Au 1840. ALRMAAlSSnSE ,V 14. COURANT. B M a a u ci a g 6 A r i I. *- u %- -'v k\ Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der Advertentiön van 1 tot 5 re gels is één Guldenen voor eiken regel meer, 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voo'" "Ike plaatsing. (URGEMEESTER ex WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, hebben gemeendter gelegenheid van de laatste veranderingen en vernieuwingen der plantsoenen in en om gemelde Stad, hunne in gezetenen en onder hun regtsgebied wonende personen te moeten herinnerenaan de reeds meermalen en laatstelijk op den 13(len Maart des jaars 1820, bekend gemaakte Ken re en Waarschuwing ran den 19,!e" Augustus 1700, tegen het losloopen ran Kalkoenen, Hanen, Hennen en ander soortgelijk gevogelte; waarbij buiten en behalven eene boete van 15 Centen voor elk zoodanig losloopend f!tuk Vee, dool' den Eigenaar te verbeuren, nog bovendien wordt bepaald: dat dezelve door de dienaren der Policie zullen worden doodgeslagen, doodgeschoten of op andere wijzen afgemaakt. Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat eene zoodanige her innering alleen, genoegzaam zal zijn, om de Burgerij die het nood zakelijke dier maatregel, voor het jonge plantsoen 'allezins zal in zien; de voormelde Keure stiptelijk te doen naleven en llun Ed. Ach tb. daardoor buiten de verpligting te stellen tot de toepassing van de stral bepaling hierboven genoemd, en op wier overtreding Van dezen dag af aan door de Plaatselijke Policie met de meest- mogelijke oplettendheid zal worden gewaakt. Alkmaar, den 27sten Maart 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd Van LEEUW E N. Ter Ordonnantie ran dezelren, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDER S der Stad ALKMAAR, Gezien art. 13 van het reglement op den Herijk der Maten en Gewigten in Noord - Hollandgearresteerd den 31sten Januarij 1822. Gezien art. 2 der Notificatie van II. E. G. A. de Heeren Gedepu teerde Staten van Noord-Holland, in dato 20 Februarij 1823, n°. 25, (Frov. blad n°. 24.) Gezien de Publicatie van welgemelde Ileeren Gedeputeerde Stalen van den 16del> September 1824 n°. 10(Prov. blad n°. 161.) Brengen bij deze ter kennisse van alle Winkeliers, Ilandwerk- ei Neringdoende lieden en andere belanghebbendendat door den Arrondissements-IJker alhier, tot den Herijk van alle de thans in gebruik zijnde Maten en Gewigten in het daartoe ingerigt Locaal der Hoofdwacht onder het Stadhuis, zal worden gevaceerd, gedu rende de maand April aanstaande, de vier eerste werkdagen der week, des voormiddags van 0 tot 1 en des namiddags van 4 tot 6 uren, met uitzondering van het Medicinaal en Goud en Zilverge- wigt, waartoe speciaal zal worden gevaceerd gedurende gezegden tijd des Vrijdags namiddag van 3 tot 6 ure. Herinnerende Burgemeester en Wethouders alle voormelde Win keliers, Handwerk- en Neringdoende lieden en andere belangheb benden, aan de Publicatie van H. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord - Hollandvan den 16d«i September 1824, houdende: a Dat alle door hun in gebruik zijnde Haten en Gewigten, in- gevolge de bepalingen daarbij vermeld, jaarlijks behooren Her- ijkt te worden en dat alle die hierin nalatig mogten zijnof v erzuimen i) hunne Maten cn Gewigten jaarlijks naar behooren tot den Herijk aan te bieden, zich aan do pomalitoiten blootstellen, welke vast- i) gesteld zijnmet verdere informatiedat de hierbij geconcerneer- de Ambtenaren op nieuw aangeschreven zijn, om alle bepalingen omtrent den Herijk der Maten en Gewigtenmet verdubbelden ijver te handhaven, en tegen de overtreders dier bepalingen, behoorlijk te waken." Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat de belanghebben den zich de voorz. tijdsbepaling voor den Herijk bestemd, zullen ten nutte maken, ten einde zieh te waarborgen tegen de bepaalde pcenaliteiten tegen nalatigen vastgesteld; terwijl Hun Ed. Achtbaren als daartoe door den Arrondissements-IJker verzocht zijnde, aan de belanghebbenden, te kennen geven, dat die Heer op den 30slcn en 3iBten dezer maand, des voormiddags van 9 1ot 12 eo des na middags van 3 tot 6 urenin hetzelfde Locaal zal vaceren tot de uitgifte van Kaartjes, waarop voor de ijkpligtigenden dag tot bet doen ijken hunner Maten en Gewigten, naar volgorde bepaald, en het volgnummer van eiken dag zal zijn aangewezenwaardoor aan een ieder de bepaalde dag van opkomst zal bekend zijn en de zulken welke zioli van de bovengenoemde kaartjes niet in tijds zul len hebben voorzien, zich zullen moeten getroosten het allerlaatst door den Arrondissements-IJker te worden geholpen. Wordende eindelijk een ieder