 291, onder nadere approbatie, door den waarnemeudén Gouverneur van Noord-lollandof bij deszalfs absentie, door een der leden van de Gedeputeerde Statenaan het Locaal van het Gouvernement der Provincie, te Haarlem, worden aanbesteed: x<». Met afbreken van de oude KERK en PASTORIE, en het bouwen van eene'nieuwe KERK, voor de Hervormde Ge. meente te OostgraftdijkBurgerlijke Gemeente Craft. 00. H«*t maken van eene nieuwe KERK voor de Hervormde Ge meente te BurgerdamBurgerlijke Gemeente Ram dorp. En 30. Het bouwen v#n eene nieuwe PASTORIE voor den Predikant bij de Kervomde Gemeente op bet Eiiand Marken. Deze Aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De Bestekken, op welke deze aanbestedingen zullen plaats heb ben zullen ter lezing liggenbehalven aan het Gouvernement van Noord - Hollandin de voornaamste Logementen en Koffijhmzen als: te Haarlem, in de Toelast, in de Halve Maan, in de Kroon On in het Noord - Ihlhvulsche Koffijhuis; aan den Helder, in het Hee ren Logement; te Nieuwe Diep, bii de Wed. Man me us en bij Ihnen te Alkmaar, in den Ronden Leeuw en in de Toelastte Purtnerende, bij Fr ikkete Medemhlik en te Enkhuizeu, in den Kalk; te Hoorn, in het Ongemaakte Schip en in den Doelente Edamin het Ileeren Logement; te Monnickeudamin den Doelen; te Amsterdam, in het Noord - Holtandmhs Koffijhuisin de Kalverstraatin het fKapen van Medemhlik, op dea L)am, in bet Koffijhuis het Kosjeachter ds Beurs; te Graft, te Durgerdam en te Marken op het Raadnuisin de Rijd bij Blokdijk; te Spijkerboor, bij P. Peek; te Wormerveer in de Jonge- Prins; re Scbermerbom in de Dorps - Herberg; te Zaan dam, in den Otter; te Buiksloot bij Boer en de Erven Gerritse en te Broek in Waterland in de Dorps - Herberg. Zullende voor zoo veel betreft de Kerk te Oostgraftdijk op Mam- dag en Dingsdag vóór de Besteding door den Opzigter IK. de Gooffer de noodige aanwijzing in loco worden gedaan eu deswege verder an derrigt te bekomen zijn bij den Ingenieur J, O. van Gendtte Alk maar. Voor Durgerttnrt Woensdag de» 8"''" Jauuarij aanwijzing wor den gedaan door den Opzigter G. Meijerste Amsterdam en voor de Pastorie te Marken op Donderdag den y*'» en Vrijdag den iod,l> januari/ aanwijzing worden gedaan door den Opzigter B/aaien al daarterwijl eindelijk voor alle deze werken bij den Hoofd-lngenieur van den Waterstaat P. T. Grinwiste Haarlem de vereischte inlich tingen te bekomen aiju. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR- ingevolge art. 30 der Wet van den R,ts" Januarii 1817, n°. 1 verlan gende het contingent dezer gemeente in de Natioiutle Militie voor den jare 184Q. zooveel mogelijk aan te vullen met Vrijwilligers, welke zich onder het genot der daartoe gestehie Premie zullen aanbieden dezen dienst voor hdnne mede-ingezeteuen op zich te nemen. Brengen bij deze ter keqoisse van alle de ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie van dien, welke dn maar eenigzins zouden mogen aangaan. Dat ingevolge art. 31 der voorz. Wet als Krifwi/kgerskunnen wor. den aangenomen alle ingezetenen, welke op den ii;en januari/ 18 >0. ongehuwd, hun ipdc jar ziin ingetreden, en hun 3o"e nog nier heb ben volbragt C: ten ware dat zit reeds in dienst der Neder landfche Ar Stiée of Nationale Militie hadden gestaan in welk geval zij tot den ouderdom van 35 jasr zullen worden toegelaten:) en de noodige ge ichiktheid hebben, welke tot den dienst wordt vereischtafj ook ten minste gedurende de laatste vijftien maanden binnen deze gemeente gewoond hebbende, en dat de aanbieding van de zoodanigen zal kun nen geschieden ter Secretarie dezer Stad, digelitks f: uitgezonderd de Zon- en Feestdagen!) van den 53"" dezer maa d December, tot en jnet den i9de'1 Jantiarij aanstaande, van des voormiddag* tien tot des gamiddags Één ure. Alkmaarden 2isten December 1839. Burgemeester en !Kethouders voornoemd Van L R B U W E N, W.tli. Ter Ordonnantie van Dezeh en De OIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR brengen bij deze ter keimisse van de houders van Obligation ten laste dezer Stad Dat de Interessen, verschenen tot en met 31 December 1839, da-I gelijks ter Thesaurie ontvangbaar zijnwordende vuorszhouders ver. zocht, door eene spoedige afhaling van hunne te goedkebbeude In- - teressende goede orde in de Stedelijke Administratiete helpen be- j vorderen, j Burgemeester en Wethouders noodigen tevens alle belanghebbenden nlthunne Rekeningen wegens leverautiën in het afgeloopen jaar aan «ie Stad gedaan, ten spoedigsten en wel uiterlijk vóir den 1 ;dt" .lanii- «rij 1840. hij dea Architect in te leverenten eu.de de geregelde af doening der zaken te bevorderen, welke door het verzuim van wti- Kifren zoude xvotden vertraagd en bemoeijelijk:terwijl bij de herin.! nering, drt de Rekeningen hoven de v ff Guldenop Zegel behooreu te worden geschroven, tevens wordt te kennen gegeven, dat de zoo danigen der Leverancierswelke verzuimen of niet verkiezen aan dit. verlangen te voldoen, gedurende tenigen tijd van de Leverantie aan de S'ad zullen ver taken zijn. Alkmaar, den 24s""1 December 1839. Burgemeester en IKethouders voornoemd. Van LEEU W E N, Wetb. Ter Ordonnantie van de zeiven. De DIEU FONTEIN VERSCHUIR NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR* gezien de Dispositie van den lieer waarnemenden Gouverneur v*n Noord-Holland, de dato 10 December 1839, (prov. bird n«. 