A0 1840. A - N' ff|f e l! li A N T. mmam ES^«35 Mia ifi C? -"KW M n n (1 a g ia lOS 11 Mei. '-if Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen «itgegeven. De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re gels is één Guldenen voor eiken regel meer, 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. SjVSFECoTlE voor de zich binnen de Stad ALKMAAR bevindende VERLOFGANGERS der NATIONA LE MILITIE, op VRIJDAG den 15^n MEI 1840, des morgens ten 8 Ure, voor hel Raadhuis dezer Stad, gekleed in Uniform en voorzien van alle verdere Kleeding en Equipements- slukken. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. ITALIË. Van verschillende kanten worden berigten medegeeld wegens groote ongelukken, die, bij de allerwege heerschende buitengewo ne droogte, door brand veroorzaakt worden. Treffend is de ramp, welke den 19den April de stad Sallanches in Savoije getroffen heeft, die schier geheel afgebrand is. Een berigt in de Allgemeine Zeitung van 24 April meldt dienaangaande het volgende: Velen uwer lezers zullen zich van hunne reizen het overheer lijk uitzigt herinneren, dat men van Sallanches uit op den Mont- blanc en de omliggende Gletschers had Deze stad bestaat sedert Paasch-Zondag niet meer, en hare bewoners dwalen thans, voor zoo ver zij niet in de vlammen omgekomen zijn, zonder have en toe- vlugt rond, zelfs zonder voedsel, want al het vee, graan, alle aard appelen zijn mede verbrand. Ret is eene verschrikkelijke ramp. Meer dan honderd mensehen zijn omgekomen; vooral betreurt men het lot van verscheiden moeders, die hare kleine kinderen willende redden, het leven verloren hebben. Het aantal gekwetsten en ver minkten is veel grooter. Bij den heerschenden noordooste-wind en droogte verspreidden de vlammen zich zoo snel, dat binnen ander half uren de geheele stad in brand stond. Aan berging van goede ren en aan blusschen was bij den vreesselijken gloed niet te denken en zelfs op dit oogenblik is het gevaar nog niet geweken, want in de onmiddellijke nabijheid staat een kruidmagazijn met 10 of 12 cen tenaars buskruid, waarvan het dak geheel afgebrand is, en waar nog slechts een dun gewelf de kruidvnatjes bedekt. Niemand durft zich daarbij te wagen of het te onderzoeken, want een der aldaar nedcr- geslorte balken zou nog kunnen smeulen of de wrakke muren in vallen, zoo als met vele andere gebeurd is, waaronder nog voor twee dagen eenige mensehen verongelukt zijn. De brand was zoo verschrikkelijkdat in het eenige uren ten zuiden van Sallanches gelegen dorp Megeve een regen Van vonken nederviel en de inwoners den geheelen nacht op de been bleven om hunne daken voor het vuur vatten te bewaren. Van de 350 af gebrande huizen zijn alleen de openbare gebouwen, zoo als het raad huis, het gesticht der broeders Ignorantijnen en eenige andere, te gen 80,000 franken verzekerd; van bijzondere huizen zijn er voorniet meer dan 5,000 franken verzekerd. De schoone kerk, met een altaar stuk van Hannibal Carracci, is geheel verbrand, de toren ingestort, de klokken gesmolten. Alleen het Collegiumdat even buiten de stad ligt, is met eenige belendende huizen behouden gebleven. Prijzenswaardig is de werkzame liefdadigheidwaarmede de kleine naburige steden Bonne-Ville en Cluse de ongelukkige bewo ners van Sallanches ondersteund, en een groot aantal derzelven ge huisvest hebben. Bezendingen van levensmiddelen komen over het meer uit Waadtland, en vooral onderscheidt zich Geneve door rij ke inzamelingen van levensmiddelen, geld, kleedingstukkenlinnen, dekensbedden en dergelijkewaarmede dagelijks een aantal Zwaar beladen wagens aankomen. Maar ol deze onderstand zelfs vereenigd met dien, welken men van de Sardinische regering en de steden Turin en Chambery verwachten magis op verre na niet genoeg zaam voor de ongelukkigendie alles verloren hebben. In geval dit berigt buiten 's lands het medelijden mogt ontwekken, dan zouden de bankiershuizen C. Hentsch en Odier-Géard te Geneve, bereid zijn, om de giften voor de nageblevenen der verongelukten in ontvang te nemen." Volgens een ander berigt, in een dagblad van Geneve voorkomen de, zou de schade te Sallanches door den brand veroorzaakt, niet minder dan 10 millioen franken bedragen. \Staats-Cowr..] Frankfort den 3den Mei. Wij hebben hier een tweede bedrijf van de Wissel - bedriegerij welke onlangs te Ostende en te 's Gravenhage heeft plaats gehad. Ongeveer op hetzelfde tijdstip als in genoemde plaatsen, werd ook te Frankfort en Maints een soortgelijke gaauwdievenstreek bedreven. Door middel van adviesbrieven en wissels, uit Londen gedagteekend gelukte het eene vreemde vrouw, die korteling te Frankfort was gekomen en wier schoonheid en geestig onderhoud wordt geroemd, zoowel van hier als te Maints gevestigde bankiers sommen geld te