ALKMAARSCHE N". 4 COURANT, A*. 1840. Van MAAND Den if JAirUAR T. De GOUVERNEUR van NOORD-HÓLLANLi; géi et Hard •instaande bestrating vau de weg :uj-.c!icn Amsterdam en Naarden eene afsluiting dërzelve Zal vorderen. Deze Courantj wordt geregeld eens in de week en wel up Maandag, voor de Prijs ran 6 C e n t e 1. ui'gegeven. Brengc bij deze ter kennisse van het algemeen, du zoodra d» bin nenwateren weder bevaarbaar zulien zijn, met de werkzaamheden aan dien weg een begin zal worden gemaakt en de Weg langs de Weisper zijde van af de IJsbreker te Amsterdam tot aan de Duivendrec hue he- brwalsdan dadelijk vöor de passage met rijtuigen zal worden al ge sloten en dat veertien dagen daaruahet gedeelte wegs van de Die- ner-brug tot Naarden, met vrijlating vin den weg over Weesp, mede afgesloten zal worden. Zullende van den juiscen tije dier afsluiting na der mededeeliDg worden gedaan* De Gouverneur voornoemd Van E W IJ C K. BUITENLANDSCHE BER1GTEN. ten, zoowel ais door Leerredenen, bij onze I andgetionten hoogge acht, waarom zijn dood, «Is een gróót verüe< voor zijne kinderen en kindskinderenhet Vaderland, de wetenschappen de kerk* dóór velen zal worden betreurd. [Algem. Hakdeisbi. j Rome den iden Januarij. De verschijning van den hertog van Bordeaux ter dezer stede heeft aan verscheiden nieuwsbladen stof gegeven tot allerlei beschouwingen, van wellte sommigen eene zoo onnaauwkeurige schildering var. zijn karakter, alsmede van het doel zijns verblijf» alhier behelzen, dat het voor eenen onpartijdigen opmerker, die door eigen waarneming en veelvuldige persoonlijke aanraking met de toedrag- der zaak jui* ter is bekend geworden, een pli*t wordt deze verkeerde onderstel lingen op het regte spoor terug te leiden. Het doel van de reu des hertog en van zijn verblijf alhier was eenig en alleen wetenachappe. lijk, hetwelk hij tot dusverre onophoudelijk eu met den nesten uit. slag voor oogen heeft gebadhij heeft zijne stastkundige stel.ing vol. komen begrepenwar.t üij weet zeer goed; dat wanneer lüj door hoo„ere beschikking immer tot eene andere bcaiemmmg wire geroe pen, zulks elleeiilijk konde geschieden ten gevolge van gebeurtenis, sen, welke hij niet kan te weeg brengen. Hoe moeijelijtter in elk opzigt de maatschappelijke stelling van den hvuo* 1», des te meer moet het juiice gevoel worden opgemerkt, waarmede hij n> de verschil lende positiën zich weet te gedragen. Van zijnen kant is n ets ge schied, hetgeen de rust onzer Regering of de goede verstandhouding van het diplomatieke ligciaam hadden kunnen storenu desniette min tusschen enkele leden van hetzelve eene kortstondige manning ontstaan, alsdan vermag ten minste aan den hertug in geen geval de aanleiding daarvan te worden toegeschreven. Zijn uiterlijk vo rkom.-n is geeigend om eenen aangenameu indruk ie weeg te brengen. Een bloeijend krachtig uirzigteene waard ge houding en eene vastheid van handelen onderscheiden hem des te opmerkelijker, daar in den beperkten familiekring te Göns geene gelegenheid zich vertoonde om voor het ouemlijk vcsc ijner. de vere.schte vastheid en gemakkelijk beid ie erlangen. Hierdoor laat het zich verklaren, dat in de hooge gezelschappen alhier eene levendige, sieeds klimmende belangatelliiu zoo wel in den persoon als in het lot van den hertog werd opge merkt. Eenmaal 's weeks ontvangt hij de hem voorgesteld wordende personen van alle natiën: bij de jon es te toelating waren 170 personen verschenen, waaronder 100 Franscheu en bij deze de graaf de ia