A- 184». ALRIAARSCB i\°21. COURANT. M a a a i\ a g 25 Mei. m j j - i ,:W Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re" gels is één Gulden, en voor eiken regel meer, 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. £E STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Herinnert bij deze een iegelijkwien zulks zoude mogen aangaan, aan de bepalingen der wet van den 8st(,n November 1815, n°. 36 (Staatsblad n". 51) volgens, welke alle Schuldvorderingen, ten laste van het Rijk, over de dienst van 1839, moeten zijn ingediend, vóór den eersten Julij aanstaande; zullende alle zoodanige Schuld vorderingen, welke niet vóór dien tijd zijn ingediend, gehouden worden voor verjaard en vernietigd. Haarlem, den 20sten Illei 1840. Do Staatsraad Gouverneur voornoemd Van E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dek StadALKMAAR, in ervaring gekome zijnde, dat de kinderziekte zich niet alleen bin nen deze Starl heeft geopenbaardmaar bovendien zich meer en meer verbreidt, en willende zoo veel in hun is medewerken, om die geduchte ziekte, in dcrzelver voortgang tegen te gaan. Hebben gemeend de Ingezetenen bij vernieuwing te moeten be kendmaken met de bepalingen vervat in de Kennisgeving van Heeren llurgemeesteren dezer Stad van den 2 Ist™ Februarij 1818, en waar bij op grond van het besluit van den 7l,en September 1814 n°. 6, wordt vastgesteld: 1°. Zoodra de kinderziekte zich in eenig huis openbaart, zullen geene kinderen uit zoodanig huis op eenige Scholen, hoege naamd, mogen worden gezonden of toegelaten, zoo lang de besmetting duurt. Alle Ouders, Voogden of andere opzigt heb benden, alsmede de Schoolhouders en Schoolhouderessen zul len, ieder voor zoo veel hun aangaat, voor de stipte uitvoe ring dezer bepaling moeten zorgdragen. 2°. Zoo-haast de kinderziekte zich in eenig huis openbaart, zal men verpligt zijndaarvan dadelijk aan eenenten dien einde door het Gemeente-bestuur te despieiëren Geneeskundigen ken nis te geven, opdat de vereischte voorzorgen genomen worden tot voorkoming van verdere besmetting. 3°. Men zal de berooking, met Bruinsteen, gewoon Keukenzout en Vitrioolzuur, ter zuivering van de besmette lucht, in geen geval verzuimen, en bij onvermogenden zal zulks, ten kuste der gemeente geschieden. 4°. Het lijk van eenen, aan de kinderziekte gestorvenen, zal in dezelfde Ideederen gekist, en, ten spoedigstenuiterlijk binnen driemaal vier en twintig urenter aarde moeten worden besteld. 5°. Zoodra de kinderziekte zich in eenig huis heeft geopenbaard zal men, niet groote leesbare letters, voor de huisdeur moe ten deen stellen, het woord: Kinderziekteten einde een ie gelijk in staat te stellen, zich voor den toe- of ingang tot zoo- •danig huis te kunnen wachten. 6°. De Gencesheeren worden ten ernstigsten verzochtten huize hun ner patiënten door de kinderziekte aangetast te insteereu, dat voormeld uiterlijk teeken voor de huisdeur worde geplaatst •wordende dezelven mede uitgenoodigdom, bij nalatigheid van dien, daarvan Heeren Burgemeester en Wethouders alhiei kennis te geven. 7°. Elk persoondoor de kinderziekte aangetastwordt strenglijk verboden, om zich op straat te begeven, of in het openbaar zich te vertoonenwordende de Ouders voor hunne minderja rige Kinderen, alsmede de Voogden voor hunne Pupillen ver antwoordelijk gesteld. Zullende de bij art. 2 bepaalde aangifte dienen te geschieden aan een der Heeren Stads Doctoren, of den Stads Lector al hier, welke zullen zorgen dat de in het daarop volgende artikel vermelde berooking worde uitgevoerd, terwijl do in grediënten voor de berooking voor de min vermogenden, op aanwijzing der gezegde Heeren, in het Gasthuis alhier gratis gehaald kunnen worden; en wordt voorts aan dezelve Heeren, aanbevoolen, om de echte berigten aangaande den staat dezer ziekte naauwkeurig in te winnen, en, gedurende de Epidemie, daarvan van tijd tot tijd, aan de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig toevoorzigt schriftelijk in te zenden. Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat de vernieuwde rac- dedeeling daarvan, de goede Ingezetenen dezer Stad, zal overtuigen, van hunne zucht om bet welzijn der Burgerij, op alle wijze te be vorderen, dat die overtuiging een ieder zal uitlokken en aanspo ren om daartoe van hunne zijde, mede te werken; waar het noodig is die maatregelen ten uitvoer te leggen, en H. E. A. alzoo huiten de verpligting stellen om de nalatigen of overtreders naar den stren- geren letter (Ier Wet te behandelen. De Commissaris van Policie is gemagtigd om op de naleving dezer bepalingen, de meestmogelijke surveillance te houden; en tegen de overtredersingevolge de Wet te procederen. Burgemeester en Wethouders sluiten deze kennisgeving met