A° 840. ALRMAARSCÏIÉ M a a u <1 a g 30 AI a a r t. aanbesteding. WIX' Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeten. De Prijs der Advertenti0n van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer, 20 Centenbehalve 35 centen zegejregt voor elke plaatsing. ^^p TV'oensdag. den lpen April 1840, des namiddags ten 2 uren, zalv onder nadere approbatie, door den Staatsraad. Gouverneur van Noord-Hollandot bij deszelfs absentie, door een der Leden van de Gedeputeerde Statenaari liet Locaal van het Gouvernement der Provincie, te Haarlem, worden aanbesteed: 1°. Het doen eencr Bestorting aan den voet der Steengtooijing van den He'dersehen Zeedijk, met 57.5 lasten Noordsche, Dreiitsebe, Brabandsche of Duitselie Steen. 2°. De leveranoie van 320 lasten grove Briksteen, tot onderhoud der genoemde Zeewering. 3". De leverancie van 470 lasten Noordsche of Drentsohe Steen of 545 lasten Duitsche tinkeisteentot onderhond derzelfde Zeewering;. 4°. Ilct doen van eenige Herstellingen en Vernieuwingen aan de Kerk en Pastorie der Hervormde Gemeente aan het Oude Schild op het Eiland Texel. Deze aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken op welke de bovengemelde Aanbestedingen zullen plaats hebbenZullen ter lezing liggen boven en behalven aan het Locaal van het Gouvernement van Noord-Holland, in de voornaam ste Logementen en Koffijhoizeuals: te Haarlem in de Toelast de Haive Mam d- Leeuwrikde Kroon en in het Noord- Hoilnndsche Kojjtjkms te Alkmaar in den Rooden Leeuw en in de Toelast aan den Helder in het Ileeren - Logementte Nieuwe Diep, bij dé Wed. Mannicns en bij Urnen; te Hoorn in het Ongemaakte Schip; te Purmereude in den Doelen; te Muiden in het Hof ran Holt land te Amsterdam in het Noord-Hollnndscke Koffijhuis, in liet Koffijliuis h"t Vosje aeliter de Beurshet Logement de Keizers Kroon, in de Kal verstraat, in de Beerebijt, buiten de Utrechftscbe Poort en in het ff a-pen ran Medcmblik, op den Dam; te Enkhuizen in den Valk; te Naaiden in de Kroon; te Weesp in de Roskamte Ameide in de Soeieteit; tè Edam, te lonniekeiidam en te Texel op het Raadhuis; te Oude Schild en aan den Burg op Texel in de Dorps-IIerbergen Zullende voof zoo veel de drie eerste Bestedingen betreft acht dagen te voren de noodige aanwijzing in loco Worden gedaanen bij den Hoofd-dngenieu-r P. T. O rit'tri ste Haarlem, enden Ingenieur Orttte Alkmaar, de vereischte inlichtingen te bekomen zijn terwijl wat aangaat de Pastorie aan het Oude Schild, op den 25 en 26 Maartdoor deu Opzigter C. van der Sterr, aan den Helder, de noo dige aanwijzing zal worden gedaan, terwijl bij deze zoo wel als bij gezegde Hoofd-Tngenieur en Kerkvoogden'aan' liet Oude Schild, ten deze inmiddels de noodige inlichtingen te bekomen zijn. 13 UR GE M EESTE R ex AV E TH0 D E KS der Stad A L K AI AAR, hebben gemeend, ter gelegenheid van de laatste veranderingen en vernieuwingen der plantsoenen in en om gemelde Stad, hunne in gezetenen en onder hun reglsgebied wonende personen te moeten herinnerenaan de reeds meermalen eu laatstelijk op den 13hn Maart des jaar» 1826, bekend gemaakte Keu re en fl aarschuwing ran den 10'en Augustas 1766, tegen bet lodoopen row Kalkoenen Hanen, Hennen en ander soortgelijk gevogelte; waarbij buiten en behalven eene boete van 15 Centen voor elk zondanig losloopend stuk Ace, door deu Eigenaar te verbeuren, nog bovendien wordt bepaald: dat dezelve door de dienaren der Policie zullen worden doodgeslagen, doodgeschoten of op andere wijzen afgemaakt. Burgemeester en AVeihouders vertrouwen dat eene zoodanige her innering alleen, genoegzaam zal zijn, om de Burgerij die het nood zakelijke dier maatregel, voor het jonge plantsoen allezins zal in zien; de voormelde Keure stiptehjk te doen naleven en Hun Ed. Achtb. daardoor buiten de verpligting te stelicn tot de toepassing van de strafbepaling hierboven genoemd, en op wier overtreding van dezen dag af aan door de Plaatselijke Policie met de meest- luogelijke oplettendheid zal worden gewaakt. Alkmaar, den 27sten Maart 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Van LEEUWEN. Ter Ordonnantie ran dezehen, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Gezien art. 13 van liet reglement op den Herijk der Maten en Ge wig ten in Noord - Holland gearresteerd den 3tsl» Januari] 1822. Gezien art, 2 der Notificatie van H. E. G. A. de Ifêeren Gedê'pu- teevde Staten van Noord-Holland, in dato 20 Februari} 1823, n°. 25, (Prov. blad n°'. 24.) Gezien de Publicatie van welgemelde Heeren Gedeputeerde Staten van den 16Je" September 1824 n°. 16, (Prov. blad n°. 