ft Je* ALKMAARSCIIE u: C O U R A NVgBjgJ - -M: ,-y K\ 1840. 5 ;^p; N°. 2, j*r Van MAANDAG -1 a&iBi '•v Den 20 JANUARY. ..f V f- ->}i, v V ■•-■•, A »"*V> Deze Courant wordt geregeld eens in de weck en wel op Maandag voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. NATIONALE PUBLIC MILITIE. A T I E. Uit Nijmegen meldt men van den 14de»: Het drijfijs in de rivier de Waal lieelt zich sedert onze laatste aanmerkelijk vermeerd: rd de overvaart is daardoor zeer bemoeije- lijkthoewel dezelve toch nog zeer regelmatig geschiedt. De berig- ten van de rivieren de Rhijn en de Maas melden, dat het ijs zie® in die rivieren reeds gezet heeft." Amsterdam den 16den Januarij. Gisteren avond heeft alhier in eene der bovenzalen var, het Fran- sche Koffijhuis in de Kalverstraat, de eerste der Engelsche voorle- ft** 1 111 r m.-. man* eoIriiIr An mnr^ !RuRGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, gezien de Dispositie van den Heer waarnemenden Gouverneur van Noord Hollandde dato 10 December 1839, (prov. blad n«. 139) waarbij is bepaald: dat de werkzaamheden der Nationale Militievoor den pre 1840, binnen de Steden en Gemeenten dezer Provincieeenen aanvang zuilen nemen inet den eersten Januari; aanstaande. Roepen ter voldoening aan art. 60 der wet van 8 anuarij 1817 n'. t, omtrent de inrigting der Nationale Militiebij deze op, alle mans_ »«e 'j' Xaylor° pfa'aVs gehad. Een zeer talrijk en uitge personen, hnnne wettige woonplaats of domicilie binnen ae;se Stad W» «n Jen ^r een twintigtal dames, woonde dezelve bij. en jurisdictie hebbende, welke op den eersten Januari] .840 hun ^engJe0n0rd'an ™ok t0[ 0D, genocgen daarin het bewijs, dat ons be- negentiende aar z.jn ingetreden en musdien allt jongelingengeuren jonden dan o k volkomen eens was nopens het nut dier in het jaar 182., ton e.nde zich ingevolge art. 59 der voorsz. wettooHczin^en waardoor men op eene aangename en onderhoudends in het daartoe gereed gemaakte register tot de Itgtmg der Aationale voorhJ Engelsch zoo [e hooren ,preken en voor. Militie te doen inschrijven. i Sn ,fs L1 het a leen van inboorlmgen hooren kan. De Heef En ingevolge art. 6 van de wet van 27 April 1820, alle mansper. °ragenmei net a |ees-a*or.den eene wezenlijke sonen, die hun verblijf binnen dit Rijk komen te vestigen, en als in-Taylor heelt, hpnèfenaars der En-elsche taal in onze hoofd- gezetenen moetci worden beschouwd, ten einde zich voor zoo verre diens, aan de «'rijkebeoefe „f eiken winter zal een aantal lij nog in de jaren der Militie vallen insgelijks, vriór gemeld tijd- Jgj b«w-en, het k» «Reiken wint 'tipinschnjvmg™ te geven dat register, waartoe z.j volgen, d er ;oor z °f sajkken va„ den goeden smaik en de hunnen ouderdom behooren. öa' ae A a* rrlrtor behalve De inschrijving zal beginnen met Donderdag den 2de'' Januarj 1840, en zal geheel en al moeten zijn afgeloopen den 2c"ec daaraanvolgende. T'a a I .„fafJah iruiin/lujr.l ill OAl /IuP lH*rf r^lzi.'Pll An h f»f aat ae Keur ucr vuui^u.u^mv. ...u 0 u.ir_ belezenheid van den Heer T. getuigt, en dat de voordrage, door den Heer T. zeiven, ook nog door den Heer Nayler en diens tl -IIU nSar 1 r\ t a n nu npr nOrfPlllKfl den 2C«« daaraanvolgende, tioor oen racer r. .y n„der hartelijks Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken oo het echtgenoot is gesc i(e a e we..n l keht,en gekweten. Raadhuis alhier, op Vrijdag en Maandag van iedere weektot den toejuichingen des g 1 a [Alsem. Hande ao,ten der volgende maand ingesloten en alzoo ziinde den 3, 6. 10, 13. 