A° 184®. ALKMAAItSf-HE Maand ag 15 J a n ij. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, tooi- de Prijs van 6 Centen uilgegeven. l)e Prijs der AnvMiTENTlërr van 1 tot 5 re gels is één Guldenen voor elkeri regel meer, 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. f v STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD - HOLLAND Ontvangen hebbende cene resolutie van den lieer Staatsraad, Ad ministrateur voor de Registratie, bet Kadaster en de Loterijen, Gelet hebbende op desalts Resolutie van heden, waarbij, krach tens Zijner Majesteils besluit van den 2den Febrnarij 1840, n°. 142, wordt vastgesteld eene 18 lgte Loterij, brengt bij deze ter kennisse van een ieder,"die verlangen mogt in genoemde Loterij deel te nemen,, dal tan aanzien van dezelve zijn gemaakt de navolgende bepalingen: 1°. De 181ste Loterij zal bestaan uit zes en twintig duizend loten, dertien duizend prijzen en vier en vijftig preiuien, overeenkomstig het plan aan deze gehecht. 2° Ten behoeve van 's Rijks schatkist zal worden ingehouden vyj- tien ten honderd van alle prijzen en premien van één honderd gulden «n daarboven, en tien ten honderd van alle prijzen van zeventig gul den en daar beneden, alles onverminderd do bijlage van twee gulden voor ieder klassikaal lot, hetwelk vqor de laatste klasse verwisseld wordt. 3°. De loten zullen in gcene kleinere deelen mogen gesplitst worden, dan in twintigsten. 4°. De toelating van splitters en debitanten zal moeten geschie den, met in acht neming van de bepalingen in Zijner Majesteits be sluiten van don 5den November 1818 (Staatsblad n°. 37) 13 dito 1827, 145 (Staatsblad n°. 50) en n°. 140, en van den Oden Janu ary 1831n°. 08 (Staatsblad "°- 2) vervat. 5°. De klassikale loten voor de eerste klasse, zullen voor don in- Jegprijs verkrijgbaar zijn voor de houders Van Inleu, die in de laatste klasse der 180ste Loterij met met zijn uitgekomen; mits tot het be komen djerzelven ten kantore van den Ontvanger-Generaal der Loterij te 's Gravenliageof van een der eollecleurs aanvraag gedaan worde, binnen de twee eerste weken, na de opening der collecte. 6°. De voornoemde Ontvanger-Generaal zal, bij de opening der collente voor de 181ste Loterij, voorloopig een getal van duizend drie honderd loten afzonderen en beschikbaar houden, om daaruit aan in gezetenen van het Rijk, geene loterijhandelarendoeli hem hekend zijnde als loten voor eigen rekening te willen spelen, mitsgaders aan zoodanige personen, welke uit hoofde hunner vroegere betrekkingen tot de loterijen liier te lande, aanspraak daarop kunnen maken en hem daartoe bjjzonder door den Minister zullen kunnen worden aangewe zen, geheeld» loten tegen den inlegprijs te kunnen afgeven, zoo lang de voorraad strekt, mits de prijs van de alzoo afgegevene loten aiui liem m ééns voor alle klassen voldaan worde. 7°. De Ontvanger-Generaal meergenoemd, zal van de uitgifte dor voorgenoemde loten eene behoorlijke opgave aan den Minister inzenden. 8°.' De collecte der 181ste loierij zal geopend worden op Maandag den 6den Julij 1840 en worden gesloten op Zaturdag den 18den derzelfde maand. 0°. De trekking van de eerste klasse der Loterij zal plaats hebben cn geheel moeten afloopen op Maandag, Dingsdag, Woensdag en Donderdag, den3, 4, 5 en Oden Augustus 1840; die der tweede klasse op Maandag, Dingsdag, Woensdag en Donderdag, den 17, 18, lb en 20sten derzelfde maand; die der derde klasse, op Maandag, Dingv da" Woensdag en Donderdag, den 31 sten Augustus, 12 en 3 Sep tember 1840; die der vierde klasse, op Maandag, Dingsdag, Woens dag en Donderdag, den 14, 15, 1(1 en 17den September 1840; en die der vijfde of laatste klasse, op Maandag, Dingsdag, Woensdag en Donderdag, den 28, 20, 30 September, 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 15, 10. 20, 21 cn 22 October, terwijl de laatste 100 noiumers op Vrijdag den 23sten October 1840, zullen getrokken worden. Dien ten gevolgen worden de ingezetenenwelke geheele door gefourneerde loten, tegen den inleg-prijs mogteii verlangen, oplet tend gemaakt op de bepaling, volgens welke de algilte dier loten, onder'de daai'hjj aangewezene beperkingenaim den heer Ontvanger- Generaal der Loterij is opgedragenten wiens kantore men zieli in persoon of bij gemagtigde zal moeten vervoegen ter verkrijgiug van dezelve loten. 