161.) Brengen bij deze ter kennisse van alle Winkeliers, Handwerk en Neringdoende lieden en andere- belanghebbendendat door den Arrondissements-IJker alhier, tot den Herijk van alle de thans in gebruik zijnde Maten en Gewigten in liet daartoe ingerigt Locaal der Hoofdwacht onder het Stadhuis, zal worden gevaceerd, gedu rende de maand April aanstaande, de eter eerste werkdagen der iveek, des voormiddags van 9 tot 1 en des namiddags-van 4 tot 0 uren, met uitzondering van het Medicinaal en Goud en Zilverge- wigt, waartoe speciaal zal wonden gevaceerd gedurende gezegden tijd des A rijdags namiddag van 3 tot 6 ure. Herinnerende Burgemeester eu Wethouders alle voormelde AArin- keliers, Handwerk- en Neringdoende lieden en andere belangheb benden, aan de Publicatie van II. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord - Hollandvan deu 16llcn September 1824, houdende: Dat alle door hun in gebruik zijnde Maten eu Gewigten, in- gevolge de bepalingen daarbij vermeldjaarlijks behooren Iler- ijkt te worden en dat alle die hierin nalatig mogten zijnof verzuimen iuinne Maten en Gewigten jaarlijks naar behooren tot den Herijk aan te bieden, zich aan de pcenaliteiten blootstellen, welke vast- gesteld zijnmet verdere informatie dat de hierbij geconcerneer- de Ambtenaren op nieuw aangeschreven zijn, om alle bepalingen omtrent den Herijk der Maten en Gewigtenmet verdubbelden ijver te handhaven, en tegen de overtreders dier bepalingen, behoorlijk te waken." Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat de belanghebben den zich de voorz. tijdsbepaling voor den Herijk bestemd, zullen ten nutte maken, ten einde zich te waarborgen tegen de bepaalde pcenaliteiten tegen nalatigen vastgesteld terwijl Huil Ed. Achtbaren als daartoe door den Arrondissements-IJker verzocht zijnde, aan de belanghebljcodente kennen geven, dat die Heer op den 30sten en 3lslc" dezer maand, des voormiddags van 9 tot 12 en des na middags van 3 tot 6 uren, in hetzelfde Locaal zal vaceren tot de uitgifte van Kaartjes, waarop voor de ijkpligtigenden dag tot het doen ijken hunner Maten en Gewigten, naar volgorde bepaald, eu het volgnummer van eiken dag zal zijn aangewezen, waardoor aan een ieder de bepaalde dag van opkomst zal bekend zijn en de zulken, welke zich van de bovengenoemde kaartjes niet in tijds zul len hebben voorzienzich zullen moeten getroosten het allerlaatst door den Arrondissements-IJker te worden geholpen. Wordende eindelijk een ieder opmerkzaam gemaakt, dat de Kalk-, Olij- en Teermaten bij de aanbieding tot den lJk, behoor lijk zullen moeten zijn schoongemaakt, ten einde den Arrondisse ments-IJker tot eene behoorlijke verificatie in staat te stellen. Eu opdat niemand hiervan onkundig zonde zijn zal deze worden gepubliceerd en geuthgeerdmitsgaders in dezer stads-Gourant wor den geinsereerd. Alkmaar, den 27,lc" Maart 1840. Burgemeester en Ji ethouders voornoemd Van LEEUW E N. Ter Ordonnantie van dczelven Ut DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUIT EN L AN DSC HE BERIGTEN. C A N T O N. De bevolking der stad en voorsteden van Canton moet zeer aan zienlijk zijn, daar wij weten dat er ongeveer vijf-en-twinlig dui zend timmerlieden, vijftien duizend wevers en zeven duizend ju weliers wonen. Het volle dat op de rivier in kleine schuiten woont, wordt op vijftig duizend begroot, ook zijn achttien duizend vaar tuigen van onderscheiden grootte met den handel langs de rivier tussehen Canton eu Whampoa bezig. In de stad en voorsteden van Canton zijn zestien honderd buizen van ontucht, welke elk oen maandelijksch veilofgeld aan de policie betalen van twee honderd Spaansehe piasters. Er zijn een duizend winkels in Canton die Zich eeniglijk met het verkoopen van brandhoudt en houtskool be zig houden, en deze handelaars hebben eene soort van beurs of vergaderzaal waar zij zamenkomen om over hunne hondelzaken te spreken. Alen weet, door de uitgifte der permissie-biljettendat er in dé stad Canton dagelijks vier-en-twinlig duizend varkens ge- slagt worden. De vijf höofd-distrikten of kantons bevatten elk on geveer duizend polieie-amblefizooder bezoldiging; dip van mid delbare grootte drie of vierhonderd en de kleinste één of tweehon derd; al deze winnen Kun onderhoud door het voorkomen, ooglui kend- toelaten, of zelfs aanmoedigen van misdrijven. [Kamp. Cowri] BINNEN L AN DSC HE BERIGTEN. 'S Gravenhag e, den 25sten Maart. Ik acht mij gelukkig u heden de zekere tijding te kunnen mede- deelen dal liet geëerbiedigde llixifd van den Staat, daartoe bewogen door de onmiskenbare stem zijner getrouwe onderdanen, afgezien heeft van zijn voornemen om met de Gravin d Oultremont in deu echt te treden. Z. AI. beeft gisteren avond aan Hoogstdeszelfs ver gaderd Gezin dit blijde beiigt plegtig aangekondigd. Alkmaar, den 23sten Maart. In de Rotterdamsche Courant leest men Den 16den Maart II., vierde de Heer G. Verboon Broeder der orde van den NedëiTandsche LeeUw en Hoofdonderwijzer op de Stads

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1