li If All A. 3 T E R C K, in de Achterdaiüwijk C, n". 589. i> M. MarCussen van Batavia naar Amst. P. Volkertzentiito dito. J. ,T. Rotgans Suriname dito. C. E. Haeksma Fernambuck» dito. J. Brown Newjork dito. J. Drougthij Liverpool Alkm. T. M. Gnodde Oleron dito. T. Williams Sunderland Amst. Noords, brik. Catharina, 3. Nness v: Purm.nLaurvig. ibto dito. Jlrevin Karen Wedel, O.H.Christensen» dito Drammen. Dito dito. ForsigtighedenC. Them dito dito. Mcoklb. dito. JuliaJ. Hammer «Spijkb» de Oostzee. Ned. kof. Harmonie. H. Dcddes dito dito. Van den 31 Julij tot den G Augustus. Ned. fregat. Fan Gaaien, Dito galjoot. Indiaan, Dito kof. Maria, Dito dito. Koophandel, Eng. brik. Elizabeth Dito schooner. R. Val Ncd. dito Ajra Eng. brik. Jane Dunn, Dito dito. Permute, Dito dito. King Dito dito. Tiro Rioters, Dito dito. Exchange Dito dito. John Dito dito. Sarah Nicholsen, Dito dito. Anna, Noords, fregat. Hebe Dito galjoot. Luna Dito bark. Fem Sostre, Deens, sloep. Henrietta Dito schooner. Frecden, Dito jagt. To Sostre, Noords, brik. Eenighcden Dito dito. Active, Dile fregat. Ilanna, Mecklb. galjas. Thetis II UW EL IJ K S-PR 0 C L A M A TIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 9 Augustus 1840. Tweede Gebod. Pieter Krijns en Maria Elisabeth de Grootbeide alhier woon achtig. Johannes TFillebrands en Gesina de nes beide alhier woonachtig. Pieter Klngt en Helena Clasina Coster, beide alhier woonachtig. dito dito dito W. Hann W. Thobarn T. Young C. Lee Newcastle J. Scott n M. Gasley J. Lough N. P. Nielsen H. L. Bakker M. S. Bjoness R. Raahauge J. Nessen dito dito Stockton dito. dito. dito. n dito. dito. dito. dito. Drammen dito. dito dito. dito i) Purm. Naskow Amst. Grunow dito. L. Willarsen «Koningsberg"» dito. Dito dito. Dito brik. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Kleine Hans, Alexandrina Elisa Anna, Procidentia Victoria Magdalcna Noords, pink. St. Peter, Wism. brik. Paul Fs jdrièh, Rost. schoon. Joachim Dantzig dito Nerva Riga dito dito dito dito dito dito dito dito dito dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar van den 3 tot den 8 Augustus 1840. Pieter. zoontje van Gerrit de Munk en Grietje van Dijk. So phia Elisabeth Josephina, dochtertje van Joseph Berghem en Sophia Elisabeth Vervooren. Nicolaas Petrus, zoontje van Dirk Boots en Maria Magdalena Gooij. Johannes Albertus Franciscus, zoontje van Cornelis Mattlieus' Hogeland Bierlaagh en Maria Jacomina van den Burg. Petrus Martinuszoontje van Fredrik Wigman en Maria Catharina Honig.Ilanna Dorothea, dochtertje van Jan Voo- gelezang en Louisa Renske Saudinga. a ito. P. Thomassen S. Hage S. Tinne J. T. Galle II. N. Koop C. K. Vagt T. II. Neujahr C. T. With H. C. Ahrends C. Konow S. Pedersen II. II. Fanger uu»,. P. J. Ilillebrand» Ned. fregat. Elisabeth Antoinetta, D. Spreeuw Amst. n: Batavia. Dito kof.' Allersma, R. W. Vos dito Suriname. Amer. bark. Beaver, J. Edwards dito Newjork. Ned. schoon. EldJ. J. Boll dito Cephalonica. Dito kof. de Beurs van Schiedam, II. J. Zeven dito Genua. Dito dito. MonnickendamH. W. Immink» dito