dwongen de deur open te brekerten vond hem gehesjl ontkleed met zijne blaasbalg immer het vuur aanblazende. De gevaarlijke buurman is nu in handen van het geregt. 'Eenige weken te voren had hij het vurig verlangen geuit, dat de geheele wereld m vlam men ringt vergaan. De Semaphore voegt er hij dat Eaurv geenc p-esfcbilUer woning zou kunnen kiezen dan in den krater van den Vesuvius.">"P- C""rl Gepasseerde Schepen door Alkmaarlangs het Groot tfoord-lJol- landsch Kanaal, van den 3 tot den 9 April 1840. [Zijnde het Vervolg J. H. de Weerd v: Sunderland nAmst. Ned. kof. Picter, Eng. brik. Anna, Dito dito. Charles Redd, Dito schooner. Saraeen Dito dito. Hero Dito brik. k h'id Ned. kof DU ra, Noords, bark. Ses K anima ren, Dito dito. llabet Anker, Dito brik. Emanuel Dito dito. Twende Strandt, Dito sloep. Laura, Ned. fregat, de Nederlanden Dito bark. de Jar nan, Dito dito. de Rhijn, Eng. schooner. Sephjr, Ned. bark. Julia, Dito kof de Stad Zwolle, Dito dito. Bernhard lilt sa, Noords, bark. Lenigheden Dito dito. Gr er de Karen IV-del. Dito dito. Auhuator, Dito dito. Resolutiën Eng. sloep. Laura Blaith dito. Dunde dito. Tinsbaij dito. London dito. dito dito. Oleron Alkm. Drammen a Amst. dito dito. dito dito. dito dito. J. Longh G. Lesleij W. Puekey Wm. Smith I. Orseur H. de Haas H. B. Elligers Christensen P. Nielsen E. Andersen G. Wright i) Yarmouth Alkm. S. H. Post Amst. nBatavia. J. P. Meijer a dito dito. C. Brand ligtdito dito. E. Taijlor dito K. de G. Hoop. J. Hilbrauds dito Suriname. E. Lange dito lijs Visser Alkni. H. Eversen» Piirm. 0. Cristensen» dito J. Cristensen aSpijkh.» C. N. Feglit dito T. Barns Alkm. dito. Huil. Drammen, dito. dito. Dito. London. Van den 10 tot den 16 April. Ned. freg. Christophoris Colnmbis, G. M. Mulder van Batavia naar Amst 1 rrr.,, o <i;in Hitn Dito kof. Eng. brik. Pruiss. dito. Dito dito. Dito dito. Dito bark. Noords, bark. Dito dito. Dito dito. Dito brik. dito dito Suriname Cetle dito. dito. dito. dito. Dito brik. Alula Wilhehmna, S. van der Meij Hamb. bark. ElisabethF. H. Janson Ned. dito. Sutanna Varia Adriana Jacoba, Mars Fredrika La Prospéritê, Sirene Vesta Deens, sloop. Uanna Maria Dito dito. Twee Gebroeders, Dito schoner. Carolina, Norske Lowe Scandinavian Er iheden Oceanet Ned. galjoot, de Onderneming Ene. brik. James Gïbron, Ned sehon. kof. Johanna Cornelia, A.11. Di jkhuis» dito Suriname. T T IIAi 11> I- nrm E. Meijer F. J. Heus N. Armstrong W. J. Wicliers» J. C. Wendt J. L. Schultz u J. G. Hoppenrath» P. 0. Krüse 3, C. Moller J. C. Laussen L. Feillierg Krageroe 0. A. Krüge Drammen L. Gjersoe dito N. Frost i) dito H. J. Klein Amst nBatavia. J. Stuart i) dito K. de G. Hoop. Newcastle dito. Memel dito dito dito Corsoer Nestved Bieserop dito. dito. dito. dito. i) dito. a dito. dito. a dito. a dito. Purm. dito. Dito kof. deZeeraart, K. Haasnoot» dito Amerilc. bark. Francia, J. Edwards dito Ned. kof. Onrust, P. H. Huisman» dito Dito dito. Catharina M. M. Pot dito Port.sehon. St. Joan Erangeliste, M. dos Santos» dito Eng. dito. Undine