A" 1840. ALKHAARSCHE C 0 U R A VI i) M W- '*i I \'1 fo M a a u <1 a g mm 9 M a a r t. 9 111 PROGRAMMA 71/- Deze Cour,",nt wordt eens in de week en wel eiken Mitón'dag, voor de Prijs van 6 Centen uit gegeven. Tr- 4 *-•- V 1 l)e Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 regels is éért Gulden, en voor eiken regel meer, 20 Centen, be: halve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. E GOUVERNEUR van- NOORD-HOLLAND, Ontvangen hebbende cene resolutie-van den Ilecr Staatsraad Ad ministrateur voor de Registratie, liet Kadaster en de Loterijen, Gelet hebbende op deszelfs Resolutie van heden, waarbij, krach tens Zijnor Majesteit? besluit van den 2den Februarij 1840, n°. 142, wordt vastgesteld ecne 180ste Loterijbrengt bij deze ter kennisse van een ieder, die verlangen mogt in genoemde Loterij deel te nemen, dat ten aanzien van dezelve zijn gemaakt de volgende bepalingen: 1°. De 180$ie Loterij, zal bestaan uit zes en twintig duizend loten, dertien duizend prijzen en vier en vijftig premien, overeenkomstig het plan aan deze gehecht. 2°. Ten behoeve van 's Rijks schatkist zal worden ingehouden rijf- tien ten honderd van alle prijzen en premien van één honderd gulden en daarboven, en tien ten honderd van allo prijzen van zeventig gul den en daar beneden, alles onverminderd de bijlage van twee gulden voor ieder klassikaal lot, hetwelk voor de laatste klasse verwisseld wordt. 3°. De loten zullen in geene kleinere deelcn mogen gesplitst worden, dan in twinligsten. 4°. De toelating van splitters en debitanten zal moeten geschie den, met in acht neming van de bepalingen in Zijner Majesteits be sluiten van den 5den November 1818. (Staatsblad n°. 37) 13 dito 1827, n°. 145 (Staatsblad n°. 50) en n°. 140, en van den Oden.Janu ary 1831, n°. 08 (Staatsblad. n°. 2) vervat. 5°. De klassikale,loten voor. de eerste klasse, zullen voor den in- legprijs verkrijgbaar zijn voor de houders van loten, die in de laatste klasse der 179ste Loterij met niet zijn uitgekomen; mits tot het be komen derzei ven ten kantore van den Ontvanger-Generaal der Loterij te 's Gravenhageof van een der collecteurs aanvraag gedaan worde, binnen de twee eerste wekenna de opening der collecte. 0°. De voornoemde Ontvanger-Generaal zal, bij de opening der collecte voor de 180ste Loterij, voorloopig een getal van duizend drie honderd loten afzonderen en beschikbaar houden, om daaruit aan in- gezeneu van het- Rijk, geene loterijhandelaren, doch hem bekend zijnde als loten vooe eigen rekening te willen spelen, mitsgaders aan zoodanige personen, welke uit hoofde hunner vroegere betrekkingen tot de loterijen hier te landeaanspraak daarop kunnen maken en hem daartoe bijzonder door den Minister zullen kunnen worden aangewe zen geheelen loten tegen den inlegprijs te kunnen afgevenzoo lang de voorraad strekt, mits de prijs van de alzoo afgegevene loten aan hem in ééns voor alle klassen voldaan worde. 7°. De Ontvanger-Generaal meergenoemd, zal van de uitgifte der voorgenoemde loten cene behoorlijke opgave aan den Minister inzenden. 8°. De collecte der 180ste loterij zal geopend worden op Maandag den Oden Maart 1840 en worden gesloten op Zaturdag den 21sten derzelfde maand. 