A0 1840. ALKIAARSCi! ür ('OIR A N T. si II a a li (1 a <r 24 F c b r u a r ij. 1 O* Deze Courant wordt eens in de week en wel èlken Maandag-, voor de Prijs van 6 Centen uit gegeven. De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer, 20 Centen, be halve 35 centen zegeliegt voor elke plaatsing. NATIONALE-MILITIE. L I G T I N G 1 8 4 0. IU R G EMLESTER i:v WETHOUDERS ra» Stad ALKMAAR, verwittigen mits deze alle belanghebbende Ingezetenen derzelve Stad en Jurisd'ctie. dat de Alphabetisehe Naamlijst, van alle de Perso nen die aan de ligting der Nationale Militie van dit Jaar moeten deel nemen, ter visie van elk en een iegelijk zal liggen op het Raadhuis dezer Stad, van Maandag den 17-l(-'n tot en niet Maandag den 25stcn dezer maanddes morgens van Hen tot des namiddags twee ure, (de Zondag uitgezonderd) ten einde een ieder in staat zoude zijn, om, ingevalle hem op die Lijst eenige Personen of om standigheden mogten voorkomen, die op' dezelve nog zouden be- hooren te worden aangeteekendof daarvan moeten worden weg gelaten daarvan aan den Heer Militie-Commissaris kennis te geven, met last aan de Lotelingen voor de ligting des loopende jaars, om zich op Dingsdag den Vijf en twintigsten Februarij aanstaandedes voormiddags ten Negen ure te bevinden op het Raadhuis voor noemd, ten einde aldaar voor den dienst der Nationale Militie te loten, en redenen van Vrijstelling hebbende, die alsdan op te geven, alsmede om de bewijzen tot staving derzelve, bij de Wet gevorderd, uiterlijk binnen rijf dagen, na de loting, te bezorgen ter Secre larie dezer Stad. Alkmaar, den 14Februarij 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie ran deze! en, De DIEU FONTEIN VERSCHITR. Eng. brik. Dito schooner. Dito sleep. Ned. kof. Brem. brik. Hanov. kof. Lovelij T. Mathijn Pacha T. Legget Laura T. Barns Mina *P. Visser Anna, A. Oetjen l niun R. L. Frerieks üing, gehouden op Vrijdag, London Amst. dito dito. dito Alkm. Huil Amst. Amst. n Bremen. BURGEMEESTER n* WETHOUDERS nra Stad ALKMAAR, verwittigen bij deze alle Patenipligtigen binnen deze gemeente en jurisdictie win dien; dat de bij art. 36 der Wet op het rent der Patenten, voorgeschrevene opnemingaan alle huizen zonder onder scheid te beginnen op Dingsdag den 258l<"n Februarij aanstaande, zal plaats hebben, en dat tot die opneming door Burgemeester en Wethouders met overleg van den Controleur der Directe belastingen in de Controle Alkmaar, zijn benoemd en aangesteld den Heer Cor nells Cioll, Commies ter Stedelijke Secretarie en Cornell's van Tiel Deurwaarder bij de Directe belastingen. Gelastende Burgemeester en Wethouders een iegelijk der Patent- pligtigen, de gemelde personen in die kwaliteit te erkennen en aan dezelven, alle door hun gevraagde inlichtingen te geven. Herinnerende Burgemeerster en Wethouders nog bij deze bijzon derlijk de Patontpligtigen in de Tabellen n». 1 en 12. der voorz Wet begrepen, aan de bepalingen, vervat in art. 3.5 derzelve Wet, nut betrekking tot de daarbij voorsehrevene verpligting, tot de ver tooning van het aangelegde Register, houdende de namen en toe namen van alle de werklieden, welke door hen met uitzondering van diegenen, welke met minder dan drie werklieden arbeiden:) in dienst worden gehouden; alles op zoodanige boete en pumalilei- ten als b j hetzelve artikel in liet breede zijn omschreven. Alkmaarden 22'u'n Februarij 1840. Burgemeester en JCethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Oordonnnntie van d-selven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot .Noord-11 ol- landsch Kanaal, van den 31 Jan. tot den 6 Febr. 1840. Nee', fregat. Dito dito. Dito bark. Brem. dito. Ned. dito. Dito kof. C Anna Powlonn Goed Vertrouwen de Javaan Pilot Eensgezindheid ConcordiaG. Wijchers Dito dito. koophandel en Zeevaart K. Haasnoot» Dito dito. Jacoba A. K de Groot» Dito dito. Daniël en Hilco, II. T. Klein Jager van II. Hakker C. Meijer H. Bafjor Meijer Batavia naar Amst. dito dito. dito i) dito. dito dito. Suriname dito. dito dito. dito dito. dito dito. B rdeaux dito. Batavia. J. D. Bos van Vrnstn: Suriname. dito Marseille. Dito bark. Maria Susanna Hendr.ika, C. J. Berghuis vAmst n Dito brik. Anna Susanna, Hano. kof. Acht GebroedersII. II. Kramer Dito brik. Maria, H. Bëhr Ned. kof. de Jonge Louis, T. Mulder Dito dito. VriendschapE. I'. Dik Dito dito. Clasina