10°. De collecteurs, splitters en debitanten, zullen bij het ver konpen of verhuren van loten niet. meerder mogen vorderen dan: Rij verkoop van loten voor alle klassen of donrgelourneerd. •Geheele loten f 00.00. Halve f 34.50. Vijfde f 13.80. Tiende f 6.90. Twintigste f 3.45. Van de klassikale loten voor do eerste klasse: Geheele loten ƒ14.00. Halve 7,00. Vjjfde ƒ2.80. Tiende 1.40. Voor de "tweede klasse: Geheele loten 26.00. Halve 13.00. Viifile f 5.20. Tiende f 2.60. Twintigste 1.30. Voor de derde klasseGeheele loten 40.00. Halve 20.00. Vijfde 8.00. Tiende 4.00. Twintigste 2.00. Voor de vierde klasseGeheele loten 56.00. Halve 28.00. Viifde f 11.20. Tiende 5.60. Twintigste ƒ2.80. Voor de rijfde klasse: Geheele loten 71 DO. Halve ƒ35.50. Vijfde f 14.20: Tiende f 7.10. Twintigste f 3.55. Rij verhuring voor de eerste klasse Geheele loten f 4.00. Halve f 2.00. Vijfde f 0.80. Tiende f 0.40. Twintigste f 0.20. ,/m vc Voor de tweede klasse: Geheele loten f8.00. Halve f +.00. Vijf- de f 1.60. Tiende f 0.80. Twintigste f 0.40. Voor de derde klasse: Geheele loten f 10,00, Halve fo.O ',i de f2.00. Tiende f 1.00. Twintigste f 0.50. Voor de vierde klasse: Geheele loten f 14.00. Halve f7.00. Aijf- de f2.80. Tiende f 1.40. Twintigste f 0.70. Voor de eerste weck der vijfde klasse: Geheele loten f 18.00. Halve f 9.00. Vijfde f 3.60. Tiende f 1.80. Twintigste f 0.90. Diegenen, welke de hierboven bepaalde prijzen voor klassikale kooploten hebben betaald, zullen, indien hun lot niet wordt uitge trokken, in de klassen, waarvoor hetzelve genomen was, derzelver fOurnissement voor de volgende klassen kunnen voldoen, gelijk het zelve bij het plan is vastgesteld, namelijk: voor geheele loten: Bij de verwisseling voor de tweede klasse met t 1200. \oor da derde klasse met f 14.00. Voor de vierde klasse met f 16.00. Voor de vijfde klasse met f 15.00. en voor de gedeelten van loten naar evenredigheid van deze prijzen; alles zonder verdere hijbetaling van eenig opgeld. 11°. De prijs, waarvoor de loten gedurende de verdere trekking der vijfde klasse zullen mogen verkocht en verhuurd worden, zal nader voor elke week afzonderlijk worden bepaald. De collecteurs, splitters en debitanten zullen zich moeten gedia- gen naar de vorenstaande bepalingen, welke, te dien einde, over eenkomstig art. 3 van Zijner Majesteits besluit van den Oden Janua- rij 1831 n°. 68, in de Ncderlandsche Staats-Conrant zullen worden geplaatst. Brengt de voorschreven bepalingen ter kennisse van alle uiegiw nen, die daarin belang mogten stellen. Haarlemden 12de(l Jrniij 1840. De StaatsraadGouverneur voornoemdj Van E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS deii Stid ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van allo belanghebbenden, dat do loting voor de Schutterij des loopenden jaars zal plaats hebben, ten Raadhuize dezer Stad op Woensdag den 17'le" Junij 1840, des na middags ten vier Urenen roepen alzoo mits deze opalle ingeze tenen dezër Stad en Jurisdictie, welke zich voor den dienst dei- Schutterij hebben doen inschrijven, "in zich ten dage en plaatse voormeld te laten vinden of behoorlijke bij de Commissie hekman gemagtigden te zenden, ten einde voor de Schutterij te loten; ter wijl de al (diabolische Naamlijsten van de verschil lende Ingeschreve nen voor de Schutterij ter inzage van een iegelijk zullen liggen Ier Secretarie dezer Stad j van den 12Ju" tot en met 16dl-'u dezer maand, des^voormiddags van 10 tot 2 Uren. Alkmaar, den 6dcn Junij 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUM VESTEI)N. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHU1R. Aan Qnders. welke het in het belang der aanteleerene ambach ten hunner kinderen, noodig achten dat zij in de toekenkunst on dei'wezen wordendoch de kosten daartoezelve niet kunnen bestrij denwordt herigt, dat ter Secretarie dezer Stad tot den matsten der loopendê maand, gelegenheid is, tot aanvrage om op de Stads- Teekensehool te worden toegelaten. Alkmaar, den 5dcu Junij 1840. Van wege het Stedelijk Bestuur der Stad Alkmaar, De Secretaris derzehe Stad, De DIEU .FONTEIN VERSCHUIR. V De Distrikts - Commissi» ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden, te Alkmaar, do col lecte voor liet fonds, even als in vorigen jarenzullende doen op Woensdag den 17. Junij 1840. beveelt dezelve aan de mildadigheid van Alkmaarsch ingezetenen, daar zoo veele nog wensohen zouten in het fonds te worden opgenomen, waartoe de inkomsten ontoerei kende zijn, zoo zelfs, dat men verpligt is jaarlijks van het kapitaal te moeten verkoopen, om de deelgeregtigdenhertevens weduwen en kinderen van gesneuvelden te kunnen blijven bedeelenen liet Invalidenhuis te verzorgen. Dat dit genoegzaam zijn moge out buitengewone liefdegaven voor de aanstaande collecte le xetvvae ion, en daardoor mede de algemeene vergadering in staat te stellen eene inrigting in stand te houden, hij hetwelk het Invalidenhuis Ie Li j den eene voorname plaats bekleed alleen door liefdegi ten t .i.oge steldwaardoor de bedelarij van militairen niet alleen geheel Recti opgehouden, maar Nederland cene regtmatige hulde toebrengt, aan den moed en de overschrokkenheidwaarmede zoo veele hebben uitgemunt, en hun leven tot behoud van den aderlat idsolien gioi.d hebben veil gehad. Alkmaar den 12. Junij 1840. De Distrikts-Commissie voornA, W SCIIUT, President. J. A. KL U P T E L, Secretaris Thesaurier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1