17 en 2oscca lanuarij eerstkomende, des namiddag» van 5 tot 7 ure. En ten einde voortekomen dat iemand, in de ter "en der inschrij ving- vallende, zch door onwetenheid aan pllgtverzuim *chuldig make a 11 11 a.. 117 U f, Jafa r, 'k .w f* li nn r* I li 111 j 1S 111 1F A 7 A ViUg VaiiCUUC, kil uv/wi «7.1 v» www wil*. IV! ««.i a hebben burgemeester en Wethouders noodig geoordeeldde ingeze tenen sc moeten herinneren aan de navolgende bij voormelde wet ge maakte bepalingen. Datwelke aanspraak op Vrijstellingiemand zoude vermeenen te hebben, wegens gebreken-, of anderzins, dezelve desniettegenstaande gehouden is, zich te doen inschrijven, gelijk mede daaronder begre- peu zijn de ge.huwden en afwezenden. Du Ouders,' Voogden en Regenten, verpligt zijn, hunne Kinderen of Pupillen in persoon of door iemand daartoe door hun schriftelijk gemagtigdte doen inschrijven, en dat zij, daario nalatig blijvende, zuilen vervallen in de boeten daarop gesteld, en in geval van vol strekt onvermogen, met gevangenis worden gestraft, onverminderd, dat zoodanige Kinderen of Pupillen, even als alle andere Jongelingen, welke zich aan de inschrijving hebben onttrokken, indien zij geene redenen van Vrijstelling kunnen bijbrengen, in eene boete, en bij onvermogen tot gevangenis worden verwezen. Dat als wettige woonplaats voor de inschrijving worde gehouden voor hun die ongehuwd zijn, de woonplaats der Ouders, en bij over lijden van beiden, die van den eerstbcnoemden Voogd; voor de ge huwden, de plaats alwaar zij hun bestaan hebben, terwijl diegenen, welke geene Ouders Voogd of eigen bestaan hebbenmoeten wor den ingeschreven ter n'aatse alwaar zij zich bevinden. burgemeester en Wethouders voornoemd vermanen alle de ingeze tenen van deze Stad en Jurisd ctie van dien, welke dit aangaat, <>m zooveel mogelijk in eigen persoonen althans voor de niet binnen deze Stad geborenenvoorzien van een Geboorte-Extracten eene nors van de wijk en nummer der woonplaatsdoch bij volstrekt poodige afwezigheid, door eenen hu ;ner NaaStbescaanden of Voogden, aan deze hunne vemligting getrouwelijk en naauwkenri? te voldoen en daardoor voortekomen dat zij niet als onwi/ligen worden aangezien en gestraft, hetgeen zeker van hunne eigene nalatigheid het gevolg zou- dc zijn. Gedaan te Alkmaar, den 28"=° December 1839. Burgemeester en IVethoudei 1 voorn emd Van LEEUW E NWeih, Ter Ordonnantie van Dezelyen De DIEU FONTEIN vrrschuir. \_Algem. Handelsbl.] Rotterdam, den izden Januari]. De werkzaamheden aan het nieuw te bouwen Gasthui* aan den Sin gel buiten deze stad onder het ambacht van Kaai en waarvan wj be reids vr eger melding maakten, zijn voor eenigen tijd geleden niet alleen geschorst, maar geheel gestaakt geworden, en zullen met ver der worden voortgezet. Niet, omdat volgens de tneenmg van som migen den grond te slecht zoude zijn, ook met omdat volgens ande ren de kosten (indien het gebouw, volgens het plan van den Heer Architect Roose, hetgeen aller goedkeuring heelt weggedragen, zon de worden opgetrokken) verre weg die, van de door de Regering eens geraamde begrooting, zoude overschrijden. Niets van du alles. Doch naar wij vernemen, en zulks is wel het waarschijnlijkste vaa allen, en vindt het meeste geloor, zoo de ware reden daarin gelegen zijn, dat de plaats waar hetzelve thans zou worden opgebouwd, uit een geneeskundig oogpunt beschouwd, niet alleen ten hoogste orig zond, maar zelfs het nadeelig gevolg zoude kunnen opleveren, vaa Epidemische ziekten, voortvloeijeudevooral wanneer er zich onver hoopt vele zieken in mogten bevinden, a»n de slech e uicwa.er.ng ('aar ter plaatse aanwezig hetgeen noch door kunst noch door natuur verholpen kan worpen. Wij kunnen dus bijna als stellig verzeaeren, dat het plan om daar ter plaatse een gasthuis