Mt1 ei tl %ty S CBS ii. ALKMAARSCIIE N° 4 c O U BL A N D, A°. 1840. Van MAAND JilliilliiiliBiilJlM? Den 10 FEBRUARY. rut> Dt DiEU FONTEIN VLRSC'HLTR- tmd' V"1 I I u A Vt; /fc» CW, ,w, j,ml TC/ j, 'E GOUVERNEUR van NOORD - HOELANG, brengt b deze, ten vervolde op de aankondiging van 20 (annarij II. ter ken ni«se van liet algeracen, dat ter zilte Van de bestrating des'wegs nis schen Amsterdam en Niarden die weg zal gesloten worden en mits dien provisioneel niet zal kunnen pereden worden, als volgt'- Langs de Weesperzijrie van ar de IJ«S eker tot aan de Duiven dreci tsche-brug op Donderdag den 6<l« Fehruarjj aanstaande en d n weg van den Diemer-brug tor Nsard. 11 op Donderdag den 20«*a Februaru Haarhui, den ist4n February 1840. De Gouverneur voornoemd V AN E W IJ C K P U 15 L I C A T I F.. De GOUVERNEUR van NOORD -HOLLAND Brengt ter kertrtis.se van de belanghebbenden, dit d> dagen en uren' waarop de loting voor de Nationale Militie successively* in de hoof.) plaatsen der kantons zal plaats hebben, en door de lordingen hunne redenen van vrijstelling, welke zij vermeenen te hebben aan heeren Militie-Commissarissen ingevolge art. 83 der Wet van 8 lanuarrj ,81 e roeten worden ingebragt, bepaald zijn 100 als op het hieronder staande tableau is uitgedrukt* Dat voor de stad A nsterdam de loting zal geschieden in de vrifach tereenvoleende werkdagen, hieronder vermeld, en wel in dier voege" dat na afloop van iederen dag der loting, de bus za! worden gesloten' E, «ne kist, weJke daarna zoo do >r de heeren leden van het plaat selijk bestuur, die bij gezegde loting tegenwoordig zijn, als door den heer Milicje-ComaJissarisin h?t bijzijn van zoodanige loteliiigen als C, verkiezen zullen, tot den afloop der loting van dien dag tegenwoórd g te zijnzal worden verzegeld en op dezelfde wijze den volgend n ia «lig weder geopènd. 6 Amsterdam. Gemeente Amsterdam, eerste dag. Donderdag d n S0steu Feioruarij 1840, 's morgens ten 9 ure, het rollen tellen inde bus werpen der nonners, het verzegelen der lotingsbus, het'aam,e" men van aanmerkingen op de alphabetische lijst, en voort» de loting van die ingeschrevenen welke tot dat einde zuilen worden opgeroepen Tweede dag, Vrijdag den 2t«en February ,840, mor -ens ten g ure, van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden oi- geroepen. Derde dag, Zaturdag den 22'"» Febrriarij iR4ó, 's morgens ten o ure, van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen wrde.i op geroepen. Vierde dag. Maandag den 24'"" February t34,, mor'Sns ten o ure, van d>e lUgescnreveuenwelke tot dat einde zuilen worden o» geroepen. Vijfde dag, Dingsdag den 55«t»n February t840 morgens ten o ure, van dezulken welke van den vierden dag mopren zij., overgebleven. Naarden. Gemeente NaardenBussen. Hilversum, Huizen laren en Blanbum, Dingsdag dón icA» .]aaft i«4o, morgens ten ',o ur.- Weesp. Gemeente Weesp, W<?esaer-Car<nel 's Graveland Neder borst den Berg, Kortenhoef, Muideo en Diemen Maa dag den a*'" blaart 1840, 's morgens ten 9 ure. Ouder-Atnstel. Gemeente O tder-AmstelUith o-n Nieuwer Ams tel, Aalsmeer en Leimuiden, Donderdag den 1 N«a Marrt 1840 \s morgens ten <0 ure. Heem'te de. Gemeente Heemstede, Zandvoo--t. S'oten, Spaarndsm Spaarinvoude en BloetnendaalDingsdag den 3^» Maart 1840 's mor gens ten 10 ure. Haarlem. G *meemte Haarlem, Zaturdag den 29ns» Februarij 1840 s' morgens ten 9 ure. Beverwijk. Gemeente Beverwijk, Assendelft, Castricnm Uitgeest Heemskerken Velzen, Maandag den 2^» Maart 1840, morgens ten 10 ure. 1 Koog aan de Zaan. Gemeente Koog aan de Zaan Krommeni' W t zaan Wormerveer en Zaandijk Zaturdag den 7^1 Maart 1840 mor geus ten 10 ure. Zaandam. Gemeente Zaandam en Oostzaan Vrijdag den