Ferronnaisdie Hier algemeene achting geniet. Van den kant onzer overheden hebben de kardinaals Lambruschini en Barnetti hunne op Wachting bij den hertog gemaakt Den 7den. Hedenochtend is de hertog naar Nipels vertrokken, waar hij vermoedelijk t den 20iten zal blijven en vervolge s over Rome naar Görts terugkeeren. [Agent. Htndelsbl.] BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. Utrecht, den 18den Januari*; Onze Hoogesdhool leed or nieuw eet. eévoe'ig vet es. "eden tucht ontsliep op het alleronverwachts de HooggM. He r l)r.1 docus Derima Ez.Ridder der orde van den NMérla dsch-m Ltcnw, Hoo'leera.r inde Godgeleerdheid. Ld va. d e-'de kiassC van h-t Koninklijk Nederlandse1! Instiruut, alsmede va., runnen, en bn t -1 hndsche geleerde Genootschappen, in den ond rtfo.n van ruim 74 ja ren. Algemeen erkend waren zijne gr.nue verdiensten. B-gaaid me een helder verstand, zeldzame scherpzinnigheid, naanwkeur ge en grondige geleerdheid en kloeken gce«twis zuo ge'-eele leven een voorbeeld van orde, naauwgezecheid ar ,e-d/aam eid van wijze spaarzaamheid ir. het gebruik van tien rijd vooral va.1 aémoedeltikeu Christelijken zin en Evangelisch geloot. Gedure' de bijna 46 jaren was hij een een sieraad onzer Hoogeschooiw.er Nector hij moge genaamd worden, wier belangen en regten hli in de dagen hnrer ver. nedering met vaste hand en onverwrikte zort voo siond en bestierde, aan welke hii eene uitgebreide school aesrcht V-<-ft, en aa welke hij door onderwijs en Evangelie - predik, .gMeel' arneiden ook nadat hij in de drie laatste jaren het Emeritaat genoot, aan zij- Ben leeftöd verbonden. Als raadsman werd hii 111 veleilei omstap standigheden door velen geraadpleegd. Als hartelhke vr.end deelde hij steeds in het lot van zijne vrienden ambtvenooten e leerli gen, en sis metischenvriend deed hii bereidvaard g wei aan ware behoefd- ven, en "was deelnemer aan alle nuttige mstelongen. Als welspre kend redenaar had hij zich in ons Vaderland roem verwor en. A's Chtisten-Leeraar was hii onvermoeid werk >1 m rot in de .laatste ureu van zijn leven, ea als achrijver, door uitgegeven geteelde Geicimf- feergisreren n-m'ddag omstreeks vier ure is even benoorden het Bad huis bij Schevemngeneen scheepje ónder Fransche vlag gestrand. M t den gewonen ijver sv-rd temon I de red bn.'hooc in zee gebragt en snelde de bemanning dezelve, versterkt door eeuige andere Sche» veningsC'he zeelieden, den schipbreukelingen te hulp. Gelukkig, maar niet zonder grooce inspanning, werd het sciin bereikt. De iqnipage daarvan, bestaanden uit den kapitein, drie matrozen en een jo'gen, w-is behouden in de reddingboot opgenomen en deze werd reeds naar bet strand terug getrokkentoendoor het onklaar raken van de lijn, waarmede de boot aan het schip was vastgemaakt geweest, de persoon van Willem Knijper, stuurman op een der vaartuigen vat den heer P. Varktvisstren die zich als vrijwillger op de riddmg- boot bevond, over boord geraakte. Met groote moeite si ague men er in, den verongelukte te bereiken, en de lijn, tie hem met eenen slag omkneld had. los te maken; maar bil de pogingen om hem bin nen de boot te krijgen, sloeg deze om, en stortten alle de personen* d e zich ten getale van 18 ot> dezel-? bevonden, in z e. Door ds ongehoorde inspanning en opoffering v>i den katic der taiiöoze me nigte, welke aan het strand getuige van dit verschrikkelijk tooneel wns. werden, met uitzondering van den Franschen scheepsjongen, wiens lijk tot heden morgen nog niet gevonden wu «He