te bouwen geneel iS opgegeven, maar een ander zoude aan de hand gegeven zijn, om na melijk een zoodanig terrein te zoeken, meer aan den Maaskant g<le- gen, en dat dus al het vereisehte volkomen zoude bezitten om ge heel en al bevordelijk te zijn voor de gezondheid \Algtm. Handthb In het Algemeen Handelsblad leest uien De brievenmaal van Indie, welker aankomst te MaMeille, heelt belangrijke tijdingen uit China tnedegebragt. Üe oorlog schijnt tusschen de Engelschen en Chinezen te zijn uit gebroken. De kapitein Elliot heeft een omstandig relaas aan den Gouverneur Generaal van Indie gezonden en de te MaCso resideren de Engelsche kooplieden hebben eene memorie aan Lord Palmerston tierigt, van wien zij de aanneming van krachtige maatregelen verzoe ken en die geschikt zullen zijn om van de Chinezen de den Engel schen verschuldigde voldoening te erlangen. Het volgende 11 overi gens een brief van Hong-Kong, dd. 20 Sept. jl. Den 20Sten Augustus hebben al de te Macao wonende Enge.schen bevel bekomen, om zich binnen 12 uren ui te schepen, en met uit zondering van den Heer Heole, die Pruisisch consul is, en van den Heer P Steward, de zijne zieke vrouw niet heeft willen verla ten waren wij allen gereed ons aan boord te begeven. De beweeg reden tot dit bevel hecht z'ch aan den moord van eenen Chinees, die, tengevolge van eenen twist met Engelsche matrozen bad plaats gegrepen. Daar de Heer Elliot geweigerd bad den dader uit te le veren (en hij zoude zulks ook niet hebben kunnen doenwant me mand kent hem), gaf de keizerlijke Itommissaris Lm aan den Portu- geschen gouverneur van Macau het bevel, de Engelschen te veria gen. Om de uitvoer ng vu- dit bevel te verhaasten, ontnam de kom- missaris ons onze Chinesche dienstboden, en belette, dat onp l«e- togt werd verstrekt. De Portugesche gouverneur, generlei middelen hebbende om zich tegen de bevelen der Chinezen te verzettenga ons de stellige en officiële verzekeringdat hij ons zoude bescher men zoo veel het immer zonde mogelijk zijn; maar hij gaf ons te vens het berigt, dit Chi eesch krijgsvolk iu aantogt naar Micao was D 1. tton nnc m<»F»cr#*r rfi B I N N E N L A N D S C H E BBRIGTEN. 's Gravenhage, den lóden Januarij. Volgens berigten uit Napels, was 7.r. Ms. fregat de Rhijnden sasten December, in de baai van B#jaeop een uur afstands van ge noemde stad, ten anker gekomen. Z. K. H. Prins Frederik Hendrik der Nederlanden bevond Z'ch even als alle de verdere aan boord van dat schip zijnde personen, welvarende en had den 20 ten De cember den Vesuvius beklommen. [Staats-Cour.J In de Stants-Courant leest men van den I7den Met het ijs is het hier sedert onze vorige onveranderd. Het wiTrdt in sommige rigtingen, inzonderheid door den Noord tot A1- blasserdamveilig met schietschouwen gepasseerd. Voor voetgangers ^e"som'onze" hu^'^n "te" oinslü^elerTen zich van ons meester te blijft het gevaarlijk, en wordt d.arom het j maLen in her^vnl. dat wp niet zoijden gehourzaamd hebben. Den bruggen hier niet gedoogd. De overvaart naar Zwijndreciubbjftvn] A mJ jn den liatT1,ddag, verklaarde de gouverneur, dat b* gemakkelijk, door een in het ijs opengehouden slop. De meese-6 derend' zm)de agn boord geleiden, en dat hij de, ter moeijelijkheid geeft het vele drijfijs achter dit eiland, waar het den beschikking traande soldaten onder de wapenen zoude brengen» overtogt tusschen Willemsdo-p en den Moerduk zeer belemmert en zireHschiakmg taande 1nd welke de Chinezen on ous de diligence reeds tot 6 uren toe uood.g gehad heeft om over te| a«on. wgen^ beproeven. Hij deed nieiceidaid hetgeen hjj belooft komen."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1