deld. Dil jonge nienseh had volgens hare getuigenis en die van andere bekenden, insgelijks, vooral in zijne vroege jeugd, blijken van eene zonderlinge geaardheid gegeven, en zelfs door zijne geba ren en onwiüekeurigvn lach dikwijls aan zijn verstand doen twijfe len. De rf -tendeerden der Kroon hebben de uit een en ander, af geleide gevolgtrekkingen wedersproken en bet gevoelen blijven voor- Haan cï.i! Oxford voor zijne daad zedelijk verantwoordelijk was. Ook drongen zij vooral aan op de omstandigheiddat de pistolen niet kogels geladen zijn geweest, ofschoon zij levens moesten erken nen. dat eenig stellig bewijs daarvoor niet was aan te voeren. De gezworenen hebben geëindigd, met den beschuldigde, op grond van verst,ands-verbijsteringvoor niet schuldig te verklaren. Bij zal dus in een krankzinnigenhuis worden opgesloten. Zijne verdedigers hebben nog eeiie poging gedaan, om zijne dadelijke invrijheidstel ling te bewerken, die echter niet is gelukt. Dezer dagen beeft de politie te Londen een persoon gevatdie sedert langen tijd de Koningin rusteloos vervolgde, zonder haar ech ter ooit aan te sprekenof ©enige verdachte handelingen te toonen. Itij is een Duïtschor, die, zon als de Engeïsche bladen zeggen, Perlhmnn beet Naar zijn zeggen, heeft hij Prins Albert in vroe gere jaren gekend en wilde hij dezen Vorst zijne dienst aanbieden. ini hem in' liet Latijn, waarin de Prins zwak was, onderrigt te ge ven. Hij is bij voorraad naar Bedlam gebragt. [Staats-Cour.] Alsmaar, Hi .1 nil j 1840. Ter vervulling der vacature, veroorzaakt door liet Emeritaat van l)s. F. L. der Kinderen, is heden liet vol gende twaalftal uifgebrogt, alpbabelisCh gesteld: Dumans, te Edam; HamGaud, tot II. Dienst; Hambroekte ffeilo; Hupkens te ItongkarspelKoning, te Limmen; van Loon, te Korendijk; van Marken, te Woudenberg; Prins, te Eemnéü-BinnendijkSchreuder, le Callanlsoog Tene kinkte BergenMouters, te Vlielandde ff'tjs te Jisp. 17<U-ii Juiij daaraanvolgende, finaal verkocht, bef volgende perceel: Een I1Ü1S en ERVE, zijnde de Herberg, genaamd: Het Wapen i van Heemskerkmet drie Onderhuisjes en Erven met Stallingen f aan de zuidzijde van de Breestraat te Alkmaarin wijk An"«. 348 en 347. strijkgeld de heer Jodöcus Kuipers 2700. verhoogd door Hendrik Sanders, met 500. Do ondergeleokcnde, wonende te Alkmaar, aan het Luttik Oudnrp wij C N°. 422, belast zich met het vervaardigen van aller lei ONDERHANDSCHE ACTENals: Koop en Verkoop Contracten, llnur-CedullenRekwesten, en verder alle zoodanige Stukken waar van men hem de redactie zonde willen aanbetrouwen; tot welks op neming hij dagelijks ten zijnen Huize des morgens vóór Negen en des namiddags tusschen Twee en Vijf uren een ieder die hem zal gelieven te begunstigen, zal opwachten. Alkmaar, G. J.CROLL, den Julij 1840. Zaakwaarnemer. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Ilol- landsch Kanaal, van den 10 tot den 1G Julij 1840. Ned. brik. Nickerie FaketC. nofkor van Nickerie naar Amst Dito dito. HeppernsG. D. Swart Suriname dito. Spaans, bark. Juliana, J. Volera Havana dito. Sard. brik. Saint Fallus, G. M. SolareLivoruo dito. Eng. dito. Tagus, W. TinmouthSunderland» dito. Dito'dito. EpsetonW. M!Donald» dito dito. Dito dito. TolhuiJ. Tilly dito dito. Dito dito. Lcmb, T. Dixon dito dito. Dito dito. ContennrgR. Keil Newcastle dito. Dito schooner. UndineG. Smith