C 0 t R A N T. M a a n d a g 8 Ju a ij. ito - «BP V Deze Courant wordt eens in do week en wel telken Maandag-, voor de Prijs van 0 Centen nil gegeven. i-Aii. AA VÜ l)c Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re* gels is één Gulden en voor eiken regel meer, 20 Centen, behalve dó centen zegel rcgt voor elke plaatsing. B E K E N D M A K IN G. [pr PROVINCIAAL GEREGTSIIOF in ROLLAND, Gezien het requisitoir van den PnoKritern Genebaaï. betrekkelijk het danrstellen der kamer van Vakantie van den i. Julij tot en met den 31. Augustus 1840; Gezien artikel 18. der wet op de regtelijke organisatie en het be leid der Justitie, mitsgaders de artikelen 11. 12. 13. 14. en 15. van het reglement betreflende de wijze van eeds-aflegging der onderschei dene regterlijke ambtenaren enz. goedgekeurd bij Zijner Majesteits besluit van den 14. September 1838 (Staatsblad u°. 36.) Heeft goedgevonden te bepalen, dat do kamer van Vakantie voor dit loopende jaar, gedurende de maand Julij zal bestaan uit de lleeren Mrs. Johan Arnold Brand, Vice-President, Jacobus Andries Weiland, Johan Antoni PhilipseDirk Graaf van HogendorpBo- naventure Andrien Corneille de Lange van WijngaardenGodefridus Andreas Melort cn Christinan Joannes Vaillant, Raden en gedurende de maand Augustus uit de Heeren Mrs. Hendrik van der Bnrgh Pre sident, Maarten Iman Panic, Jacobus Andries Weiland, Petrus Isaii- cus de Frcmerij, Godefridus Andreas Melort, Hendrik Abraham Bol lard en Christiaan Joannes Vaillant, Raden. Voorts dat deze kamer hare zittingen zal houden drie malen in iedere weeken wel op Woensdag, Donderdag en Vrijdagdes voor- middags ten tien ure precies, zijnde de laatste van die dagen be stemd tot behandeling van burgerlijke regtszaken en de beide an deren tot afdoening van strafzaken: zullende do eerste zitting gehouden worden op Woensdag den 1. Julij aanslaande. En zal een afschrift dezer nan den Heer Pr.oKtmiutn Generaae worden ter handgesteld, met verzoek om daaraan de noodige pu bliciteit te geven. Gedaan in eene algemeene vergadering van het Provinciaal Ge- regtshof in Holland op don 20. Mei 1840. Gezien door mij Prokureur Gene- H. van der BURGIIPresident raai bij bovengemclden hove: In kennisse van mij: W. J. JUNIUS van 1IEMERT. F. M. ns VRIES van HEIJST, Griffier. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennissa van alle belanghebbendendat de loting voor de Schutterij des loopenden jaars zul plaats hebben, ten Raadhui ze dezer Stad op Woensdag den 17''e" Junij 1840, des na middags ten vier liivrien roepen alzoo mits deze opalle ingeze tenen dezër Stad en Jurisdictie, welke zich voor den dienst der Sehulterij hebben doen inschrijven, om zich ten dage en plaalse voormeld te laten vinden of behoorlijke bij de Commissie bekende gemagligdsn te zenden, ten eimle voor de Schutterij te loten; ter wijl de alphabetische Naamlijsten van de verschillende Ingeschreve nen voor de Schutterij ter inzage van een iegelijk zullen liggen ter Secretarie dezer Stad, van den 12llen tot en met 16lle» dezer maand des voormiddags van 10 tot 2 Uren. Alkmaar, den 6,,en Junij 1840. Burgemeester en Wethouders voornonmd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie ran deze/ren De DIEU FONTEIN VFRSCIIUIR. Aan Ouders, welke het in het belang der aanteleerene ambach ten hunner kinderen, noodig achten dat zij in de Teekenkunst on derwezen worden; doch de kosten daartoe, zelve niet kunnen bestrij den, wordt berjgtdat ter Secretarie dezer Stad, tot den laatsten der loopende maand, gelegenheid is, tot aanvrage om op de Stads- Teekensehool te worden toegelaten. Alkmaarden 5rlen Junij 1840. Van wege het Stedelijk Bestuur der Stad Alkmaar, De Secretaris derzelve Stad Dn DIEU FONTEIN VERSCHUUR LUITENLANDSCIIE BERIGTEN. RUS LAAN D. Do Augsburger Allgcmeino Zeitung geeft het volgchde berigt uit Galaez van 13 Mei Dc lierigten, die wij uit Odessa ontvangen, bevestigenden treu- rigen toestand der Russen in de gewesten aan den Kaukasus. In Sevastopol moest een groote krijgsraad gehouden worden om een plan voor den aanstaanden veidtogt tegen de Cireassiers te ontwer pen en over de middelen te beraadslagen, waardoor men voor het vervolg de herhaling zou kunnen beletten der ongelukken, welke thans de Russische wapenen in Circassie getroffen hebben. Toorts moet dezelve het noodige beramen voor de herstelling der verlorene en grootendeels verwoeste posten aan de Circassische kust, naar een nieuw plan, en het voortaan te volgen stelsel van verdediging he- ■palen. Tot leden van deze raad zijn benoemd de gouverneur-gene raal Woronzoff, dc generaals Menzikoff, Rajewski en admiraal Lazarcff. Volgens brieven uit Kerlscli van liet begin dezer uumudlagen in die haven 20 schepen ten anker, bestemd om de krijgsbehoeften voor het naar Circassie gezonden troepen-korps over te brengen." \Staats-Cour.