A0 1840. ALR1AARSCIIE M a a u d a g r.v I)e STAATSRAAD, GOUVERNEUR vin noord-HOLLAND, Deze Courant wordt eens in de week en we] el keu Maandag, voor de Prijs van G Centen uitgegeven. De Prijs der Anvrr.TEMiëx van gels is één Guldenen voor eiken 20 Centen, behalve 35 centen zegel regt ™«i elke plaatsing. Brengt bij deze ter kennisse van ieder wien zulks zoude mogen aangaan dat, ten gevolge van het herstellen der Bruggen voor de Ulreclitsche poort te Naarden in de strekking des groeten Wegs, van Amsterdam naar de Hanorérsche grenzen, de passagie over de- zelven, gedurende den tijd van Vijf Maanden, gedeeltelijk gestremd zal wezen, en de gemeenschap langs die Bruggen, zal kunnen plaats hebben, van des middags twaalf, tot drie uren, en van des avonds zeven en een half uur, tot des morgens vier uren, terwijl in den overigen tijd van den dag, de werken zullen worden uitgevoerd. Haarlem, den 25sten Junij 1840. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van E W IJ C K. SCHUTTER IJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS mui Stad ALKMAAR, maken bij deze aan de belanghebbenden bekenddat de Com missie uit het Stedelijk bestuur ingevolge Art. 15 der Wet op de Schutterij van 11 April 1827 (Staatsblad N°. 17) binnen deze Stad benoemd hare tweede Jaarlijksche Zitting zal houden op Dingsdag den zevenden Julij 1840, des namiddags ten rijf Ure in het Raad huis alhier, Ier beoordeeling der door de in dit jaar ingeschrevenen en geloot hebbende personen, gereclameerde vrijstellingen van den dienst der Schutterijalsmede tot het onderzoek der voor te stellen nummer-verwisselaa rs. Wordende de belanghebbenden voorts uitgenoödigd omvoor zoo verre zulks niet alreeds is geschied, de schriftelijke bewijzen tot staving hunner redenen van vrijstelling bij de Wet gevorderd, alsnog uiterlijk vóór of op den derden Julij aanstaande ter Secretarie dezer Stad over te leggen. Terwijl eindelijk degenenwelke vrijstelling hebben gereclameerd, worden herinnerd dat zij welke niet op het bepaalde tijdstip voor de Commissie voornoemd, verschijnen, zullen worden gehouden te hebben afgezien van de door hun ingebragte uitzonderingen. Alkmaar, den 26lterl Junij 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van deselven De DIEU FONTEIN VERSCllUIR. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dek StadALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelve Stad dat liet Kohier der Grondbelastingtweede half Jaar, dienst 1840. op den 24stc'" Junij 1840, door den Heer Staatsraad, Gouverneur van Noord-IIolland is executoir verklaard, en op heden door H. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den 4'ten Julij 1840. Burgemeester en Wethouders roorvoemd E. C. W. D II U IJ V E S T E TJ N. Ter Ordonnantie van deselren Di DIEU FONTEIN VERSCllUIR. BINNENL ANDSC11E RERIGTEN. Leeuwarden, den 22sten Junij. Dat voormaals het bijgeloof dikwijls aanleiding gaf tot sünksChe be driegerijen, hiervan levert de geschiedenis helaas niet dan te veel droevige waarheden; maar dat in onze dagen, nu men zou ver moeden dat de geest van verlichting reeds alom ware doorgedron gen, cr nog voorwerpen gevonden worden, die, door het domste fnnatismus gedreven, geloof hechten aan de ongerijmilste orakels, en daartoe hunne welvaart op het spel zetten, behoort onder die zeldzaamheden waarvan het volgende voorval ten bewijze strekt. In liet gehucht de Leije onder den dorpe Einkum, een paar uren van deze stad gelegenkomt in den voormiddag ran den lfiden dezer, ten huize vnn zekeren Johannes Foppes Plantinga, tot de arbeidende klasse behoorende, die, hoezeer van af zijn 5de jaar ge heel blind, echter gelukkig gehuwd is, en genoegzaam in staat om in liet onderhoud zijns gezins te voorzieneen bij hem geheel on bekende persoon, voorgevende een man van groote geleerdheid, alius Wonderdoctor le zijn, die hem al aanstonds, na eenige orakel spreuken voorsteldehem van zijne blindheid te genezendaarbij overeenkomendedat de wonderman daarvoor zoude genieten 100. te betalen met Mei 1841 en met Mei 1842, telkens de helft. Na overeenkomst, vangt dan ook de gewaande Professor dadelijk aan onder het prevelen van allerhande wartaal, en het maken van al- fculei gezlgtsvesdruaijingenwelke zoowel de patiënt als zijne vrouw, hoe vreemd en zonderling dit hun voorkomt, in gespannen ver wachting opgetogen houdt; na deze preliminairen eischt hij, bij tus- scheiipozenaltijd onder een legio krankzinnige orakelspreuken, hit navolgende, als: 1 gouden oorijzer, 5 streng bloedkralen met gouden bosjes, 1 Zilveren knipbëursje met eenige guldens, 1 linnen laken, 1 gekleurde zijden doek, 1 wit zijden dito, 