9°. De trekking van de eerste klasse der Loterij zal plaats hebben, en geheel moeten afloopen1 op Maandag, Dingsdag en Woensdag den 0, 7 en Ssten April 1840; die der tweede klasse op Dingsdag, Woensdag en Donderdag, den 21, 22 en 23sten derzelfde maand; die der derde klasse, op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 4, 5 en Oden Mei 1840; die der vierde klasse, op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 18, 19 en 20sten derzelfde maand; en die der vijfde of laatste klasse, op Maandag, Dingsdag, Woensdag en Donderdag, den 1, 2, 3 en 4den Junij 1840, op Dingsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag, den 9, 10, 11 en 12den Junij 1840, en verder op Maan dag Dingsdag, Woensdagen Donderdag, don 15, 10, 17, 18; 22, 23, 24 en 25 derzelfde maand; terwijl de laatste 100 nommers op Vrijdag den 20sten Junij 1840, zullen getrokken worden. 10°. De collecteurs, splitters eu debitanten, zullen hij het ver knopen of verhuren van loten niet meerder mogen vorderen dan: Bij verkoop van loten voor alle klassen of doorgefourneerd. Geheeld loten f 09.00. Halve f 34.50. Vijfde f 13.80. Tiende f 0.90. Twintigste f 3.45. Van de klassikale loten voor de eerste klasse: Geheele loten ƒ14.00. Halve 7.00. Vijfde ƒ2.80. Tiende ƒ1.40. Twintigste 0.7Ö. Voor de tweede klasseGeheele loten 20.00. Vijfde 5.20. Tiende 2.00. Twintigste 1.30. Voor de derde, klasse: Geheele loten f 40.00. Vijfde 8.00. Tiende 4.00. Twintigste 2.00. Voor da vierde klasse: Geheele loten 50.00. ITiifVl*» f 1 1 9,0 TlIIrif* 5 HO Twinlifrelo /9 firt Halve 13.00. Halve 20.00. Halve 28.00. Halve 35.50. Vijfde 11.20. Tiende 5.00. Twintigste ƒ2.80. Voor de vijfde klasse: Geheele loten ƒ71.00, Vijfde f 14.20. Tiende f 7.10. Twintigste f 3.55. Bij verhuring voor de eerste klasse Geheele loten f4.00. Halve f2.00. Vijfdof 0.80. Tiende f 0.40. Twintigste f 0.20, Voor de tweede klasse: Geheele loten f8.00. Halve f4.00. Vijf de f 1.60. Tiende f 0.80. Twintigste f 0.40. Voor de derde klasse: Geheele loten f 10.00. Hake f5.00. Vijf de f2.00,. Tiende fl.00. Twintigste f 0.50. Voor Re vierde klasse: Geheele loten f 14.00. Halve f7.00. Vijf- xle f 2.80. Tiende f 1.40. Twintigste f 0.70. Voor de eerste week der vijfde klasse: Geheele loten f 18.00. Halve f Ü.0Q. Vijlde 1 3.60. Tiende, f 1.80. Twintigste f 0.90. Diegenen, welke de hierboven bepaalde prijzen voor klassikale kooploten hebben betaald, zullen, indien hun lot niet wordt uitge trokken, in de klassen, waarvoor hetzelve genomen was, derzei ver fournissement voor de volgende klassen kunnen voldoengelijk het zelve bij het plan is vastgesteld, namelijk: voor geheele loten: Bij de verwisseling voor de tweede klasse met f 1200. Voor de derde klasse met f 14.00. Voor de vierde klasse met f 16.00. Voor de vijfde klasse met f 15.00. en voor de gedeelten van loten naar evenredigheid van deze prijzen; alles zonder verdere hijbetaling van eenig opgeld. 11°. De prijs, waarvoor de loten gedurende de verdere trekking der vijfde klasse zullen mogen verkocht en verhuurd worden, zal nader voor elke week afzonderlijk worden bepaald. De collecteurs, splitters en debitanten zullen zich moeten gedra gen naar de vorenstaande bepalingen, welke, te dien einde, over eenkomstig art. 3 van Zijner Majesteits besluit van den Oden Janua ry 1831, n°. 