London dito. Zweeds, bark. George, E. SoderstromUraea dito. Noords, schoiï. den 1 lllen April, J. C. Barclay» Bergen dito. Dito bark. Habets Anker, C. TharslensenDrammen dito. Dito dito. Scandinavisn0. H. Kruge dito dito. Dito brik. Tredres Minde, P. Clemethsen» dito dito. Dito bark. AlbertinaE. Heyen dito Purni. Dito dito. Grev Karen We.delO.H. Christensen» dito dito. Dito dito. Procidentia Arend, It. C. Agerupdito dito. Ned. bark. Prins Oscar, H. C. Agerup» dito Amst. Dito dito. CatharinaJ- Naess Laurvig dito. Host. galjas. FerdinandHoff Dantzig dito. Pruiss. dito. AmicitiaJ. H. Rubarth» dito dito. Dito brik. Edunrd, H. Doodt dito dito. Deens, schooner. HabetB- Ireese dito dito. Meoklf). dito. Maria Cornelia, H. Voss dito dito. Ned. kof. Jantina Petronella, B. P. Kolk dito dito Dito dito. de Harmonie, J. II. Derides «Koningsberg Spijkb Noords, galjas. Habet Anker, K. Paulsen dito Amst. Dito brik. lilcliaP. Sonne Nerva ito. Dito dito. Venus, P- Arentzcn dito dito. Noords, dito. Wennerne, P. S. Steinfeld dito dito. Dito dito. Procidentia, E. Pettersen dito dito. Dito dito. Maria Aletta, M. Jensen dito dito. Dito dito. Anna Catharina, J. Andersen» dito dito. Dito pink. Nirske Lowe, C. Foilbergdito dito. Dito bark. Reform, P. .Olsen dito dito. Ned. kof. Jacobinn Batbera, Kempez Schut» dito 'urm. Mecklb. brik. Julie, J. J. Hammen Riga Spijk!. Noords, bark. Soes Kommeren, II. B. Elligera Wiborg Amst. Ned. fregat. Cornells Houtman, D. B. LutjcnsAmst nBatavia. Dito dito. Prins Hendrik, J. G. Veening» dito dito. Dito dito. Wilhelmina Maria, J. C. Atkens» dito Suriname. Dito pink. Jonge Lodewijk Antome, R. ljebbcs» dito dito. Dito kof. Dolphin, B. J. Bakker dito dito. Gr. schoon. Terpichore, A. V. Eetto dito Patras. Eng. dito. Brittans Pride, J. Scott dito Genua. Amer. fregat, Paugus, S. Moodv dito dito. Dito dito. Geneve, J. Hale dito St. Ubes. Dito dito. CantonJ. Otes dito dito. Dito bark. Gard Scott, W. H. Canningham» dito dito. Eng. dito. IsabellaG. Itigmer dito dito. Purtug. schoon. Anna, W. E. Lemos dito Port a Port. Ned. kof. de Vrouw JacobaH. R. Grimminga» dito Bordeaux. Amerik. fregat. Hercules, B. Freeman dito Newcastle, Eng. brik. Amazon, J. J. Wright» dito London. Dito schooner. Stedfast, 0. Smith dito dito. Ned. kof. Maria Vartha, K. A. Tap dito dito. N. bark. Grev WedelJarlsberg, A. MoldenhaueraPurm.» Drammen; Dito dito. Lille Catharina, G. Eijden dito dito. Deens. jagt. Tiere Brodrc II. A. B. Kroman »Amst.Denemarken. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar van den fi tot den 11 Julij 1840. Benjamin, zoontje van Samuel Elias Hillesom en Judik Levi Cohen. Immetje Frederica, dochtertje van Cornelis de Jong en Frederica Kleums. Arte, zoontje van Jacob Groen en Maartje Mul. Matthias Gijsbertus, zoontje van Johannes Jacobus Hulskamp en Aga- tha Auseins. Johannes Marie, zoontje van Dr. Leonard de Son- lUtville en Maria Cornelia Gerrits. Engelina Johannadochtertje van Johannes de Zeeuw en Alida de Groot. - Aangiften van 04 ERLEDENEN te Alkmaar van deu 6 tot den 11 Julij 1840. Wiese, zoontje van Pieter Gorter en Vrouwtje Vroon, ou«ï circa 2 jaren. N eelt je de Wijn, oud 56 jaren. Adriana van Dijk, huisvrouw van Gijshert de Baad oud 2.H jaren. Aagje Dunne- bier, weduwe van IJsbrand Twistk, oud 68 jaren.