A-1840. ALKMAAÏISCIÏE W 25. COURANT. üu A, M a a a (I a g -ü 22 J ti n ij. 6 f i - i* 4< v.': '1 40, 'EN, Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der Advertesticn van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en vdorelken regel ineer, 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. ""ft' V 2 Lan Ouders, welke het in het belang der aanteleerene ambach ten hunner kinderen, noodig achten dat zij in de Teekenkunst on derwezen worden; doch de hosten daartoe, zelre niet kunnen bestrij den, wordt bcrigt, dat ter Secretarie dezer Stad tot den ïaatsten der loopende maand, gelegenheid is, tot aanvrage om op de Stads- Teekensehool te worden toegelaten. Alkmaar, den 5clen Juntj 1840. Van wege het Stedelijk Pestuur der Stad Alkmaar, De Secretaris derzelve Stad De DIEU FONTEIN VERSCHEID. DUITENLANDSCIIE BERIGTEN. PRUISSEN. Berlijn, den 10den Juntj. Nadat in den nacht van den 8sten op den 9den 'skonings lijk van paleis naar hét koninklijke kasteel, in de stilte van den rouw, was overgebragtwerd hetzelve, op allerhoogst bevel van Zijne Ma jesteit, in den troonzaal ten toon gesteld. Eene kompagnie garde- infanterie had in de voorzaal de wacht. De officieren, de hoogere beambten van alle departementen, benevens zij allen, die aller hoogst voltrokken raadspatenten bezittenverkregen den toegang om hunnen Koning en Heer de laatste hulde de? harten toe te bren gen. Het lijk zijner Hoogstzalige Majesteit was op dezen dagzon der praalten toon gesteldop eene met wit satijn omslagcne lijk baar, gekleed in de uniform van het eerste garde - regeiuenthet hooge hoofd bedekt met de eenvoudige militaire veldmuishet ligchaam in den mantel gehuld. De gelaatstrekken droegen de uit drukking der zielerust en zachtzinnigheiddie in het leven dit ge laat bezielden, en tevens de afstraling van den eeuwigen vrede, aan welke de Hoogzalige thans is deelachtig geworden. Des avonds werd de lijkkist gesloten. Heden den lOden Junij geschiedde op bevel van Z. M. en over eenkomstig de verordening van Zijne Hoogstzalige Majesteit de ten toonstelling van het paradebed. In plaats van het daglicht, was iet plegtige donker der troonzaal stralend verlicht door acht groote zilveren kandelabers met vele kaarsen, alsook door kroon- en arm- 1 usters. Onder den troon was eene estrade opgerigt met zwart laken omhangendaarop verhief zich eene tweede estrade van twee tre den, hekleed meteen dek van paars fluweel; dit laatste niet gouden tressen en met hermelijn bezet. Hier stond de lijkkist. Op de eer ste verhooging stonden acht tabourets, vier ter iedere zijde; voorts na elkander regts op de eerste tabouret aan het hoofd-einde de ko ninklijke kroon op een kussen van goudlaken; op de tweede de rijks-appel op een kussen van zilverlaken; op de derde het rijks zegelop de vierde de keurvorsten-hoedbeide op kussens van zil verlaken. Links op de eerste tabouret aan het hoofd-einde de rijks- schepter, op de tweede het rijkszwaard, op de derde de keten der •orde van den zwarten adelaar, op de vierde het keurvorsten-zwaard, eerstgemelde op een kussen van goudlaken, de overigen op kussens van zilverlaken. Op de kist zelve was aan het hoofd-einde de rijks- helm aangebragt op een kussen van zilverlaken. Voorts waren op de kist bevestigd: de sjerp van Z. M. het lint der Zwarte Adelaars orde, de ontblote degen kruisgewijze met de schede, de kommando- 8taf en de gouden sporen. AlgernIlandelsbl.] DÜITSCHLAND. In de Duitsche bladen leest men het volgende berigtDe Duit- sche Staten schijnen het eindelijk eens te zijn geworden, nopens den aanleg van vestingen in het zuid-westelijke Duitschland, waar toe reeds hij den vrede van Parijs besloten was. Op voorstel van den Pruissischen gezant is thans bepaald, dat zoowel Eastadt als TJlm versterkt zullen worden. Aanvankelijk was alleen van llastadt gesproken, maar de versterking van Ulm is voor de verdediging van Zuid-Duitschland te belangrijk geachtom niet ook daartoe over te gaan. Tot meerdere beveiliging van de zuid-westelijke grènzeii, zullen ook de bergpassen van het Schwarzwald bevestigd worden. Daar de reeds voor lang tot uitvoering van zulk een plan nederge- legde gelden niet toereikend zijn voor het thans ontworpen werk, zal, onder verwaarborging van het bondgenootschap, eene gcldleè- U'ng tegen 4 pot. rente gesloten worden, en zal jaarlijks door de verschillende Bondsstaten, bij omslag vijf ten honderd van bat op te nemen kapitaal worden bijgedragenj, zullende daarvan 1 percent tot aflossing gebezigd worden. [Staats-Cour.] BINNENLANDSCHE BERIGTEN. <11 M iBÏrïsic.'jtkjmu» stl Een particuliere brief uit Zwolle deelt het volgende mede j Op eene landhoeve, nabij deze stad, heeft Zondag 24 Mei jl. een ■rcer zeldzaam voorval plaats gehad. De landbouwer JFillem Jansen Was, met zijne vrouw en drie kinderen, benevens twee jonge kna pen uit Zwolle, op zijn land, waar hij en zijne vrouw bezig waren met melken. Zij hadden