brood-zetting. Het ongebuild Tarwenbrood 2<>j. moet wegen Ap. Ballen 8. voor 5. Cents MACHINALE ROGGENBROODS - BAKK ERIJ. badmaar wij werden aan generlei aanrandingen blootgesteld. Lir. deed de Portugese i dank zeggen, daarvoor da: hij de Eigelnchec bad verdreven, en den volgenden Zondag kwam hij ce Macao, alwaar bit ond r het lossen van salinschoten ontvangen werd, om san dec Pqrtugeschen gouverneur zijn bezoek te brengenmaar hij vertrok wetjer oni&Wdelijk, omdtr hem de aankomst van eeaen anderen kci- ebrhjken commissaris werd berigt, die gelast was de maatregelen te wijzigen welke hij genomen had. Intusscben it onze handel te Can. ton verloren, en wij zullen onzen invloed en onze betrekkingen in dat 'and met meer kunt en herstellen, anders dan door onze soevlug tot de wapenen te nemen. Daar de vorsr en de koude streng beginnen te worden zoo wordt bet jaar iv'40 than meermalen ter spraak gebragt. Wagenasr zegt van dien winter het yolgendeVerscheiden menschep vroorenbij naghtdood op de straten. De Zuiderzee lag, alomme, dik bezet met ijs, en werd, wecken agtereen met paard en sleede gebruikt. De Noordzee was, tot op eene halve raijte van strand af, toe gevrooren. Hét vroor san sommige oorden van Holland, omtrent drieduimen dik, in een etmaal, en men eetuigt, dat het ijs, in het begin van Lente, thaand nog omtrent twintig duimen dik was, in de Haarlemmermeer, mt weder scheen zig. so ntijdswel een weinig te ontlasten doch het sloeg gedungliik, wederom aan het vriezen, tot dat het, op den loden van Lentemaand, aanhoudend begon te dooijenwaardoor het Jjs zagtelijk verdween. lAlgem. HandelsbL"] Wij vernemen dat het Zoologisch Genootschap Natura artis Ma- gistra het vsrti.es van éen der belangrijkste voorwerpen van deszelfs diergaarde ondergaan heeft, namelijk dat van den Ourar.g.Outin, Niet- tegenstaande de meeste'zorgendie men aan dit merkwaardig dier besteed heeft, schijnt hetzelve de koude niet te hebben kunnen ver- durend daar het gisteren ofchténd vroeg gestorven is. Men herinnerd zich dat deze burau Outan in het vorige jaar door den baron Nahmis van Burght aan hot Genootschap ten geschenke is gegeven; dezelve Wis van het vrouwelijk geslacht en de gr oestedie men tot nog toe levend in Europa hooi": gezien. In de tweede helft der 18de eedw is de eerste levende öurang-Oiïtafl naar Europa én wél Holland ge zonden als wanneer dezelve door den beroemden Vos nner ia gade- geslagen en beschreven; naderhand zijn er mëerderezoowel naar ons land afs nsar Parijs en Londen overgebragtdeze soort v«a apen van wanne landen afkomstig, schijnt echter tic» nimmer aan ons klimaat je hefeoeu kunnen dewentjetr, daar zij altijd slechts korten tijd sfli'ier geleefd"hébben zetlV dén laatste»wélke in de Jardio dés plaatep te'Pa'nj's te Zjgn was, heeft mét), niettegenstaande de vtle moeité en zofgéu die men aan dit dier ten koste heelt gelegd, met in het leven kunnen behouden. riet. is dus geenszins te verwonde ren, dat de Ohrang - O.vran alhier deze laatste felle koude met heeft kunnen doorstaan, iot-usschén zal dezelve, opgezet zijnde, e*ri be langrijk voorwerp voor het kabinet vau opgezette dieren oitmaiten. y.l'gew ffande/sh',) BURGEMEESTER f.n WETHOUDERS DER Stad ALKMAAR, bèfnftén bij dezedat, te rekenen van den dag van heden, de prijs cal zijn van I I' s°wt 3*. Ct. per Nederl. P.nid. Het fijn Wrt Tarwenbrootij s, swft 30,_ Het grof flollenhrood 26J. Het Rogge brood11 f- cn dat mitsdien de prijzen en het gewigt van her Brood binnen deze Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt Pond. Once. Lood. Flujè Witte nroodsbol CJebuijd Tarwenbrood 2. 