hun ne Ingezetenen, op de dringendste en ernstigste wijze te vermanen, «ra hunne kinderen voor zoo verre die de kinderziekte nog niet hebben gehaden nog niet zijn gevaccineerd gewordenonver wijld te doen vaccineren of inönten, waartoe voor ieder die zulks yitidg Morliuigcn, do goiogQUlwid wo»Ü upejigoatejd yj het Stads Verband alhierdes Donderdags morgens ten twaalf urecu alzoo in het belang van hunne eigene familiën en der geheele Bur gerij aan te nomen dit heilzaam middel, hetwelk (1e Voorzienigheid hun tegoti deze verpestende kwaal schonk, en welks aanwending, zoo dikwerf en zoo dringend door Z. M. onzen geëerbiedigden Ko ning is aanbevolen en voorgeschreven. Alkmaar, den 23stcn Jnnij 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Gerenoveerd en gepubli- F. C. W. DR U IJ V E S T E IJ N. ceerd den 15den Mei 1840. Ter Ordonnantie van dezelven, In kennisse van mijDe DIEU FONTEIN YERSCRUIR. De DIEU FONTEIN VEIISCHUIR Secretaris. BURGEMEESTER en WETIIOUDEREN der Stad ALKMAAR, maken mits dezen aan alle belanghebbende ingezetenen derzei ve Stad en Jurisdictie bekend Dat met den Eersten Junij dezes jaars, in werking wordt gesteld en van dien dag af Executabel verklaard het op den 2(lcn April 1839 door de E. A. Raad dezer Stad gearresteerde en bij Z. M. besluit van den 22s'en Januarij 1840 n°. 84, goedgekeurde: Reglement bevattende bepalingen omtrent het houden eener peilrekening van aan den accijns onderworpen Levend Vee bij de Slagters en Vleeschhauwers te Alkmaar. Geschiedende deze kennisgeving op dat een ieder, welke daarbij belang moge hebben, zich zoude kunnen wachten, voor de nadee- lige gevolgenwelke uit het niet observeeren dier bepalingen zonden kunnen voortvloeijenterwijl voor ieder Slagter of Vleeschhouwer een Exemplaar van voorsz. Reglement gratis verkrijgbaar wordt ge steld; mits daartoe bij den Heer Controleur der Stedelijke middelen aanvrage doende. Alkmaar, den 23st™ Mei 1840. Burgemeester en Wethouderen voornoemd Van LEEUWEN, Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De Persoon van DIEDERT GUIT wordt opgeroepenom zich ten spoedigste ter Secretarie dezer Stad te vervoegen, of althans aldaar van zijne verblijfplaats kennis te geven. B1NNENLANDSCHE BERIGTEN. 's Gkaveniiace, den 19den Mei. Gedurende de kermisweek waren alhier in het Hotel de Bellevue gelogeerd twee Engelsche Heeren en eene Fransche Dame, die al liet uiterlijke hadden van zeer aanzienlijke personen te zijn, en die van Brussel te Rotterdam waren gekomen. Bij onze waakzame politie ontstoud alras het vermoeden dat de dame zoude kunnen zijn de veel gerucht gemaakt hebbende opligt- ster van onderscheidene handelhuizen, Waarvan de vreemde dagbla den nog zeer onlangs gewag hebben gemaakt. Bij onderzoek bleek al aanstonds, dat de dame niet, gelijk voorgegeven werd, de echtge noot was van een der Engelsche heeren en het signalement zoude zoo men verhaalt, veel overeenkomst hebben met dat van de door alle landen gesignaleerde opligster. Ook schijnt deze dame, zoo men zegt, geene papieren tc hebben kunnen vertoonen, waarmede -/.ij zich behoorlijk koude legitimeren. Nadat zij met hare twee vrien denwaarvan een Baring genaamd is, en die volgens de Belgisclio dagbladen, eensklaps Brussel zoude verlaten hebben, almede dooi den heer referendaris, direkteur van policie alhier, jl. Zondag, op onderscheiden punten was ondervraagd geworden, lieefl men voor- zigtigheidshalve de onbekende en eenigzins op goede gronden ver dachte Francaise in haar hotel doen bewaken. Het onderzoek omtrent deze personen inmiddels met ijver vervolgd zijnde, schijnt men gisteren middag termen te hebben kunnen vin den, om dezelve in i erzekeicle bewaring te nemen en zijn huipio goederen, die to Rotterdam achter waren gelateu, almede in be waring genomen. Deze goederen moeten naar wij vernemen zeer kostbaar zijn. Oudertusschen worden de Engelsche heeren ook be schuldigd van mishandeling aan een hunner hier te lande geves tigde landgenooten. Naar men venieemt hebben onze commissaris sen van policie Jfaldeck en Behr het eerst de ontdekking, die wei- ligt tot belangrijke zaken kan aanleiding gevengedaan. Hetgeen ten deze vooral opmerking verdient en het vermoeden zeer versterk t heeft, moet daaraan worden toegeschreven, dat de vreemdelingen met eene: equipagie reizen, die veel overeenkomst moet hebben mot dio van de bovenbedoelde dame. [Algem. Ilandelsbl.] Arnhem, dm 18dm Mei. net onde stadhuis alhier is alsnu geheel weggebroken en mén kan alzoo ten volle de groot.sche vertooniiig opmerkendie bot nieuwe paleis van justitie op hét nu zoo ruime en franje Arob «Jiïïktplgin hiaakt. Een waar sieraad voor de stadvoor hendw.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1