-" i m ALKMAARSCHE C O U R A N, A9.1840. Van MAANDAG Den 13 JANUARY. AANBESTEDING. PUBLICATIE. Deze Courant wordt geregeld eens in de weck en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Cetiten uitgegeven. Op Woensdag den ijden Januarij 1840, des namiddags ten 5 nretl, zal, onder nadere approbatie, door den waarnemenden Gouverneur van Noord-Hollandof bij deszelfs absentie, door een der leden van de Gedeputeerde Staten aan het Locaal van het Gouvernement der Provinciete Haarlem worden aanbesteed jo. Het afbreken van de oude KERK en PASTORIE, en het bouwen van eene nieuwe KERK, voor de Hervormde Ge meente te OostgraftdijkBurgerlijke Gemeente Graft. 2Het maken van eene nieuwé KERK voor de Hervormde Ge meente te burgerdamBurgerlijke Gemeente Ransdorp. En 3°. Het bouwen van eene nieuwe PASTORIE voor den Predikant bij dc Hervomde Gemeente op het Eiland Marken. Deze Aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De Bestekken, op welke deze aanbestedingen zullen plaats heb ben zullen ter lezing liggenbeitalven aan het Gouvernement van Noord - Hollandin de voornaamste Logementen en KofRjhuizen, alste Haarlemin de Toelastin de Halve Maanin de Kroon en in het Nobrd- llollandsche Koffjhuisaan den Helderin het Uee ven Logementte Nieuwe Diep, bij de Wed. Mamiicus en bij Ionen te Alkmaar, inden Ronden Leeuw en in de Toelastte Purmerende, bij Frikkcte Medembiik en te Enkhuizen, in den Kalk; te Hoorn, in het Ongemaakte Schip en in den Doelen te Edamin het Heeren j Logement; te Monnickendamin den Doelen; te Amsterdam, in het Noord - Hollandse he Koffijhuis, in de Kalverscraatin het IVapen van Medembiik, op den Dam, in het Koffijhtiis het Vosjeachter de Beurs; te Graft, te Durgerdara en te Marken op het Raadhuis; in j de Rijp, bij Blokdijk; te Spijkerboor, bij P. Peek; te Wormervcer in de Jonge Prins; te Schefmerhorn in de Dorps - Herbergte Zaan dam, ut den Otter; te Buiksloot bij Boer en de Erven Gerritse en te Broek in Waterland in de Dorps - Herberg. Zullende voor zoo veel betreft de Kerk te Oostgraftdijkop Maan dag en Dingsdag vóór de Besteding door den Opzigter IV. de Gooijer, de noodige aanwijzing in loco worden gedaan en deswege verder 011 derrigt te bekomen zijn bij den Ingenieur G. van Gendtte Alk maar. Voor Burgerdam Woensdag den 8'"" Januarij aanwijzing wor. dèn gedaan door den Opzigter G. Meyers, te Amsterdam, en voor de Pastorie te Marken op Donderdag den 9d«» en Vrijdag den iod,« Januarij aanwijzing worden gedaan door den Opzigter Blanken al. daar terwijl eindelijk voor alle deze werken bij den Hoofd-lngenieur van den Waterstaat P. T, Grinwiste Haarlem, de vereisciue inlich tingen te bekomen zijn. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dei» Stad ALKMAAR, gezien de Dispositie van den Heer waarnemenden Gouverneur van Noord-Holland, de dato 10 December 1839, (prov. blad n*. 