A" 184». ALRIAARSCHE JV° if: C 0 II R A E T. r"'i M a a 11 d a g 27 A r i Tht r ÏÏrf'',, 0'1 WOrde? ^!r1,L den' terwijl daarenboven zonder loting bij de Schutterij zullen Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. De Prijs der Advertent^n van 1 tot 5 re'V gels is één Guldenen voor eiken regel meer, 20 Centenbehalve 35 centen zegelrëg t voor elke plaatsing. E STAATSRAAD, GOUVERNEUR vh NOORD - HOLLAND Brengt bij deze, ter kemiisse van alle de daarbij belanghebbenden dat, vermits aan de VLOTBRUG, op bet Groot Noord-Rollandsehé kanaalnabij de Texelsc/ie poert te Alkmaar, eeniue belangrijke Reparation moeten worden uitgevoerdde passage "over dezelve van den 4^n Mei aanstaande, tot den 8»'en jun;j daaraanvolgende' zal zijn gestremd, en de weg naar den Helder, gedurende dien tijd' zal worden verlegd van af de genoemde Brug, langs de oostzijde van liet Kanaal tot aan de dubbele Draaibrug, nabij de WestVrie- sehe poort te Alkmaar, alwaar de overtogt van het'kaiiaal zal ge schieden. 5 Haarlem, den 15'lcn April 1840. De StaatsraadGouverneur voornoemd Va» E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der StadALKMAAR Ontvangen hebbende eene disposttie van den Heer Staatsraad' Gouverneur van Noord-Holland, van den 2<len April II. (Provinciaal blad no. 48) houdende bepaling omtrent de tijd der uitgifte van de verklaringen van aangifte voor de personele belastingen over den dienst van 1840/41. Gezien art. 30 2 der wet van 29 Maart 1833, staatsblad n» 4 Maken aan de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie hekend- Dat de Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad aan derzelver woningen, te beginnen met Maandag den 4'!™ Mei'aan staande en vervolgens, zal doen bezorgen een Beschrijving*-hiUet hetwelk inhoudt eene korte schets van de grondslagen der voor noemde belasting, zijnde: 1°. De Huurwaarde. 2°. De Deuren en Vensters. 3°. Haardsteden. 4°. Het Mobilair. 5°. De Dienst- en Werkloden. 6 Paarden. voleindigd, en alzoo geboren zjjn in de jaren 1814 tot en met 1800 ingesloten, de vreemdelingen van denzelfden ouderdom, die sedert 'e laatste inschrijving in de termen gevallen zijnom volgens art. 2 «er V\et van 11 April 1827, als ingezetenen ie worden beschouwd, benevens de gepasporteerde militairen, welke hebben behoord tot de igtiilgen van 1830, 1831, 1832, 1833 en 1834, mitsgaders alle ui den loop des jaars 1339 uit den dienst der vrijwillige korpsen en schutterij gepasporteerdten einde zich in de daartoe gereed ge maakte registers te doen inschrijven; tevens te kennen gevende" Dat de inschrijving zal beginnen den 15«'en Mei aanstaande, en geheel zal moeten afgeloopen den eersten Junij daaraanvolgende, terwijl in eer der vertrekken op het Raadhuis alhier, voor de in schrijving zal worden gevaceerd op Maandag den 18'IenDonderdag den 21 «tenMaandag den 25^" en Donderdag den 28s'«"> Mei aan staande, telken dag van 's namiddags 5 tot 7 ure. En ten einde voor te komen, dat iemand, in de termen der in schrijving vallende, zich door onwetenheid aan pligtverzuim schul dig maakt, heeft het Gemeentebestuur noodig geoordeeld een ieder bekend te maken meten te herinneren aan de navolgende ijij de Wet ran 11 April 1827, (Staatsblad n°. 