opmerkzaam gemaakt, dat de Ka Ik-, Olij- en Tecrmaten hij de aanbieding tot den IJk, behoor lijk zullen moeten zijn schoongemaakt, ten einde den Arrondisse ments-IJker tot eene behoorlijke verificatie in staat te stellen. En opdat niemand hiervan onkundig zoude zijn zal deze worden gepubliceerd en gcalïigeerd, mitsgaders ia dezer stads-Courant wor den geinsereerd. Maart 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd Van LEEDWÏ N. Ter Ordonnantie van dezelren De DIEU FONTEIN VERSCHUIL Alkmaarden 27sten BURGEMEESTEB en WETHOUDERS der Stad ALKMA AR, brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelver Stad en Jurisdictie, dat ten gevolge van de daartoe door den Ed. Aehtb. Baad dezer Stad gedane voordragt, hij besluit van Z. M. van den ytten Maart 1840 n°. 31, is goedgekeurd: de afschaffing der onder den naam van JVeg-Straat- en Bruggeldtot dus verre geheven Stedelijke belasting op de Gebouwde eigendommenen zulks te reke nen van af den lsten Januarij dezes jaars. Burgemeester en Wethouders verheugen zich, dat hunne pogin gen onder medewerking van gemRaadtot verligting van de Lasten der Ingezetenen dezer Stad, eenen zoodanigen gunstigen uit slag hebben mogen ondervinden, en vleijen zich dat ook nu een ieder, welke voor het verloupene Jaar of vroeger nog eenige gelden des wegens verschuldigd is, zich zal haasten dezelve onverwijld aan te zuiveren, ten einde Hun Ed. Achtb. in staat gesteld worden, de registers dier belasting, definitief te kunnen sluiten. Alkmaar, den 6den April 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelren, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bren gen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden: dat de Paten ten behoorende tot het 3de Suppletoir Register voor den dienst van 18391840, van heden af tot en met den 10dejl dezer maand, te gen overgifte der ontmngene Been van aangifte verkrijgbaar zijn ter Secretarie dezer Stad, zullende dezehen na dien tijd, ingevolge de bepaling der Wet, door den Deurwaarder der Directe belastingen aan de belanghebbenden ten hunnen koste worden bezorgd. Alkmaar, den 6den April 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRU1JVESTE1JN. Ter Ordonnantie van dezelren, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. De Personen van Petrus Hcbbeling Hendrik FoppePi eter Klugt en Jouke Rients Sytsmagepnsporteerden der nationale militie, lig- ting 1835, worden voor de laatste maal opgeroepen, hunne bewij zen van ontslag vóór of op den 10d<"n April 1840, ter Secretarie der Stad Alkmaar te komen afhalen. BUITENLAjVDSCHE berigten. Swinemiwde, den 9den Maart. Des morgens ten zes ure, ontdekte men alhier in het Neder- landsche schip Maria, kapitein H. J. Brouwer, bestemd van hier naar Bordeaux, een dikke rook, waarop onmiddeljjk de vlam uit brak welke men vermoedtdat zich uit de keuken verspreidt heeft tot in het ruim, alwaar drie matrozen sliepen, die door den rook gestikt zijn, als zijnde alle pogingen om hen te doen bijkomen, vruchteloos gebleven. De namen dier matrozen zijn: Docwe Eg berts Bur mavan Zuidbroek, geboren den 4den Junij 1817; Klaas Blaupaart, van Amsterdam, geboren den 14 Junij 1818, en Tho mas Hollander, van Emden, oud 28 jaren. De schade aan schip en lading is, dewijl men den brand spoedig heeft kunnen blusschen van weinig belang geweest. Bij geregtelijk onderzoek van woge het plaatselijk bestuur bewerkstelligd, is gebleken, dat kapitein Brouwer ten deze geheel buiten schuld was, en dat zijn gedrag tot generlei aanmerkingen heeft aanleiding gegeven. [Staats-Coar..] Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 20 tot den 26 Maart 1840. [Zijnde het rerrolg Amer. bark. Ned. kof. Eng. brik. Dito dito. Dito dito. Dito schooner. Francia Aletta King, Saren Ellen, Tagas Sephijr J. Edwards Van Newjork naar Amst, F. P. Napperus» Bordeaux J. WenthorstenNewcastle J. Elliost Sunderland J Ned. kof. Postwijk, Noords, galjas. Sandrigen Dito pink. Dito dito. Dilo bark. Dito brik. Russ. dilo. Foeridderen Soeblomsten Ejr, Thetis Friden Noords, pink. Nepthune, Dito brik. Charlotte Ned. fregat. Minerva Dito dito. Neêrlands Indi'è Dito bark. Eensgezindheid Wake E. Taijlor H. D. Klatter N. S. Beek a 0. Jensen 0. R. Sorendsen P. Borg a S. Knudsen a A. B. Belljons a N. M Oldburga P. P. P dil.O a Jarmoiath a Stockton a Arendahl a dilo a dilo a Drammen a dito a Krageroe a dito a Tolkensen nChri.diaus.'Uida E. Matzen a Amst. 11: Batavia T. Karst a dito a dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. rl i to. dito. diio. dito. dito. Ik m. C. Meijer dilo Suriname.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1