J. w. WESTER MAN, is van mëening, ten zijnen HARDLOO P E N. gehaald! kunnen worden; en wordt voorts aan dezelve llecren, annbevoolen, om de echte bcrigten aangaande den staat dezer ziekte naaiwvkeurig in te winnen, en, gedurende de Epidemie, daarvan van tijd tot tijd, aan de Plaatselijke Commissie van Genee.JumSig f: evoorzigt schriftelijk in te zenden. Burgemeester cn Wethouders vertrouwen dat de vernieuwde me- dedeelïn" daarvan, de goede Ingezetenen dezer Stad, zal overtuigen, van hunne znent om hel weizijn der Burgerij, op aPe wijze te ie- vorderen, dat die overtuiging een ieder zal uitlokken «n aanspo ren om daartoe van hunne zijde, mede te werken; waar het noodig is die maatregelen ten uitvoer te leggen, en II. E. A. alzoo ouiten de verpligting stellen om de nalatigen of overtreders naar «ten stren- geren letter der Wet te behandelen. De Commissaris van Polieie is gemagtigd om op de naleving uezer bepalingen, de ïnoestmogelijke surveillance te houden; en tegen de overtredersingevolge de Wet te procederen. Burgemeester en Wethouders sluiten deze kennisgeving met hun ne Ingezetenen op de dringendste en ernstigste wijze te vermanen om hunne kinderen voor zoo verre die de kinderziekte nog niet hebben gehad, en nog niet zijn gevaccineerd geworden onver wijld te doen vaccineren of inenten, waartoe voor ieder die zulks kosteloos zonde verlangen, de gelegenheid wordt opengesteld in liet Stads Verband alhier, des Donderdags morgeus t en twaalf ure en alzoo in het belang van hunne eigene familien en der geheele JJiir- oerij aan te nemen dit heilzaam raiddel, hetwelk de Voorzienigheid hun tegen deze verpestende kwaal schonk, en welks aanwending zoo dikwerf en zoo dringend door Z. M. onzen geëerbiedigdeiï ko ning is aanbevolen en voorgeschreven. Alkmaarden 23slen Junij 1838. Baventècshr en ff et houders voornoemd, Gerenoveerd en gepublï- E. C. W. D R U IJ VES T E IJ N. ceerd den 15den Mei 1840. ter Ordonnantie van dezehen, In te,misse van mij, Di: DIEU FONTEIN VERSCHUIR. D1 Dl EU FONTErN VEliSCIIUIR, Secretaris. Aangiften van GEBOORTEN tc Alkmaar van 11 tot den 16 Mei 1840. den Neeltie, dochtertje van Klaas Kant en Neeltje Goed. Cornelia Alida. dochtertje van Leendert Jan Antonij Mooii en Wilhelmma Cornelia Straatman. Maria, dochtertje van Johannes Moerbeek cn Teunfeje Wijker. Zwaantje, dochtertje van Johannes de eer .en Christina Olie. Hendrik Adrianuszoontje van Arie timmer man en Cornelia Rijtsman. Johannes Bernardus, zoontje van Hen drik Koot en Grietje Tholen. Cornelis, zoontje van Cornells Mooi) en Grietje Biensma, Aaltje, dochtertje van Willem Cosier cn Petronella Martha Berghuijs. Johannes Petrus, zoontje van Her- ïuanus Josephus Houtkamp'en Maria Elisabeth van der Vijgh. Gernt ,ije van Gcrrit Wolzak en Johanna Margarethn van der Roest. Jacob zoontje van Jacob Groenevelt en Geertruij Sophia Ligtioet. Nicolaas, zoontje van Cornelis Mooij en Maartje Kraakman. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar van den 11 tot den 16 Mei 1840. Neeltje, dochtertje van wijlen Jan Leijding en Trijntje Weel, (oud 6 'jaren Geertruida van pokkenbergweduwe van Jacob Rods, oud 49 jaren. Catharina Bootsman, weduwe van Gernt Vu tonic de Meijer, oud 87 jaren. Johannes van Bemmel, oud 72 jaren. Maria Engelman, huisvrouw van Nicolaas Hendrik Schonk, ioiïd 48 jaren. Hermanns Meienbrinkoud 55 jaren. Hendrik zöontjë van Jan van Koot en Maartje Catharina Kipoud 1 jaar. I - ~w* - De Persoon van DIÈDERT GUIT wordt opgeroepen, om, Zich ten spoedigste Ier Secretarie dezer Stad tc vervoegen, of althans aldaar van zijne verblijfplaats kennis te geven. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-llol- landsch Kanaal, vim den 8 tot den 13 Mei 1840. Ned hark. Augnstin, J. Smit van Batavia naar Amst. Dito dito. Eg mond, Z. Vink dito dito. Zweeds, dito. Amalia, J. 11. Muller dito dito. Ned. dito. de Jonge H illemG. van Medevoort» Suriname dito. Dito kof. Antonia, E. Speelman dito dito. Dito galjoot. Jlcyon, J. M. Jansen dito dito. Dito dito Jlillegonda Ida, H. A. Hendriks» dito dito. Oldenb. schoon. DelphineP. L. Peters Curasao dilo. En", brik. Emorald, J. Varti) Paraiba clito. Dito hark. Vak-nhannW. L. Logd dito dito. Hamb. schoon. Eliza, T. Andreassen »Rio de Janeiro» d. to. Hanov kof. Emanuel, A. Klein Cette dito. v.yy brik MatijJ. Scaft Newcastle dito. Dito dit iV Epseion, W. MacdomtldSunderland dito. Ned kof GosinaJ. J. van der Wonde» London dito. Noors, sloep. Speculation, A. Lund Cristiausanddito. Dilo hark Adeona, P. Olsen Drammen dito. Dito dito Èmannël, G. Jaoobsen dito dito. Dito dito Bedalia, A. G. Kjole dito dito. Dito brik AmAitriteC. J. Christensen» dito dito. Dito dito. Argo,, J. H Lijdersou dito dito. Dilo dito. Corl AdlerF. Stuhb dito dito. Dilo bark. Grcv Karen H'edel, O.A. Christensen» dito l urm. Vervolg hierna.] DILIGENCE-DIENSTEN van J. van der HAAGEN C°. Te herinnen met 1 Mei tot 15 October zullen de Diligences, welke 's mor"ens ten 8| en des namiddags ten 3 urevan Alkmaar naar Haarlem vertrekken, des morgens ten t\\ en des namiddags ten 5f uur te Haarlem aankomenwaardoor de Passagiers in de gelegend beid pesteld zijn per Omnibus 's morgens ten 11| en 's namiddags ten 6 ure" aan het Station der Spoorweg - Maatschappij te kunnen zjn om alzoo dadelijk naar Amsterdam te kunnen vertrekken. De Dili gence ten 3 ure van Alkmaar, staat in dadelijke Correspondentie naar Leijden, s llageDelft en Rotterdam. NI!. Verzoeke de Goederen uur vóór het vertrek der Diligences to bezorgenten einde geen oponthoud te veroorzaken. Alkmaar, den 14den Mei 1840. Uit het voor acht dagen geformeerd 12taï, is heden, door den Brccdcn Kerkeraad gemaakt, het navolgende Zes en Drietal Pred. C E Jungiuspred1. te Rijswijk; J. P. Hasebroekte Hcilo I Jas, te Purmerende; J. H. Damanste Edam; F. TV. van Andel Weiiers, te spijk en 1'. N. Ham, Cand. tot de II. D. Drietal: C. L. Jungius, pred'. te Rijswijk; P. Jas te Purmerende en J. P. Hasebroek, te Heilo. UUWELIJKS-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 17 Mei 1840. Tweede Gebod, Johannes Hermanns Keuss en Helena Maria Plas, beide alhier Localen in de Langestraatte Alkmaar, in het openhaar te verknopen: Ecne Nette en Zindelijke INBOEDEL, en zulks in do navolgende orde: Op Dingsdag den 19 Mei 1840, des voormiddngs te 10 Pre. PorceleinKristal, Glas en Aardewerk, Koper, Tin, Verlakt en Ijzerwerk. Des