de drenke lingen gered, sommigen zonder uoemwaardig letsel, anderen schier uitgeput of schijnbaar levenloos. Deze laatsten werden dadelijk 111 het" Badhui» en onder zorgvuldige geneeskund ge behandeling, in bec leven terug gebragt en aan hunn» betrekkingen wedergegeven, mee uitzondering van voornoemden stuurman Willem Knijperdie, of schoon aanvankelijk weder tot bewustzijn gekomen, gisteren avond overleden is. Deze Dra^e man, a'dus in den Moei des levens een oft'.r znner ménschenhefde geworden, laat eene hoogzwangere wedu we cn vier kinderen in bedrukte omstandigheden ns. Bij Zandvoorc is in den nacht van den sïsten dezer gestrand dé Engelsehe schooner Bramleyvan Londen naar Amsterdam. De man schap daarvan is aan wal gekomeu. Volgens berigt van het NieuWediep, dd. ea januarij, zat dieft middag ten ,4 ure, bij de uiterton op het vaste ai randEen H H. Dnemascachip. hetzelve stootte geweldig: de equipage bevond zich in het wand, waarvan 3 raanwelke zich In de beksloep wtidea redden, verdronken ware:.; de reddingboot kon niet aan boord ko men. Volgens later berigt sloeg de zee over het schip. In de Nijmcegschc Courant leest men onder dagteekening van 21 januarii O ze rivier is, sedert onze laatste, geheel van ij- bcvrnd De tegenwoordige zuidewiód vo.'rt hetzelve geheel langs den Beneden- Rijn af; van Arnhem althans vernemen wil dezen morgen, d't ang.< die stad nog veel ijs afdreef. In den naciu van Zauirdig op Zo eag was het ij« in den Rijn, voor Arnhem, losgegaan en doorgedreven, ïoe'wcl hetzelve boven cie stad bleet vastzitten tot des Zondags voor- middags, ren n ure, toen het hov.- -ijs afdreMen nleet atdrijverl ged treude den geheeleo dag van gisteren. In den nam dd tusschen vier en vijf ure. wa« dit zoo menigvuldig. dat hét overzetten ti tér-t moéijelijk en niet minder gevaarlijk was. De overvaart word echtef geregeld onderhouden." De Do'drec'ïtsche Courant berigt onder dagteekznlng van des 22<te" Ten gevolge van den hévigen storm en de hooge Voeden is nej ij. o.t d'1 rivieren in den omtrek van <le/e stad geheel opgeruimd, zoodat dan ook op morgen de stooinbootdienst tusschen deze aa e 1 Rotterdam zal hervat worden." [Staats-Cour.J Dordrecht, den ststen Januarif. De oprieting van een gëdenkteeken voor een' p s korteling overle den kunstenaar is in het algemeen iets ongewoons. Het zim toch zeiden de tiid-de land-, de siarigenootendie dezen tol »an da-R- baarheid eu vereering aan mal s verdiensten nitbe abm. K eingerk- tighfid. jaioezij en karigheid vooroordeel en geringschatting kanten beurt om beurten somtijds 'vereemgdzich veelal daar tegen. Deze opmerking moet te méér doen Waarderen de hulde, die de bloem van Ddicto Cbts ingezetehen aan hum en in 1838 overlede e stadge noot gebragt hebben, door de oprigting van een geder littekenwaar van w" kortelijk de beschrijving Hier laten Volgen. He-Zelve is geplattst in de Groote Kerk, tegen den nóorder ztj- liimir v»n het zoogenaamde Vrouwenkoor, in eene daartoe vervan.- bagde ci«. óvereep't tnmende met dep bouwtrant der kttrk en is ge heel HSarsestt-Id door den beltwamen steenhouwer A, Si gels e. naaf de ordonnantie van den kundige» architecbt C. N. ltsterj de commissie tot onrigting van hetzelve bestaar heeó uit de neerco Jan Sc',outen. A. Kist Es., C. C t Hooft, t\1r. .7. Ever», F. J vau 'den is Hik eu C. L. H\ Drcih'mltz, dm z ch met de keuze van let onderwerp en verdefe daartoe betrekkelijke wekkzaamLedeu ouiediS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1