MargrethaJ. B. Schippers» Dito dito. Franciska Maria, C. Ouwehand Dito smak. Agatha, R. J. Dik u Dito pavilj. Goede Verwachting. D. Ouwehand» Eng. schooner. Stedfast, 0. Smith van den 7 tot den 13 Februarij. Ned. fregat, Maximiliaan Theodoor, T. Schntt van Batavia n: Amst. Dito dito. NehalenniaJ. Verster Dito dito. de Vier GebroedersN. de Boer P. Chevalier II. J. Klein II. Ruijl dito dito dito dito dito dito dito dito St. Ubes. Liverpool. Hull, dito. dito. dito. dito. London. Dito vlito. Stad Tiel, Dito galjoot, de Onderneming Hano. brik. Sara, Port. schoon. St. Joan d Evangeliste, M. Vas Lazos» ïng. brik. JdeJ. Rosuetow dito dito dito dito Hal timore Villanova London dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. 21sten Februarij 1840, in het Stads Logement te Alkmaar, van de navolgende per- ceelen, welken hfbben gegolden 1. Een zeer logeabel Buitenverblijfgenaamd Hout- en Vestzigt, buiten de Kennemerpoortin buitenwijk A, n°. 41. strijkgeld de Heer B. Abbring 2175 Dit p rceel kan op Donderdagden 27 Februarij 1840, bezigtigd worden. 2. Een HuisStalWagenhuisHooiberg en Ervealdaar, n°. 44. strijkgeld Evert ran Leeuwen1025, 3. Een Huisje en Erve aldaar, n°. 45. strijkgeld Fieter van der Vlugt 300 4. Eeu Huis en Erve, te Alkmaar, in de Keizerstraat, wijlc C, n°. 200. strijkgeld Klaas Broertjes21.5, 5. Een Pakhuis en Erve, in het Aehterfnidsen, wijk C, n°. 331. strijkgeld de Heer F. Roem35 0. a. Eene Huismans- Woninggenaamd Halfwegen, met Boet, Erf, Boomgaard, Bosehje en Weiland, te zamen groot 3 bunders, 48 roeden 50 ellengelegen onder Alkmaar, in de Schermeer. strijkgeld de Heer B. Abbring2304 b. Twee aan een verheelde stukken Weiland, groot 3 bun ders, 61 roeden, 10 ellen. strijkgeld Klaas Zuurbier192.5,- e. Een stuk /Vei/and, groot 3 bunders, 62 roeden, 60 ellen, strijkgeld de heer li. van der Kaaij 1800 d. Twee aan een verheelde stukken Vei landgroot 3 bunders, 58 roeden, 00 ellen. strijkgeld de Heer K. van der Kaaij f 1845,- e. Een stuk Weiland, groot 3 bunders, 74 roeden, 20 ellen. strijkgeld de Heer K. van d r Kaaij f 1040 Een stuk IVeiland, groot 3 bunders, 70 roeden, 50 ellen. strijkgeld de Ileer K. van der Kaaij f 1625, g. Twee aan een verheelde stukken IVeiland, groot 3 bun ders, 70 roeden, 40 ellen. strijkgeld de Heer K. van der Kaaij 730. 7. Vijf «tukken Heiland, uitmakende den Craspolder of het Bui tendijk, onder Oudorp, groot 0 bunders, 22 roeden en 27 ellen. strijkgeld de Heer F. Ro mf 6250 8. lier stukken Heiland, aldaargroot 7 bunders 0 roeden. strijkgeld Jan Volkering5736,— 0. Drie stukken Heiland, aldaar, groot 6 bunders, 10 roeden, 20 ellen. strijkgeld de heer R. Abbrim f 4550, 10. Twee stukken IVeiland, bij den Pelmolen, groot 2 bunders, 33 roeden, 10 ellen. strijkgeld Cornell's Briefjes2439 11. Eene Huismuis- HoningBoet en Erve, met den daarb j ge legen Tuin en stukje Weiland, buiten de Schermerpoort. strijkgeld de Heer Abbring 1030 12. Een stak IVeiland, bij de Zes-wielen, groot 1 bunder, 54 voe den, 80 ellen. strijkgeld de heer J. de Wit1075, 13. Een Zomer- en H intir-Ruitenverblijfgenaamd Bosch-en Fuld- zigt, huiten de Geesterpoort, in buitenwijk A, n°. 191. strijkgeld de Heer F. A. van Loon 050 14. Den Opstal van een op Erfpacht u'tgegcven Grond, bestaande in een Koepel en Tuin, ten noordwesten van liet vorige perceel. strijkgeld de lieer Jansen42 15. Den Opstal van een op Erfpacht uitgegeven Grondbestaan de in eene overdekte KolfbaanTuin, Boschje en Loods, ge- gelegen als de heide vorige p re elen. strijkgeld de heer F. A. van Loon 500 VI welke pereeelen, op Vrijdag, den 238,cn Februarij 1840: des avonds te vijf ure, in het Stads Logement voormeld, bij afslag, fi naal, zullen verkocht worden. HUW ELIJKS-PROCLAMATIENgedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 23 Februarij 1840. Tweede Gebod. Cornehs Langedijk en Sara Frnnkcnnoitdbeide alhier werende. Aangiften van GLBOUJÏTEN te Alkmaar van den 18 tot den 22 Februarij 1840. Willem, zoontje van Jan Dominions Lokman en Maria Smit. Anna Catrina, dochtertje van Willem van Twisk en Cornelia Jo hanna Pauw.Karei Cornelis, zoontje van Nieolaas Johannes van Hulst en Johanna Hemine.Hermanns Roelof, zoontje van Herbert van Eek en Geertruida Gesina Petronella Rochel. Cornelis Jo hannes, zoontje van Jan Sehnijder en Guurtje Bakker.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1