Marseille. Eng. brik. Streat Sem CastleW. ïïadson dito London. Dito sloep. Laura, T. Barns »Alkm.» dito. Ned. tjalk, de Vrouw Jannetje, J. J. Rave dito Cristiansand. Noords, brik. Habet AnkerL. Anderson Purm.» Drammen. Dito bark, Martha, H. J. Schwartz» dito dito. Burgemeester en JVethonders der Stad Al'kmaarvoornemens zijnde, aan den hoogstinschrijvenden voor den tijd van drie eerst komende en achtereenvolgende jaren, te verpachten: Dn Visscherij in de Alkmaarder of Lange Meer, onder de Gemeen te Akersloot noodigen mits deze alle gegadigden daartoe uit, om hunne billetten van inschrijving behoorlijk op Zegel geschreven en verzegeld, vóór of op den Augustus eerstkomende te bezorgen ter Secretarie derzeive Stad, alwaar ook de Conditiën van verpach ting voor een ieder te lezen zijn. Alkmaar, den 25sten Julij 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd, E. C. W. DRU IJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van deselven, De DIEÜ FONTEIN VERSCHUIR. V AMORTISATIE S IJ N D I C A A T. On Dinpsdag den 25sten Augustus 1840, des voormiddags ten tien Ure, en zoo noodig op volgende dagen, ter gelijker ure, zal, m het bijzijn van den Agent van het Domein te Alkmaar en van den lie snecteur der Domeinen in het 2<ie Ressort, in liet Stads Logement te Alkmaar, ten overstaan van den aldaar residerende» Notaris de LANGE, worden overgegaan tot de Openbare Veiling van 14-t per- ceelen DOMEIN-GOEDEREN, in het Ressort van het Agentschap van het Domein te Alkmaar gelegen, en aangewezen op de billetten, welke daarvan, in alle de voorname plaatsen des Rijks zijn aange plakt' terwijl de Catalogussen N°. II en VI, waartoe m die aanplak- hilletten wordt verwezen, respectievelijk voor den prijs van en 37ï Cents verkrijgbaar zijn, hij de Agenten van het Domein te- maar Amsterdam en Hilversum en hij de Agenten van het Domein in allo andere Hoofdplaatsen der Provinciën. De Administrateur der Domemen in het 2'1" Ressort, E. J. R. MOLL E R P S. Mijn geliefde Echtgenoot, N. van den ROGAERD, werd mij heden, in den ouderdom van 4G jaren, door den dood ontrukt, mij nalatende vijf Kinderen, waarvan vier reeds Weezen zijn. Zwaar is de taak,'welke op mij rust; maar het vertrouwen op eene Wijze en Goede Voorzienigheid en op de welwillendheid mijner medebui- geren stellen mij in staat, dezelve naar belmoren te volbrengen^ 2QA1840. Wed. IV. van den Bogaerd. De Schilders-Affaire zal door een» bekwamen Meester-Knecht wor den voortgezet; hopende dezelfde gunst te blijven genieten, welke mijn Echtgenoot heeft mogen erlangen, waartoe ik mij in het gunstig aandenken zijner begunstigers en mijner Stadgenooten ten ernstigste aanbeveel. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar van den 3 tot den 8 Augustus 1840. Johannes Augustinus, zoontje van Jan Narold en Maria lUllégon- da Swartsoud circa 6 jaren. Machiel Habichoud 35 jaren. Trijntje, dochtertje van Jacob Boersen en Trijntje Kossen, oud 3| jaar. Wilhelmina Koertzeweduwe van Arent Hendrik Korl- vinke, oud 69 jaren. Willem, zoontje van Albert Allegra en Marijtje Slot, oud 30 weken. Hendrik Wilkensoud 16 jaren. Nicolaas, zoontje van Fredrik Pover en Elisabeth de Boer, oud. circa 2 jaren. Johanna Naber, huisvrouw van Gerbrand Sie- brands, oud 23 jaren. Gerardus Bernarduszoontje van f rancis cus Phuippus Eggers en Catharina Gesina Geurts, oud 6 maanden. Met de NAJAARS-KERMIS te Alkmaar, welke den 19'1'" Au gustus aanstaande begint, en op welken dag tevens de Loting zal. plaats hebben, zullen geene KwakzalversPlaneet- of Iloroskooptrrk- kersRijffelaars, Loterijkramers nooh Dobbelspelen worden toegelaten, Men is van meening, om, op Maandag, den 17'l|n Augustus 1840, des voormiddags, te tien Ure, ten huize van Gerrit van grie nen, k astelein in de Herberghet Wapen van de Schermeeraam den Omval in de Schermeerin het openhaarte verkoopen Eenige HUIZEN en ERVEN, met twee TIMMERMANS - WERK- PLAATSEN, alsmede BOET, H0UTL00TS en eenige stukjes W EI-, BOUW- en BOSCIILAND, alles staande en gelegen onder de ge meente van Zuid- en Noordschermer en Sohermerhornzijnde d« timmermans-werk plaatsen bijzonder goed ingerigt en met de daar bij zijnde huizingen zeer geschikt voor de uitoefening der timmer mans-affaire, welke affaire sedert de vele jaren, dat dezelve al daar heeft bestaan, aan derzei ver eigenaar, Abraham Schonewilt zeer uitgebreide werkzaamheden heeft versohaft. Alles breeder bij billetten omschreven. Nadere informatiën zijn td bekomen, ten Kantore van de Notarissen A. P. de LANGE en S. A, de M0RAAZ, te Alkmaar. V Men is voornemens op Woensdag den 26*'™ Augustus 1840, des voordemiddags ten Tien ure, ten huize van Willem Schuit, kas telein aan de Sint Maartensbrug in de Zijpe, in het openbaar te verkoopen Eene hechte, sterke en wel doortimmerde HUISMANS -WONING en HOEDgenaamd de kleine Vosmet deszelfs ERVEgroot Roeden 60 Ellen, benevens 35 Bunders één Roede 70 Ellen extra best WEI-, HOUW- en BOSCIILAND, staande en gelegen aan den llelkmerweg in de Zijpe. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den Notaris J. SCII0EUUI- ZEN, te Alkmaar. Men is voornemens op Maandag, den 7(lcn September 1 8a0 des voordemiddags ten 10 Ure, in de Herberg de Moriaan te War- menhuizenin bet openbaar te verkoopen 1 Twee nUIZEN en ERVEN, staande en gelegen te Warmenhuizen. 2. Vier stukken extra best WEILAND, gelegen onder Warmen huizen, te zamen groot 9 Bunders 10 Roeden J0 Ellen. 3. Vijf stukken BOUWLAND, gelegen als voren, te zamen groot 2 Bunders 64 Roeden 30 Ellen. 4. Een stuk WEILAND, gelegeu onder Harmgcarspelgroot 01 Roeden 50 Ellen. 5. Zeven stukken WEILAND, gelegen de lhepsmeer onder Oudcarspelte zamen groot 23 Bunders 19 Roeden 10 Ellen. Alles breeder bij billetten omschreven. Nadere informatiën zijn te bekomen ten Kantore van den NotanS SCHOEIIUIZENte Alkmaar. Bij de ondergeteekende is wederom in de late Klasse der 181 K N Loterij op N«. 3193 gevallen de Prijs van 7,500. Bij den- zelve' zijn nog HEELEN en GEDEELTENS van Loten, volgons Pry. Courant, te bekomen. Alkmaar, 1 Augustus 1840. J. A. de JONG If. ïe Alkmaar, bij de Erven van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 2