A° 1840. ALRMAARSCIIE - - Itf. COURANT. ■HS I Ot I J y M a a a (1 a g 13 April. V programma. 408. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re gels is één Guldenen voor eiken regel meer, 20 Centen, belialve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. f' PROVINCIE NOORD-HOLLAND. AANBESTEDING. *p Woensdag den 22,len April 1840, des namiddags ten 2 uren, xal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, of bij deszelfs afwezen, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Wa terstaat, aan het Locaal van het Gouvernement van Noord-Holland te Haarlemworden aanbesteed 1°. Het beplanten met Helm én Stroo van de Duinen langs de kusten -der Noordzee, van af de Heldersclie Kust tot aan Wijk aan 7,ee. 2°. Het beplanten met Helm en Stroo van de Duinen langs de Kusten der Noordzee, op bet Eiland Texel. Deze aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekkenop welke de bovengemelde werken zullen worden aanbesteed, zullen ter lezing liggen, boven en behalven aan het Locaal van het Gouvernement van Noord-Hollandin de voornaam ste Logementen en Koffijhuizenalste Haarlem in de Kroun en in het Noord-Hollandsche Koffiihuis te Amsterdam in het Noord-Holland sche Koffijhuis, in de Ka 1 verstraaten in het Wapen van Medemblik, op den Dam; te Beverwijk bij Bruijns te Wijk aan Zee bij de We duwe Kiekenkampte Castricum bij Bommel; te Alkmaar in den Rooden Leeuw; te Bergen, Schoorl, Schoorldam en te Groet in de Dorps Herbergen; te Schagerbrug in het Wapen van de Zijpeaan het Zand bij den Kastelein Bergenaan den Helder in het Heeren- Logementte Nieuwe Diep bij Ihen en in den Burgop het Eiland Texel aan het Oude Schild, den Burg, en den Hoorn in de Dorps Herbergen. Zullende de véreischte informatiën te bekomen zijn bij den Hoofd ingenieur P. T. GRINWIS, te Haarlem, bij den Ingenieur J. ORTT, te Alkmaar, en bij den Opzigter C. van der STERRaan den Helder. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der StadALKMAAR, Gezien art. 13 van het reglement op den Herijk der Maten en Gewigten in Noord - Hollandgearresteerd den 31,len Januarij 1822. Gezien art. 2 der Notificatie van II. E. G. A. de Boeren Gedepu teerde Staten van Noord-Holland, in dato 20 Februari] 1823, n°. 25, (Pr ov. blad n°. 24.) Gezien de Publicatie van welgemelde Ileeren Gedeputeerde Staten van den lfi,i,'n September 1824 n°. 10 (Prov. blad n°. 101.) Brengen bij deze ter kennisse van alle WinkeliersHandwerk en Neringdoende lieden en andere belanghebbenden, dat door den Arrondissements-IJker alhier, tot den Herijk van alle de thans in gebruik zijnde Maten en Gewigten in het daartoe ingerigt Locaal der Hoofdwacht ander het Stadhuis, zal worden gevaceerd, gedu rende de maand April aanstaande, de vier eerste werkdagen dei- week, des voormiddags van 9 tot 1 en des namiddags van 4 tot 6 uren, 'met uitzondering van het Medicinaal en Goud en Zilverge- wigt, waartoe speciaal zal worden gevaceerd gedurende gezegden tijd, des Vrijdags namiddag van 3 tot 0 ure. Herinnerende Burgemeester en Wethouders alle voormelde Win keliers, Handwerk- en Neringdoende lieden en andere belangheb benden aan de Publicatie van II. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, van den 10<len September 1824, houdende: Dat alle door hun in gebruik "zijnde Maten en Gewigten, in- gevolge de bepalingen daarbij vermeldjaarlijks belmoren ller- ijkt te worden en dat alle die hierin nalatig raogteu zijnof verzuimen hunne Maten en Gewigten jaarlijks naar behooren tot den Herijk aan te biedenzich aan de pcenaliteiten blootstellen ,§welke vast- gesteld zijnmet verdere informatiedat de hierbij geconcerneer i) de Ambtenaren op nieuw aangeschreven zijn, oxn alle bepalingen j) omtrent den Herijk der Maten en Gewigtenmet verdubbelden ijver te handhavenen tegen de overtreders dier bepalingen behoorlijk te waken." Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat de belanghebben den zich de voorz. tijdsbepaling voor den Herijk bestemd, zullen ten nutte maken, ten einde zich te waarborgen tegen de bepaalde pcenaliteiten tegen nalatigen vastgesteldterwijl Hun Ed. Achtbaren als daartoe door den Arrondissements-IJker verzocht zijnde, aan de belanghebbenden, te kennen geven, dat die Heer op den 30sten en 31slen dezer maand, des voormiddags van 9 tot 12 en des na middags van 3 tot 6 uren, in hetzelfde Locaal zal vaceren tot de uitgifte van Kaartjes, waarop voor de ijkpligtigenden dag tot het doen ijken hunner Maten en Gewigten, naar volgorde bepaald, en het voignttmnier van eiken dag zal zijn aangewezenwaardoor flan een ieder de bepaalde dag van opkomst zal bekend zijn en de zulkenwelke zich van de bovengenoemde kaartjes niet in tijcis zul len hebben voorzien, zich zullen moéten getroosten het allerlaatst door den