A" 184®. ALKMAARSCHE COUR ANT Ai a a n tl a tr 20 J U I Êia~nLi JO <cl Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. •-.V Dc Prijs der Advertenticn van 1 tot o re gels is één Guldenen voor eiken regel meer, 20 Centen, behalve 33 centen zegelregt voor. elke plaatsing. - -• IS CR GE ME ES TER en WETHOUDERS der Stvd ALKMAAR, in ervaring gekomen zijnde dat. het niet juist observeeren der bepa lingen! omtrent het soloist, zoowel als opzigtelijk de speet" van het bij sommige Dakkers en Rroodslijtcrs binnen deze stad verkocht wordende brood, aanleiding heeft gegeven tot het bakken en in voeren van brood zootrri in gefaigt als snort geheel verschillende van dat, hetwelk bij de Zetting voor deze Stad is vastgesteld. Overwegende dat daardoor niet alleen de welvaart van zoodanige Bakkers en Broodverkoopers ais zien tot dus verre aan de stipte uitvoering der Broodzetting hebben gehouden wordt benadeeld; maar vooral het belang der Burgerij in hel bekomen van wigtig en zui ver brood, in de waagschaal gesteld. Willende daartegen zooveel in hun is, waken: Gezien de bepalingen van Z.r. Ms. besluit va» den 25sten Januarij 1821) Staatsblad np. 5:) houdende verordeningen op het stuk dei- Broodzetting en in het bijzonder de artikelen 12 en 15 van hetzelve besluit, waarbij aan de Plaatselijke Besturen, de niagt wordt ver leend om het gewigt te bepalenwaarop het aan de Zetting onder worpen brood moet worden vervaardigd, en tevens een aanhoudend en gestreng toczigt omtrent het gewigt en de goede hoedanigheid van het Bróód uit te oefenen. Rebben goedgevonden en verstaan te£ bepalen, gelijk geschiedt bij dezen 1°. Dat, aan té vangen met den eersten Augustus 1840, bij uit breiding van hetgeen ter dezer zelfder zake bij kennisgeving van 11. II. Burgemeester en Wethouders dezer Stad van den 318tett Mei 1828 is vastgesteld; binnen deze Stad en derzei ver Jurisdictie, geen Brood, van welke soort ook krentenbrood en beschuit uitgezonderdzal mogen worden gebakkenvan buiten ingevoerdverkocht of rondge bragt, zwaarder of ligterdan de soorten op de van wege het Be stuur dézer Stad uitgegeven wordende Broodzetting, vermeld. 2°. Dat alle de in deze bedoelde Broodsoorten, zullen moeten worden zamengesteld en gebakkenvan zuivere Tarwe of Rogge zonder eenig bijvoegsel of inmengsel, van welken aard ook; niets daarvan uitgezonderd. 3°. Dat van liet oogenblik der invoering van deze bepalingen af, door den Beer Commissaris van Politie met adsistentie der Ste delijke Broodwegers, op alle zulke tijden, als zij zullen goedvinden, en bij herhalingzoo aan de HuizenBakkerijen en Winkels dei- Bakkers en Broodverkoopers, alsmede aan de Wagens, Schepen of Schuiten waarmede het Brood wordt ingevoerd, zal worden gehou den eene mauwkcurige weging, ten einde zich te verzekeren dat aan deze bepalingen op het gewigt stiptelijk worde voldaan. 4". Dat even als zulks hij het vorige artikel ten aanzien van het gewigt van het Brood is bepaald, op onbepaalde tijden en zoo dikwerf zulks geraden zal zijn, zal worden gehouden ecne keuring van de Specie, waaruit de onderscheidene Broodsoorten zijn zamen gesteld tot welke keuring en onderzoek door ons zullen worden verzocht en aangesteld Keurmeesters, die dan ook van den dag der invoering dezer bepalingen af, als zoodanig zullen belmoren te wor den erkend en hun in de uitoefening hunner genoemde function alle zoodanige hulp en te gemoetkoming zal belmoren te worden ver leend als zij tot de rigtige uitvoering daarvan, billijker wijze zul len kunnen en mogen vragen. Zullende alle Bakkers, Broodverkoopers of invoerders van elders gebakken Brood, welke zich aan eenige overtreding der vorenstaan de bepalingen raogtcn schuldigmaken of de met het opzigt daarvan belaste Ambtenaren cenigen weerstand biedenop de gewone wijze worden vervolgd, en naar de daaromtrent bestaande Wetten gestraft. En opdat biervan niemand eenige onwetenheid zal kunn -n voor wenden, zal dit besluit worden gepubliceerd en door plaatsing in dezer Stads-Conrant, aan alle belanghebbenden worden bekend ge maakt, terwijl een afdruk van hetzelve aan iederen Bakker en Broodverkooper binnen deze Stad en Jurisdictie, alsmede aan ieder die elders gebakken Brood zal vvensehen in te voeron, zal worden •itgereikt, ten einde zich daarnaar te gedragen. .dik/naar, den 14<b" Julij 1840. Burgemeester en Wethouder* voornoemd F. C. W. DB UIJ VESTE 1JN. Ter Ordonnantie van deselven De D1EU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER m WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, In ervaring nemende; dat dobr het jaar!ijkseh toenemende misbruik hetwelk van de vergunning wordt gemaakt, om hij gelegenheid der viering van den heugelijke verjaardag van Neèrlands geliefden Ko ning, kleine en onschadelijke Vuurwerken langs de stratengrach ten en wegen af te stekende ingezetenen en derzelver eigendom men aan gevaren van brand als