139) wsartiii is bepaald: dat de werkzaamheden der Nationale Militie, voor den j3re 1840binnen de Steden en Gemeenten dezer Provincieeenen aanvang zullen nemen met den eersten Januarij aanstaande. Roepen ter voldoening aan art. 6q der wet van 8 |auuarij 1817 n®. t, omtrent de inrigting der Nationale Militiebij deze op, alle mant- 'personen, hunne wettige woonplaat*, of domicilie binnen deze Stad jen |uri»dictie hebbende, welke op den eersten Jauuarij 1840, hun 1 negentiende jaar. zijn ingetreden, en mitsdien alle jongelingengeboren li» het jaar 18.21, ton einde zich ingevolge art. 59 der voorsz. wet, m het daartoe gereed gemaakte register tot de ligting der National Militie te doen inschrijven. En ingevolge art. 6 van de wet van 27 April 1820, alJe manspero sontn, die bun verblijf binnen dit Rijk komen te vestigen, en als in gezetenen moeten worden beschouwd ten einde zich voor zoo verre zij nog in de jaren der Militia vallen, insgelijks, vóór gemeld tijd stip, ter inschrijving aan te geven in dat register, waartöe zij volgens hunnes ouderdom bchcoren. De inschrijving zal beginnen met Dondert!tg den 2dsrl .Januarij 1840, en zal gebeel en al moeten zijn al'geloopen den 20U5n daaraanvolgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, op Krijdog en Maandag van iedere week, tot den aosteu jer Yo/gende maand ingesloten en alzoo zijnde dea 3, 6, 1 o 13. 17 en :o5W" Januarij eerstkomende, des namiddags van 5 tot 7 ure. E11 ten einde voortekomeadat iemand, in de termen der inschrij ving vallende, zich door ontvetenheid aan pligtverzuim schuldig make hebben Burgemeester en Wethouders nocdig geoordeeld, de ingeze tenen ;e moeten herinneren aan de navolgende bij voormelde wet ge maakte bepalingen. Dat, welke aanspraak op Kr ijst tilingiemand zoude vermeenen ts hebben, wegens gebrekeu, of anderzins, dezelve desniettegenstaande gehande» is, zich te doen inschrijven, gelijk mede daaronder begre pen zijn de gehuwden en afwezendeo. Dat Oudera, Voogden en Regenten, verpligt zijn, hunne Kinderen of Pupillen in persoon, of door iemand daartoe door hun schriftelijk gemagtigd, te doen inschrijven, en dat zij, daarin nalatig blijvende, zullen vervallen in de boeten daarop gesteld, en in geval van vol. strekt onvermogen, met gevangenis worden gestraft, onverminderd, dat zoodanige Kinderen of Pupillen, even als alle andere Jongelingen, welke zich san de inschrijving hebben onttrokken, indien zij geen* redenen van Krijstelling kunnen bijbrengen, in eene boete, en bij onvermogen tot gevangenis worden verwezen,. Dat ais wettige woonplaats voor de inschrijving wordt gehouden, voor hun die ongehuwd zijn, de woonplaats der Ouders, en bij over. lijden van beiden, die van den eerstbenoemden Voogd; voor de ge huwden de plaats alwaar zij hun bestaau hebben terwijl diegenen welke geene Ouders, Voogd of eigen bestaan hebben, moeten wor den ingeschreven-ter plaatse alwaar zij zich bevinden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, vermanen alle de ingeze tenen van deze Stad en Jurisdictie van dien. welke dit aangaat, om zooveel (nogeli/k in eigen persoonen althans voor de niet binnen deze Stad geborenenvoorzien van ecu Geboorte-Extracten eene nora van de wi/k eu nummer der woonplaats, cj°eh bij volstrekt noodige afwezigheid, door eenen hunner Naastbestaanden of Voogden, sr.ti deze hunne verpl.gting getrouwelijk en naauwkeurig te voldoen, eu daardoor voorcekomendat zijniet als onwillige» worden aangezien eu gestraft, hetgeen zeker vau hunne eigeue nalatigheid het gevolg zou de zijn. Gedaan te Alkmaar, den 28st=n December 1839. Burgemeester en IKethouders voornoemd Van LEEUWEN, Weih. Ter Ordonnantie van Dezelven Dr DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, maken mits deze aan de Ingezetenen dezer Stad en juri dictie be kend: dat zij, ten einde te geraken tot eene volledige kennis, van de veranderingenwelke in de bevolking sedert den 18c'*a N» writ her tot en met den 3a»»" December r i>3Qhebben p ants gvlpden alzoo van den wezenlij te standder volkstellingop t° Januarij 1840; heb ben ecommiiteerdden lieer Adriartui Botten, geadsisteerd door den Commies ter stedelijke Secretarie, Gen it Jacobus Crolltot het doen van alle zoodanige opnemingen, als welke ter znke voorschreven, vereischt zullen worden, met uitnoodiging aan de goede burgerij, om hunne voornoemde gecommitteerden, als zoodanig te erkennen, eu dezelven alle vercóchte inlichtingen te geven, Alkmaarden 4dea Januarij 1840. Burgemeester en Weiftoudertn voornoemd, F. C. W. d R UIJVE STE IJN, Ter Ordonnantie van Dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. 7;f -f I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1