Arrondissements-IJker te worden geholpen. Wordende eindelijk een ieder opmerkzaam gemaakt, dat de Knik-, Olij- en Teermaten bij de aanbieding tot den IJk-behoor lijk zullen moeten zijn schoongemaaktten einde den Arrondissè- monts-IJkci tot eene behoorlijke verificatie in staat te stellen. En opdat niemand hiervan onkundig zoude zijnzal deze worden gepubliceerd en geafligeerd, mitsgaders in dezer stads-Couraut woi- den geinsereerd. Alkmaar, den 27*ten Maart 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd Van LEEUWEN. Ter Ordonnantie van dezeh en De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. Het Bestuur der Akademie van Beeldende Kunsten, Bauw-, Toe gepaste Werktuig-, en Zeevaartkunde, onder den naam Minerva, te Groningen, heeft, in deszelfs Vergadering van den 18 Februari] 1840, ingevolge art. 59 van de Wet dier Akademie, besloten, onder opgave van de daarbij vermelde Onderwerpen, aan dc Biunenland- sche Kunstoefenaars uit te loven de navolgende Prijzen 1. In het Vak der Schilderkunstvoor de best geoordeeld wor dende Schilderij, geheel afgewerkt, hoog 62, breed 52 Nederl. Duimen, een Stadsgezigtvoorstellende eene Binnengrachtop den voorgrond eenige oude gebouwenter regterzijde van dun aanschouwer een toren in het verschieten verdere stoffaadje een Getuigschrift en vijftien Vijfguldenstukken. 2. In het Vak der Teekenkunst: voor de best gekeurde Teekening in kleuren, behoorlijk afgewerkt, hoog 32, breed 40 Neder!. Duimen, voorstellende een gezigt op een Dorpop den voor grond, ter linkerzijde, een Boer met eene Boerin in gesprek bij een' oude boom, en verdere stoffaadjeeen Getuigschiift en vijf Vijfguldenstukken. Alles met herinnering aan de navolgende, omtrent de Prijsuitlo ving bestaande bepalingen: 1. De Stukken, met welke men naar de uitgeloofde Prijzen wil dingen, zullen vóór den eersten October 1840 ingezonden moeten zijn aan het gebouw" der Akademie, in de Oude Kijk-in-'t Jatstraat, onder adres van den Secretaris van het Bestuur. 2. De ingezondene Stukken zullen moeten voorzien zijn van eene zinspreuk of een ander kennelijk merk, welke zinspreuk of merk door eene andere hand dan die van den Vervaardiger van het Stuk geschreven, ook gesteld zal moeten zijn op een verzegeld, bij bet Stuk te voegen briefjein hetwelk de naam en woonplaats van den Maker van het Stuk moeten vermeld staan: dit naambriefje zal verzegeld moeten wezen met eenen duidelijken afdruk van een ca chet in lak. 3. De Teekening wordt door de bekrooning de eigendom der Aka demie; liet bekroonde Schilderstuk blijft de eigendom van den Maker, onder verpligting evenwel, daarvan eene Teekening of vol ledige Schets in kleuren, ter zelfde grootte als het bekroonde Schil derstuk, en voor de teruggave van het Stuk, aan de Akademie kos teloos te verschaffen. 4. De mededingers kunnen, des verkiezende, in het naambiljct den prijs bepalen, waarvoor zij het ingezonden Schilderstuk, in ge val van liekrooniug, in eigendom aan den Akademie willen afstaan; zullende het Bestuur, na dc prijsuitwijzing, aan den Bekroonde kenbaar maken, of het Stuk voor den bepaalden prijs, ten behoeve der Akademie, wordt overgenomen; in welk geval de Seh.lder niet gehouden zal zijn eene Teekening of Schets zijner Schild ij invoege onder n°. 3 bepaald, in te leveren. 5. Elk der niet bekroonde Schilderstukken of Teekeningen zalmet liet daarbij behooremlongeopend Naambiljet, tegen overgave van de zinspreuk of het merkdaarop gesteldmet dezelfde hand geschreven, en van eenen afdruk van het cachet, waarmede hel naambriefje is verzegeld, aan den vertonner terug gegeven worden. Het terug vragen der onbekroonde Stukken zal moeten geschie den binnen den tijd van drie maanden, te rekenen van den dag af, dat de uitslag der beoordeeling zal zijn bekend gemaakt. 6. De uitreiking der uitgeloofde en behaalde Prijzen, aan de Be kroonden of derzelver Gevolmagtigdenzal plaats hebben in de jaur- lijksche Vergadering der Leden van de Akademie, in de maand Januarij 1841. Het Bestuur voornoemd Namens hetzelve. Mr. A. MODDERMAN, Secretaris. Gepasseerde Schepen door Alkmaarlangs het Groot Noord Bol- landsch Kanaal, van den 3 tot deu 9 April ÏS-H). Ned. galjoot. Paramaribo, C. Topper van Suriname naar Amst Dito bark. HarmonieB. Jansen dito Dito kof. NepthunesJ. Hoekstra» Havana Dito galjoot. Amstel, D. Visser Charleston Eng. brik. Isabella Ned. kof. (fatharina Dito dito. Johanna, Eng. brik. Amason Dito dito. Mary Dito dito. Judith MillhankG. W. Holidaij Sunderland Dito dito. EpsalonW. M. Donald 1!. Cunningham» Rio Janeiro» H. 11. Bakker» A. S. Oltmans» J. J. Wright J. Scott Bouvdeaux dito Newcastle di' dito dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito dito. dito. dito. srrolg hierna.J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1