anderzins worden blootgesteld Waarvan de voorbeelden op andere plaatsen in het vaderland menig vuldig bekend zijn. Overwegende dathoewol gecnö grootO onheilen tot dus verre daardoor alhier zijn ontslaanmenig ingezeten zich echter in de onaangename verpligting heeft zien gesteld; kleine herstellingen le doen, welke door afgestoken vuurwerken waren veroorzaakt geworden, terwijl anderen meer of min verwondingen bekwamen of met hunne paarden en rijtuigen in dadelijk gevaar geraakten, en Burgemeester en Wethouders zich uit dien hoofde, nog bij Ejus zoo leel in hun vermogen is verpligt achten, hel ontstaan van meerdere en grootere te duchten onheilen van dien aard te voorkomen Rebben goedgevonden en verstaan te bepalen, gelijk door H. E. A. wordt gedaan door deze: Het afsteken van Vuurwerken hoegcring cn onschadelijk hetzelve ook moge worden beschouwd, en liet afschieten van Vuurwapenen van welken aard ook, bij gelegenheid des lieugelijken verjaardags van Z. M. den geëerbiedigden en geliefden Koning, of op eenen an deren dag, vóór of mi denzelven, langs de grachten, wegen, straten, pleinen of op de erven van bijzondere personen, wordt met uitzon dering der hierna te meldene plaatsen, voortaan ten strengsten en geheel en al verboden, zullende de overtreders zonder eenig aan zien des persoons en met den meesten ernst naar luid der bepa lingen, vastgesteld bij de Keure van den 12Jen Augustus 1834, worden vervolgd en gestraft. Wanneer bij eene buitengewone gelegenheid, waaronder echter in dit geval de jaardag Van Z. M. den Koning niet vermag te wor den begrepen, iémand eenig onschadelijk Vuurwerk op zijn erf of eenige daartoe geschikte plaats mogt verlangen af te stekenzal daar toe het schriftelijk consent van den Commissaris van Politie zijn be- noodigd, die hetzelve niet zal afgeven dan na alvorens den Heer Bur gemeester of die hem vervangt daarvan te hebben verwittigd en daarover geraadpleegdaan diegenenwelke bij gelegenheid van den aanstaanden heugelijke verjaardag van Z. M. den Koning hunne vreug de zouden verlangen te bctoonen, door het afsteken van alleen on- schadeüjk Vuurwerk word zulks toegestaan van des avonds aclit uren tot aan middernacht toeop het plein der paardenmarkt en in den hout buiten de Geester- en Kennemerpoortensteeds op behoorlijke afstand der aldaar gebouwde eigendommen blijvende. Wordende ten overvloede elk en een ieder ernstig vermaand zich naar dit besluit van Burgemeester en Wethouders te gedragen en denzelven daarbij tevens te kennen gegevendat door liet Stede lijk Bestuur in overeenstemming met de Justitie en des noodig met inroeping der Militaire hulp alle die maatregelen zullen worden genomen, welke aan II. E. A. de stipste naarkoming dezes zullen verzekeren. En zal deze van het Raadhuis worden gepubliceerd en op de ge wone plaatsen worden aangeplakt, opdat niemand daarvan eenige onwetenheid moge kunnen voorwenden. Aldus gedaan (er Kamer van Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, op heden den 14flc" Julij 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. Dl! U IJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van deselven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. KJZIVIVISGE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der StadALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelver Stad dat het Kohier der Personeel» belastingdieust 1840/1841, op den 1 H'tr'i Julij 11., door den Heer Staatsraad, Gouverneur van Noord- Holland is executoir verklaard, en op heden door II. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter in vordering is overgegeven. leder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven ten einde allo geregtolijke vervolgingen, welke uil nalatigheid zou den voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den i8'len Julij 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd,- F. C. W. DRUIJ VESTE I.1N. Ter Ordonnantie ran deze/ren, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENL A NDSC HE BERIGTEN. ENGELAND. Het regtsgeding tegen Oxford den persoondie twee plstoolschotefi tegen Koningin Victoria en haren gemaal heeft gelost, is den lOrleii Julij voor het centrale criminele geregtshof ten einde geloopen. Hé verdedigers der beschuldigden hebben verscheidene geneesheeren die den misdadiger in zijne gevangenis haddeiibezoeht, als getui gen doen hooren, en dezen hebben eenstemmig verklaard, dat zij hem als niet wel bij zijne zinnen beschouwden. De moeder van Oxford heeft verklaard, dat haar overledene echtgenoot van een zeer hevig karakter was en somtijds zich daden veroorloofd had, die hem als aan vlagen van krankzinnigheid onderhevig moesten doen beschouwen. Onder anderen was hij eenmaal te paard zijne woning binnengereden, en bad hij zijne gade. ook terwijl zj van den jongen Oxford zwanger was, meermalen mishan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1