I COURANT. I m iiliJ M a a a d a g 10 Augustus. INSPECTIE ilo FE STAATSRAADGOUVERNEUR van NOORD - ROLL VND, GANGERS «ier NATIONALE MILITIE, p Ofschoon dc oogst in deze omstreken nu en dan door het aan Ter^^\y u Vi'- '"(Im V .r f *i^v Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen /t -X .H, VA ik iv'tr De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re- gels is één Guldenen voor eiken regel meer, 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Brengt door deze ter kennisse der belanghebbenden, dat door het Departement van Oorlog de vereischle mag!iging op de lloofd-Ad- ministratien der korpsen Kavalerie is verstrekt, tot den aankoop van een zeker aantal hier te lande geteelde en aangekweekte PAAR DEN van drie tot zes Jaren; mits voldoende aan de voorschriften, welke bij alle de Plaatselijke Besturen in deze Provincie ter lezing liggen, kunnende die Paarden, des Woensdags en Zaturdags tus- schen 9 en 12 uren, bij de Hoofd - Administration voornoemd, wor den aangeboden. Haarlem, den 27sten Julij 1840. De StaatsraadGouverneur voornoemd bij afwezen Het Lid van Gedeputeerde Staten, Van STRALEN, Dn GEDEPUTEERDE STATEN van NOORD-HOLLAND, brengen ter kennisse van alle daarbij belanghebbenden, dat aan de Arrondissements-IJkers in dit gewest verzonden zijn, de Modellen van Koperen on Tinnen Melkmaten, waarvan het gebruik bij Z. M. besluit van 25 September 1839 (Staatsblad N°. 43), vergund is en dat daarvan alzoo door de fabriekanten en verdere belanghebbenden visie kan worden genomen. Haarlemden 30sten Julij 1840. De Gedeputeerde Staten voornoemd, Van E W IJ C K. Ter ordonnantie van dezelven, De Griffier der Staten van Holland, A. J. van der 11 E 1 M. WA ARSCHUWING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en Ju risdictie van dien, en voorts van alle degenen, welke zulks maar eenigzins zoude mogen aangaan. Dat, te rekenen van heden af tot en met den 31stpn Augustus denes jaars, geene Honden langs de straten, Wallen en wegen de zer Stad en Jurisdictie, zullen mogen losloopen in eeniger manier, wik zelfs niet gemuilband. Dat evenmin gedurende dien tijd, de Honden, aan de stoepen of erven der huizen aan de straat, zullen mogen vast gelegd worden. Dat alle lnsloopende Honden, welke zullen kunnen wprdern ge vangen en die, welke aan de straat vastliggende worden gevonden, dadelijk op eene verzekerde plaats zullen worden gebragt en aldaar 24 uren bewaard, om aan de eigenaars, welke dezelven mogten re clameren te worden teruggegeventegen betaling van drie Gulden ten voordeele vau de Dienaren der Politie, terwijl zij na verloop van deze 24 uren, zullen worden van kant gemaakt. Dat van elke Hondwelke losloopende zal worden gevondenen niet, of niet gevoegelijk kan worden gevangen, door den eigenaar zal worden verbeurd eene boete van éénen Gulden, terwijl boven dien alle losloopende Honden onmiddelijk zullen worden gedood. Burgemeester en Wethouders vermanen eiken eigenaar of houder van Honden, om deze bepalingen en maatregelen van Politie stip- telijk na te komen, en waarschuwen voorts een ieder, om de Die naren van Politie, welke speciaal door Burgemeester en Wethou ders zijn gemagtigd tot het opvangen of dooden der Honden in gee ne deele hinderlijk te zijnin de uitoefening van derzelver pligt daar zulks ten oogmerk heeftom de goede Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictiete behoeden voor de schrikkelijke gevaren der Honds dolheid; welke de ondervinding zoo duidelijk heeft doen zien, dat door onachtzaamheid of verzuim van pligt in deze, te weeg gebragt kunnen worden. Aldus gedaan hij Burgemeester en Wethouders voornoemd, den lsten Augustus 1840. F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezehen, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. voor de zich binnen de Stad ALKMAAR bevindende VERLOF VRIJDAG den 14Jen AUGUSTUS 1840, des morgens ten 8 Uren, voor het Raadhuis derzelver Stad, gekleed in Uniform, en voorzien van alle verdere Kleeding en Equipementstukkenwaarvan echter diegenen, welke van geew Kleeding of Equipementstukken zijn voorzien, zijn vrijgesteld. BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. Arnhem den 3den Augustus. houdende natte en koude weder bedenkelijk was, kunnen wij dien aangaande thans meer bepaaldelijk eenige melding maken. Ilct gras is, niettegenstaande