P": 5 I r'4 i;' D, A". 1840. N°. ALKMAARSCHE C O U R A N Van MAANDAG f-.t Den 3 FEBRUARY. i fi aanbesteding. iJk Courant svotdt geregeld eens in dg week en wel up Maandag v«or de Prijs van 6 Centen uitgegeven. 'E GOUVERNEUR van NOORD - HOLLAND J gelet dar tie aanstaande bestrating van de weg tusschen Amsterdam en Waarden eerie afsluiting derzelve zal vorderen. Brengt hij deze ter ttennisse van bet algemeen dat zoodr» de bin nenwateren weder bevaarbaar zullen zijn met de werkzaamheden aan dien weg een begin zal worden gemaakt en de weg langs de PKe&sper zijde van af de IJsbreker te Amsierdain tot aan de Duivendtcchtsc'te irugalsdan dadelijk voor de passage met rijtuigen zal worden a ;e- sloren en dat veertien dagen daarna het gedeelte wegs van de Die- tner-brug tot /Vaarden, met vrijlating van den weg over iKeespmede afgesloten zal worden, /.uilende van den juisten tijd dier afsluiting na der tnededeeliiig worden gedaan. De Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. op Woensdag den i2dil1 Februarij 1*40, des namiddags ten twee ure Vlugt was onmngelijk en aan weérstand was evenmin te denkenmaar met zeldzame tegenwoordigheid van geest Iaat de knaap, hetzij bij het volle gevolg zijner daad al dan met berekende, zien van den hoögen en steilen oever van de riv.er afglijden, die met eene dunne ijskorst overtogen was, langs welke de jongen zich voorzigtig benen schoof. De beer volgde hem oogenblikkelijk na, maar, met zimen zweren en onbehouwen klomp naar beneden rollende, sloeg hij doof het ijs, tusschen welks schotsen hij weldra door de op het geroep van den knaap toeschietende boerenmet knuppels doodgeslagen werd. Hij woog vief centenaars; de pooten zijn, als eetie bekende lekkernij, te Chemnitz genuttigd, en het vet is in alle omliggende opotheker, verkocht. [AVrm/. Cour De jongste stormen hebben in Belgie. vooral niet met minder he* vigheid dan in onze provinciën gewoed. Op vele plaatsen zijn boo- men ontworteld, schoorsteenen omgewaaid en huizen beschadigd. _„i ,,„,jor „,j„. „n,„k,ri, »- 1 Onder anderen hebben de gebouwen van het kamp van BeverloO land. of bh deszehs nnsenue'. doo/ee'n der^X df ge'CCie"- Antwerpen is in d.en namidd«2 v#n «««en, d« teerde Staten, aan het Locaal van het Gouvernement der Provtcië' V1 V T 'T u" fCgT' PY'T f" te Haarlemworden aanbesteed C'e1 koePel der, ^.®ve Vmuwenkerk zijn toen door de kracht van de» wind gedeeltelijk naar beneden gestort; waardoor aan de geloovigen* Het maken van eene nieuwe PASTORIE voor den Predikant der d e in dit fraaije kerkgebouw bijeen waren geen geringe schrik if Hervormde Gemeente te Ankeveen. I aangejaagd. Te Brussel is dienzelfden namiddag het kolossale stand* Deze Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod beeld van den H. iVlic aëldat op den Imogen toren vau het raad- Het Bestek, op weike deze Aanbesteding zal plaats hebben zal huis prijk£ en reedi zo° ved stormen hjd getrotseerd, aanmerkelijk ter lezing liggen, behalven aan het Gouvernement van Noord -Hul f beschadlSd* Het zwaard van dezen patroon der stad is gedeeltelijk land, ir. de voornaamste Logementen en Koflij hu izenals: te Haar- lemin de Toelastin de Halve Maanin de Kroon en in het Noord- llollandichc Kojjijhuisaan den Helder, in het Heeren Logementte Nieuwe Diep, bij de Wed. Mannicus