A 1840. ft» f 0 l R A T. 4 Mei. M 11 a ii d a g Deze Courant Nvordt eens in de week en Wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der AdvertentiCn van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer, 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. INSPECTIE voor de zieh binnen de Stad ALKMAAR bevindende VERLOFGANGERS der NATIONA LE MILITIE, op VRIJDAG den loden MEI 1840, des morgens ten 8 Ure, voor het Raadhuis dezer Stad, gekleed in Uniform en voorzien van alle verdere Kleeding en Equipements- stukken. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ber Stad ALKMAAR, Gezien Z. M. besluit van den 2hi"n Maart 1828 (Staatsblad 11°. fi.j houdende reglementaire bepalingen tot invoering der Wet op de Schutterijen van den 1 Hen April 1827, (Staatsblad n°. 17) in ver band gebragt met art. 6,7, 8 en 9 van gezegde Wet. Gezien de dispositie van den lieer StaatsraadGouverneur van Noord-Hollandd.d. 11 April 1828 n°. ^|a (Provinciaalblad n<>. 41) omtrent de executie der Wet op de Schutterijen. Roepen bij dezen op alle Manspersoneningezeténen dezer Stad en Jurisdictie, Welke op den eersten Januarij 1840, hun 25ste jaar zijn ingetreden en alzoo diegenen, welke in den jare 1815 zijn geboren, alsmede de zoodanige welke, ofschoon in andere gemeenten inge schreven, sedert de laatste inschrijving binnen deze Stad zijn komen wonen en op den 1st®» Januarij 11. hun 34^ jaar nog niét hebben voleindigd, en alzoo gebaren zijn in de jaren 1814 tot en met 1806 ingesloten, de vreemdelingen van denzelfden ouderdom, die sedert de laatsteïinschrijving in de termen gevallen zijn, om volgens art. 2 der Wet van 11 April 1827, als ingezetenen te worden beschouwd, benevens de gepasporteerde militairen, welke hebben behoord tot de ligtingen van 1830, 1831, 1832, 1833 en 1834, mitsgaders alle in den loop des jaars 1839 uit den dienst der vrijwillige korpsen en schutterij gepasporteerdten einde zich in de daartoe gereed ge maakte registers te doen inschrijventevens te kennen gevende Dat de inschrijving zal beginnen den 15den Mei aanstaande, en geheel zal moeten zijn afgeloopen den eersten Junij daaraanvolgende, teiwijl in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, voor de in schrijving zal worden gevaceerd op Maandag den 18^ Donderdag den 21stenMaandag den 25^'-'» en Donderdag den 28st«° Mei aan staande, telken dag van 's namiddags 5 tot 7 ure. En ten einde voor te komendat iemandin de termen der in schrijving vallende, zich door onwetenheid aan pligtVerzuim schul dig maakt, heeft het Gemeentebestuur noodig geoordeeld een ieder bekend te maken meten te herinneren aan de navolgende bij de Wet van 11 April 1827, (Staatsblad n°. 17) gemaakte bepalingen. Dat een iegelijk, zonder onderscheid of hij mogt vermeenen al of niet onder de bij de Wet vrijgestelden of uitgestotene te behooren, verpligt is zich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zij, die in meer dan in eene gemeente hun verblijf houden, of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrijving verpligt zullen zijn binnen die gemeente, waar eene dienstdoende Schutterij aanwezig isen bijaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterij bestaatzich tc doen inschrijven in die gemeente, alwaar zjj voor de personeele belasting zijn aangeslagen, en de ambtenaren in die gemeente, alwaar zy ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te honden. Dat de genen, welke van hunnen juisten ouderdom geen voldoend bewijs geven, naar het oordeel van het Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven onverminderd de bevoegdheid van de inge schrevenenom van hunnen juisten ouderdom nader te doen blijken. En dat eindelijk zijwelke bevonden worden zich niet voor den Jstan Junij te hebben doen inschrijven, door het Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven, en in eene geldboete verwezen wor den, terwijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zullen Worden ingelijfd, indien het zal blijken dat er tijdens de verzuimde inschrijving geene rede tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestond. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder ingezeten de zer Stad en Jurisdictie, welke het aangaat, om zich tijdig van een geboorte Extract te voorzien, waardoor zich ieder van zijnen juisten ouderdom kan verzekeren, en hetwelk bij de inschrijving zal moe ten worden vertoond, alsmede om zich ter behoorlijker tijd tot de inschrijving aan te melden, ten einde de straf wegens nalatigheid Vastgesteldvoor te komen. Alkmaar, den 27sten April 1840. Burgemeester en TVethouders voornoemd Van LEEUWEN, Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. K G. ENN1SGE VIN SCHUTTER IJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dek Stad ALKMAAR, Gezien hebbende het 7de artikel van Z. M. besluit van den 7den September 1828houdende reglementaire bepalingen tot invoering der Wet op de Schutterijen van den ll<Ien April 1827, luidende als volgt: De gehuwden en weduwnaarséén of meer kinderen liebben- de, die bij de oprigting der Schutterij in het jaar 1828 of in «later jaren, voor den Schutterlijken dienst ingeschrevendoch al» zoodanig niet tot den dienst geroepen zijn door sterfgeval of an- derzins In de termen vallende, om in de eerste klasse die der ongehuwden of weduwenaars zonder kinderente worden over- gebragt, zullen voor de eerstvolgende jaarlijksche inschrijving bij i) publicatie worden opgeroepen, om daarvan kennis te géven"aan het Plaatseljjk bestuur. Wanneer deze kennisgeving mogt worden verzuimd, en de na- latigeten gevolge van dit verzuimniet bij de Schutterij is in- gelijfd geworden, zal deswege door het Plaatselijk bestuur,' Proces verbaal worden opgemaakten aan de bevoegde Regtbank toege- zonden, ten einde de strafbepaling bij art. 1 der wet van 6 Maart 1818, op de nalatigen toe te passen." Roepen bij deze op alle zoodanige Inwoners dezer Stad en .Juris dictie, welke in de jare 1835 tot en met 1839 voor de Schutter lijken dienst zijn ingeschreven, en die alstoen hebben bewezen, ge huwd of weduwnaar, met kind of kinderen te zijn, sedertdien tijd doch door het overlijden van vrouw of kinderen, zijn geworden, weduwnaar zonder kinderen, om te compareren in een der vertrekken van het Stadshuis, op Woensdag of Donderdag den 6 of 7<len Mei eerstkomende, tusschen 5 en 7 ure des namiddags, ten einde aldaar van zoodanig overlijden kennis te geven, en daarvan behoorlijke aanteekening kunnen geschieden. Burgemeester en Wethouders brengen voorts ter kennisse van de daarbij belanghebbenden; dat zij, welke naar aanleiding van Art. 26 en 85, der wet op de Schutterij van 11 April 1827 en Z. M. be sluit van 18 November 1831 n°. 30, op grond van 34jarige ouder dom, of lOjarige dienst, bij de Schutterij, mogten vermeenen regt op ontslag verkregen te hebbenen daarvan zoude verlangen ge bruik te maken, zich schriftelijk kunnen aanmelden ter Secretarie dezer Stad, vóór den 9,len Junij aanstaande, met overlegging van bewijsstukken, waardoor het regt, op het gereclameerde ontslag, voldoende bewezen wordt. Alkmaar, den 27sten April 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd Van LEEUWEN, Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 17 tot den 23 April 1840. Ned. bark. de Vrienden, J. II. Amels van Batavia naar Amst. Dito tregat. Admiraal Tromp, P. Kerkhoven» Dito dito. Cat ha ri na Johanna, J.G. Schneebeeke» Dito bark. de Vriendschap, II. W. de Boer» Straat Sunda, B. J. Doornik Theodora Sara, Sophia Cicilia Dolphjn Harmonie de Snelheid Lion Pomona P augus Cristina Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito kof. Dito dito. Dito dito. Eng. brik. Amer. bark. Dito dito. Zweeds, brik. dito dito dito dito dito Suriname dito dito J. Schut G. Radeloff B. J. Bakker J. Addiks T. J. Visser Havanah J. Brown St. Domingo» G. Cushman Newjork J. Mude New Orleans» T. Weichman Cette Ned. kof. de Jonge Margaretha, II. II. Koster» Leverpool Eng. brik. Fijne SijdeW. Hetringthon Newcastle Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito schooner. Dito dito. Dito dito. Dito sloep. Endeavour John 8c Ann Harmonie Bij well, Waters Mary Exchange John Globe William Lees, Poxmate, Irerstone Lamb Sara Helen, Gransit Pigeon, Undine, Carolina Pruiss. galjas. Emicitia, Noors. brik. Tree Sostre A. Turnbull G. Graij E. Faalkner W. Bewick M. Miller J. Croft C. Lee J. Scott J. Booth T. Elstob H. Hann T. Diohenson R. Dixon J. Elliott R. Wrightston T. Hiscock O. Smith G. Wright M. Rubuch N. Thus Pruiss. dito. Heinrich 8c Robert, T. Leonhart Dito dito. Eduard Dito dito. Wilhelmina Noors. dito. Resolution, Oldenb. galjas. Harmonie, Noors. bark. Hanov. kof. Ceres Louisa J. Dood M. Ilohorst M. Danielsen G. Addicks J. C. Nielsen E. E. Valk dito dito dito dito i dito i Stockton i Sunderland dito dito dito i> dito dito dito i dito dito London dito Yarmouth Archangel Gothenburg Memel dito dito Osterrisoer dito Brewig Dantzig dito. dito. d ito. diio. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. i dito. dito. dito. dito. i dito. i dito. - dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. d i to. dito. dito. Al km. Amst. dito. dito. dito. dito. dito. Purrii. V mst. dito.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1