het eenen ruimen oogst oplevert, zeer duur verkocht, waarvoor men geene reden kan uitdenken, vermits voor dit artikel geen uitvoer bestaat, zijnde hetzelve, tot hooi bereid, ofschoon door de veelvuldige regens de kleur verloten hebbende goed binnengekomen. Met het binnen brengen der rogge is men alhier druk bezig, en levert mede eenen goeden oogst op, hetwelk mede het geval is met de weit, garsthaver en aardappelen, die ofschoon nog te velde staande, veel belooft, doch hetwelk het ge val niet is met het oliezaadhetwelk men zegt dat slecht gelukt is doordien het zaad van de lente veel bevroren is en alzoo dun doch wat behouden gebleven is, goed op het land staat. De land man behoeft alzoo in deze omstreken over den oogst zijner voort brengselen niet te klagen. [Algem. Handelsbl. Nijmegen, den Aden Augustus. Gisteren heeft de luitenant-kolonel Herr, door Z. M. belast met het konnnando der 2de afdeelinghet bevel over dezelve aanvaard, en zulks in plaats van den Kolonel Ardeschwelke onlangs tot pro vincialen kommandant van Groningen en Drenthe is benoemd. Da Kolonel Ardesch had reeds dienzelfden daghij plegtige dagorder een hartelijk en gepast afcheid van zijne officieren genomenen den ijver, de geschiktheid en den goeden geest van officieren en man schappen, hoogelijk geroemd. Vervolgens is het vaandel-fragment met de gebruikelijke en plegtige militaire eerbewijzingen overge- bragt, en den nieuwen bevelhebber ter bewaring toevertrouwd. Des avonds hebben de muzijkanten der afdeeling, henevens het corps horenblazers, den kol. Ardesch en den luit .-kol. Herr eene serenade gebragt. De Wel-Ed. Gestr. Hr. kol. Ardesch moge in zijne nieuwe betrekking die zelfde achting genietenwelke hij als kommandant der afd. zoo zeer verdiende en ook ruimschoots genoot. Ook de bur gers alhier zullen steeds met achting aan Zijn Wei-Edel Gestr. denken daar hij hun zoo menigmaal en onverpligt de gelegenheid tot liet hooren van de schoone en zoo bijzonder goed gedirigeerd worden de muzijk der afdeeling verschaftewaardoor Z. E. Gestr. zeer vet! tot hun gezellig genoegen toebr.agt. Wij hopen dat de nieuwe komniandant ons wel op gelijke wijze zal gelieven te verpligten. [Algem. Handelsbl. Alkmaar, 6 Augustus 1840. Door den breeden Kerkeraad is he den beroepen de Wel - Eerw. zeer Gel. Heer JOANNES JACOBUS PRINSTheol. Doet. en Pred. te Eemnes-Binnendijk. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 24 tot den 30 Julij 1840. [Zijnde het vervolg Eng. brik. Globe Dito dito. Bcijioell Dito dito. John Ann Dito dito. Mars Dito schooner. Hero, Dito sloep. Laura Dito dito. Caroline Noords, bark. Enste Sostre, J. Booth v: Sunderland n: Amst. W. Bewich dito dito. G. Graij Newcastle dito. J. Stephonsen dito dito. Wm. Smith London n dito. T. Barns dito Alkm. G. Wright Jarinonth dito. A. L. Gjersoe Drammen Amst. Dito dito. Cristina Margretha, N. Engelbrethsen» dito dito. Dito dito. ConstantiaII. J. Boug dito dito. Dito brik. FamilicnH. Pedersen dito dito. Dito dito. Habet AnkerL. Anderson dito Purm.' Dito bark. Martha, H. J. Schwartz» dito dito. Dito tjalk, de Vrome Jannetje, J. llave Cristiansand Alkm. Deens, galjas. Twende Sostre, C. P. Ploeg Rodkiöping Amst. Noords, brilc. Argo, J. B. LijdersefiDantzig dito. Dito bark. MedborgerenM. P. Smith Wvborg dito. Mecklb. galjas. SiriusP. FretWurst Riga dito. Noords, kof. de Vriendschap, W. J. Visser Nerva Purm. Ned. schooner. HelenaL. P. Strating Archangel Amst. Dito fregat. Oud Alblas, P. Kleij »Amst. u: Batavia. Dito dito. Straat BalyJ. Ingennan dito dito. Dito dito. Ambrawa, W. II. Buikes dito dilo. Dito dito. HelenaW. Blom dito dito. Dito dito. Henriette llenryC. Spiegelberg ditp dito. Dito bark. Maria, G. Groenewoud dito dito. Dito dito. de Jonge Willem G. van Medevoord dito Suriname. Dito barkentijn. Hillegonda Ida, H. D. Hendriksdito dito. Amer. fregat. YorkC. M'Donald dito New-Orleans. Dito bark. Francia, J. Edwards dito Newjork. Kniph. schooner. Raphael, G. M. Gnodde »Alkm.» Marseille. Spaans, bark. Juliana, J. Veloso «Amst.Havre d'Graca Ned. kof. Alida Maria, T. A. Peters dito La Roebelle. Eng. schooner. UndineG. E. Smith dito London. Dito dito. AndiciousJ. Cracknell aAlkm.» Ipswich. Noords, bark. Procidentia Arend, R. C. Agerup »Purm.» Tonsberg,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1