A° 1840. ALRMAARSCHE COURANT. 9. f I" WÊ) 15 UR GElfEBsTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, AI «i a u (1 a s 2 M a a r t. 3ftr 2. 7. ƒ- 10 Cr i. 4. - 15 6. 8. - 30 i. - 30 Cx NEDERLANDEN. s R IJ K S T OLLE N. Déze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandagvoor de Prijs van 0 Centen uit- «egemfc ~-ur De Prijs der AnvuiTEXTiëN van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer, 20 Centen, ba- halve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. ''JE verwittigen bij deze alle Patentpligtigen binnen deze gemeente en jurisdictie van dien; dat de bij art. 36 der Wet op het regt der Pat'erjtef», VüQrgesehrqv ene opneming, aan alle huizen zonder onder scheid te beginnen op Dingsdtig den 25»tfn Februarij aanstaande, zal plaats hebben, en dat tot die opneming door Burgemeester en Wethouders met oyerleg van den Controleur der DirCcle belastingen in de Controle Alkmaar, zijn benoemd ën aangesteld den lieer Cor nelia Gioli, Commies ter Stedelijke Secretarie en Comelis van Tiel, Deurwaarder bij de Directe belastingen. Gelastende Burgemeester en Wethouders een iegelijk der Patent pligtigen,' de gemelde personen in die kwaliteit te erkennen en aan dezelven, alle door hun gevraagde inlichtingen te geven. Herinnerende Burgemeerster en Wethouders nog bij deze bijzon derlijk de Patentpligtigen in de Tabellen n°. 1 en 12. der voorz: Wet begrepen, aan de bepalingen, vervat in art. 35 derzelve Wet, met betrekking tot de daarbij voorsehrevene verpHgting, tot de ver tooning van het aangelegde Register, houdende de namen en toe namen van alle de werklieden, welke door hen (t met uitzondering van diegenen, welke met minder dan drie werklieden arbeiden:) in dienst worden gehoudenalles op zoodanige boete eu poenalitei- ten als bij hetzelve artikel in het breede zijn omschreven. Alkmaar, den 22sten Februarij 1840. Burgemeester en TVethóuders voornoemd F. C. W. DR U IJ VE STEIJN. Ter Oordonna ntie van dezelven, De D1EU FONTEIN VERSCHU1R. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetehen derzelve Stad dat het Kohier der Grondbelasting voor de Eerste Zes Maanden van het Jaar 1840, op den 24 Februarij II., door den Heer Gouverneur van Noord-Holland is executoir verklaard, en op heden door II. E. A. aan den lieer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voortvloeijen, te ontgaan. Alkmaar, den 27sten Februarij 1840. Burgemeester en TVcthonders voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie i'ün de zei en De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. B R O O D - Z E T T I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepaler» bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn van 1' soort 37§ Ct. per Nederl. pond. Het fijn Wit TarwenbroodJ 2e g0 Het grof Bolleribrood20 ongebuild Tarwenbrood 281 Pioggenbrood11 En dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het brood binnen deze Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt: Pond. Once. Lood. Fijn W'tteb'. of regels lrsoort, moet weg Fijne WitteEroodsbo! Gebuild Tarwenbrood i> a 2» wegen 3. a - 05 - 221 a 1. 9. i) - 05 i) - 66 a Rol len8 voor 5 Cents Rogge nbrood Zullende alles gaar gebakken eu niet boven de zetting verkocht mogen wordenop de boete daartoe staande. Alkmaarden 25!il<'n_ February 1840. jr w. im Ter Ordonnantie van drz"!ren De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. Van eene weldadige hand uit Alkmaar is onder dankbetuiging, voor behoeftigen te Egmond aan Zee, bij den Burgemeester aldaar Wél ontvangen het bedrag van 5,00. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 14 tot den 20 Februarij 18-éO. Ned freat. Louisa Maria, B. Jaski van Batavia naar Amst. Ritobnrk. Juli", J. Hillbrands Suriname dito. Dito galjoot. Anna Maria, I). Steenveld dito dito. Ditosmak. Wilhelmina Hendrica, V H. Mulder» Huil ting brik.' FrancisW. Russel London dito. K [Vervolg hierna.] V AMORTISATIE S IJ N D I C A A T. Administratie der Domeinen, 2i1p Ressort. AGENTSCHAP ALKMAAR. AANBESEDING. Op Dingsdag den 10,lcn Maart des jaars 1840, des voormiddag^ tdp Tien ure, zal door den Agent van het Domein te Alkmaar/* in tegen woordigheid van den Inspecteur der Domeinen, ten overstaan van den te Alkmaar residerenden Notaris AP. de LANGE, in het Stads Logement aldaar, in hét openbaar, worden aanbesteed: 1°. Het GR AVEN vap SCHEIDINGSLQOTENen het leggen van DAMMEN en DUIKERS, ter verkaveling van den Polder het Koegras, in twee perceelen. 2°. Het Bouwen van Negen BOERENWONINGEN met STALLIN GEN enz., in den genoemden Polder het Koegras, mede in twee perceelen. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het Bestek op hetwelk bovengenoemde Aanbesteding Zal plants hebben, ligt ter lezing aan het Bureau van den Administrateur der Domeinen te Amsterdam, aan het Kantoor van de Agenten van het Domein te Amsterdam en te Alkmaar, aan het Locaal van het Gou vernement der Provincie Noord-Holland te Haarlem, en verders op de gebruikelijke plaatsen. De aanwijzing zal worden gedaan door den Opzigter i. SWER- VER, bij wieu nadere inlichtingen te bekomen zijn. De Agent van het Domein voornoemd H. C O L L 0 T d' E S C U R IJ. V AMORTISATIE S IJ N D I C A A T. Administratie der Domeinen 2lle Ressort. AGENTSCHAP ALKMAAR. OPENBARE VERPACHTING Op Maandag den 10llen Maart 1840, des voormiddags ten Elf ure, zal, de Agent van het Domein te Alkmadrin tegenwoöidighe d van den Heer Inspecteur der Domeinen, en ten overstaan van den te Alkmaar residerenden Notaris A. P. de LANGE, in Aet Stads Lo genteut aldaar, in bet openbaar, bij oph d en afslag Verpachten: 1°, De Vier TOLLEN op den weg der le Klasse rih 4, tan Haarlem naar Alkmaar, staande in de gemeenten Heems kerk, CastricurqLimmen en Heilo. 2°. De Drie TOLLEN op den weg der le Klasse n°. 4, van Alk maar naar het Nieuwe Diep, staande in de gemeenten Ka- lantsoog en den Helder. Deze Verpachting gesclvedt voor den tijd van drie jaroiingaan de met den lsten April 1840 en eindigende 31 Maart 1843. Eii voorts op de gebruikelijke voorwaardenwelke ter lezing hg-' •ren aan het Bureau van het provinciaal Gouvernement ran Noord- Holland te Haarlem aan het Rut au van den Administrateur d"r Domeinen in het 2',e Ressortte Amsfeidnm; van da Agenten ran het Domein te Amsterdam, Utrecht en 's Gravenhage en verders ter gewone plaatsen. De Agent van het Domein voornoemd II. COLLOT b'ESCUR IJ. - M B j 11. J. van VLOTEN Boekhandelaar en Drukker te Alk maar, ziet op heden het licht: i EGMOND in 1004 en V021, door IV. J. IIOFDfJK, in cartoimen band, met Vignet, groot 8°. a 1.80* Tevens verkrijgbaar bij dén Heer HERMs. COSTER S T V I) S S C II 0 U W B U R G onder directie van L. S. EAMROTTE, (.- Tot finale Slwlmg van bet Toneel:) op Dingsdag den 3 lei> Maart 184(1- THERF-SE or 11 EC WEESMEISJE van GENEVE, Tooneelspel in drie bed'ajyeu. Versierd met Ronde en Witte, Grieksehe en Egiptisehe Verlichting, gevolgd van De VERIJDELDE ZVMENKOMSTFNB'jspel met Zang in écu bedrijf. Aan het Bureau der Schouwburg zullen geene AhunnOipertc- loten afgegeven worden, maar zijn te bekomen bij P. tan lieerden, op het Gasthuis. Tl o T? oii/r is vermindert tot op de prijs \l\ti Veertig romen. De Commissie van Landbouw in NOORD - HOLLAND brengt ter "kennisse der belanghebbenden, dat de gewone HENGSTEN-' KEUREN zullen plaats hebben Te Amsterdam, op Vr.jdag 13 Maart, des namiddags ten twee ure, op het Dril veld. Te Alkmaar, op Maandag 16 Maart, des nv'ddags ten twaalf ure op het Doelcveld. Namens de Coii-tnissie, J. van LENNEP, Secrtaris. V Op Vrijdag, deo 21 Februarij 1840, is in het Stads Logee ment te \lkmaardes avonds te vijf ure, geveild, en op \ri|dag, den 28 Februarij daaraanvolgende, finaal verkocht, de navolgen^ perceelenrr 1. Een zeer logeabel Buitenverblijf, genaamd licit- en vestzig(t buiten de Kenwemerpomtin buitenwijk A, n°. al.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1