68, ill de Ncderlandsche Staats-Courant zullen worden geplaatst. Dien ten gevolge Worden de ingezetenenwelke geheele door gefourneerde lotentegen den inleg-prijs mogten verlangenoplet tend gemaakt op de bepaling, volgens welke de afgifte dier loten, onder de daarbij aangewezene beperkingenaan den Ontvanger-Ge neraal der Loterij is opgedragenten wiens kantore men zich in persoon of bij gemagtigde zal moeten vervoegen ter verkrijging van dezelve lolpn. Brengt de voorschreven bepalingen ter kennisse van alle diege nen die daarin belang mogten stellen. Haarlem,., den 22stea Februarij 1840. De Gouverneur voornoemd Van E W IJ C K. van het DEPARTEMENT dek MAATSCHAPPIJ: TOT NUT FAN 'T ALGEMEEN, te HAARLEM. Het Departement Haarlem der MaatschappijTot Nut van t AL gemeen, niet geslaagd zijnde in het bekomen van een voldoend Antwoord op deszelfs Prijsvraag Eene verzameling van Levensschetsen van beroemde Nederlanders die bepaaldelijk in Haarlem geboren zijnof in die stad een belang rijk gedeelte van hun leven hebben doorgebragt heeft besloten, op nieuw eene premie van één honderd Guldens uit te lovenaan den Schrijver van de beste en voldoende Verzameling van zoodanige Levensschetsen, op de volgende Voorwaarden: 1°. liet getal der Levensschetsen zal dat van acht niet mogen te boven gaan. l>e Schrijvers kunnen deze naar goedvinden kie zen, met uitzondering evenwel van de zoodanige, welke in de Le vensschetsen door de Maatschappij uitgegeven, reeds vermeld zyn. Voorts zal het werkje ten hoogste 80 bladzijden druks in klein Svo mogen bevattenwelke bepaling stintelijk in het oog gehouden moet worden. 2°. De Schrijvers zullenmet inachtneming van Artikel 90 der Maatschappelijke Wetten, zich hijzonder moeten vosrstcllendat zij voor kinderen van 8 a 9 jaren schrijven, en dat het leerrijke 't welk in verrigtingen of lotgevallen der personen ligt, zonder op zettelijke aanwijzing, of overtollige zedekundige uitweidingeuin het verhaal zelve moet uitkomen. 3°. De ingekomen Stukken zullen door de Bestuurders des Be- partcments, wolk6 niet naar de uitgeloofde premie mogen mede- diagen gesteld worden in handen van vijf Beoordeelaars. De uit spraak van deze zal bij meerderheid van stemmen over het al of niet toekennen van de premie beslissen. B'j voorwaardelijke toc- wijziug van de Beoordeelaarsbehoudt het Bestuur zich voor om deswege eene voordragt aan het departement te doen. Het Stak dat bekroond wordt, zal met den naam des Schrijvers, van w1 ge het Departement worden uitgegeven, 4°. Wanneer geen der Schrijvers gerekend zal worden den prijs verdiend te hebbenmaar echter in de ingezonden Stukken van verschillende Schrijvers, Levensschetsen voorkomen, welke allezins aan bet oogmerk beantwoordenzullen deze, indien het getal der- zelve genoegzaam is, door den druk gemeen gemaakt worden, met vermelding van den naam der Schrijverswanneer zij vrijheid ge ven hunne billetteu te openen eu met aanbieding cener som van vijftien GuldenS, voor elke aldus goedgekeurde en uitgegevene Le vensschets. De Schrijvers verbinden zich alleen door de inzending hunner antwoorden met deze voorwaarde genoegen te nemen. 5°. De goedgekeurde Levensschetsen worden het eigendom des Departementsvan de niet goedgekeurde kunnen de Schrijvers ten hunnen koste afschriften terug bekomen terwijl de ingezonden Stuk ken zelve bij het Departement blijven berusten. 6°. De Antwoor denin de Nedevduitsehe taal opgesteldzullen met eene andere hand dan die des Schrijvers geschréven;, en met. eene spreuk geteekend worden, en vergezeld zijn van een verzegeld bil let den naam des Schrijvers bevattende en dezelfde spreuk tot op schrift hebbende; en voorts vóór of op den l8ten Jamiarij 1841 franco worden toegezonden aan den Secretaris des Departementsden Heer A. Deen ik, te Haarlem, om beoordeeld te worden voor den Ist™» Junij 1841.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1