J. M. VII. Wanneer een Kunststuk voor den opgegeven prijs door de Kommissie verkocht is, zal daarvan dadelijk aan den Eige naar keunis gegeven worden en zal geen onderhandsche verkoop van een ten toon gesteld en als te koop opgegeven Kunststuk, zonder kennisgeving aan de Kommissie, erkend worden, terwijl, indien het bedoelde Stuk intussolien dooi de Kommissie verkocht mogt zijn, alle andere onderhande lingen als vervallen beschouwd zullen worden. VIII. Eene gedrukte Lijst der Stukken zal de Namen en Woonste den der Kunstenaren doen kennen. IX. Gedurende de week, welke op de sluiting der Tentoonstelling Volgen zal, zullen de Stukken weder afgegeven worden, en de zoodanige, waarvan dit verlangd wordt, mits in dit Rijk te huis behoorende, dadelijk en met den meesten spoed kos teloos terug gezonden worden. De Kommissie noodigt ieder uitdeze Welmeenende poging ten beste der Kunst in het algemeen, tot luister der Hoofdstad, en tot mem van het Vaderland in het bijzonder, met hartelijke beking- stelling te bevorderen. Amsterdam, 15 Mei 1840. De vercenigde Kommissie tot voornoemde Tentoonstelling. Mr. P. J. van NAAMEN van scheut enzeel. Mr! J°. de V R I E S. A. BRONDGEEST. Mr. II. D. Ju. Jr. C. SIX VAN I1ILT.ECOM. 1). R C II L E R. VOS, W 11 L E M S m'e NDE'8 M O JJ E T. be LEON. Gepasseerde Scliepen door Alkmaarlangs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 5 tot den 11 Junij 1840. Ned. fregat. de Javaan, S. van Duijn van Batavia naar Amst. Dito dito. Straat Baly, J. Ingerman» Dito bark. Catharina, Dito dito. Sophia Maria, J. Andresen Dito dito. Jonge Lcdeivijk AnionicR. Tjebbes n n T/' .r1 Deens, schoon. Alfred, Eng. brik. Jane, Amer. bark. Angelique, Portug. schooner. Anna Eng. brik. Jane Dunn Dito dito. Tagus Dito schooner. Hero, dito dito. K. M. IlillersSuriname dito. dito dito. dito dito. Havana dito. C. C. Kofaed P. Sauvage »Rio de Janeiro» dito. N. R. Brewer Newjork dito. M. C. Lemos Port a Port dito. J. Williams Sunderland dito. J. Kannadij Wm. Smith a dito London dito. dito. Noords, dito. Zweeds, dito. Russ. brik. Dito dito. Zweeds, dito. Noords, bark. Dito dito. Dito brik. Dito dito. Dito bark. Dito brik. August Nepthunes Courieren Nat/aden Bertha Sophia, Foreeningen Ilebe Vnitij, Moses Nepthunes 'Resolution, S. Hasselboom Koppenhagen» dito P. Nord Brand J. Sandström G. Wiren J. S. Kraffz Abo dito dito Stokholm R. P. Baarsen Drammen dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. n dito. Purm. dito. Ned. tjalk, de Vrouw Jannetje, Noords, bark. Amphitrite, Freundin Eliza Femke de 3 Vrienden, Phoenix N. P. Nielsen dito J. P. Johnson dito H. Falck dito A. Blom dito A. Danielsen» Ostrisoer H. Rave Cristiansand Alkm. C. Beijlegaard» Dantzig Amst. J, S, Bonjer» dito Purm. G. 11. Glim Stettin Amst. J. Sipkens Amst. n: Batavia. J. J. Gorter dito Suriname. E. Speelman dito dito. J. Vartij dito St. Ubes. G. 0. Smith dito London. J. Gibbs dito «'Koppenhagen Noords bark. Procidentia Arend, R. C. Agerup» Purm.» Drammen. Dito dito. Constantia, H. J. Boug dito dito. Dito dito. Cristina