Ned. kof. de Spruit, Amerik. baric. Canton Packet Noords, dito. Ellida, Dito dito. Freja, Dito brik. Forsigtigheden Dito bark. Martha, Eng. sloep. Carolina Noords, bark. Medborgeren Ned. kof. de Vrede, dito dito. de Onderneming Nickerie. Newjork. Genua. Marseille. Oporte. London, dito. C. C. Smith dito A. H. Carsijns» dito N. L. Osgood dito Newcastle. J. Backman »Purm.» Drammen. II. Eckensborg dito C. Them dito 11. Schwartz nSpijkb G. Wright AÏkm.» J. Schmitz 0 J. J. Greve »Alkm. op Avontuur. G. J. Wejjland» dito naar Leverpool. dito. dito. dito. Jarmouth. Drammen. groot 6 Roeden, 20 Ellen, met 17 Bunders, 26 Roeden, 40 Ellen WEILAND, gedeeltelijk onder Alkmaar en overigen» onder Egmond-Binnen gelegen. geveild tegen 22 morgen. per morg. strijkgeld de Makelaar Schothuizen f 210, niet. verhoogd. Eene onlangs geheel nieuw gebouwde hechte en sterke IIUIS- MANS-WONING, staande en gelegen in de Egmondermeery gemeente Egmond-Binnen, het Erf groot 16 Roeden, 80 El len, met 9 Bunders, 68 Roeden, 40 Ellen WEILAND, ge legen als voren geveild tegen 14 morgen. per morg. strijkgeld de Makelaar Schoehuizen 230, verhoogd door Willem Boon, met2, 7868,— 7970,— i) 525 De beide perceeleu gecombineerd strijkgeld de Makelaar Schoehuizen Verhoogd door Denzelve, niet Nog Is ten zeiven dage' en plaatse, des avonds te vijf ure, ge veild, de twee volgende Huizen met hunne Erven, welken hebben gegolden 1. Een HUIS en ERVE, gelegen binnen de stad Alkmaar, op den Zijdamin wijk CN°. 594. strijkgeld Nieolaas Kloet f 700, - 2. Een HUIS en ERVE, gelegen als voren, aan de zuidzijde vari de Oudegracht, in wijk D, N°. 16. I strijkgeld Pieter van der Vlugt f 490,— Welke beide perceelenop Vrijdag den 24"cn April 1840, de» avonds te vijf ure, in het Stads Logement voormeld, bij afslag, fi- I naaizullen verkocht worden. HUWEL1JKS-PR0CLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 19 April 1840. Eerste Gebod. Johannes PaauwWeduwnaar en Geertrudis Glas, weduwe, beid# alhier woonachtig. Fredrik Boozer, jongman en Elisabeth Walbrecht, jongedoehter beide alhier woonachtig. Johannes van Zeeland, weduwnaar, wonende te Uitgeest en Sige* berta Henneman, weduwe, wonende te Alkmaar. Petrus Johannes Óordmeijer, jongman en Cornelia Zonderhuu jongedoehter, heide wonende alhier. Tweede Gebod. Jan Helder, wonende te Alkmaar en Dieuwertje de Groot, wonen- de te Koedijk. lr Dirk Vreker, wonende te Egmond aan den Hoef en Maria Vutf beidwonende te Alkmaar. Thennis Bergen, wonende te Ileilo en Dieuwertje Blokkert, WO» nende te Alkmaar. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar van den 13 tot den 18 April 1840. Petrus Gerarduszoontje van Johannes Grijp en Johanna van der I "Wiele Mariadochtertje van Cornelis Rolie en Ariaantje Roer- sen _1 Heintje Margarethadochtertje van Jan den Hartog en Sara de Nobel. Gerardus Fredericks, zoontje van Hendrik do Vries' en Johanna Ernhardt. Ecert, zoontje van Christian Meijer en Trijntje Zwart. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar van den 13 tot den 18 April 1840. Cornelis Hersman, oud 49 jaren. Jacobus Jansen ond 40 ja- iTen Antonie Arendsoud 60 jaren. Vaartje Snoek, huis» vrouw van Jacob Koornoud 42 jaren. Trijntje Bakker, luus- I vrouw van Cornelis Strop, oud 36 jaren. Hermanns, zoontje van IJsbrand Keppel en Aafje Bakker, oud 5 jaren. Maria Eli sabeth Kommerweduwe van Gerrit van Alooteu, oud 82 jaren. - Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, zijn van voor nemen aan den minst inschrijveilden aan te besteden Het UITDIEPEN van de Oudegracht binnen dezelve Stad, aan vang nemende bewesten de Wagenmakersbrug en strekkende tot "beoosten de draaibrug hij de Stads Timmerwerf, in een perceel. En zulks op alle zoodanige Conditiën en Voorwaarden, als van he den af ter lezing liggen hij den Stads Architect IV. Hamer. Zullende de billetten van Inschrijving op Zegel geschreven en bo hoorlijk verzegeld vóór of op den eersten Mei 1840, ter Secretarie dezer Stad moeten worden bezorgd; terwijl voor zoodanige ingeze tenen dezer Stad, welke genegen mogten zijn, om de alzoo uitge baggerde Specie op hunne landerijen of tuinen te ontvangenue gelegenheid daartoe wordt opengesteld; mits zich vóór den dag der aanbesteding aanmeldende bij den Stads Architect Hamer, of hij deu Opzigter der Stedelijke plantsoenen Roodenberg. Op Vrijdag, den 17,lcn April 1840, des middags te 12 Ure, is in het Stads Logement, te Alkmaar, geveild en verkocht, de beide volgende perecelen N». 1. Eene kapitale, liccble, sterke en weldoortimmerde HUIS- MANS-WONING en BOED, met derzeher ERVE en TUIN, staande en gelegen in de Egmondermeeronder de gemeente Egmond-Binnen, het Erf groot 12 Roeden, 10 Ellen, de Tuin Met de VOOR.TAARS-KERMIS te ALKMAAR, welke den 22""» April aanstaande begint, en op welken dag tevens de Loting zal plaats hebben, zullen geene KwakzalversPlaneet- of Iloroskooptrek- kersRijffelaars, Loterij-kramers noch Dobbelspellen worden toege laten. De ondergeteekenden berigten aan die hunner geëerde Stad- cenooten welke daarvan nog onbekend mogten zijn dat zij sedert eenige dagen de NIEUWSTE MODELLEN van ZIJDE- en STR00- HOEDEN hebben ontvangen. A. E. M 0 E R I A A N S. Bii de Ondergeteekendende, zijn voor handen: Alle soorten van* ligte WAGENTJES, Kap-GARiKELS, SPEEL- en BOEREN WAGENS, Hollandsche en Fransche CIIAISEN, zoo nieuwe als reed» gebruikte. Aanvrage worde verzpcht franco. Alkmaar, 20 April 1820. II. C. S L 0 0 T M A N. De Ondergeteekendeheeft bij deze de Eer het geëerde Pu bliek der Stad Alkmaar te berigten,' dat hij wederom alhier is ge arriveerd met zijnen wel ingerigte POFFERTJES- en PLAAfKOEKEN- KRAAM, daar hij reeds gedurende 26 jaren, de gunst van het ge ëerde publiek heeft mogen genieten; beveelt hij zich thans ook weder in hun goedgunstig aandenken, belovende eene allezint» prompte en nette bediening. P I Staanplaats op de Plattensteenenbrugregt tegen over den Heer Schut. t. ah™ bij de Erven van A. STERCK, in de Achterdam, wijk C, n». 589,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 2