ALKIAARSCHE A as- 0 V R A A T. MÉ4 i;i a 1 - I -k1' ■-■*■*' AI ii a n (1 a g J o 24 Angushis. Eerste Gebod. 00 ~l .VC'. i -" V* Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. IMY' IA Vj- De Prijs der Advertent^n van 1 tot 5 re gels is één Guldenen voor eiken regel meer, 20 Centen, behalve 35 centen zegelrcgt voor elke plaatsing. IJFE STA VTSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD - HOLLAND, Gezien de missive van den Heer Administrateur voor de Nationale Nijverheid van den 4l!e" dezer N°. 9, houdende kennisgeving, dal op 's Rijks Veeartsenij-School, in de nabijheid der stad Utrecht, met don 1st™ October aanstaande, ten koste van het fonds van den land bouw, uit de Provincie Noord-IIolland, Eén kweekeling zal kunnen worden opgenomen. Rrengt de volgende bepalingen bij deze ter kennisse van de in gezetenen van Noord-Ifollandten einde diegenenwelke zouden wenschen als kweekeling uit liet fonds van den landbouw, op voor- schreve School te worden aangenomen, en alzoo tot een loffelijk be roep en bestaanmiddel opgeleid te worden, zich daarnaar zouden kunnen gedragen. Dat als kweekeling op die School alléén worden geadmitteerd inboorlingen van dit Rijk, niet beneden de Zestien en niet boven de Twee en twintig jaren oudvan een gezond sn sterk ligchaams gestel, van onbesproken zedelijk gedrag en de Nederdnitsehe taal, grondig kunnende lezen en schrijven, alsmede grondig ervaren in liet rekenen. Dat de aspiranten mitsdien zullen belmoren te zijn voorzien, van hunne geboorte Acte en van een Certificaat van goed gedrag, afge geven door het Bestuur hunner woonplaats, terwijl ook van hen gevorderd wordtde overlegging van het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie, ingeval zij in de termen vallen. Dat wanneer zij bij de hiervoor gemelde vereischteueenigc ken nis van vreemde talen, van de Hoefsmederij of van de Veeartsenij zelve hebben, en ook wanneer zij bij het iandbedrijf, mogten zijn opgevoed, zulks voor hen eene aanbeveling, boven anderen zal zijn. Dat do leertijd zal duren Vier jaren, waarna de kweekeliugen naar mate hunner vorderingenin de eerste of tweede klasse ge- hreveteerd en bevoegd zullen worden verklaard, om binnen dit rijk, de Veeartsenijkunde uit te oefenen. Dat wijdersten einde aan elk en een iegelijk de gelegenheid te verschaffen, om naar de plaats van kweekeling mede te dingen, en do voorkeur alleen aan verdiensten gegeven worde, aan het Gou- vernements-Bereau te Haarlem, op Dingsdag den Ist™ September aanstaande, des voormiddags ten 11 uren, een vergelijkend onder zoek zal gehouden worden, ten overslaan eener commissie. Wordende de belanghebbenden, mitsdien bjj deze opgeroepen, om zich ten voorschreven einde, ten dage en plaatse voormeld, te doen vinden. Jlaarlem, den 14'hn Augustus 1840. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen dezelver Stad ën Jurisdictie, dat door Ilun Ed. Aclitb. aan 1'. Beek, aldaar woonachtig, de vergunning is verleend, om ter gelegenheid van den heugelijken verjaardag van Z. M. den Koning, in de Stadsgracht huiten de Ken- nemerpoort alhier, een VUURWERK te mogen afsteken. Burgemeester en Wethouders vertrouwen, dat hetzelve Vuurwerk, hetwelk door de "luzijk van het corps Stedelijke Muzikanten zal wor den vergezeld en afgewisseld, en tot welkers bijwoning, een ieder door do openlating der Kennemer- en Bergerpoorten tot aan mid dernacht van dien dag, de onbelemmerde gelegenheid wordt opengesteld; dan ook door geene ongeregeldheid, in de uitvoering gehinderd of de daarbij werkende personen en stille aansehouwers door het werpen van Voetzoekers of ander dergelijk Vuurwerk zul len worden beschadigd en gestoord. Alkmaar, den 22ste" Augustus 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd, E. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van deselren, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. professor Mensen uit 's Hage herwaarts over te komen, ten einde dien jongeling te behandelen, welke daarna overgegaan is tot eene operatie aan beide oogen, bjj welke gelegenheid die professor, des verzocht, tevens eene operatie, doch uit hoofde van te Imogen ou derdom, slechts aan een oog, heeft bewerkstelligd aan zekere 70ja- rige weduwe Wittich, die reeds ongeveer 5 jaren aan beide oogen blind was geweest. Na deze operatiën1, welke binnen een kwartier uurs waren verrigt, konden de lijdende personen reeds dadelijk kleuren van goederen onderscheidenals wanneer de oogen verbon den, die personen in een donker vertrek ter ruste gelegd en hun eenige zachte spijzen tot gebruik voorgeschreven werden. De ver banden zijn alsnu, na een