reeds ieder twee koeijen gemolken, toen twee taodvuk koeijendie s*auolkeü wajtauop de kinderen, die bijeen stondenaanrendenin eene houdingals of zij op een' hond aanvielen. Terstond nam een der knapen, Johan genaamd, de vlugt en sprong over de slootterwijl de vrouw zich voor de kinderen plaatste, en de koeijen trachtte te verwijderen door het zwaaijén van haar voorschoot. In plaats echter van te wijken, wer den zij al meer woedend, en voegden zich de andere koeijen, ze ven in getal, er bij, Stootende met de horens in den grond, en vreesselijk brullende. Zij vormden eenen kring om de moeder en de kinderen. De boer dit ziende sprong in het midden, gewapend met een juk, waarmede hij regts en links slagen uitdeelde. Toen Anton, de andere knaap, zag, dat de zaak zulk eenen ernstigen keer namsprong hij door de woedende koeijen heenen borg zich zeiven mede over de sloot. De boerin was reeds gevallen en be dekte, zoo veel zij konde, hare kinderen, die schreeuwden en gilden. De boer viel nu en dan ooken verscheidene malen liepen de bees ten brullende en stootende over den man, zijne vrouw en kinderen heen. Nu en dan rigtte de boer zich op én sloeg er met vernieuw de krachten op in, tot dat het hem eindelijk gelukte, dat de vrouw met de kinderen de vlugt konde nemen, endoor behulp van An~ ton, de sloot overkwamen; spoedig volgde ook de boer. Allen wa ren bezeerd en zeer verschrikt. In het eerst dacht mendat een der kinderen een oog verloren eu een ander den arm gebroken had; maar, hoe bebloed en gehavend ook, zijn allen, eenige kneu zingen uitgezonderd, met den schrik vrijgekomen. De kleederen van den boer waren verscheurd. Niemand herinnert zich hier eene zoodanige rebellie van eigene beestendie allen overwinterd heb ben in dcnzelfden stalen dus hun volk kenden," [Algem. Ilandelsbl.] TENTOONSTELLING van voortbrengselen van Schilder-, Tee- ken-, Graveer-, Rouw- en Rleldholvvklnstte Amsterdam, voor den Jare 1840. Heeren Rurgeineester en Wethouderen dezer Stad, ondersteund door Heeren Leden der Vierde Klasse van het Koninklijk Neder- landsche Instituut van WetenschappenLetteren en Kunstenalsmede door den Raad van Bestuur der Koninklijke Akademie van Beelden de Kunsten, hebben besloten dat dit jaar alhier eene zeventiende openbare Tentoonstelling van Kunstwerken van levende Meesters zal plaats hebben. De ondergeteekendenals de vereenigde Kommissie dezer Stad der gemelde Klasse en van den Raad voornoemdbrengen de vol gende bepalingen ter kennis van alle Besturen, Maatschappijen, Re- oefenaars, Liefhebbers, Verzamelaars en Aanmoedigers der Beelden de Kunsten, met één woord, van hen, die den bloei der Kunst ge negen en bevorderlijk zijn kunnen. I. De Tentoonstelling voor Kunstwerken van Schilder-, Teeken-, Graveer-, Bouw- en Beeldhouwkunst van levende Kunste naars zoo wel buiten als binnen dit Rijk gevestigdzal plaats hebben in het Lokaal van de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten. II. Deze Tentoonstelling zal geopend worden op Maandag den 14den September en uiterlijk gesloten zijn op Zaturdag den 10den October eerstkomende. III. Alle Schilderijen, Teekeningen, Prenten en Beeldwerk, zul len moeten bezorgd worden van Maandag den 24sten Au gustus tot uiterlijk op Zaturdag den 5den September, aan het gemeld Lokaalmits vrachtvrijen de SchilderijenTeeke ningen en Prenten met behoorlijke Lijsten voorzien; en zul len dezelve geadresseerd zijn, aan de Kommissie, met eenen brief houdende den naam en juiste woonplaats van den ver vaardiger, alsmede des verkiezende, opgave der koopprijzen van de Kunstwerken; zullende al wat na den 5den Septem ber mogt worden ingezonden, alléén kunnen geplaatst wor den, bijaldien de ruimte zulks toelaat. Eindelijk worden alle buiten dit Rijk wonende Inzenders van Stukken uitgenoodigdop te geven, een binnen hetzel ve gevestigd Handelhuis, Kommissie-Kantoor of bekend Per soon, aan een van welke zij het door hen verstrekte wen- sehen terug gezonden te hebben. IV. Alle de toegezonden en toegelaten Stukken zijn en blijven ge heeltot de sluiting der Tentoonstelling, onder het opzigt der Kommissie, die, zoo veel mogelijk, zal zorgen voor do volkomene bewaring. V. Men zal niet toelaten Stukken, die bevorens op Tentoonstel lingen alhier geweest zijn, noch die, welke, volgens het gevoelen der Kommissie, niet genoegzaam geschikt zijn,- en houdt de Kommissie het oordeel deswege ganschelijk aan zich kunnende men, ingeval van teruggave, van de behoorlijke geheimhouding en bescheidenheid verzekerd zijn. VI. Geene Stukken, die door anderen dan door de Kunste naars zelve worden ingezonden, zullen toegelaten worden, dan met bjjvoeging van eene schriftelijke toestemming der Kunstenaars, door wie dezelve vervaardigd zijn, en zal de opgave van prijzen ter verkoop, aan de Kommissie, alleen dqpr (31 ten behoeve der Kunstenaars geschieden kunnen. "l

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1