139) waarbij is bepaald: dat de werkzaamheden der Nationale Militie, voor deu jare 1840, binnen de Steden en Gemeenten dezer Provincie eeneo aanvang zuilen nemen met den eerster. Januarij aanstaande. Roepen ter voldoening aan art. 60 der wet van 8 Januarij 1817 n'. i, omtrent de inrigting der Nationale Militiebij deze op, alle mans personen, hunne wettige woonplaats, of domicilie binnen deze Stad en Jurisdictie hebbende, welke op den eersten January 1840, hun negentiende jaar zijn ingetreden, en mitsdien alle jongelingengeboren in°hct jaar 1821, ten einde zich ingevolge art. 59 der voorsz. wet, in het daartoe gereed gemaakte register tot de ligting der Nationale Militie te doen inscbrijveh. En ingevolge art. 6 van de wet van 27 April 1820, alle mansper sonen, die hun verblijf binnen dit Rijk komen te vestigen, en als in gezetenen moeten wordeu beschouwd, ten einde ze. voor zoo verre zij nog in de jaren der Militie valleninsgelijksvóór gemeld tijd stipter inschrijving aan te geven in dat register, waartoe zij volgens hunnen ouderdom behooren. De inschrijving zal beginnen met Donderdag den 2d'" Janmrij 1840. en zal geheel en al moetcr. zijn afgeloopen den 2c,ten daaraanvolgende. Tot dezelve zai worden gevaceerd in een d"r vertrek' en 00 bet Raadhuis alhier, op Vrijdag en Maandag "au iedere week, tor den 2oscen der volgende maand ingesloten er, alzoo zijnde den 3, to 13. I7en20sccn Januarij eerstkomende, des nanrnddags van 5 tot 7 ure. En ten einde voottekomeu dat iemand, in de rermdn der inschri ving vallende, zich door onwetenheid aan piiatverzuim -chnldig make hebben Burgemeester en Wethouders noodlg g-oordeeld, de ingeze; tenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voormelde wet ge maakte bepalingen. Datwelke aanspraak op Vrijstellingiemand zoude vermeeneo te hebben, wegens gebreken, of anderzins, dezelve desniettegenstaande gebonden is, zich re doen inschrijven, gelijk mede daaronder begre pen zijn de gehuwden en at'wezenden. Dat Ouders, Voogden en Regenten, verpligt zijn, hunne Kinderen of Pupillen in persoon of door iemand daartoe door hun schriftelijk gemagtigd, te doen inschrijven, en dat Zijdaarin nalatig blijvende, zullen vervallen in de hoeten daarop gesteld, en in geval van vol strekt onvermogen, met gevangenis, worden gestraft, onverminderd, dat zoodanige Kinderen of Pupillen, even als alle andere Jongelingen, Welke zich aan de inschrijving hebben onttrokken indien zij geene redenen van Vrijstelling kunnen bijbrengen, in eene boete, en bij onvermogen, tot gevangenis worden verwezen. Dat als wettige woonplaats voor de inschrijving wordt gehouden-, voor hun die ongehuwd zijnde woonplaats der Oudersen bij over- lijden van beiden, die van den éerstbenoemden Voogd; voor de ge huwden, de plaats alwaar zij hun bestaan hebben, terwijl diegenen 4 welke geetie Ouders, Voogd pf eigen bestaan hebben, moeten wor den ingeschreven ter plaatse alwaar zij zich bevinden. Burgemeester en Wethouders voornoemdvermanen aüe de ingezet tenen van deze Stad en Jurisdictie van dien. welke dit aangaat, otn zooveel mogelijk in eigen' persoonen althans voor de niet binnen deze Stad geborenenvoorzien van een Geboorte-Extracten eene nor# van de wijk en nummer der woonplaatsdoch bij volstrekt noodige afwezigheiddoor eenen hunner Naascbestaanden of Voogdenaan deze hunne verpligting getrouwelijk en naauwkeurig te voldoenen daardoor voorcekomendat zij niet als onwilligcn worden aangezien en gestraft, hetgeen zeker van hunné eigene nalatigheid het gevolg zou de zijn. Gedaan te Alkmaar, den 28""" December 1839. Burgemeester en (Vethouden voornoemd Van LEEUWEN, Weth, Ter Ordonnantie van Dez elven De DIEU FONTEIN VEltSCHUlR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD ALKMAAR, Roepen mits deze ten gevolge der dispositie van den Heer waar nemenden Gouverneur van