'II A0 1840. ALKIAARSCHE 22. C II R A IV T/ M a a n d a g u_ 1 J u ii ij. I f Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. J t'" 3 De Prijs der Advertenti0n van 1 tot 5 dgh. gels is één Guldenen voor eiken regel nieerj-l. 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. tE STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD - ROLLAND, Herinnert bij deze een iegelijkvvicn zulks zoude mogen aangaan, aan de bepalingen der wet van den 8sten November 1815, n°. 30 (Staatsblad n». 51) volgens, welke alle Schuldvorderingen'ten laste van het Rijk, over de dienst van 1839, moeten zijn ingediend, vóór den eersten Julij aanstaande; zullende alle zoodanige Schuld vorderingen, welke niet vóór dien tijd zijn ingediend, gehouden Worden voor verjaard en vernietigd. Haarlem, den 20sten Mei 1840. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS nra Srvn A E KM AA R, in ervaring gelcome zijnde, dat de kinderziekte zich niet alleen bin nen deze Stad heeft geopenbaard; maar bovendien zich meer en meer verbreidt, en willende zoo Veel in huin is medewerken, om die geduchte ziekte, in derzelver voortgang tegen te gaan. Hebben gemeend de Ingezetenen bij vernieuwing te moeten be kendmaken met de bepalingen vervat in de Kennisgeving van Ileeren Burgertieesteren dezer Stad van den 21sDn Februari] 1818, en waar bij óp grond van het besluit vèm den 7,lcn September 1814 n°. 6, Wordt vastgesteld: 1°. Zoodra de kinderziekte zich in eenig huis openbaart, zullen geene kinderen uit zoodanig huis op eenige Scholen, hoege naamd, mogen worden gezonden of toegelaten, zoo lang de besmetting duurt. Alle Ouders, Voogden of andere opzigt heb benden, alsmede de Schoolhouders en SchooDiouderessen zul len, ieder voor zoo veel hun aangaat, voor de stipte uitvoe ring dezer bepaling moeten zorgdragen. 2°. Zoo haast de kinderziekte zich in eenig huis openbaart, zal men verpligt zijn, daarvan dadelijk aan eenen ten dien einde, door het Gemeente-bestuur te despicieren Geneeskundigen ken nis te geven, opdat de vereischte voorzorgen genomen worden tot voorkoming van verdere besmetting. 3°. Men zal de beróoking, met Bruinsteen, gewoon Keukenzout en Vitrioolzuur, ter zuivering van de besmette lucht, in geen geval verzuimen, en bij onvermogenden zal zulks, ten koste der gemeente geschieden. 4°. Het lijk van eenenaan de kinderziekte gestorvenenzal in dezelfde kleederen gekist, en, ten spoedigsteuuiterlijk binnen driemaal vierentwintig uren,- ter aarde moeten worden besteld. 58. Zoodra de kinderziekte zich in eenig huis heeft geopenbaard, zal men, met groote leesbare letters, voor de huisdeur moe ten doen stellen, het woord: Kinderziekteten einde een ie gelijk in staat te stellen, zich voor den toe- of ingang tot zoo danig huis te kunnen wachten. 6°. De Geneesheeren worden ten ernstigsten verzocht, ten huize hun ner patiënten door de kinderziekte aangetast te insteerendat voormeld uiterlijk teeken voor de huisdeur worde geplaatst, wordende dezelven mede uitgenoodigdom, bij nalatigheid van dien, daarvan Ileeren Burgemeester en Wethouders alhiei kennis te geven. T. Elk persoon, door de kinderziekte aangetast, wordt strenglijk verboden, om zich op straat te begeven, of in het openbaar zich te vertoonenwordende de Ouders voor hunne minderja rige Kinderen, alsmede de Voogden voor limine Pupillen ver antwoordelijk gesteld. Zullende de bij art. 2 bepaalde aangifte dienen te geschieden aan een der Ileeren Stads Doctorenof den Stads Lector al hier, welke zullen zorgen dat de in het daarop volgende artikel vermelde berooking worde uitgevoerd, terwijl de in grediënten voor de berooking voor de min vermogenden, op aanwijzing der gezegde Hoeren in het Gasthuis alhier gratis gehaald kunnen worden; en wordt voorts aan dezelve Ileeren aanbevdolcnom de echte berigten aangaande den staat dezer ziekte naauwkeurig in te winnen, en, gedurende de Epidemie, daarvan van tijd tot tijd, aan de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig toevoorzigt schriftelijk in te zenden. Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat de vernieuwde me- dcdeeling daarvan, de goede Ingezetenen dezer Stadzal overtuigen, van hunne zucht om het welzijn der Burgerijop alle wijze te be vorderen, dat die overtuiging' een ieder zal uitlokken en aanspo ren om daartoe van hunne zijdemede te werkenwaar het noodig is die maatregelen ten uitvoer te leggen, en H. E. A. alzoo buiten de verpligting stellen om de nalatigen of overtreders naar den stren- geren letter der Wet te behandelen. De Commissaris van Policie is gemagtigd om op de naleving dezer bepalingen, de meestmogelijke surveillance te houden; en tegen de overtredersingevolge de Wet te procederen. Burgemeester en Wethouders sluiten deze kennisgeving met hun ne Ingezetenen, op de dringendste en ernstigste wijze te vermanen, orrt hunne kinderen voor zoo verre die de kinderziekte nog niet hebben fjehad, en nog niet zijn gevaccineerd geworden, onver wijld te doen vaccineren of inenten, waartoe voor ieder die zulks kosteloos zoude verlangen, de gelegenheid wordt opengesteld in het Stads Verband alhierdes Donderdags morgens ten twaalf ureen alzoo in het belang van hunne eigene familiën en der geheele Bur gerij aan te nemen dit heilzaam middelhetwelk de Voorzienigheid hun tegen deze verpestende kwaal schonk, en welks aanwending, zoo dikwerf en zoo dringend door Z. M. onzen geëerbiedigdeu Ko ning is aanbevolen en voorgeschreven. Alkmaar, den 23sten Junij 1838. Burgemeester en Wethouders voornoemd Gerenoveerd en gepubli- F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. ceerd den 15 den Mei 1840. Ter Ordonnantie van dezelven In kennisse van mijDe DIEU FONTEIN VERSCHUIR. DeDIEU FONTEIN VERSCHUIR, Secretaris. BURGEMEESTER en WETIIOUDEREN der Stad ALKMAARmaken mits dezen aan alle belanghebbende ingezetenen derzelve Stad en Jurisdictie bekend: Dat met den Eersten Junij dezes jaars, in werking wordt gesteld en van dien dag af Executabel verklaard het op den 2<len April 1830 door de E. A. Raad dezer Stad gearresteerde en bij Z. M. besluit van den 22sten Januarij 1840 n°. 84, goedgekeurde: Reglement bevattende bepalingen omtrent het houden eener peilrekening van aan den accijns onderworpen Levend Yee hij de Slagters en Vleeschhouwers te Alkmaar. Geschiedende deze kennisgeving op dat een ieder, welke daarbij belang moge hebbenzich zoude kunnen wachtenvoor de nadee- lige gevolgen, welke uit het niet observeeren dier bepalingen zouden kunnen voortvloeijenterwijl voor ieder Slagter of Vleeschhouwer een Exemplaar van voorsz. Reglement gratis verkrijgbaar wordt ge steld mits daartoe bij den Heer Controleur der Stedelijke middelen aanvrage doende. Alkmaar, den 23sten Mei 1840. Burgemeester en Wethoiideren voornoemd Van LEEUWEN, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Alkmaar, den 28sten Mei 1840. Op heden 'is door de breeden kerkenraad uit het bevorens gefor meerde drietal beroepenDen WelEerw. Zeer Gel. Heer COK- RELIS LODEWIJK JUNGIUS, Pred. te Rijswijk. Gepasseerde Schepen door Alkmaarlangs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 22 tot den 28 Mei 1840. Ned. fregat. Prins Fredetik der Nederlanden, P. Huidekoper van Batavia naar J. G. Veening dito D. R. Lutjens dito R. Dekker dito E. Groenewouddito P. Hugues Fernambuck» Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Prins Hendrik Cornells Houtman, Holland Maria Frans. dito. Angclique, Belgische brik. Elisa Amerik. dito. Smithfield Eng. dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Ned. kof. G. Terlig Monte Vides B. Wakefield »Charlestown» Harmonie Parmate Grace Ir erst one John, Dove Fijne Side, Samuel Sara, Sun Side, Post wijk, Russ. schooner. Ceres, Dito dito. Mercurius E. Faulkner II. Hann J. Pearson T. Diekenson J. Scott W. Bertrand J. Hetherington n R. Robenson J. Appleton H. D. Klatton» Newcastla Sunderland dito dito dito dito dito dito Stockton dito M. Eekman «Christianstad» Dito dito. Dito dito. Ned. galjoot, llito schooner. Dito bark. Dito brik. Dito dito. Dito bark. Dito dito. Jnno, For tuna Luna Jalohahs, Scandinavian, Foedres Minde Oceanet Constantia Procidentia Arend, J. Strandhem F. A. Stekerwal G. Wennerstrand» H. L. Bakker J. Salsberg O. A. Kruge P. Clemetbsen N. Frost H. J. Rong R. C. Agerup» dito dito dito Drammen dito dito dito dito dito dito Amst. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito, dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. Purm. dito. dito. Dito fregat. Doggersbank H. J. van Moldegheni»Amst. nBatavia. Dito dito. De Vrienden, J. II. Anielus dito dito. Dito bark. De Zeemeeuw, II. J. Kaijzer dito dito. Dito dito. Cutharina JohannaJ. E. Schrieebeeke» dito dito. Dito schooner. Thetis, G. J. Teensmadito dito. I 11 '1 JS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1