6. 1. 3- 35' 4- "i h 6. r> 2.3- y -• - I n n n I, 9 u 03- 6. 99 99 idem idem 'deiti idem Gebuild Tirwe brood 2* soort, Roggèi brood Zullende alles gaar gebakken en niet boven de zetting verkoelt* mogèn worden op de boete daartoe staande. Alkmaarden January 184e. - Van i E E U W F, JU, Werft. Ter Ordonnantie van Deze hen De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. - tn der, jare 1839 zijn door het Noord - Holla idsc 1 Kanaal deze Stad gepasecerd Uit zee komende 12 x J geheel tSeA Schepen, dus 444 meerder Ni»t zee gaand? 641I dai in 1H38. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs 'net Groot Noord-Hol landse h Knrtnaalvan den 3 toe den ti Januari) 1840. A. I. Struik van Btavia naar Amst duo. di'o. d co. Ned. fregat. Nederlanden. Dito dito. Henrietta Clas/na. F. S. Hofman dito Dito bark. Noord - Holland. li. K. Ruil Suriname Brem duo. Roland. H. Reingralf Montevideo Zw. brik. Kroenprincess'èn. J. Schar v: Alexandria (Arnerke) duo. Riiïs. bark. Idaghoten. L. Nenmann v: Newjork duo. Ned. kof. Ann/ Maria. K. Hoek Lissabon duo. Dito diro. Christina. II. B. Engelsman, Huil dito. Cracknell Ipswich A km. E"'g. schoner. Ned. dito. Di'o hark. Dito kof. Epg. -ebon. DirO slobp. Audicions. Heemskerk. Catharina. Marianne. Hero. Laura. C. G. Bisnkert rAeistn: Batavia. K. H. I fillers dito Suriname. L. J. Prins dito B yinne. W. H. Smirh dito London. T. Bormj „AHtm. d to. llano. barbent Hertn m Heittrich A. Liodeboom„A!TW. Marseille. L A.-TUIJN van - msterdamzal de eer hebben te geven. GROOT VOCAAL in INSTRUMENTAAL CONCERT, in de Concertzaal alhier op (morgen) Dingsdag den 21"=» janna, rij 1840. De Ectrée is Één gulden ieder persoon, en de Entréc- fiilieiten '/iin bij .7. Banni -g, en op den avond van het Concert, aan den Concert 7.aal te hekomen. Aanvang des Avonds ten half Zeven Ure. HUWELIJKS - PROCLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar op Zondag den 19 jannarij 1R40. Eerste Geüod. Joseph Sleutel tn Grietje Borger, beide a'hier woonachtig. Johannes Henricus Fincent ius Niters en Johanna Groet, beide alhief woonachtig. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar van den 13 tOt den 18 Janmrij 1840. Johannes Hendrihuszoontje van Egbertns Ibink cn Margareth» Maanraads. H'iihelmm Maria, dochtertje van_ Nicolaas Scheepers on Ann* Maria Rietberger. Gerhardzoontje van johann Her, mann Mateheus Schterman en Anna Josephina Christina Schmitz. Nicalqas Gerharduszoontje van Gerrit Koot en Maria Knaap. Rachel, dochtertje van Michiel Habich en Carolina Maria Hartman.— Aangiften van OVF.RLEDENEN te Alkmaar van den 13 tot den 18 January 1840. NeeRjedochtertje van Adriaan Hondius en Ancje Volkers oud t dag. Carel Feeder ik, zoontje van Johannes öetschen en Maria ter Opü, oud maanden.— Karei, »zoon van Lucas Rabeling en Aalje Schooneman, oud 9 jaren. Joh tunes Wilhelmus, zoontje vap Wdlpm Appel en Agatha Peper, oud 5 dagen. Janzoon vso Pieter Blokduk en Aaitje Riefvitik oud 15 jaren. I.. 1 11 .1 1 men ia van meening om op Dingsdag den 21. en Woensdag den #2. Jsnmarii 184.0, te Alkmaar, op de Laat, voor het Hui* staande in wijk A, N°. 