MargrethaC. T. Engebrethsem» dito dito. Van den 12 tot den 18 Junij. Ned. fregat Java's WelvarenJ. Rickels van Batavia naar Dito dito. Elisabeth AntoinetteD. Spreeuw Dito dito. Dennette IlenrijC. Spiegelberg» Dito dito. HandelmaatschappijW.H.Buijskes» Dito dito. Schoon Verbond, B. Draaijer Dito dito. Admiraal de RuijterH.A.Teklenburg» Ilanov. kof. Ned. dito. Dito fregat. Dito brik. Dito kof. Eng. brik. Dito schooner. Dito bi-ik. Antonia Emerald Undine, Juno Hamb. bark. iii •ens. brik. Eng. bark. Anierik. dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Zweeds, dito. Dito brik. Sp. schoon. Dito dito. Dito dito. Fr. logger. Proven Isabella Canton Genval Scott Hercules, Genova Clio, Alexe Nos Del Cannes Gomerciends Isabel l'Anselme dito dito dito dito Padang J. E. Eldertz Monte Video J. J. Olsen »Rio de Janeiro» T. Rijmer Fernambuck J. Otes Havana J. Canninghamdito J. Freeman Charleston T. Hale Neworleans C. Oberg Newbedford Grieks, schoon. Ferpichone, Thetis Amazon Centenarij Epselon Prospect Feve Söstrc, Carolina, Carolina Fem Söstrc Oostr.'fregat Eng. brilt. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Deens-, jagt. Noords, bark. Dito brik. Dito bark. J. E. WestmanNewjork A. Echevaner» Figo S. Alegria Alicante J. de Harmechia» Bilbao J. Chouvelin Bordeaux Agio Vlotto Samos Nieoli GuivichLondon J. J. Wright Newcastle R. Keil dito W. Macdonald» Sunderland J. M. Intosh dito N. R. Pedersen Cristiansand II. 0. Paust Laurvich ,T. Nielsen Krageroe M. J. Bjoness Drammen Amst. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito, dito, dito dito dito Noords, bark. Martha Andrea, Dito brik. Speculation Russ. schoon. Nort StjerneE Noords, brik. Elisabeth Dito schoon. Fannegina, Mecklb. galjas. Eihigkeit Ned. kof. de Lemmer, Dito bark. Plancins, Dito galjoot. Nicolaas Witzen Dito schoon. Alfred, Dito kof. Het Vertrouwen, Dito dito. de Jonge Clemens, Noords, bark. Nepthunes, Ned. tjalk, de Vrouw Jannetje, N. M. Ore V: Drammén n: Afntf. II. Thus dito dito. G. Strönisten» Helsingfiors dito. E. Knudsen Nérva n dilo. 0. Olsen II iga Spijkb. IJ. P. Vos Rostock Amst. J. Tainmes Dantzig dito. S. J. Rotgans Amst. nBatavia. T. Lange dito Suriname. T. M. Gnodde dito Bordeaux. T. M. Kanton» dito dito. D. D. de Jong» dito Hull. A. Blom »Purm.» Drammen. J. Rave Alk in.Cristiansand. *M* Openbare Veiling, gehouden op Vrijdag, den 19 Junij 184Ö, in het Stads Logement te Alkmaar, van de navolgende perceelen, welken hebben gegolden 1. Een kapitaal, hecht, sterk', weldoortimmerd, zeer logeabel on modern dubbel I1UIS en ERVEstaande en gelegen binnen de stad Alkmaar, aan de noordzijde van de Oudegraeht, uitko mende aan de Laat, wijk A, n°. 110. strijkgeld de heer K. van der Kaaij 4200. Een liechtsterk en zeer logeabel HUIS en ERVEstaande en gelegen als voren, aan de Oudegrachtwijk A, n°. 112. strijkgeld de heer Ilirsick1450. 3. Een HUIS en ERVE, staande en gelegen als vorenaan de Laat, wijk A, n°. 154. strijkgeld Johannes Banningf 325. Een nUIS en ERVEstaande en gelegen als vorenaan de Laat j wijk A, n°. 