- -JDirk Eiland oud 74 jaren. HUWELIJKS-PRÜCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 12 Julij 1840. f Eerste Gebod. Adriaan Gen it ran Breda en Jacoba Parmerbeide alhier Woon-t achtig. Tennis Versteeg, wonende te Heilo en Aaltje Beek, wonende alhier. Leonardos Kaper, wonende te Haarlem en Barendiw Leijding t wonende alhier. Tweede Gebod, Jacob Corino en Neeltje Bietveld, beide alhier woonachtig. Aldert van der Maas en Cornelia Lammerseheide alhier VvooiiA achtighet laatst gewoond hebbende te Veenhuizengemeente Norg. Pieter Krammer, weduwnaar en Trijntje Klei/broek, weduwe, beide alhier woonachtig. Jesse van Batenburg en Maria Mikke, beide alhier woonachtig. Anthonie Polman, weduwenaar en Helena Vermmjen, weduwe lieide alhier woonachtig. Op Vrijdag den 10'™ Julij 1840, is in het Stads Logement te Alkmaar, des' avonds te vijf' ure, geveild, en op Vrijdag den Men is voornemens, om door |het ministerie van de te Alk maar residerende Notarissen A. P. de LANGE en S. A. de MORAAZ en onder Directie van den Commissionair J. W. WESTERMAN, op Dingsdag den 21sten Julij 1840 en volgende dagen, des voonnid- dags ten 10 en des namiddags ten half kier Ure, te Alkmaar aan do Oudegracht, voor het Huis geteekend met N°. 110, in wijk A, in liet openbaar te verkoopenEenen kostbaren zeer proper gecon- serveerden INBOEDEL, bestaande uit een uitmuntend sohoone Collier van ongemeen grootc egale Paarlen rijkgezefte Juweelengemonteer de fijne Kralen, welgeregelde Gouden Horologiën en verdere Kost baarheden benevens eene partij van modieus gemaakt en glansrijk gepolijst Zilverwerk, sterk werkende Dag- en Nachtkijkers en Ra riteiten, voorts eene Collectie Oud Blaauvv 0. I. Porcelein, modern Kristal en Glaswerk, supra fijn gemaakte Lijnwaden, welgevulde Ledikants - BeddenSmirnasclie Tapijten en andere Vlocrkleeden-, voortreffelijke heldere Spiegels, accurate Pendulen, staand Horolo- gie met Speelwerk en eindelijk zindelijke wel onderhoudene Glad houten en andere Meubelen, alsmede eene kapitale extra zuiver 1 nopende Biljardtafelop dubbelen Gladhouten voet, hoog 0 Palm, lang 3 El 1 Palm en breed 1 El 6 Palm, met derzelver Queuen, Ballen en lampen, zwaar Koper-, Tin- en Ijzerwerk, Kagchels en Vuurhaarden en hetgeen verder tot eenen defligen en zindelijken Inboedel behoort. Yoocjs eene aanzienlijke partij Rijn- en andere fijne Wijnen. Alles nagelaten door wijlen don Wel -Eerwaardige» en zeer geleerden Heer D. J. WOLTÉRBEEK, in leVen Predikant bij de Hervormde Gemeente te Alkmaar. De Goederen kunnen liedenvan des voormiddags 10 tot des na-, middags 5 Ure, door een ieder bezigtigd worden. Men is voornemens, op Donderdag don 30sten Julij 1840, des voor de middags feu 10 Ure, vóór bet huis geekend N°. 502 in wijle C, staande binnen de stad Alkmaar, aan den Kooltuin, op den boek van de Spanjaardstoatverkooping te honden van HUIS RAAD en INBOEDEL, bestaande in: 2 Kabinetten, 1 Ladetafel, 1 Gladmangel1 Klok, Stoelen, Tafels, Spiegels, Schilderijen en Prenten achter glas3 Bedden en toebehoorenPorceleinGlas en Aardewerk, Koper, Tin en Ijzerwerk, en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. Alles daags vóór den verkoopdagvan des voor de middags ten 10 ure tot des namiddag! ten 3 ure, voor een ieder tc zien. Te Alkmaar, Uj de Erven van A. STEHCK, in de Achterdam, wijk C, n". 580.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 2