A0 1840. ALKIAARSCÏIE W 1 COURANT. Maandag 17 F e b r u a r ij. 2° 1. Eer»,»S »1 worfen Bed.™» tor den 0«.er 1. SWE8- Deie Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uit gegeven. De Prijs der Advertntiön van 1 tot 5 regels is ééa Gulden, en voor eiken regel meer, 20 Ceniwjj halve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing." OP HOEPING VERLOFGANGERS. jo^FRGEMEESTER en WETHOUDERS oer Stad ALKMAVR, herinneren hij dezen alle de Verlofgangers der Nationale Militie, welke zich binnen deze Gemeente bevindendat, ingevolge de door den lieer Gouverneur van Noord-IIolland, bij deszelfs besluit van den gjsten October 1839, geformeerde Staat, do tr den Militie-Commissaris Van WICKEVOORT fROMMELINde Inspectie over de Verlofgangers op Zaturdag den 22slen Februarij aanslaandedes voormiddags ten 9 ure zal gehouden worden, en roepen mitsdien bij deze op, alle de Verlofgangers van de Nationale Militie, welke zich in deze Ge meente bevinden, ook daaronder begrepen die tot andere Gemeen ten als ook dezulkendie tot deze Provincie niet belmorendoch zich binnen deze Gemeente mogten ophouden, met uitzondering echter der zoodanigen, die hoezeer ingelijfd, tot heden tot geene active dienst zijn geroepen geworden; alsmede van diegenen, welke tot de ligting 'van 1835 behooren, en reeds met hunne Korpsen hebben afgerekend, om zich op Zalurdag den 22st™ Februarij 1840 voornoemd, des voormiddags ten 9 ure precies, voor het Raadhuis dezer Stad te laten vinden, ten einde door voornoemden Heer Mi litie-Commissaris te worden geinspecteerd; wordende voorts ook nog gezegde Verlofgangers bij dezen herinnerd, om de Kleeding- en Kleine - Equipementstukkenwelke zij van hunne korpsen hebben Jiehouden, als ook hunne Livrets en Attesten lett. IIU.door hun van het Gemeente bestuur hekomen, alwaar zij hunne Verlofpassen hebben gedeponeerd mede te nemen. Burgemeester en Wethouders vertrouwen, dat alle belanghebben den, de voormelde oproeping stiptelijk zullen naarkomen, daar zij, die daarin nalatig mogten zijn, zich zei ven te wijten zullen heb ben, de nadeelige gevolgen, welke daardoor overeenkomstig art. 183 der Wet van8Januarij 1817, wegens verzuim notoir moeten ontstaan. Alkmaar, den 8"'ea Februarij 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Oordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUffi. NATIONALE MILITIE. LIGTING 184 0. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR verwittigen mits deze alle belanghebbende Ingezetenen derzelve Stad en Jurisdictie, dat de Alphabetische Naamlijst, van alle de Perso nen die aan de ligting der Nationale Militie van dit Jaar moeten deel nemen, ter visie van elk en een iegelijk zal liggen op hei Raadhuis dezer Stad, van Maandag den 17Jcn tot en met Maandag den 25<t('n dezer maand, des morgens van tien tot des namiddag; twee ure, {de Zondag uitgezonderdten einde een ieder in staat zoude zijn, om, ingevalle hem op die Lijst eenige Personen of om standigheden mogten voorkomen, die op dezelve nog zouden be hooren te WÖTden aangeteekendof daarvan moeten worden weg gelaten daarvan aan den Heer Militie-Commissaris kennis te geven met last aan de Lotelingen voor de ligting des loopende jaars, om zich op Dingsdag den Vijf en twintigsten Februarij aanstaandedes voormiddags ten Negen urn te bevinden op bet Raadhuis voor noemd, ten einde aldaar voor den dienst der Nationale Militie te loten, en redenen ran Vrijstelling hebbendedie alsdan op te geven, alsmede om de bewijzen tot staving derzelve, bij de Wet gevorderd uiterlijk binnen vijf dagen, na de loting, to bezorgen lor Secre tarie dezer Stad. Alkmaar, den 14den Februarij 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VES TEUN. Ter Ordonnantie van de zei r en De DIEU FONTEIN YERSCIIUIR. B R 0 O D a Z E T T I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS wn Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn van ,1 le soort 38 Ct. per Nederl. pond. Het fijn Wit TarwenbroodJ gpi Het grof Bollenbrood20§ ongebuild Tarwenbrood 29 Itoggen brood11» En dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het brood binnen deze Stad en Jurisdictie,' zullen zijn als volgt: Po J Fijn.'Witteli'. of regels 1°soort, moet wegen Pond. Once. Lood. Fijne Wittebroodsbol Gebuild Tarwenbrood J> 6. 2. 1. 4. (k 8. 1. (5. /-10 C\ 3. - 05 -15 - 23 - 30J - 30i 9. - 05 n - 60 Bollen, 8 voor 5 Cents Roggenbrood Zullende alles gaar gebakken en niet boven de zetting verkocht mogen wordenop de boete daartoe staande. Alkmaar, den 15-eu Februarij 1840. 