Maart 1840, 's morgens ten 10 ure, Monnickendum. Gemeente MonnickendemBroek in Waterland Buikslo.it, Jlpendtm Landsmeer, 't Eiland Marken. N.euwetidam en' Ransdorp, Donderdag den 5d« Maart iH40, morgens ten 11 ure. Alkmaar. Gemeente Alkmaar Akersloot, B-rgen Ileilo, Kg mond Binnen en Egmond nan Zee, Dingsdag den 25" February "1810 's morgens ten 9 ure. Schagcn. Gemeente Sehagen Barsingerhorn, Haringcarsnej. Schoorl St. Maarten, Warmeuhu.zen en Zijpe, Woen-dag den 2Ó<te" Februarij 1840, *s morgens ten 9 ure. j Helder. Gemeente Helder, Texel en VlielandDonderdag den 2-"*" Februarij 1840's morgens ten 10 ure. i IVinkel. Gemeente Winkel, AbbekerkHoogwoud, Nieuwe Nie. J dorp. Oude N.edorp, Terschelling Spanbroek Wierfngen 'V'ienn- waard en ZijbecarspelVrijdag den 28"ea Februarij HUo, ''s morgens ten 11 ure. Medemblik. Gemeente Medemblik, Andiik, Nihbexwoml, Twist, Zwaag en Hoogcaripel, Zaturdag den 29»*-» Februarij i84p,' 's mor' geus ten 10 ure. Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen BoveticarsnelGroorebroekUrk en Venhuizen, Maandag den 2'lcn Maart 1840, 's morgens ten 11 me. Hoorn. Gemeente Hoorn Berkhout, Blokker, Schelln.khoii: 'en Wognum, Donderdag den 5de« Maart 1840, morge.-s ten lome Edam. Gemeente Edam Avenh rnBeets, M ddelie en Oosihui- 2cn ...Dingsdag d i> 3den Maart 1S40, 's morgens ten 11 u.e. AANBESTEDING. Op Woensdag den 1 .den Feoruarij 1840des nani .dags ten twee nrtf, zal, onder nadere approbatie, d .or d 11 Gouverneur van Noo'd-Hol- :.ndof bii de-ze.is anse uie, door een der Leden van de Gedeptf.- teerde Staten, aan het Locaal van het Gouvernement der Provincie te Haarlem Worden aanbesteed Hei imkert var. eene nieuwe PASTORIE voor den Predikanc der Hervormde Gemeente te Ankeieen. D.-ze \anHesteding za: geschieden bij inschrijvingen opbod. Het Bestek, op weike deze Aanbesteding zal plaats henben, zal ter lezing liggen, beha.ven aan hdt Gouvernement van Noord - Hol land in de voornaamste Logementen en KofBjhuizen, als; te Haan. lem in de Toelastin de Halve Maanin de Kroon en in het Noo'd- HoUandicke Koffijhuisaan den He der, in iet Heeren Logementte Nieuwe Diep, bi» de Wed. Mannicus en bij 1'mente Akmaar, in den Ronden Leeuw en in de To la<tte Purmerende, uj. Fik e- te Medemblik en te Enkhuizenin den Kalk; te Hoorn, 'in her Oase. maakte Sciip en in den Doe/en; t: Edam, in 'iet Heeren Logement :e .Monnickenda nin den Doelen; te Ainstcdam in het Noord-Hol. landsc'te Koffijhuis, in de Kalverstraar111 het IVapen van Medemblik op den Dam, in het KolHjlniis het Fusie, ac-nter de Beurs; te Zam- dam in den O ter; te Buiksloot bij Boer en de Erven Gerritsete Vreela d, iu het Regt'miste Kortenhoef, Ankeveeu en 's Gr'ave- iand, in de Dorps-Herbergente Weesp, 111 de Roskam; te Mu.den, bij Amersfoort, en te Naard 11 bij .lürrisen. Zullende op Woensdag en Donderd g, den 5^0 en Cd'" Februarij 1840, door den Opzigter G. VIPIJiSRS; te Amsterdam, de modige aanwijzing in loco worden gedaan en zoo hii denzei ven als bij dea Hoofd-I 'genieur van den Waterstaat P T. GR1NWIS, te Haatiem- de veteisct te inlichtingen te bekomen zijn. BEKENDMAKING. BURGEMEES TER en WETHOUDERS dek Stad ALKMAAR ontvaren henbende eene dispositie van deri lieer Gouven eur van Noord - Holland van 25 |anuary 1840 (Provinciaal blsd n". 17) hou* Bende mededeeling van een Extract uit het Register der Resolut e» var. Z. Exc. den [Minister vkn Financiën van den i8llea januarij 184», 11. 