156. strijkgeld Hermanns Lubbers f 415. 5. Een WINKELHUIS en ERVEstaande en gelegen als vorenin het Paijglop; wijk A, n°. 283. strijkgeld de heer A. Prins f 560.— 6. Een PAKHUIS en ERVE, staande en gelegen als voren, in do Nieuwstraat; wijk C, n°. 263 strijkgeld Hendrik Holsmuller 70. 7. Een hechtsterk wel betimmerd en zeer goed ter neering staand WINKELHUIS en ERVE, genaamd de Valkstaande en gelegen als vorenaan de westzijde van de Achterstraat, op den hoek van de Schapensteegwijle B, n°. 59. strijkgeld de heer J. B. G. Keuss f 1600. Al welke perceelen, op Vrijdag den 26'sen junij 1840, de» avonds te vijf ure in het Stads Logement t voormeldbij afslag, finaal, zul len verkocht worden. I1ÜWELIJKS-PR0CLAMAT1EN, gedaan bimien Alkmaar, op Zondag den 21 Junij 1840. Eerste Gebod. Marinus Basie en Ida Croonenburgbeide alhier woonachtig. Tweede Gebod. Willem Hans van der Meulen en Janna de Wit, beide nftiiei woonachtig. Hendrik Hopman, thans wonende in de Zijpe, het laatst gewoond, hebbende te lleilo en Aagje Ludeke, wonende alhier. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar van den 15 tot den 20 Junij 1840. Rcijndert, zoontje van Johannes Nierop en Margarelha Anna Ma- ria Veen. Dirk, zoontje van Cornelis Schoen en Antje Prins. Gijsbertus Anthonie Jacobus, zoontje van Pieter Roelof Boogh en Geertrui Elfrink. Catharina, dochtertje van Bernardus Anthom- us Smit en Trijntje Smit. Hendrik, zoontje van Gerrit Swart en Ilendrikje Bouwman. Jan, zoontje van George Peter Schoen en Susanna van Reijen. Hermanns, zoontje van Simon Adrianus de Lange en Annette Catharina Kikkert. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar van den 15 tot den 20 Junij 1840. Anna Kruithof, oud 43 jaren. Hendrica Arendsoud 41§ ja ren Jaltje Schuurmansoud 71 jaren. Engehna Margarelha, dochtertje van Johannes Brinkman en Johanna Haarlem, oud 10 maanden. Petrus Getardus, zoontje van Petrus Gerardus Weij- mer en Petronella van der Linde, oud 14 maanden. V STADS BANK van LEENING te ALKMAAR. Verknoping om kontant geld, op Woensdag den 24ste" Junij 1840, der PANDEN, beleend gedurende de maanden Januarij, Februari) en Maart 1839. De genenwelke iets te vorderen hebben vanof verschul digd zijn aan PIETER RIJSMAN, gewoond hebbende te Oudorp en aldaar overleden den 7<l™ Junij 1840, worden verzocht daarvan schriftelijke opgave of betaling te doen, vóór den 1»'™Juhj 18H>. aan den Notaris R. WAIB0ER, te Oudorp of aan J. SCHOEflUIZEN, Notaris, te Alkmaar. De ondergeteekende berigt aan zijne geëerde Stadgenooten dat hij zich met ter woon gevestigd heeft op de Zijdam. Is voor zien van de fijnste GALANTERIEN tegen den minst mogelijken prij zen, verzoekt vriendelijk om UEd. gunst en recommandatie. A. L E V E R De ondergeteekende, kastelein in het Wapen van de Schee meer, aan den Omval, berigt zijnen geëerden begunstigers, dat nj op Zondag den 28sten Junij 1840, des namiddags om 5 Ure, Dei» GANS de kop zal laten aftrekken over het water. G. tin TRIENEN. Te Alkmaar, bij de Er reu van A. S

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 2