ALK1AARSCHE T. U It A N g, fPl AI a a ii (J a g JO w „.ft. fan 17 Aligns! as. kennisgeving. W Deze Courant word t eens in de week en wel eiken Maandhg, voor de Prijs ran (1 Centen J Vv* De Prijs der Adyj«tenti£n van 1 tot ore- jHt één Gulden, en voorelken regel meer, ;<^{si$Vl' gels is 20 Centen, behalve 35 centen zcgelrcgt voor elke plaatsing. »b GEDEPUTEERDE STATEN van N0ÓRD-HOLLAND, brengen tor kennisse van alle daarbij belanghebbendendat aan de ArrondisSements-IJkers in dit gewest verzonden zijn, de Modellen van Koperen en Tinnen Melkmaten, waarvan het gebruik bij M. besluit van 25 September 183!) (Staatsblad N". 43), vergund is en dat daarvan alzoo door de fabriekanten en verdere belanghebbenden visie kan worden genomen. Haarlem, den 30stcn Julij 1840. De Gcdcpuleerde Staten voornoemd, Van E W IJ C K. Ter ordonnantie van dezelven De Griffier der Staten van Rolland, A. J. van nun II E IM. 1).: STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-ROLLAND, Gezien de missive van den Heer Administrateur voor de Nationale Nijverheid van den 4,1«i dezer N°. 9, houdende kennisgeving, dat op 's Rijks Vecartsenij-Schoolin de nabijheid der stad Utrecht, met den lsten October aanstaande, ten koste van het fonds van den land- liouw, uit de Provincie Noord-llolland, Één kwcekeling zal kunnen worden opgenomen. Brengt de volgende bepalingen bij deze ter kennisse van de in gezetenen van Noord-Holland, ten einde diegenen, welke zouden wenschen als kweekeling uit het fonds van den landbouw, op voor- sclireve School te worden aangenomen, en alzoo tot een loffelijk be roep en bestaanmiddel opgeleid te worden, zich daarnaar zouden kunnen gedragen. Dat als kweekeling op die School alléén worden geadmitteerd inboorlingen van dit Rijkniet beneden de Zestien en niet boven de Twee en twintig jaren oud, van een gezond sn sterk ligchaams gestelvan onbesproken zedelijk gedrag en de Nederduitsche taal, grondig kunnende lezen en schrijven, alsmede grondig ervaren in het rekenen. Dat de aspiranten mitsdien zullen belmoren te zijn voorzien, van hunne geboorte Acte en van een Certificaat van goed gedrag, afge geven door het Bestuur hunner woonplaats, terwijl ook van hen gevorderd wordt, de overlegging van bet bewijs' van voldoening aan de Nationale Militieingeval zij in de termen vallen. Dat wanneer zij bij de hiervoor gemelde vereiseliten eenige ken nis van vreemde talenvan de Hoefsmederij of van de Veeartsefiij zelve hebben, en ook wanneer zij bij het landbedrijf, mogten zijn opgevoed, zulks voor hen eene aanbeveling, boven anderen zal zijn. Dat de leertijd zal duren Vier jaren, waarna de kwcekelingen naar mate hunner vorderingenin de eerste of tweede klasse ge- breveteerd en bevoegd zullen worden verklaardom binnen dit rijk, de Veeartsenijkunde uit te oefenen. Dat wijdersten einde aan elk en een iegelijk de gelegenheid te verschaffen, om naar de plaats van kweekeling mede te dingen, en de voorkeur alleen aan verdiensten gegeven worde, aan het Gou- vernements-Bereau te Haarlem, op Dingsdag den ls|™ September aanstaandedes voormiddags ten 11 ureneen vergelijkend onder zoek zal gehouden worden, ten overstaan eener commissie. Wordende de belanghebbenden, mitsdien bij deze opgeroepen, om zich ten voorschreven einde, ten dage en plaatse voormeld, te doen vinden. Haarlemden 14cI('" Augustus 1840. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van E W IJ C K. BURGEMEESTER dn WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, in ervaring nemende; dat door het ja&rlijksch toenemende misbruik hetwelk van de vergunning wordt gemaaktom bij gelegenheid der viering van den heugelijke verjaardag van Neèrlands geliefden Ko ning, kleine en onschadelijke Vuurwerken langs de straten, grach ten en wegen af te steken, de ingezetenen en derzelver eigendom men aan gevaren van brand als anderzins worden blootgesteld Waarvan de voorbeelden op andere plaatsen in liet vaderland menig vuldig bekend zijn. Overwegende dathoewel geene grootc onheilen tot dus verre daardoor alhier zijn ontstaanmenig ingezeten zich echter in de onaangename vcrpligting heeft zien gesteld; kleine herstellingen k doen, welke door afgestoken vuurwerken waren veroorzaakt géwordenterwijl anderen meer of min verwondingen bekwamen of met hunne paarden en rijtuigen in dadeljjk gevaar geraakten, fin Burgemeester en Wethouders zieli uit dien hoofde, nog hij hjds zoo veel in hun vermogen is verpligt achten, liet ontstaan v«n meerdere en grootero te duchten onheilen van dien aard to