~\ ITALIË. Uit Turin meldt men van 20 Mei Sedert de aankomst van den Hertog de Montebello te Napels heeft de zwavel-aangelegenheid eene gunstiger wending genomen, het was linog tijdwant de heer d'IIanssonviile was in zulke moeije- lijkheden gewikkeld geworden, dat hij niet meer met vrucht werk zaam kon zijn. Nadat de Hertog tweemaal een onderhoud met den Koning gehad had, toonde deze zich volvaardig om liet geschil met Engeland bij te leggenzoowel met opzigt tot de opheffing van dei* alleenhandelals tot de schadeloosstelling voor den Britschen han delstand. Er werd ook terstond een renbode naar Parijs gezonden, om aan den gezant aldaar, den vorst van Serra-Capriola, eene uit gestrekte volmagt te dezer zaak over te brengen. Dienvolgens hoopt men, dat het geschil op de door Engeland gewenschtc grondslager* spoedig zal vereffend zijn. De Koning der Beide Sicilien verdient ongetwijfelt den dank van geheel Italic, dat hij, in wcèrwil van de onbillijke handelwijze van Engeland, toch den weg der gema* tigdheid ingeslagsn en daardoor erger kwaad voorgekomen heeft." [Staats-L'our.] T U R K IJ E. Van de Turksche grenzen wordt onder dagteekening van 20 Mei gemeld De laatste berigten mt Konstantinopel van 13 Mei, vermelden, als belangrijk nieuws, dat de seraskier en minister van oorlog, Hnlil-pachade zwager des Sultans, van dien hoogen post formeel ontzet is, en wel omdat hij steeds naar de Eransche staatkunde o- verhellende, vereenigd met de Sultane-moeder, ten voordeele van eene regtstreeksche schikking met Mehemed-Ali en dus tegen den grootvizier, Chosrw-pachawerkte. De Engelsche invloed neemt hi j de Porte liand over band weder in kracht toe, waarvan juist de af zetting van ïïalil-pacha een duidelijk bewijs oplevert; alle hoop op eene regtstreeksche schikking, waarmede sommigen zich nog vleiden, wordt daardoor weggenomen. Tot opvolger van llalfl-pachais de tegenwoordige gouverneur van Janina, Mustapha Nieri-pacha, be noemd geworden, een man die als gunsteling van den vorigen Sul tan, als ijverig vijand van Mehemed-Ali en als getrouw voorstander der hervormingen, bekend is. Daarbij koestert hij zeer verlichte begrippen, ten gevolge waarvan hij juist geen hij uitstek streng Mu zelman is en met name het verbod van zijn grooten propheet om wijn te drinken, niet bijzonder naauwgezet ia acht neemt. Over het geheel schijnen de 'Turken in het genot van den wijn meer en meer behagen ié scheppen; ten minste laat het grootste gedeelte der aanzienlijken in Konstantinopel niet ligt eene gelegen heid voorbijgaanom op die wijze de voorschriften van den Koran te overtreden. Dit is nog onlangs weder gebleken bij den feestmaal tijd, dien Rcsehid-pacha den llden dezer, ter eere van de beide hier aanwezige prinsen, den aartshertog Frederik en prins Hendrik dor Nederlanden, gegeven heeft. Verscheiden der hoogste Turkseha staatsbeambten waren met de hoofden der gezantschappen, welker hoven niet die der prinsen door bloedverwantschap verbonden zijn, tot dit feest uitgenoodigdalles was buitengemeen smaakvol ingerigt en de tafel geheel op de Europesche wijze aangeregt. De Turken schenen ook in de spijzenzoo wel als in de dranken groot beha gen te scheppenmaar de Europeanen moeten over de eerstgenoem- den niet bijzonder voldaan zijn geweest.. De Russische gezant waa hij dit feest niet tegenwoordigzijne afwezigheid moet echter alleen aan eene ongesteldheid zijner gemalin worden toegeschreven. Du beide prinsen worden in Konstantinopel met eerbewijzen overladen;; onder andere heeft ook de Oostenrijkseho gezant to hunner eero een luisterijk bal gegeven. In de Europesche provinciën van Turkije schijnt de spanning tusschen Turken en Christenen en de algemeene gisting eenigzms af te nemtenintussche» schijnt deze merkwaardige krisis niet overal zonder bloedvergieten afgeloopen te zijn, gelijk men wel eerst later hooren zal. Volgens een los gerucht, zou de Grieksche bisschop tu Ocbrida vermoord zijn geworden. Uit Alexandria had men in Konstantinopel niets nieuws." [Slaats^Couri] i BINNENLANDSCUE BERIGTEN. Amsterdam den 3den Junij. Ons stedelijk bestuur beijvert zich al meer en meer, doelmatige middelen te beramen ter verfraaijing dezer Hoofdstad en tot meer der gemak en genoegen van derzelver bewoners. De voltooijing der nieuwe Haarlemmerpoort, vertraagd door bet gebrek aan beeldbou wers ter bewerking der kolommen- en pilaster-steenen zal nog in den loop van dit jaar plaats vindenmen gelooft intussehen niet dat bij eea too gpewigtig work eene proeve vati de nieuw uitgevoii-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1