3 katoenen halsdoeken, als 1 witte, 1 roode en 1 bonte, 1 kussen met linnen sloop en ei.i- delijk nog 3 Zeeuwsclie Rijksdaalders. Na nu dit een en ander ver kregen te hebben, wikkelt hjj alles bij eeu in het voormelde laken, prevelt nog eenige voor hen onverstaanbare woorden, rijkelijk ge stoffeerd met vreemdsoortige gebaren, en met de alles afdoende drangredenen, die eenvoudige lieden op hen hart drukkende, d;.t alleen aan hunne stilzwijgendheid die tot aanstaanden Zondag (gis teren) moest duren, zijne geheele genezing hing, te gelijk hen diets makendedat op dieu dag het ingepakte goedhetwelk hij inmid dels reeds onder den arm had genomen, hun zouden worden terug gebragtdoor eene vrouw, die de patiënt alsdan reeds eenigermale zou kunnen zien, waarna de zich noemende Medicus, met het kracht volle pakje en zijnen hoogst opgetogen patiënt en vrouw, en het huis verliet, zonder datzij hebben kunnen ontdekken, werwaarls hij zich heeft begeven; zijnde de voorgewende vrouw, althans gis teren, nalatig geleven, aan de toezegging des wonderdoctors la voldoen. De zich noemende wonderdoctorwaarvan ik u een staaltje zijner kunst mededeelde, heeft het echter daarin nog niet zoo ver kun nen brengen, om ook de justitie te misleiden. Na deszelfs behen dige streken ook nog op eene andere plaats in deze provincie, wel- ligt wederom op eene andere wijze, ten uitvoer gelegd te hebben, is het toch eindelijk de vigelantie der justitie ter dezer stede mogen gelukken, dieu gevaarlijken bedrieger op het spoor te komen en denzeiven te vatten, en wel (behalve nog verscheidene andere goe deren) ook nog in het bezit van een groot gedeelte der voorwerpen door hem op de Leije verkregen. Als inlandsch kramer reisde de ze gelukzoeker alom door het platte landzonder evenwél eene! vaste woonplaats le hebben, hebbende hij alsnu opgegeven genaamd le zijn: Jacob David Stcinbach, geboortig van Munnikeloooud 3d jaren, zijnde hij sterk geschonden van de kinderpokken, missen de verscheiden landen boven uit den mond, en sprekende Houg- duitseh en gebroken Hollandsch; hij was gemeenlijk gekleed met een blaauw lakensche broek met drie biezen op zijde, dito jas, rood zijden halsdoek met franjes, enz., bij zich hebbende een pup met zeer lang roer en poreeleinen kop. Ik heb het niet ondienstig geacht, aan deze uitduiding in het bijzonder eenige publiciteit ie geven, opdat ook anderen, mede op deze of geene onaangename wijze met voormelden persoon in aanraking geweest zijnde, zich voor den vervolge voor dergelijke vreemde gelukzoekers mogleu wachten, naardien het te vermoeden is, dat de gewaande man van groote geleerdheid, ook op andere plaatsen zijnen aanhang en cou- nectien heeft. [Algem. Jlandelsbl.] In de Nijmeegsche Courant leest men onder dagteekening van 2H Junij lieden morgen werden, ten gevolge eener alhier aangegane wed dingschap, door de stads-omroepers, alle kinderen, beneden twaalf jaren, uitgenood igdom zich, des namiddags ten vier ure, aan do rivier de "Waal te laten vinden, tën einde, bij vrije heen en ve dervaart naar Leut, aldaar bij 1'. van Raaii op kersen onthaald to worden. a Ten gevolge dezer aankondiging had, ten vier ure, aan de ri vier de Waal, het zeer eigenaardig tooneel plaats, dat vele hi u« derden, om niet te zeggen duizenden, kinderen zich hadden er- een igd om de gierbrug af te wachten, die hen naar de overziidu zoude voeren, ten einde hun verlangen le bevredigen. Kluchtig was het te zien hoe dezen de gierbrug bestormden en aan de over- zijde dezelve verlieten, om op de uiterwnarde, tegemn er de stad re- legen, zicli aan de Lentsche vrucht te vergasten. Met vreugde schoten uit het kanon werden zij ontvangen en telkens, Wam; ei- de brug met een gelijken zwaren last aankwamwerd zulks her haald. Hadden zich de kinderen alzoo verzameld, niet min:, r groot was het getal der aanschouwers vnn allerlei jaren en rang. i, hetwelk een vrolijk aanzien aan de kade opleverde ed vooral ue ruime winst aan de ondernemers der gierbrug en de logemei.'.eu aan geene zijde der rivier verschafte." In de Kamper Courant leest men onder dagteekening van den 27sten J ünij De Stoomboot Vicksburg heeft het volgend herigt medegebi ;:,»t van de verwoesting der stad Natchezgelegen in N. Amerika aan den Mississipi, boven Nieuw-ürleans, Voorgevallen in de eerste liellt der maand Mei 1.1. Notches is door eene der ontzettendste en noodlottigste rampen bezocht geworden, van welke wij immer getuige hebben moeien zijn. Omstreeks 2 ure na den middag, verscheen in het zuidiw s- tou eon donkere wolk, voorafgegaan door een luid en aan bondeed

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1