jf -"1 A" 1840. ALKMAARSCHE IV0 16. f 0 I R A T. AI a a a a g 20 A p r i I. i J I /si V n; P%. r >'r\ -•■ GOUVERNEUR van NOORD - HOLLAND De staatsraad 11 l MA Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. *xr De Prijs der Advertent^n van 1 tot 5 re- gels is één Guldenen voor eiken regel meer, 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. i 1 Brengt bij deze, ter kennisse van alle de daarbij belanghebbenden, dat, vermits aan de VLOTBRUG, op het Groot Noord -HnDandsehe Kanaal, nabij de Texclsche poort te Alkmaar, eenige belangrijke Reparatiën moeten worden uitgevoerd, de passage over dezelve, van den 4d«n Mei aanstaande, tot den 8'ten Junjj daaraanvolgende' zal zijn gestremd, en de weg naar den Helder, gedurende dien tijd, zal worden verlegd van af de genoemde Brug, langs de oostzijde van het Kanaal tot aan de dubbele Draaibrug, nabij de Westvrie- sche poort te Alkmaar,;, alwaar de overtogt van het kanaal zal ge schieden. Haarlem,den 15den April i840. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van E W IJ C K. PROVINCIE NOORD-HOLLAND AANBESTEDING. Op Woensdag den 22stcn April 1840, des namiddags ten 2 uren, zalonder nadere approbatiedoor den StaatsraadGouverneur van Noord-IIollandof bij deszelfs afwezen, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Wa terstaat, aan het Locaal van het Gouvernement van Noord-Holland te Haarlem, worden aanbesteed: 1°. Het beplanten met Helm en Stroo van de Duinen langs de kusten der Noordzee, van af de Heldersche Kust tot aan Wijk aan Zee. 2°. Het beplanten met Helm en Stroo van de Duinen langs de Kusten der Noordzee, op het Eiland Texel. Deze aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekkenop welke de bovengemelde werken zullen Worden aanbesteed, zullen ter lezing liggen, boven en belialven aan het Locaal van het Gouvernement van Noord-Holland, in de voornaam ste Logementen en Koflij huizenals: te Haarlem in de Kroon en in het Noord-Hollandsche Koffiihuis te Amsterdam in het Noord-IIolland- tche Koffijhuis, in de Kalverstraat, en in het Wapen van Medemblik, op den Dam; te Beverwijk bij Brntjnste Wijk aan Zee bij de We duwe Kiekenkamp; te Castricum bij Rommel; te Alkmaar in den Rooden Leeuw; te Bergen, SclioorlSchoorldnm en te Groet in de Dorps Herbergen; te Séhagerbrug in het Wapen ran de Zijpe; a m het Zand bij den Kastelein Bergen aan den Helder in het Heer en- Logement te Nieuwe Diep bij Ihen en in den Burg; op het Eiland Texel aan het Oude Schild, den Burg, cu den lloorn in de Dorp.- Herbergen. Zullende de vereischte informatiën te bekomen zijn bij den Hoofd Ingenieur P. T. GRINWlS, te ltaarleni, bij dén Ingenieur J. ORTT te Alkmaar, en bij den Opzigter C. van der STERR, aan den Helder A A N 11 E S T E D I N G. Op Woensdag den 22"'™ April 1840, des namiddags ten 2 uren zal, onder nadere approbatie, aan het Gou ver nemen ts Gebouw, i: de St. Jansstraat te Haarlem, door den Staatsraad. Gouverneur vni Noord-IIolland of bij deszelfs absentiedoor een der Leden van de Gedeputeerde Staten worden aanbesteed Het doen van eenige Herstellingen en Vernieuwingen aan hei Kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Buiksloot, de daar op staande Toren, het Kerkenpad en [de daarover gelegene brug. Het bestek, waarop deze aanbesteding zal plaats hebben, zal bo ven en behalven aan het Gouvernement.? Gebouw voornoemd, ter lezing liggen, op het Raadhuis te Buiksloot, bij Kerkvoogden der Hervormde Gemeente aldaar, bij de Erven Getritse en bij Boer, me de aldaar, te Haarlem in de Toelast, de Halve Maan, de Kroon, in het Noord-Hollandsche Koffijhuis; te Amsterdam in het Noord-Hol landsche Koffijhuis, in de' Kalverstraat, in het Wapcn%van Me demblik, op den Dam, in het Koflijhuis het Vosjeachter de Beurs; aan den Helder in het Heef en-Logementte Nieuwe Diep bij de weduwe Mannicus en bij Ihnente Alkmaar in den Rooden Leeuw en in de Toelastte Purmerende bij Frikkete Medembik en te Enkhuizen in den Valk; te Hoorn in het Ongemaakte Schip en in den Doelente Edam in het Ueeren-Logementte Monnicken- dam in den Doelen; te Broek in Waterland in de Dorps Herberg. Zullende op den 15 en 10<len April voor de aanbesteding door den Opzigter G. ME1JERS te Amsterdam, de noodige aanwijzing in loco worden gedaan en imnidels zoo bij Kerkvoogden als bij'den "in genieur J. G. van GENDT te Amsterdam, en den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat P. T. GRINWIS te Haarlem, de vereischte in lichtingen, te bekomen zijn. ola begeeft zich morgen op weg, om zijnen gëzantsehapspost te Pa rijs te gaan vervullen; terwijl de vorst Castelciala en de baron H'inspear, welke laatste hier reeds gewigtige ambtsbetrekkingen vervulde en het onbepaaldste vertrouwen des Konings geniet, ge lijktijdig met eene buitengewone zending naar Londen afreizen. Men is hier zeer nieuwsgierig te wetenhoe deze gezanten in Engelands hoofdstad ontvangen zullen worden, en