266, verkoooing te houden van: Eenige Rijk gezettei» JUWEELBN, GOUD en ZILVERWERK, voorts HUISRAAD cn 'INBOEDEL, bestaande in een Kabinet, StaandhiwoiogieBureau, Talels en Stoelen, welgevulde Bedden. Wollen en Katoenen Dekens, Bed en Tafellinnen, Koper, Tm en Ijzerwerk, Porcdein, Glas en Aardewerkalsmede eenige droge Verfwaren en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Alles nsgeiaten bij wijlen .Mejufvrouw PETRONELLA de WIT, laattsc weduwe van Ik'. Keijzergewoond hebbende en overleden te Alkmaar. Men zal de Juwelen, het Goud en het Zilverwerkdes Dingsdag van de vefkoopdagendes middag» te 12 ure. te koop aanbieden. AHe« des Maandags vöAr de verkoopdagen vin dei voorroiddags to tot dei namiddags 3 ure, voor eeu teder te zien. De openbare verkooping van vier perceelen LAND, gelegen o"der lodcar-uelwelke hij sacaeplakte hilletcen is aangekondigd ala te zullen plants hebben on Dingsdag den 21"" Januarij 1840, in d« herberg het vergalde Paard te Koedijk, zal niet doorgaan, als zijnde hei zelve Land uit de hand verkocht. De Firma van VEER. SEELEN en Van de VELDE, sedert den jare 181R, Houtkoopers en Houtzagers te Alkmaar, hare TIOIIT- Z \.\GMOLENS De HOOP en De SIMSONverkocht en in ei gendom overgedragen hebbende aan den fleer ADRIANUS CONIJN, betuigt bij deze baren dank voor het vertrouwen aa i baar, gedurende e n tijdvak van 22 jaren zoo onafgebroken geschonkenen vermeent ook den Heer A. Conijn wel te kunnen en te mogen aanbevelen. De eerste ondergeceekende der Vennooren van bovengezegde Firma blijft met de afdoening van de nog onvereffende Zaken der Firma belast, ten zijnen Kantorealwaar een iederdie nog eenige vordering tip ge- I melde Firma mogt hebben, gereede betaling bekomen kangelieve men 'bi; voortduring de nog ongekwetene posten aan die Firma te voldoen. A. van de VELDE Cl. Jo. van der SLUIS VEER. De ondergeteekendevolgens bovenstaande advertentiedoop ra koop E genaar geworden zijnde van de HOUTZAAGMOLENS, j De HOQP en De SIMSON; gedreven onder de Firma van de Hse- j ren VEER. SEELEN en van de VELDE; noopt en zal trachten, zich het vertrouwen waarmede bovengenoemde Firma een reeks van j jaren vereerd en begunstigd is gewordenen waarin hij zich op hot m -est aanbeveelt; door eene goede Sorteering van HOUTWAREN en solide behandeling waardig te maken. A. CON IJ N. De ondergeceekende maakt bij dezen zijner geëerde Stadgeuontea bekendcat hij op aanstaande Dondefdagden 23^0 Januarijbe ginnen zal met het bewerken en vervaardigen van Roggenhiocd, op eene wijze, gelijk reeda eenigen tijd geleden, verlangd is. In plaats van dat het Roggendeeg, zoo als te voren met de voeten getrapt word: zat hii zulks voortaan met de bij hem reeds aanwezige Machine op I eene zindelijke wijze en niet meer door behulp en het treden der voe. (ten, bewerken. Teren aanstaande Zacurdag, den 2d"en Jan: zal zulk 'zi'd'lijk bewerkt Roggenbrood bij hem te verkrijgen zijn; terwijl hfl ■elk bij dezen uitnoodigt, om de bewerking te komen bezigtigeo, mits j men te voren z ch hiertoe aanmelden, opdat men tijd en ure kuntue opgeven. Alkmaar, den i8d*" 'anuarij 1840. G. K O E N T Z E. Men presenteert bij openbare Veiling, aan de meestbiedendes te vrrkuopeii 70 iho Essc'ten en Elzen Parken extra zwaar HAKHOUT, liggen de gehakt aan Rodenburg en de B ndscheiding om oe Noord. Iemand gading daarin hebbende, korne op Donderdag den 23!tcn Jan. narii 1*40, des morgens ten «oU-re, te Bergen, ter Plaatse voornoemd- Te Aikoiaer, Isjj de Erveu vwa A. t T K C ia da Acktsrdam w# C, n°. 589.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 2