erlangen; men spreekt van niet minder dan 100,000 guldens. Deze vrouw heeft zich uit de voeten gemaakt; naar men hoort nam zij den weg den Rijn afwaarts. Men zoude schier vermoedendat deze persoon niet vreemd is aan de vereeniging, welke te Ostende en te 's Gra-aonltóse U^u' yb*Lidig wtsrk heeft gedreven; ook daar zijn vrouwen tot het uitvoeren van deze listige onderneming ge. bruikt, en even opmerkenswaardig is het dat de aldaar gedane po gingen nagenoeg op hetzelfde tijdstip plaats hadden als hier en te Maintz; vermoedelijk werd door deze gelukzoekers naar een gecom bineerd plan gehandeld, welks uitvoering op gelijken tijd in ver schillende steden schijnbaar het veiligst was. Dit vermoeden wordt nog daardoor versterkt, dat ook de te Ostende gepresenteerde val- sche wissels en adviesbrieven uit Londen waren gedagteekend, en dat de vrouw, welke het bedrog te Franfort en Maints heeft ge pleegd, den Rijn afwaarts is vertrokken. [Atgem. Handelsbl.] BINNENLANDSCUE BERIGTEN. Haarlem, den 6den Mei. Gisteren is te Hillègom, met plegtigheid, de eerste hand gelegd aan de uitvoering der werkenwelke tot de eigenlijke droogma king van het Haarlemmer nieer moeten dienen. Behalve de leden der commissie van beheér en toezigt over dit belangrijke werk, zijn daartoe uitgenoodigd geworden de heeren gouverneurs van Noord- en Zuid-Holland; commissien uit Gedeputeerden Staten; van het Hoog Heemraadschap van Rhijnland; de ambtenaren van den Waterstaat, met de Uitvoering belast; de heeren burgemeesteren der omliggende gemeenten, en de aannemers der vier aanbesteede per- ceelen. In het logement van Maaskant opgewacht, hebben de ge- noodigde personen zich naar den Weerlaan-polder begeven, alwaar de heer staatsraad van de Poll, voorzitter der commissie, na eéne treffende aanspraak over het grootsche, nuttige en moeilijke van deze zoo lang gewenschte onderneming, en de heilzamen bivloed welken men daarvan mag verwachten, met eene versierde spade, den eersten grond in de te maken ringvaart heeft uitgestoken. Do arbeid is terstond daarop aangevangen. Naar het logement teruggekeerd, is het gezelschap op een fraai collation onthaald, waarbij het aan geene toepasselijke toasten heeft ontbroken. [Ilaarl Cour.] In de Kamper Courant leest men uit Kleef, onder dagteekening van den 28slen April, ten aanzien van den braud in 'sRijks- wald, de volgende nadere bijzonderheden: De brand heeft bepaaldelijk in het gedeelte van het Wald, ge naamd Klooster Hoevein de omstreken van het dorp Aspe- ren, verwoestingen aangerigt, en meer dan honderd morgen bosch zijn vernield; eerst in den laten avond van Zondag jl.is het, door de grootste inspanning, van meer dan 400 lieden, onder de leiding van den opperhoutvester en andere autoriteiten, gelukt, aan den voortgang van denzelven paal en perk te stellen, zoo door het af houwen van al het hout, dat nieuw voedsel aan de vlammen ge ven koude, als door het graven van tamelijk breede greppen; wor dende de daaruit gehaalde grond tevens aangewend, om liet vuur, dat door de drooge heiplanten of struikendie tussehen het schaar hout en de opgaande zware oude eiken en beuken boomen groei den, onderhouden en snel voortgeplant werd, zoo veel doenlijk uit te doovenzijnde deze kostbare boomen wel niet door de vlammen verteerd, maar toch in hunne verdere geoeikracht gestoord, door liet mos dat aan stam en takken zat, en hetwelk als een geschikt geleider, het vuur in een oogenblik, naar den top en de uiterste takjesverspreidde. De schadedie het Rijk en vele eigenaren van het ter plaatse nog voorhanden, onlangs gevelde en reeds verkoch te houtdoor dit misdadig opzetgeleden hebbenis aanzienlijk en het ware te wensehen, dat het der policie gelukke, die onver laten te ontdekken en onschadelijk te maken, te meer, omdat volgens geruchten, het leggen van zoogenaamde brandbrieven, aan de woningen der aanzienlijksten, in die streken, sedert kort, aan de orde van den dag schijnt te zijn. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Ilol- landsch Kanaalvan den 24 tot den 30 April 1840. [Zijnde het vervolg.] Ned. fVegat. Goed Vertrouwen, T. H. Lundt vAmsÉ. Dito dito. Maximiliaan Theodoor, G.P.Sandman» dito Dito dito. Eng. brik. Dito dito. Neil. kof. Dito dito. Eng. brik. Dito schooner. Noors. brik. Louisa Maria Vi v id Charles Redd, Amstel Bordeaux Isabella Hero Oceant Oldenb. galjoot. Harmonie Noors. brik. Eng. sloep. Mozes Caroline R. C. Jaski dito J. Orfean >i dito J. G. Leslie dito D. Yisser dito G. Wortelboer» dito R. Cunningham dito W. H. Smith dito i N. Frost »Purm.> G. Add iks dito n. Falck Spijk b> G. Wright Alkm a Batavia, dito. dito. K. de G. noopi. dito. Boston. Bordeaux. Guernseij. London. Drammen. Nerva'. Drammen. Yarmouth.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1