Noord - Holland van den 4den dezer maand no Op An/thans binnen deze Stad en Jurisdictie wonende personen, die! als Vrijwilligers bij de 2de en 3de Afdeeling Mobiele Noord-Hollandschê Schutterij, alsmede bij het Korps Noord - Hollandse he Vrijwillige Ja gers hebben gediend Om voor zoo verre zij mogten wenschen te erlangen het door Z. M. bij Hoogstdeszelfs besluit van 11 |unij 1839. Staatsblad n". io, toegezegde bewijs van aandenken voor den door hun bewezene vrij willigen dienst, zich binnen de eerstkomende acht dagen en aiz'oo vóór of uiterlijk op den i8den dezer te vervoegenter Secretarie de zer Stad en aldaar opgave te doen, van hunrii namen, dienstbetrek king. van de Gemeente waarvóór en van het korps waarbij zij hebben gediend, ten'einde Hun Ed. Achtb. in staat te «cellen, de deswege gevraagde opgavencoc bekoming der bewijzen aan den Heer Gog-, verneur, naar waarheid te kunnen doen. Gevende Burgemeester er. Wethouders teVens aan de Vnjwtliigen die bij de i« Afdeeling Mobiele Noord-Hollandse he Schutterij hebben gediend, en thans binnen deze Stad woonachtig zijn te kennen: dat zij, de bovengemelde bewijzen van hunne vrijwilligen dienst bij het Stedeiijk bestuur der Stad shnsterda»t kunnen aanvragenen alwaar dezelve beschikbaar zullen worden gesteld. Alkmaar, den lod,n Januari] 1840. Burgemeester en H^ethottders voornoemd, F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N Ter Ordonnantie van dezelven. De DIEU FONTEIN VERSCHUIRi BU1TENLANDSCHE BERIGTEN. Brussel den 8sten Januarij. De heer Gazzi Caza/a, een Fransch geleerde en hoofdzakelijk doof zijne werken over de toegepaste natuur- en werktuigkunde bekend, bevindt z ch op dit oogenblik te Brussel. Hij is dezen morgen van Parijs grkomen en begeeft zich naar 'sllage. Hem is door Z. M. den Koning der Nederlanden de leiding der werkzaamheden tot droog making van het Haarlemmermeer opgedragen, en hij heeft in lasc het vervaardigen van vier werkttii en elk van 300 paardenkracht. Hij zal onderscheidene weken in Holland doorbrengen ten einde zelf het op- zigt over de toepassing zijner werkmiddelen te houden. A'gcmHandelsbl.j - ÖINNENL ANDSCHE BERIGTEN. e» Amsterdam, den listen Januarij. Wij vernemen dat mede door den Ingenieur IV. C. Bradeeen ontwerp van een Beursgebouw tegenover het Paleis op de /eevisch- matkc te plaatsen, aan de stedeliike regering is aangeboden. Dis beurszaa! is we) overdektdoch heef: eene kapitale hoogtegenoeg zaam geliik staande inet die van dc groote zaal van het Paleis, en de bedekking der kap van ijzer en zink zamengesteid is zoodanig iiid gerigc dat door middel van onderscheidene lijen van valluiken rif ra men dezelve van boven meer of min kan geopend worden, naar ma- te van de temperatuur der lucht en de commiinieiitie met de bui tenlucht worden daargesteld, en alzoo de inconveniditen der bedek- i kiug niet te vrèezen zijn. Aan dit beursgebouw zijn onderscheidene lokalen verbonden, wel. t ke kunnen ingetigt worden hetzij om daarmede in het vervolg van tijd de Nederlandsche Bank, of wel verkoopplaatsen enz. te vereeni- gerialsmede speciaal eene Loyds of' Handeis - Sociëteit, waarvan de leden jaarlijks eene zekere contributie zouden dienen te betalen, welke gedeeltelijk zoude verstrekken om de onkosten te helpen scbra, gen. Algem. Hau4elsbl.\

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1