middags te 12 Ure. Goude Horologiën en Colliers, en keurig gepolijst Zilverwerk. Des namiddags te halfdrie Ure. Vervolg van liet Porcelein; Kristal, Glas en Aardewerk, Koper; Tin, Verlakt en Ijzerwerk. Op Woensdag den 20 Mei 1840des voormiddags te 10 Ure. Supra fijn Damast en Pellen Tafelgoed Manskleederen en Manufacturers Des namiddags te half drie Ure. Welgevulde en Zindelijke Ledikants en Bedsteede Bedden, Matras* sen, Wollen en KaLoeneil Dekens, Vloerkléeden en Karpetten. Op Donderdag den 21 Mei 1840, des voormiddags te 10 Ure. Ma»uifikeingelegde gladlionlen en andere Meubelen, als Trumeau-, i'ananl-Servies-, Nacht-, Waseh-, Speel-, Ronden-, Schuif en Trektafels, Stoelen met Trijpten en Paardenharen en andere Zittingen, heldere Spiegels, Kamerkroon, Pendules, Ganglantaarns en Weèrsla zenvoorts Ledikanten met BehangselsKabinetten, Secretaires, Chif fonnières, Hangkasje, Commode, StaamlhomlogiênHoekbufetten Mangel en Linnenpersen, Piano Forto, Celituler en Panantkasjesbe nevens eene Geneverstelling met Kopere kranenen hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Heden van des voormiddags 10 tot des namiddags 5 Ure, te zien. Bii de OndergCteckendendezijn voor handen: Alle soorten van* li"fo WAGENTJES, Kap-CARIKELS, SPEEL- en BOEREN WAGENSHollandsclie en Fransche CHAISEN, zoo nieuwe als reed* o-ehruiktc. Aanvrage worde verzocht franco. Alkmaar, 18 Mei 1820. H. C. S L 0 0 T M A N. Al degenen, wélke iels te vorderen hebben van of verschul digd zijn aan MAARTJE ROODT, weduwe van Pieter Appel, ge woond'hebbende tc Alkmaar, en aldaar onlangs overleden; gelieve daarvan vóór den 15'1''" Junij eerstkomende opgave of betaling te doen ten liuize van WILLEM APPEL, op de Laat. Al degenen, welke iets te vorderen hebben van of verschul digd zijn aan de onder het voorregt van boedelbeschrijving aan vaarde nalatenschap van Mejufvrouw GEERiRUlDV van FOKKEN- BëRG, in leven winkelierster in tabak, sterke «banken en likeuren, géwooiïtl hebbende te Alkmaar en aldaar den I2,1<,n Mei 1840 over leden, of van haren vóóroverleden man den Heer JACOB ROOS, ge lieven daarvan vóór den lsten van de maand Junij eerstkomende op- e 1 I I ,1 I 1. ,ir» tinr» iiz> AF nlo Cl eeniv A TP ATl I1 4 cVtTll uaai nix ruui «on - i „ave of betaling te doen ten kantore van de Notarissen A. F. ALLE- BÉ en S. A. de LANGE, aan de Lange Nieuweslootto Alkmaar. De ondergeteèkenden berigten hunne geëerde kalanten, dat den Persoon van T. A. LISSONE thans bediende hjj den Heer J. A. van der Ven alhier, buiten voorkennis of Procuratiegelden voor hun heeft ontvangen en daarvoor gekwiteerd, zonder dezelve aan hun te verantwoorden, zoodat zij zich verpligt zien, in verband met hunne Circulaire 1 Januanj dézes Jaars, een ieder te Waarschuwengeena GELDENhoe ook genaamdvoor liun aan hem aftegeven. Rotterdam, GROOS ZOON, 9 Mei 1840. Wijnkopers. woonachtig. De ondergeteckende is van voornemensom, op Zondag den 2-t,lr,> Mei 1840, des namiddags ten 5 Ure, te laten 1IARDL00PEN in eea MAND, naar een Stuk GEWERKT ZILVER. G. van T R I E N E N. Te Alkmaar, hij de Erven van A. STEllCK, in de Achtcrdam, wijk C, n". 589.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 2