85. waarbij de Ontvangers der directe belastingen Worden gemag* ti.d, om el e zoodanige overgang van eigendom v;n onroerende goe deren welke voor het einde des jaars mogt heoben plaats gehidj d -eh niet 111 de verzamelmgs leggers heeft kunnen opgenomen worw den, en waarvan de overschrijving o:> de kohieren der Grondbelas ting door de belang ebbenden schrijie'ijk Worden gevorderdte doeti bewerkstelligt n. Brengen dezelve mits deze ter voldoen'ng aan bovengemelde dispo. s'tien ter kennlsSe van de belanghebbende I gezeteuen dezer Stad en jurisdictie, met informatie dat, om zulks te kunnen bewerkstelligen net niodig zij; Dst door partijen aan den Ontvan»er der directe belastingen wor- deu vertoond de voor het einde des vo' igen jaarsbij den Be vaar- .er der Hypothekenen het Kadaster van iet Arrondissement waarin ae goederen gelegen *ijnbehoorlijk ovtrgeschre en Acte, waaruit de overgang van Eigendom bi.ikt, en dn rKij tevens worde overgelegd, oro b den Ontvanger te worden behouden, een Extract uit de per- ceehge vijzen hgget des Kad sstersafgegeven na de gedane overschrij ving en betrekkelijk tot de p -rceelenhet perceel of gedeelte de» erceeis in de overgang betrokken, en waaruit b iik da: ook in do Kadastrale Registers de overschrijving van dj bedoelde eigendommen werkelijk heetc pla-u, ve'-atl. Alkmaarden 4''" Februarij 1840. Burgemeester en ff hl houders voornoemd4 F. C. W. D B U IJ VEST R l M Ter Ordonn nth van Deze'ven. Dp. DIEU FONTEIN VEUSCHUIRa Purmerende. Gemeente Purmerende, BeersterGraft, 'im Rjjp en Wprmer, Wouisdag den Maart 1840, 's morgens'.en 1*1 ure. Broek op Langend Rh. G meente Broek o.. Langendiik lieer Hu waard, Koedijk, Ohdam .OudcarspelNoord-Scharwoude Schermer h.ri), Urcem en Zuid-SchermerMaandag oen 24"«n Februarij 1840 4 middags ten 12 ure.' Haarlem, den siea Februarij 1840. De Gouverneur voornoemd, Van E W Ij C K. OPROEPING VERLOFGANGERS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS öer STAD ALKMAAR* herinneren bn dezen aiJe Je Ferlofgangd r Nationale Militie w. e zich binnen de/e O ai »iite hevinde i da*, in^cvoUe dè dour en ee. f'Ujvurneiir van iVoo.rd - Jfoüaudhij dcszc.fs n^ginic vnn c -li 3isleu October 1839, geforfneerde S 'otdoor den IMilitie Com* missars Van WICK F/C'OOR t CIMMMEI.1V de I xpect-e over rid t.rloiganger» op Zaturdag den 22" Februarij aanstaande, des voor- tntdd gs ten t) we ia\ g-houdïn worden, en roerreit micdien bij d ze op alle de Per'afgangen van de Nationale Militie welke z'cb in deze Gemeente bevinden ook daaronder begrepen de tot andere G '- meenten als ook dezu k—t. welke tor d. ze Provincie met behooren doch zen binnen deze Gemeente m.oaten ophouden, met uitzonde ring echte' der zoodanigen welke hoez -er ingeliifd tot hedentot g-erte acuve dienst zijn geroeoen geworden; alsmede van d:e genen. Welke tot de ligting van 1835 behooren en reeds met hiuine Korp sen h .en atgerekend, om z ch op Zuurdag den 22«tc" Februari; '840 voornoemd, des voorm.ddags te 9 ure precies, voor liet Rasd» h"is c.L-ze^ Sad ie laten vmden, ten einde door voornoemden Heef Militie - C- mriiissaris ;e worden geïnspecteerd, wordende voprts 09k nog gezegde Verlofgangers bij dezen herinnerd, mo de Kleeding- en Klem - Lquipeme tstuklte'., welke zij van hunne korpsen hebben be houden. als ook hunne Livrets en Attesten letc. fill.dorr him van het C-meente bestuur bekomen, alwaar zij hunne Verlofpassen heb ben gedeponeerd, mede te nemen. Burgemeester en Werhonders vertrouwendat olie belanghebben dende voormelde oproeping stioteliik zuilen naarkomen, daar zij, die daar n nalatig mogten zijn, zich zeiven te wijten zullen hebben, de nadeeligè gévo gen welke dia <io .r overeenkom».ig art. 182 der Wet .an x Jsnnarii 1817 wegens verzuim notoir mi.c.en ontstaan. Alkmaar, den 85te" Februa <rtr R40 Burgemeester en Wethouder "Oorvormd, F. C. w. d R U If VEST E IJ N Ter Ordonnantie van cfe-'tven, *^1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1