en bij l'mente Alkmaar', in den Rooden Leeuw en in de Toelast-, te Purmereude, bij Ft ikke-, te Medemblik en te Enkhuizen, in den Kalk-, te Hoorn, 'in het Óngt maakte Schip en in den Doelen; te Edam, in het Heeren Logement; te Monnickendam in den Doelen; te Amsterdam, in het Noord-Hol landsc he Koffijhuis, in de K al verst ra a tin het lKap en van Medemblik, op den Dam, in het Koffijhuis het Kosjcachter dï Beurs; te Zaan dam, in den Otter; te Buiksloot bij Boer en de Erven Gerritse te Vreeland, in het llegthuiste Kortenhoef, Ankeveen en 's Grave- and, in de Dorps-Herbergente Weesp in de Roskam; te Muiden, hij Amersfoorten te Naarden bij Jurrissen. Zullende op Woensdag en Donderdag, den 5d<m en 6d" Februarij lf'40, door den Opzigter G. MËIJERS; te Amsterdam, de noodige aanwijzing in loco worden gedaan, en zoo bij denzeiven als bij den Hoófd-lngenieur van deu Waterstaat P. T. GRINVVIS, te Haarlem, de vereisente inlichtingen te bekomen zijn. BUITEN LANDSCHE BERIGTEW. DUITSCHLAND. Eene particuliere daad van wraak heeft een verschrikkelijk onheil gesticht. I11 het fraane dorp Fahsoe-Thorkenoym het T-meswar.-che com'taat van Hongarije, werd den ipden D cember II., het huwelijk gevierd tusschen de dochter van ee en rij-ten landbouwer en eer.en boerenzoon uit de nabijheid. _E n vorige minnaar van he; meisje, Karei Tne!key,/flie door haar afgewezen was, stak het hu s der jong gehuwden na middernacht in brand, en de vlam, door een noord- westen wind aangeblazen, sloeg weldra van het eene rieten dak naar het andere over, zoodat in minder dan twee en een half uur het gan. sche dorp, van 290 huizen en 900 inwoners in de ?-.ch l»g. Ver seheidene personen zijn omgekomen of gekwetst; tot de eersten be- hoort de bruid, tot de laatsten haar man. Bovendien 's de schade van belang en de welvaart van menigeen venv-fhi. D dadet o ge vat en heeft alles bekend. Hgeai. Handelsbi j Munchen den listen Januarij. Wij vernemen dat het badhuis van den Heer Sa Ier re DDlhoizen, nabij Trautmein, in den nacht van den 17'en 00 den tfUen dezer eene prooi der vlammen is geworden. Mer> verkreeg bwrbii de treurige zekerheid, dat de eigenaar van dit gebouw, die reeds vroe. ger insolvent was verkaard zijne e ene bez mng "1 brand had ge stoken en zich vervolgens van het leven beroofd. Vlen vond het luk van den ongelukkigen zonder hoofd, handen en voeten ijsselijk ver brand in eene van de vertrekken.- De bra u werd net eerst aan liet dak en bijna tegelijker tijd in de kamer vsn de bewoner oemerkt. De nevenstaande gebouwen zijn behouden geulevm. Q.i.gem. Hande/sbi.y naar beneden gestort, hetgeen door de bijgeio ongunstig voorteeken beschouwd werd. vige menigte als een [Staats-Cour. J BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Amsterdam, den listen Januarij. fn het Algemeene Handelsblad van den 2psten dezer, bevat ingevol ge Zr. M<. besluit van den 19de.! dezer, het berigt eener geldieemng vaa twee Hiillioenzijnde de eerste serie der negotiate van acht mihoen to: goedmaking der kosten van droogmaking van het Haarlemmermeer. De tweede en volgende series zullen ir. 1840 niet worden uitgegeven, De interest a 5 pCt. gaat in met 1 Januarij 1840. De aflossing zal bij loting plaats hebben een jaar na de voltoojjiug der droogmaking. De uit te geven oblgariën kunnen ook worden in betaling gegeven voor den aankooo der droog te maken landen. De inschrijvingen zijn geo pend vau den 2den tot den gden Maart 1840, bjj de Nederlandsche Bank en bij de Agenten van den Rijkskas.