r i 1 r I I t A A 10 machines .>00,000. Aan steenkolen per dag, 500, dns in de 800 dagen. 400,000. 00 werklieden, ieder man verdient per dag IJ, de 00 man kosten per dag 00, dus in de 800 dagen 72.000. Voor kantoor en administratiekosten25,000. Somma797,000" Roze stoom- en Watermaeliines hebben het voordeeldat zij niet alleen voor liet. droogmaken van het Haarlemmermeer, maar daarna ook op alle andere plaatsen of meeren kunnen worden aangewend. ])n lieer Diets, geheel zeker van zijne uitvinding, biedt z;oh aan, om eene watermaohine met hare toèbehooren voor eigene kosten te laten makenen twijfelt niet of de commissie zal zijn voorstel aan nemen. [A/gem. Handelsbl. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 7 tot den 13 Augustus 1840. Belg. brik. Red .kof. Eng. schooner. Rubens Concordia Stedfast Endeavour William Lees Elida Socblomstcn Commerciën Martha Andrea Aurora Cristiana Carolina Friheden Bedalia Vnitij Johanna (leorgina, D. Anthonissen» Eenigheden Tre Sodskende Emanuël Monos Hafreun Oscar Oceanet Dito brik. J)ito dito. Noords, dito. Dito bark. Dito brik. Dito bark. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito brik. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito bark. Dito dito.' Dito dito. Ditrt dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito galjas. Zweeds, schoon. Vigelantia, llost. dito. Johan Peter Dito dito. Emma, Noords, galjoot. Ulysen Dito brik. Cort Adler, llariov. galjh Fredrik Willem, III, Ned. dito, Nicolaas Johannes, Dito kof. Catharina Noords, brik. Scandinavien Dito dito. Rroderne Ned. kof. Drie Gezusters Dito hark. Egmond Dito brik. Niherie Pahet Amer. bark. Efford llanov. kof. Johannes Ned. dito. Lukkina Margreta, Dito dito. Ida Cornelia, Noords, bark. Fem Sostre Amerilc. brik. Harriet N. de Koek van R. L. Zeven O. Smith J. llill T. Elstob J. G. Klem B. Sorendsen P. Johnsen N. M. Ore M. Tholosen J. F. Sehroeter H. 0. Pouvst L. Gjersoe A. H. Kjole P. Johnsen Bahia naar Amst. A. Marchnssen» 0. Svendsen P. Nielsen U. Falck T. C. Olsen J. llusch N. Frost moil Amphitrite, C. J. Christophelsen» Aqator, Svanoen, Apollo Peneiopé Twede Strand, Foreningen Resolution Eenigheden Emanuël Eenigheden Aron Emanuël, Elisabeth Oleron London Newcastle Sunderland Krageroe Arendahl dito Drammen dito dito dito dito n dito dito dito i) dito )i dito dito dito i) dito )i dito >i dito dito dito dito dito dito dito dito a dito n dito dito dito dito dito Fredriksliavn» St< ikliolm l'illau dito Dantzig dito Riga dito dito dito Nerva dito L. Christensen A. Johnsen II. Olsen J. N. Pauss E. Andersen B. P. Raarsen C. N. Feght i> H. Ivensen G. Jacobson A. Haraldsen T. A. Warner P. Olsen C. Mansten O. Jansen F. II. Berg J. M. Beijer K. Ugland J. Dahl J. Remmcrsen» K. IJ. Pnrina» II. II. Bakker P. Neeven N. Pedersen D. Frankeu L. Vink nAmst. n: Batavia. G. Hofker dito Suriname. S. B. Ilusseg dito Richmond. W. Menne. dito Triëst. II. S. Hoveling» dito dito. W. F. Schenk dito Marseille. M. S. Bjoness »Purm.» Drammen. S. H. Vinson Amst. op Avontuur. Alkm. Amst. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. Purm. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. Spijkb dito. Amst. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. Alkm. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar van den 10 tot den 15 Augustus 1840. Engelinadochtertje van Cornelis Mooijen en Hillegonda Opper does Schenk. Thadezoontje van Pieter Hulst en Dina Schaal- bfu'g. Dieuwertje dochtertje van Gerrit Groot en Etje Knger. Willemzoontje van Christiaan Hoekmeijer en Barbara Wind. Wilhelmina Louizadochtertje van Gerardus Buiseh en Labardina Vineent. Carolina, dochtertje van Carel Collier en Alida Boers. Pieter, zoontje van Johan Georg Groos en Grietje van Hoek. Johanna Deli ana, dochtertje van Conrad Gothnrd Bolten en Maria Hofdijk. Ererardus, zoontje van Hendrik Meijer en Alida Chris tina van den Bos. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar van den 10 tot den 15 Augustus 1840. Anthoniezoon van Anthonie van Tellingen en Gerritje Falier, oud 12i jaren. Sijtje Verdwaal, huisvrouw van Klaas van Tiel, oud 38 jaren. Jan, zoontje van Jan Volkers en Cornelisje Bijl, oud 11 weken. Johanna, dochtertje' van Theodorns Slenters en Hendrica Johanna Pollé, oud 1 jaar. Dirk Matthijszoontje van Dirk Vogel en Francina Conodoud 10 maanden. Jansje, doch tertje van Jan Valkering en Ida Meijering, oud 7 weken. Johan Frederikzoontje van Jacob Ferdinand Marz en Wijntje Scoines, oud 9 dagen. Met de NAJAARS-KERM1S te Alkmaar, welke den 19(,c" Au gustus aanstaande begint, en op welken dag tevens de Loting zal plaats hebben, zullen geene KwakzalversPlaneet- of Horoskooptrek- kers, RijffelaarsLoterijkramers noch Dobbelspelen worden toegelaten. Men is voornemens op Woensdag den 26sten Augustus 1840, des voordemiddags ten Tien ure, ten huize van Willem Schuitkas telein aan de Sint Maartensbrug in de Zijpe, in het openbaar te verknopen Eene hechte, sterke en wel doortimmerde IIUISMANS-WONING en HOEDgenaamd de kleine Vosmet deszelfs ERVEgroot 37 Roeden 60 Ellen, benevens 35 Bunders één Roede 70 Ellen extra best WEI-, BOUW- en BOSCIILAND, staande en gelegen aan deir Belkmerweg in de Zijpe. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den Notaris J. SCHOEHUI» ZEN, tc Alkmaar. Men is voornemens op Maandag, den 7(lcn September 1840,' des voordemiddags ten 10 Ure, in de Herberg de Moriaan to War- menhuizenin het openbaar te verknopen 1. Twee HUIZEN en ERVEN, staande en gelegen te Warmenhuizen. 2. Vier stukken extra best WEILAND, gelegen onder Warmen- huizen, te zamen groot 9 Bunders 10 Roeden 96 Ellen. 3. Vijf stukken BOUWLAND, gelegen als voren, te zamen groot 2 Bunders 64 Roeden 30 Ellen. 4. Een stuk WEILAND, gelegeu onder Haringcarspfel, groot 61 Roeden 50 Ellen. 5. Zeven stukken' WETLANDgelegen in de Diepsmeer, onder Oudcarspel, te zamen groot 23 Bunders 19 Boeden 10 Ellen. Alles breeder bij biljetten omschreven. Nadere informatiën zijn tc bekomen ten Kantore van den Notaris SC110EHUIZEN, te Alkmaar. Door verandering van Affairezal er op Woensdag den 19d"« Augustus 1840, des morgens te 10 Ure, in het Fnidseu, op deh hoek van de Hekelstraat te Alkmaar, wijk C N°. 195, verkooping worden ge houden om kontant geld, van: Eene partij STOELEN, MATTEN en KARPETTEN, alsmede een partij PETTEN, een extra best STAAND 1I0R0L0G1E en hetgeen verder gepresenteerd zal wordenalles daags te vorendes namiddags van 2 tot 5 urevoor een ieder te zién. NB. Heden Maandag, worden de GOEDEREN nog tegen inkoop»' prijsUitverkocht. Op den 24sten Augustus 1840. des voormiddags te .9 Tire) zal men aan de oostzijde van de Breestraat te Alkmaar, bij pnblie- ke veiling fe Koop' aanbiedenEen KRAAM, lang 32 voeten met Vier daarbij behoorende KRAAMKISTEN. V AMORTISATIE SIJNDICAAT. Op Dingsdag den 25sten Augustus 1840, "des voormiddags ten tien Ure, en zoo noodig op volgende dagen, ter gelijker ure, zal, in het hijzijn van den Agent van het Domein te Alkmaar en van den In specteur der Domeinen in het 2'k' Ressort, in het Stads Logement Je Alkmaar, ten overstaan van den aldaar residerenden Notaris de LANGE, worden overgegaan tot de Openbare Veiling van 144 pcr- oeelen DOMEIN-GOEDEREN, in het Ressort van het Agentschap van het Domein te Alkmaar gelegen, en aangewezen op de billetten, welke daarvan, in alle de voorname plaatsen des Rijks zijn aange plakt; terwijl de Catalogussen N". Hen VI, waartoe in die aanplak- billetten wordt verwezen, respectievelijk voor den prijs van 15 en 371 Cents verkrijgbaar zijnhij de Agenten van het Domein tc Alk maar, Amsterdam en Hilversum en bij de Agenten van het Domein in alle andere Hoofdplaatsen der Provinciën. De Administrateur der Domeinen in het 2de Ressort, E. J. R. MOLL ERtJ S. UUWELIJKS-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 10 Augustus 1840, Eeuste Geiiod. Wilhelmus van Rijsscl, wonende te Amsterdamlaatst te Alkmaar J. W. WESTERMAN, zal op den 1 sten'Sep tember 1840, des voormiddags te 10 ure, ten zijnen Locale te Alk maar, in publieke veiling te koop aanbieden: Eene partij Glad- houten MEUBELEN, Bedden met hun toebehooren, heldere Spiegels, Porcclein, Glas en Aardewerk, benevens eene parij GALANTEBIEN, Kinder Speelgoed en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Anna Margrctha Moerman», wonende te Amsterdam» D. VOGEL, Rrillenslijper, wonende op de Voormeer N". 167, binnen Alkmaar, herigt zijne geëerde Stad- en Landgenooten dat lijj ruim voorzien is, van een kompleet assortiment BRILLEN, als mef Zilver, Schildpad en Fijnstaai Garnituren, alsmede allerhande soorten van BRILLEN GLAZEN, van de fijnste en deugdelijkste voor do oogen. De ondergeteekende, maakt hiermede aan zijne geëerde Stad- cn Landgenooten bekend, als dat hij op heden, Het NOORD-HOL LAND SC HE KOFFLJHUIS, staande aan hot Luttik Oudorp, lieeft aanvaard, en daarin die Affaire zal uitoefenen; verzoekt een ieéers gunst en rekommandatie, belovende door eene nette cn zindelijke bediening die gunst en het vertrouwen waardig te maken. Alkmaar, 15 Augustus 1840. C. D E I 11 K A U F. A. KROONOnderwijzer aan den Omvalvraagt eene KWEE' KELING, niet beneden de 14 jaren. Bij goede opleiding in het vaki zal eenig Salaris haar bekwaamheden bepaald worden. Te Alkmaar, lij de Erven van A. S T E R C K, in de Achtcrdamwijk C, n". 589.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 2