J A COURANT. m M a a a a g 13 Ja ltiil.il aanbesteding. V" Deze Courant wordt eens in de week cn wel eiken Maandag', voor de Prijs van Centen De Prijs derAdvebtkhtjcw van 1 tot 5 re gels is ecu Goldenen voor eiken regel meer, 20 Centen, behalve 35 centen zegelregl voor elke plaatsing. Jp Woensdag den 15den Julij 1840, des namiddags ten 2 uren, zal" onder nadere approbatiedoor den StaatsraadGouverneur van Noord-Holland, of bij deszelfs absentie, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Locaal van het Gouvernement te Haarlem, worden aanbesteed 1°. liet doen van eenige Vernieuwingen en Herstellingen aan de Hoofden der haven, beoosten het Oude Schild, op het Eiland Texel. 2°. Het daarstellen van een gedeelte Steenglooijing en van eenige verdere werkzaamheden hij den Kntwouder Zeedijk. 3°. Het doen van eenige Herstellingen en andere werkzaamheden, henevens de leverancie van Steen en van Brik, ten behoeve van den Zuidpolder Zeedijk, nabij Edam. 4°. Het doen van Herstellingen bij de Steenoeverwerken aan het IJaan de westzijde van den Aftcrsluis Polder. 5°. Het bouwen van eene Pastorie en het doen van eenige repara tion aan de Kerk. van de Hervormde Gemeente te Kortenhoef. Deze aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken, op welke deze aanbestedingen zullen plaats heb ben, zullen ter lezing liggen, behalven aan het Gouvernement van Noord-Holland, in de voornaamste Logementen en Kofïijhuizenals: te Amsterdam in het Noord-Hollandsche Koffijhuis, in de Ka!verstraat, in liet Wapen van Medtmhlihop den Damin het Koffijhuis het Vosje achter de Beurs, en in deBeerebjt, buiten de Utrechtsche Poort; te Haarlem, in de Kroon, in het Noord-Ilollandsche Koffijhuis en in de Halve Maan; te Alkmaar in den Rooden Leeuw en in de Toelast; aan den Helder in het He eren - Logementte Nieuwe Diep hij de Weduwe Mannicus en bij Iimente Medemblik en te Enk- huizen in den Valk; te Hoorn in den Doelen en in het Ongemaakte Schip; te Purmerende hij Fr ikkete Monaickendaiu in den Doelen; te Zaandam in den Otterte Muiden in het Hof van Holllandte Weesp in de Roskam; te Maarden in de Kroon, en te Kortenhoef zuo bij Kerkvoogden als op het Raadhuis der Gemeente. Zullende acht dagen vóór de besteding de noodige aanwijzing in looo worden gedaan, en inmiddels informatiën te bekomen zijn bij den Hoofd-Ingenieur P. T. GB1NW1S, te Haarlem, eu voorts voor het eerstgeraelde werk, hij den Ingenieur J. OltTT, te Alkmaar, voor de werken onder N°. 23 en 4 vermeld, bij den Ingenieur J, G. van GENDT, te Amsterdam, en voor N°. 5, de Pastorie en Kei te Kortenhoef, bij den Opzigter van den Waterstaat G. MEIJER? te Amsterdam. BÏÏITENLANDSCHE BEItlGTEN. RUSLAND. St. Petit.sawa;den 20,ten Junij. Men meldt uit de meeste zuidelijke provinciën van tht rijk en zelfs uit de vruchtbaarste oorden voor de gmantedt, dat de velden er nnoodlottig uitzien; dat het winterzaad geheel en al is mislukt en niet één graankorrel zich heeft ontwikkeld. Vfele landeigenaren hebben hunne gronden op nieuw doen bewerkendoch het is hier te hinden altijd zeer twijfelachtigof de znaijing van de maand Maart iels zal opleveren. In het geheele Zuiden, en zelfs le Moskou, zijn de prijzen der granen reeds sterk gerezen. Thans gevoelt men hot bestaande gebrek aan middelen van gemeenschap en vervoer; want de gril..te voorraden graan, die in sommige gewesten voorhanden zijn, tegen lage prijzen, kunnen op de plaatsen, waar de ellonde lieersehtgeene de minste hulp aanbrengen. liet Keizerlijk gouvernement tracht reeds, door verschillende maat regelen, grootere rampen te voorkomen; doch de tijd zal moeten leereu in hoeverre hetzelve het gewenschte doei zal kunnen hereiken. taats-Cour. Te Roulers ontstond, eenigen tijd geleden, des nachts plotse lings brand in liet logement le Due de Lorraine, welke reeds, hij do ontdekking, zoo lieyig was, dat alle de bewoners van liet gebouw hetzelve bijna ongekleed moesten ontvlugten. Eene jonge moeder, aan den eersten drang des gevaars toegevende, snelde, met hare zuigeling aan de borst, voort, doch naauwelijks bad zij de open lucht bereikt, of zij herinnerde zich, dat zij nog een ander kind van drie jaren had achtergelaten. Hare zuigeling op den grond te leggen en terstond in het gebouw terug te snellen was het werk Van een öogenblik. Allen, die dit zagen, achtten de liefderijke moe der gewis verloren en stonden als versteend over hare vermetel heid; niémand durfde haar ter hulp snellen, maar de Almagt waak te over haar lot. Na eenige oogenblikken keerde zij tei-iighare haren waren verbrand, haar gelaat, armen en voeten geblakerd en hare kleederen rookten. Zij weenden van vreugde terwijl zij het, aan eenen zekeren dood ontruktekind met kussen als bedekteen naauwelijks had zij niet hetzelve den drempel van het brandende gebouw overschreden toen het met veesselijk gekraak achter haar instortte. [Kamp. Cour.] BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. 