wat de uitslag hunner zen ding zijn zal, te meer daar men, na al wat men hier hoort en ziet, van deze zjjde op geene groote toegevendheid hopen raag. Dat dit onder het publiek eenige bezorgdheid verwekt, blijkt uit de weder plaats gehad hebbende daling der staats-sehuldbrieven. De weersgesteldheid is sedert het begin dezer maand nog aan merkelijk ongunstiger geworden. De winter heeft zich met groote gestrengheid doen gevoelen en wat men zich naauwelijks herin nert ooit hier te hebben bijgewoondhet heeft twee dagen lang bijna aanhoudend gesneeuwd. Te midden dezer sneeuwbuijen ont lastte zich gisteren boven onze stad een eenigemaar vreesselijke bliksemstraaldie den koepel der kerk van S. Maria di porto salvo in tweeën sloeg, het marmer, Waarmede de muren van het gebouw bekleed zijn, vernielde, en het in de kerk aanwezige zilver en an der metaal, alsmede een der klokken, deed smelten. Van de nabij- gelegene huizen werden door denzelven bliksemstraal de balkons vernield en eenige honderden vensterruiten stuk geslagen. Verschei dene personen werden tegen den grond geworpen doch geene hun ner werd gedood. De schade aan de kerk wordt op 10,000 duea- ten geschat. Gelukkig was het gebouw reeds ledig. Het was een feestdag, en daarom hadden, zoo de slag een uur vroeger gekomen warevele houderden mensehen in het gebouw den dood kunnen vinden." Ook uit Rome schrijft men, dat aldaar den 25sten<ïMaart, den feestdag van Maria boodschap, zoo veel sneeuw is gevallen, dat de straten en gebouwen zonderling hoog daarmede bedekt waren. De knapen en het gepeupel der stad hebben te dier gelegenheid zoo ijverig met sneeuwballen geworpen, dat daaruit eene vechtpartij ontstaan is, waarbij twee mensclieu door messteken zijn afgemaakt. Staat&-Couri) BINNENLANDSCHE BF.RIGTEN. Alkmaar den 15den April 1840. Gisteren avond omstreeks halfnegen ure, werd alhier brand ont dekt in eene der Lijnbanen toebehoorende aan de Erven Think, welke zich in den beginne zeer ernstig liet aanzien; doch gelukkig door de vigilantie, van het op de plaats aanwezig zijnde werkvolk, dat juist bezig was de Fabriek te sluiten, en eenige op het gerucht toegeschotene personen, onder begunstiging van eene volmaakte windstilte, binnen de wanden van dat ééne gebouw bepaald bleef, en spoedig daarop, zonder vele hulp van de inmiddels, toegeschoten brandspuiten te behoeven, geheel gedempt werdt. Wij mogen ons alzoo verheugen in het behoud eener voor onze stad, belangrijke fabriek, doch betreuren het lot van den meester knecht li illem Kant, die in zijnen ijver voor het behoud der ei gendommen van zijne meesters, zich welligt te verre gewaagd, eu op eene zoo deerniswaardige wijze heeft gebrand dat er vreëze be staat of hij wel immer weder door handen arbeid in zijnen behoef ten zal kunnen voorzien. Den 19rfe» April. Onder het afdrukken dezer, vernemen wij dat de bovengenoem de Willem Kant gister middag ten 2 ure, aan de gevolgen .zijner bekomene wonden is overleden. BU1TENLANDSCIIE BERIGTEN. ITALIË. Uit Napels schrijft men van den 28sten MaartJ» Het geschil be trekkelijk het zwavelmonopolie wordt, in plaats van, zoo als men reden had te verwachten, deszelfs beslechting nabij te zijn, hoe lan ger zoo ingewikkelder. Het schijnt dat Z. M.jde^Konihg noch aan de vertoogen van Engeland gehoor gevennoch de bemiddeling des Oostcnrijkschen gezanten aannemen wil. De hertog de Serra Capri- Volgens particuliere berigten van Athene vernemen wijdat's Ko nings fregat de Rhijngevoerd door kolonel Arriensaan boord hebbendé Z. K. II. Prins Hendrik, den 11 den 1.1. voor denfPirneiis geankerd, én daags daarna behouden in die haven is binnen geko men, na 1.3 dagen hevige stormen te hebben doorgestaan. Z. K. H. is in Griekenland allerminzaamst ontvangen. Aan boord van den Rhijn was alles wel. In de Zoological garde te Machester hééft dezer dagen eene verschrikkelijke gebeurtenis plaats gehad. Een persoon, aldaar werk zaam, naderde onvoorzigtig het hok van eenen grooten tijger, stak zijne hand door de traliën, en 'maakte eene beweging, als of hij het beest wilde slaande tijger greep de handTwee of drie oppassersdie zich gelukkig in de nabijheid bevondenwaren ge noodzaakt den bek van den tijger te openen, om er den verscheur den arm uit te trekken. De oitvoorzigtige werd naar het gasthuis gebragt, alwaar de arm tot aan den schouder is afgezet. Een arbeider, te Marseille Sylvestre Faury, heeft de monoma- In den avond li Maart 1. nie van alles in brand te steken na zijne kamerdeur gesloten, zijn bed op stoelen, en, daarboven op zijne andere meubelen, in den vorm van eenen brandstapel ge legd te hebben, stak liij er den brand in. De buren Werden spoe dig door eenen dikken rook met het gevaar, dat hen bedreigde, bekend, en klopten aan zijne deur; doch Faury zong eu sprong en blies vlijtig in het vuur, maar deed niet open. Men was ge. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1