tijdsverloop van drie weken, daartoe voorgeschreven, door onzen achtenswaardigen stadgenoot, den heel meester van den Berg, aan wien na de operatie de verdere zorg is toebetrouwd gewordenvan de oogen ontdaanen wij vernemen heden met genoegen en tevens met belangstelling, dat beide die personen hun gezigt weder goed herkregen hebben en weldrawan neer zij langzamerhand weder van het donkere aan het lichte zijn gewend, geheel zullen hersteld zijn. Wij achten het vorenstaande wel der vermelding waardig, te meer opdat ook andere lieden, die van het onschatbaar zintuigs des ge- zigts berooid zijn, na deze mededeeling, dezelfde operatie van den kundigen en ervaren professor Mensen beproeven mogen terwijl wij tevens bij deze gelegenheid niet mogen nalaten alhier opeutlijk hul de te doen aan de edele daad ten deze door het armbestuur der stad Arnhem aan de hierboven genoemde ongelukkigen bewezen. [Algetn. Handelsbl. Zutphen, den 10de» Augustus. Gisteren namiddag zijn binnen deze stad op de zoogenaamde Boointjeswaltwee vrouwenwelke aldaar onder eenen lindenboom stondendoor den bliksem getroffenten gevolge waarvan de eene dadelijk dood gebleven, doch de andere, niettegenstaande eenigc kneuzing in het aangezigt bekomen hebbendegespaard isterwijl drie andere vrouwendie mede aldaar in de onmiddelijke nabij heid stonden, geen het minste letsel bekomen hebben. f Algcm. Handelsbl. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Bol- landsch Kanaal, van den 14 tot den 20 Augustus 1840. Ned. fregat. Prins Hendrik, 11. K. Dijkhuis van Batavia naar Amst. Dito galjoot, de Stad Zwolle, T. Lange Suriname Dito kof. de AmstelD. Visser Boston Dito dito. StandfriesF. Feijkes New-Orleans» Dito galjoot, de Drie Broeders, IE J. Hubert Triest Portug. schoon. Nova Felix, J. Baptiste Port a Port» B1NNENLANDSCI1E BER1GTEN. Alkmaar den 20slen Augustus. Gisteren avond te half acht ure, ontdekte men brand in de Boer derij, staande en gelegen te Krabbendam, toebehoorende aan de Weduwe van Willem Groot, en door haar zelve bewoond, welke zooda nig snel is toegenomendat gemelde Woning met al het daarin beviu- dende Huisraad, eene prooi der vlammen is geworden, gelukkig heeft zich niemand daardoor eenig letsel bekomen. Men schrijft de oorzaak van deze brand toe, door het broejjen van het liooi. Arnhem, den 17Jen Augustus. Voor eenigen tijd werd de commissie van het armbestuur ter de zer stede bewogen met hel betreurenswaardige lot van zekere ^jari ge jongelingmet name J. Geurden, die wegens volslagene biind- hcid aan beide oogen) zijn ambacht van timmermansgezel niet meer kou verrigten eh dienvolgens van elders den intrek bij zijne armoe dige ouders hier ter stede had moeten nemen. Dat 'bestuur toch, tfut den ongelukkigen staat des jongeling? onderrigt^ verzocht deq Eng. dito. Dito brik. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito sloep. Noords, brik. Dito dito. Pruiss. dito. Mecklb. dito. Eng. brik. Dito dito. Peace Volatura Fpselon Tagus Wear dale Centenarg Laura Elisabeth Vaaren Diana, Dora Harbij Deva, K. Broeken Plijmouth W. Burton Sunderland Ned. schoon, de Jonge Arie, Dito kof. de Vier Gebroeders, W. E. de Wilde» dito Spaans, schoon. J. Sabel, J. J. de Hormechea» dito Ned. kof. W. Macdonald dito W. Tinmouth dito H. Cawseij dito R. Keil Newcastle T. Barns London E. Knudsen Drammen C. Cortzen dito J. Pfeiffer Archangel J. Krohn dito J. Perrij vAmst. nConstantinopolen II. Spreael vAmst. nTriest. S. Post dito Venetiën. Marseille. Bilbao. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. Alkni. Amst. dito. dito. dito. 15. J. Bakker dito W. H. Smith dito N. Frast Purm. C. Cristophelsen dito J. Christensen» dito E. Anderson dito 0. Svendsen J. N. Pauss C. N. Feght dito L. Gjersoe dito G. Jacobson dito P. A. Olsen »Spijkb.» Wismar dito. Paul Fredrick, II. H. Penger» dito de Oostzee. Lub. schoon. Johann August, J. J. ïïildehrands» dito dito. ®jj den Boekhandelaar HERMs. COSTER is gedrukt en te be komen: D. DORBECK Tnz., De 24en Augustus 1840. Prijs 15 Cis. Eng. brik. Noords, dito. Dito dito, Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito bark. Dito dito. Dito difo. Dito dito. Bordeaux Hero Oceanet Amphitrite Aquator Tmede Strand, Tree Sodskcnde Pénelopé Resolution Friheden Emanuël Emannël dito dito Bordeaux. London. Drammen, dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. 1IUWELIJKS-PR0CLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar op Zondag den 23 Augustus 1840. Johan BernJiarcl Kamp, woueudê in de Beverwijk en Johanna pQcndmnakerwonende alhier. I- i 1 i i 1 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1