17) gemaakte bepalingen. Dat een iegelijkzonder onderscheid of hij mogt vermeenen al of met onder de bij de Wet vrijgestelden of uitgeslotene te behooren, verpligt is zich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zijdie in meer dan in gemeente hun verblijf houdenof den zetel van hun vermogen hebben gevestigdtot de inschrijving verpligt zullen zijn binnen die gemeente, waar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is, en bijaldien in die verschillende gemeenten, alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterij bestaatzich te doen inschrijven in die gemeenfe, alwaar zij voor de personeele belasting zijn aangeslagen, en de ambtenaren in die gemeente, alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat de genen, welke van hunnen juisten ouderdom geen voldoend bij w-elk billet waarin de verphgtmg jegens 's Rijks Schatkist, met ae genen, welke van hunnen juisten ouderdom geen voldoend betrekking tot de belasting zal worden opgegeven, aan ieder Inge- I IjewÜs Reven, naar het oordeel van het Plaatselijk béstuur zullen ze n0')(j'Se vragen dienaangaande, ter beantwoording zullen worden ingeschreven, onverminderd de bevoegdheid van de inge- ajni voorgesteld, ten einde hetzelve met de meeste naauwkeurig- I schrevenenom van hunnen juisten ouderdom nader te doen blijken. T, i' i I d;ieindelijk zij, welke bevonden worden zich niet voor den Dat binnen acht dagen na de uitreiking van voormelde billetten, I lslen Junij te hebben doen inschrijven, door het Plaatselijk bestuur dezelve ingevuld van de woningen der Ingezetenen, door of van I zullen worden ingeschreven, en 'in eene geldboete verwezen wor- Dat zij, welke bij het bezorgen der billetten of ook bij het terug- I worden ingelijfd, indien het zal blijken dat er tijdens de verzuimde !"nfe'- Z!I" 0YerReslnRen - in geen geval I inschrijving geene rede tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen mogen beroepen op zoodanig verzuim, maar in tegendeel gehouden I aanzien bestond. uilerliik on den Mri behoorlijk ingevulde verklaring vóór tfl Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder ingezeten de- uiteilijk op tien 10 Mei eerstkomende in te dienen, ten kantore Stad en Jurisdictie, welke het aangaat om zich tiidiV van een £r zuHeTzibi imuIiinS steeds verkrijg- geboorte Extract te voorzien, waardoor zich ieder van zijnen juisten haai zulten.zijn. I ouderdom kan verzekeren, en hetwelk bij dfl inschrijving ztd moe- Dat een ieder gehouden is de te doei» aangifte met zijne hand- I ten worden vertoond, alsmede om zich ter behoorlijker "tijd tot de teekenmg te bekrachtigen, of ingeval iemand betuigd niet te kun- I inschrijving aan te melden, ten einde de straf wegens nalatigheid nen schrijven, deze invulling m deszelfs naam door den Ontvanger vastgesteldvoor te komen. ign iemand betuigd niet te kun- u 's naam door den Ontvangei of zijn gemagtigden te doen bcVerkstelligen, met vermelding dei redenen waarom, hetwelk zal moeten geschieden in tegenwoordig heid van een derde persoon, welke de aangifte na voorafgaande voorlezing met den Ontvanger of deszelfs gemagtigde zal teekenen. Burgermeester en Wethouders verwittigen voorts naar aanleidin»- van het laatste gedeelte van 2 van art. 30 dervoorz. wet, de be" langhebbendcitdat als tegenschatters ingevolge 2 van 'art. 29 zijn benoemd Cornells Croll, Willem Hamer, Cornells Koeman en J. ,J. Hulskamp. en dat de bevolking dezer stad, voor zoo veel dezelve tot maatstaf van de belasting van sommige grondslagen dienen moet, bedraagt een getal van 9835 zielen. Burgemeester en Wethouders vermanen ieder hunner Ingezetenen om met de meeste naauwkeurigheid en binnen den bepaalden ter mijn de invulling hunner besehrijvings-billetten te bewerkstelligen, ten einde de orde en geregelde afloop der beschrijving te bevorde ren, en zich tevens te beveiligen, tegen het nadeel, hetwelk een gevolg zoude zijn van de toepassing der boeten en poenaliteiten welke tegen valschheid en onnaauwkeurigheid der invulling ziin' vastgesteld. J En opdat niemand hieromtrent onwetenheid voorwende, zal deze afgekondigd en in de Stads Courant geplaatst worden, terwijl af schrift