foorkomen Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen» gelijk door II. E. A. wordt gedaan door deze: Het afsteken van Vuurwerken hocgbring dn onschadelijk hetzelve °ok ui''ge worden beschouwd, en het afschieten van Vuurwapenen van welken aard ookhij gelegenheid des hetigclijken verjaardags van Z. M. deu geëerbiedigden en geliefden Koning, of op eenen an* deren dag, vóór of mi denzei ven, langs de grachten, wegen, stralen, pleinen of op de erven van bijzondere personen, wordt met uitzon* deriug der hierna te ineldcne plaatsen, voortaan ten strengsten en geheel en al verboden, zullende de overtreders zonder eenig aan zien des persoons en met den meesten ernst naar luid der bepa lingen, vastgesteld bij de Keure van den 12'1''" Augustus 1834 worden vervolgd en gestraft. Wanneer bij eene buitengewone gelegenheid, waaronder echter in dit geval de jaardag van Z. M. den Koning niet vermag te wor den begrepen, iemand eenig onschadelijk Vuurwerk op zijn erf of eenige daartoe geschikte plaats mogt verlangen af té stekenzal daar toe liet schriftelijk consent van den Commissaris van Politie zijn be- noodigddie hetzelve niet zal afgeven dan na alvorens den Heer bur gemeester of die hem vervangt daarvan te hebben verwittigd en daarover geraadpleegd. Aan diegenenwelke bij gelegenheid van den aanstaanden heugo- ijke verjaardag van Z. M. den Koning hunne vreugde zouden verlan gen te betoonendoor het afsteken van alleen onschadelijk Vuurwerk word zulks toegestaan van des avonds acht uren tot aan middernacht foe, in den hout buiten de Geester- en Kennemerpoortensteeds op behoórlijke afstand der aldaar gebouwde eigendommen blijvende. Wordende ten overvloede elk en een ieder ernstig vermaand zich naar dit besluit van Burgemeester en Wethouders te gedragen en denzelven daarbij tevens te kennen gegevendat door het Stede lijk Bestuur in overeenstemming met de Justitie en des noodig met inroeping der Militaire hulp alle die maatregelen zullen worden genomen, welke aan II. E. A. de stipste naarkoniing dezes zullen verzekeren. En zal deze van het Raadhuis worden gepubliceerd en op de ge wone plaatsen worden aangeplaktopdat niemand daarvan eenigo onwetenheid moge kunnen voorwenden. Aldus gedaan ter Kamer van Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, op heden den 14'le" Julij 1840. Hurgemeester en Wethouders voornoemd F. G. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelren De DIEU fontein VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelver Stad lat bel Kohier der Patenten, dienst 1840/41, op den 11'1"1 dezer, door deu lieer Staatsraad, Gouverneur van Noord-Hol land is execu toir verklaard, en op heden door II. E. A. aan den Heer Outran ge i' der Directe belastingen binnen deze Stad ter in vordering is Overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver- maand op de voldoening van zijnon aanslag behoorlijk acht te geven leu einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voortvlocijente ontgaan. Alkmaar, den 15J«> Augustus 1840. Hurgemeester en Wethouders voornoemd Va n LEEUWEN. Ter Ordonnantie van dezelren, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BINNENL ANDSCIIE HERIGTEN. Utrecht, den 9den Augustus De neer Ingenieur Dietz alhier heeft eene machine' uitgevonden» om het Haarlemmermeer uit te malen, welke uitvinding hij ter kennis van het gouvernement heeft gebragt. Dezelve bestaat in een aparaat of waterwerktuig, hetwelk door eene stoommachine met 2 stoomketels in werking wordt gebragt. De machine wordt op een pont of plat vaartuig geplaatst en naar goedvinden naar het voov- deeligste punt des meers gevoerd. Deze stoommachine heeft dertig paardenkracht, waardoor elkeu dag 100,000 kubiek ellen water wordt uitgemalen. In zijne voord ragt zegt hij: «Aangenomen, dat de op pervlakte van het Haarlemmermeer is 18,000 morgen en 4 ellen diep, dan bedraagt de watermassa 720,000,000 kubiek ellen; hier bij gevoegd, circa 50,000,000 kubiek ellen water van regen en wel water, alsdan zal de geheele massa 770,000,000 kubiek ellen water zijn. Hiertoe zjjn noodig 10 machines, ieder van 30 paardenkracht. Eene machine schept per dag 100,000 kubiek ellén, dus 10 machi nes 1,000,000 kubiek ellen water. Er zouden 800 dagen noodig zijn om de watermassa van 770,000,000 kubiek ellen, welke zich in het Hearlemmermeer bevindt, weg to malen. De kosten van do stoom- en watermachinesals ook van de steenkolen en de noodigq werklieden, bereken ik aldus: Ecnc machine met tocbehoorcn kost 30,000.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1