5 Y. C. W. DRUIJ VES TEIJN. Ter Ordonnantie van dezelren, De DIEU FONTEIN VERSC1IUIR. AMORTISATIE S IJ N D I C A A T. Administratie der Domeinen, 2,,e Ressort. AGENTSCHAP ALKMAAR. AANBESTEDING. Op Dingsdag den 25»"-" Februarij des jaars 1840, des voormiddag* ten Tien ure, zal door den Agent van het Domein te Alkmaar, in te- genwoordiglieid van den Inspecteur der Domeinen ten overstaan van den te Alkmaar residerenden Notaris A. P. de LANGE, m het Stads Logement aldaar, in het openbaar, woeden aanbesteed: Het doen van eenige belangrijke UITDIEPINGEN en VERBREE DINGEN van den Bodem van het Groot Noord-Hollandsch Ka naalin drie perceelen. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod, liet Bestek op hetwelk bovengenoemden Aanbesteding zal plaats hebben, ligt ter lezing aan liet Bureau van den Administrateur der Domeinen te Amsterdam, aan het Kantoor van de Agenten van het Domein te Amsterdam en te Alkmaar, aan het Lokaal van het Gou vernement der Provincie Noord-IIolland te Haarlem, en verder op de VER, bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn. J ne Agent van het Domein voornoemd, H. COLLOTd'ESCU It IJ- V AMORTISATIE S IJ N D I C A A T, Administratie der Domeinen 2de Ressort. AGENTSCHAP ALKMAAR. A A N B E S E D I N G. Op Dingsdag den 10d™ Maart des jaars 1840des voormal cl ngs ten Tien ure, zal door den Agent van het Domein te Alkmaar, m tegen woordigheid van den Inspecteur der p0mrLn,« ten overshKm van den te Alkmaar residerenden Notaris A. P. de LANGE, in het Stads Logement aldaar, in liet openbaar, worden aanbesteed: ïo. Het GRAVEN van SCHE1DINGSLOOTENen het leggen van DVMMEN en DUIKERS, ter verkaveling van den Polder het 2.. ^BOERraWOBINGES STULIS- GEN enz., in den genoemden Polder het Koegras, mede in twee perceelen. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving cn opbod. Het Bestek op hetwelk bovengenoemde Aanbesteding zal plaat* hebben, ligt ter lezing aan het Bureau van den Administrateur der Domeinen te Amsterdam, aan het Kantoor van de Agenten van het Domein te Amsterdam en te Alkmaar, aan het Locaal van lut Gou vernement der Provincie Noord-Holland te Haarlem, en verders op de gebruikelijke plaatsen. cwTTt De aanwijzing zal worden gedaan door den Opzigter J. SV VER, bij wien nadere inlichtingen te bekomen zijn. J)e Agent van het Domein voornoemd, 11. C O L L O T D' E S C U 11 IJ. De Commissie van Landbouw in Noord-Holland brengt ter kennisse dor belanghebbendendat de gewone Jaarlijksolie MLnRlLN- KEUREN zullen gehouden worden: Te Alkmaar, aan den Doelen, op Vrijdag 21 February, des mid dags ten 12 ure. Te Hoorn, aan den Doelen, op Vrijdag 21 Februarij, ter zei ver ure. Op Texel, aan den Burg, op Zaturdag 7 Maart. Zullende zij, die hunne Merriën te Amsterdam willen laten Keu ren zich vóór 18 Februarij In persoon, of met vrachtvrije Brieven, moeten aanmelden ten Huize van den OndergeteekendeKoizers- o-raeht, bij de SpiegelstraatN°. 657. De Commissie herinnert tevens dat geene andere dan terjange Merriën op de Keur zullen worden toegelaten, en dat op hen wien de premie van Vijf en Zeventig Gulden wordt toegekendde vernlipting rust, zijne Merrie door eene Rijks Hengst te doen dek ken en haar aan 'te houden tot dat liet Veulen, dat daarvan voort komt, gespeend is. Op last der Commissie J. van EEN NEP, Secretaris. De belanghebbenden worden bij deze gewaarschuwdom de verschenene en onbetaalde termijnen wegens de belasting eg-, Straat- en Bruggelden, over 1838 en 1839, nog vpor bet uiteinde dezer maand aan te zuiveren, zullende daarna onverwijld tot eiustigo vervolging tegen de nalatigen moeten worden overgegaan. De Ontvanger van bovenstaande belastingAc Alkn... ar, Alkmaar, den 15 Februarij 1840. 11 E L L I N G W E R F F. STADS SCHOUWBURG, onder directie van L. S. I.VMlMiTE, op "Dingsdag den 18d™ Februarij 1840, ENGELAND in hit jaar 1051, geschiedkundig Tooneelspel in 5 bedrijven. Gevolgd van het MIDDAGMAAL VAN MAGDALEN^, Blijspel met ZANG in een bedrijC De Abonnements-Kaartjes zijn te bekomen bij P. van lieerden, op het Gasthuis. Blijkens de laatst gehoudene Tienjarige Volkstelling bestond de bevolking der stad Alkmaar, op den U""n Januarij 1840: Uit 4666 zielen van het Mannelijke cn 5169 van liet Vrouwelijke geslacht, te zamen uitmakende 9835; waarvan 54o7 behcorende to de Protestantsche, 4170 tot de Roomsch Catholijke, 187 tot de Is raëlitische en 21 tot niet genoemde gezindheden. HUWELIJK S-PROCL AM VTIENgedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 16 Februarij 1840. Eerste Gebod. Cornells Langedijk en Sara Frankcnnond, beide alhier wonende. Twééde Gebod. Cornelis Borst en Antje Verwet, beide alhier woonachtig. Jacob Jan de Roos en Barend,na Kieft, be.de alhier woonachtig. Pieter Ooijkaas en Jansje Graafzandbeide alhier woonaelit.g. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar van den 10 tot den 15 Februarij 1840. Eeiltjedochtertje van Cornelis Neef eu Dieuwerlje Obler.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1