zal worden medegedeeld aan den Ontvanger der Directe be lastingen tot deszelfs informatie Alkmaar, den 27slfm April 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd Va» LEEUWEN, Ter Ordonnantie van deselven, De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. K E 6. Alkmaar, den 27"ten April 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Van LEEUWEN. Ter Ordonnantie van dcselren, De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Gezien Z. M. besluit van den 2 Uien Maart 1828 (Staatsblad n". fi.j houdende reglementaire bepalingen tot invoering der Wet op de Schutterijen van den 11 den April 1827, (Staatsblad n°. 17) in ver hand gebragt met art. 0, 7, 8 en 9 van gezegde Wet. Gezien de dispositie van den Heer Staatsraad, Gouvei 'neur van Noord-Holland, d.d. 11 April 1828 n°. 5Zf3 (Provinciaalblad n'>. 41) omtrent de executie der Wet op de Schutterijen. Roepen bij dezen op aUe Manspersonen, ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie, welke op den eersten Januarij 1840, hun 25slc jaar zijn ingetreden en alzoo diegenen, welke in den jare 1815 zijn geboren, alsmede de zoodanige welke, ofschoon in andere gemeenten inge schreven, sedert de laatste inschrijving binnen deze Stad zijn komen wonen en op den lsten Januarij 11. hun 34»ic jaar nog niét hebben N N I s G E VIN SC II UTTER IJ BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stat, ALKMAAR urezien hebbende het 7«l<= artikel van Z. M. besluit van den 7'l-« eptember 1828, houdende reglementaire bepalingen tot invoering der VV et op de Schutterijen van den 11 den April 1827, luidende als volgt: De gehuwden en weduwnaars, één of moer kinderen hebben- «>cle, die bij de oprigting der Schutterij in het jaar 1828 of iu ater jaren, voor den Schutterlijken dienst ingeschreven, doch als zoodanig niet tot den dienst geroepen zijn door sterfgeval of an- deizins in de termen vallende, om in de eerste klasse die der ongehuwden of weduwenaars zonder kinderente worden over- )i gebragt, zullen voor de eerstvolgende jaarlijksche inschrijving bij publicatie worden ojigeroepen, om daarvan kennis te geven aan het Plaatselijk bestuur. Wanneer deze kennisgeving mogt worden verzuimd, en de na- »latige, ten gevolge van dit verzuim, niet bij de Schutterij is in- SThjfd geworden, zal deswege door het Plaatselijk best uur. Procos verbaal worden opgemaakt, en aan de bevoegde Regtbank toego- y'o'iq te" ei"de de strafbepaling bij art. 1 der wet van 6 Maait 1818, op de naïatigen toe te passen." Roepen bij deze op alle zoodanige Inwoners dezer Stad en Juris dictie, welke in de jare 1835 tot Cn met 1839 voor de Schutter lijken dienst zijn ingeschreven, en die alsfoen hebben bewezen, ge huwd of weduwnaarmet kind of kinderen te zijn, sedert dien tijd doch door het overlijden van vrouw of kinderen, zijn geworden, weduwnaar zonder kinderen, om te compareren in een der Vertrekken van het Stadshuis, op Woensdag of Donderdag den f> of 7,!e" Mei eerstkomende, tusschen 5 en 7 ure des namiddags, ten einde aldaar van zoodanig overlijden kennis te geven, en daarvan behoorlijke aanteekening kunnen geschieden. Burgemeester en Wethouders brengen voorts ter kemiisse van daarbij belanghebbenden; dat zij, welke naar aanleiding van Art. 2(5 en 85, der wet op de Sehut'terij van 11 April 1827 en Z. M. be sluit van 18 November 1831 n°. 30, op grond van 34jarige omjcr- dom, of lOjarige dienst, bij de Schutterij, mogten vermeenen rept op ontslag verkregen tc hebben, en daarvan zoude verlangen ge bruik te maken, zich schriftelijk kunnen aanmelden Ier Secretarie dezei Stad, vóór den 9«'e'i Junij aanstaande, tuet overlegging van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1