's Gravenhage, den 7den Julij. In een nommer van den Calcuta-Courier van den 5den Mei, dat met de laatste brievenmaal uit Üritseii Indie is aangebrsgl vindt men berigten uit Batavia tot den 4den April, waarin gezegd wordt, dat aldaar gnoote vraag naar koffij ook voor Engelsclie rekening, wasen voorts deze zinsneden voorkomen Een te Batavia uit Ternate aangekomen sehip heelt de tijding van de geheele verwoesting van dat laatste eiland door eene aard beving op den 14dcn Februarij aangebragt. Alle soorten van eigen dom waren vernield, en het eiland zou geheel verlaten moeten worden." Hier te lande zjn nog geene regtstreeksche tijdingen uit Batavia, van zoo late dagteckening als de boven vermelde ontvangen. On mogelijk zou het niet zijn, dat het daarin wegens de verwoesting van Ternate voorkomende aanmerkelijk overdreven ware. Dit ei land hetwelk lot de Molukken behoortheelt overigens slechts vijf mijlen in omtrek en bestaat bijna geheel uit eenen berg van vul- kaniscken oorsprong, waaruit nu en daii rook oprijst. ISlauts-Cour.] Amsterdam, den 7den Julij. Omtrent de vereeniging van Oudstndentenwelke op den 2deu dezer te Harderwijk heeft plaats gehad, wordt ons nog het volgen de medegedeeldDes morgens vroeg rees van den dag der feest viering, zag men de Nederlandsche vlag uit de huizen van vele der aanzienlijkste ingezetenen wapperen, hetgeen van de belangstelling der bevolking getuigde in een feest, dat zooveel stof tot aangename en weemoedige herinneringen opleverde. Des morgens ten elf ure trokken de Oudstudenten, vergezeld van de Oud,-Hoogleeraren der voormalige Geldersclie Altademie, die de uitnoodiging haddén kunnen aannemen, de Heeren J. Clarissen en P. J. van Maanen, naar de kerk der Hervormde gemeentewaarvan bet gebruik door Heeren Kerkvoogden bun vergund was. De stoet werd voorafge gaan en gevolgd door een detachement der troepen, te Harderwijk in bezetting liggendeen begeleid door de militaire miizijk, wek een eu ander door den Heer kommimdaut goedgulistiglijk zoodanig beschikt was. De Hoogieeraar Bonman van Utrecht, hield daarop eene toepasselijke redevoering, welke zoowel van 'smarts gelee: d- heid en smaak, als van zijn voortreffelijk redenaarstalent getuigde. Door deze toespraak tot weemoedig gevoel, maar ook tot dankbare vreugde gestemd, vereenigden later de feestelingen zich aan eenen. maaltijd, die alleruitmnntendst was ingerigt, en waaraan, ouder .ie drieënzeventig diseligenooten eene gepaste vrolijkheid, en door de zorg van Heeren Commissarissen eene voorbeeidelooze orde heersch- teu. lol iu den nacht duurde de feestvreugde voort. Menigte van toasten werden ingesteld en met geestdrift 'gedronken, Inzonderheid was men daarbij aan den Koning en bet Vaderlandaan dé konink lijke Prinsen en liet gansche Vorstelijke Buis, aan de nagedachtenis der Akademie en van zoo vele ontslapen Leeraars en Broeders in dachtig. Den volgenden dag vereenigden' zich de Öüdstudenten en Hoogleeraren weder om doei le nemen aan een dejeune. dat km door hunnen Mede-Oudstudenl den Heer Mr. N. F. van Meurs, Bur gemeester van Harderwijk, op de groote zaal van het stadhuis was aangeboden. Des middags plaatsen zich allen, die aanwezig liadceu kunnen blijven, ongenoodigd en van zeiven andermaal aan de:» vriendsehapsdischiu hetzelfde looaalwaarop den vórig'en dag uö maaltijd gehouden was. Ook hier heerselite weder dezelfde vroljk- heid, eend ragt en hartelijke broederlijke toegenegenheid. Het feest werd besloten door eene soirée-musicalegegeven door bet rimz.jk- gezelschap Euterpe, onder directie van den Heer van der Upw ch, hetwelk, behalve andere stukken, op eene uitmuntende wijze eene cantate uitvoerdedoor den conrector Kreënenvoor deze gelegen heid vervaardigd. Met een traan in het oog, en met een hart. tij ken handdruk scheidden de Oudstudenten van eene zamciikomst, welke hun en den ingezetenen van Harderwijk steeds aangename ett belangrijke herinneringen schenken zal. Na'ar wij vernemen, is, P voorstel van Prof. Bouman de Heer van Pelleeom van Rórtf|nhpo!, met algemeenen stemmen nitgenoodigd lot liet vervaardigen vu. en volledig verslag der feestviering, waarbij dan ook de redevoering des Hoogleeraafs zal gevoegd worden. Doch daar men bovenal ook voor eene nette tvpographiselie- uitvoering weiischt gezorgd te. ze i, zal het nog wel eenigen tijd aanloopen eer dat stuk ju liet licht zal kunnen verschjnen. [Algmn. Handelsbi.j Rotterdam, den Iden Julij. Naar men verneemt, moeten er bij ons stads bestuur gewiglige plannen annhanging zijn, zoo tot VeiTraaijing als verbetering orizei stad; in de eerste piaats liet bouwen Aan een burger gasthuis, waartoe 'eene plaats aan den Coolcingel is aangewezen, eu waan au reeds vroeger meermalen melding is gemaakl hel houwen u eene kantons gevangenis, het leggen van eene kade langs den ll.u ng- vliet aan de Maas zijde, welke tot nabij de Plaulagie zoude dooi loosen v> u -T-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1