«ierin de provinciën, al waar cevenS coupon-betaling en aflossing plaats hebben. I11 geval op den eersten dag de inschrijvingen meer dan 3 millioen bedragen zal het geheel bedrag over de ingeschrevene posten verdeeld of bij loting toegekend worden, en even zoo op den tweeden, derden et» volgende dagen. De inschrijvers ziin, op straffen van vernietiging hunner inschrijving, gehouden, vijf dagen ni die inschrijving 10 pCt. te storten. De uit te geven obligation zijn if 1000 ieder, met twin tig halfjarige coupons, en genummerd vin t tot 2000. Het fournis- semenr zal geschieden in twee gelijke termijnen, op den 15'Jen April e. k. en op den i5den juiij daaraanvolgende. De betaling van den tweeden termij. km echter onder genot van rente-vCrgoeding worden vervroegd, Aa 1Makelaars en Commissionairs wordt voor prov.sie i pCt. toeges.aan. Alkmaar den posten January. In de Staats - Courant van he an, leest men het volgende: Iri een Grief van den Helder, van den ;4sten dezer, wordt ge schreven, dat 7a. Ms. fregat Rutterd.ru. kapitem Timing, bestemd nast Oost-Indie en liggende ter rede van Texelin den hevigen storm welk' in den nacht van den eosten op den 21 sten gewoed heeft, z *er groot gev-nqr geloopen beeft van te strandennaardien hetzelve achter"olgens, door hec breken van de ketting en de touwen, drie ankers verf --r. Slechts 1 anker bleef nog over, en ware ook die verhren geraakt, zoo zoude het schip, en vermoedelijk het leven van het meerendeel der 279 zielen, die eic'n aan boord bevonden, verloren gewee-t zijn. Te vergeefs had men den nacht om de twee minuten nootschocen gedaan, weike door de-hevigen storm, die toe een orkaan aangroeide, aan land niet gehoord waren; eindelijk zag men bij het aanbreken van den dag het vuur der losbrandingenwaar op drie Ioosboten van wal staken, die, wel vermoedende wat er ge beurd wastwee anker-s met kettingen en touw sanbragten. In ge- melden brief worden de bedaardheid, de ijver en moed van den be velhebber Timing, zeer geroemd, aan wien, naast God, de equipage erkeut haar behoud te danken te hebben." Dat de winter in oorden, waar nog wi'd gedierte gevonden wordt, thszelfs intreding gevaarlijker maakt, is bekend. Z»-ldeii is dit echter het geval met het geslacht der beeren, vermits hecz in zijnen winterslaap ligt. Evenwel h/eft zulk eene ontmoeting on lan-s in Hongarije plaats gehad. Een tienjarige boerenknaap, met brieven naar Kozelnik gezo den was juist op h-tnu.ic eene brug der rivier Gran over te gaan toen hem aan dezelve een t; c het d re kreupelhout te voorschijn gekomeu beer plotseling in den weg uaJ. In het Amsterdamsche Handelsblad vindt men den volgenden san da hetzelve dan meestal redactie van dat blad gerigte brief: Kapitein I'ieter H. Schabeling, voerende her a>n de heeren pie» ter en lan llo dijk te Dordrecht, toebehoorende Kofschip Harmonie bad, op zijne reis van Rotterdam naar Douglas, eiland Mai-den i8den der vor.ge maand (December) het geluk van den kapitein en aevcu man der equipage vaa het ran hier uaar Londen, bestemde, is

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1